Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankskursen 2005/2006 Dessa bilder presenterades av John Hassler och Per Krusell den 7 oktober 2005 för Alexander Nilsson, Anders Vredin och övriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankskursen 2005/2006 Dessa bilder presenterades av John Hassler och Per Krusell den 7 oktober 2005 för Alexander Nilsson, Anders Vredin och övriga."— Presentationens avskrift:

1 Riksbankskursen 2005/2006 Dessa bilder presenterades av John Hassler och Per Krusell den 7 oktober 2005 för Alexander Nilsson, Anders Vredin och övriga inblandade i Riksbankens upphandling av makroekonomisk kurs.

2 Riksbankskursen Syfte – att kunna förstå och diskutera modern makroekonomisk forskning utan att själv kunna bedriva sådan. Vi kan inte ta en kurs från våra byrålådor – kursen måste specialdesignas. Same but different. Delar kravet på formell mikrobasering med kurser inom samma ämne på forskarutbildning. Kan inte kräva kunskaper i avancerad matematik, varken dynamiska metoder eller statistik. Grundutbildningsnivå nog. Grafisk analys och verbala resonemang så långt möjligt. Deltagarna har väsentlig erfarenhet som måste användas. Mycket kort tid för brett område. Stora krav på kursdeltagarna (och oss). Fem block, sammanlagt ca 10 föreläsningar. Ambitiös outline. Detaljerna kan anpassas före och under kursen.

3 Fem block Real mikrobaserad allmän jämviktsanalys i två-periodsmodeller. 3 lektioner. Långsiktig real analys. 1 lektion. Marknadsimperfektioner i modern makro. 3 lektioner. Monetär analys. 2 lektioner. Empirisk analys. 1 lektion.

4 Metod Litteraturstudier Inlämningsuppgifter Föreläsningar Översikt
5 block

5 Litteraturstudier Ingen lärobok fyller hela syftet med kursen.
Egna föreläsningsanteckningar kommer att användas flitigt. Rekommenderad brevidläsningslitteratur, anpassad för kursdeltagare med olika formell bakgrund, t.ex. i matematik. Vi räknar med att kursböcker från både grundutbildning och forskarutbildning samt artiklar kommer att användas. Metod

6 Inlämningsuppgifter Viktig del av kursen.
Kan ej använda avancerad matematisk eller statistisk metod, men kommer dock innehålla viss formalism. Bygga på tvåperiodig allmän jämvikt . Bygga ut till en mycket enkel stokastisk neoklassisk tillväxtmodell med rationella agenter för att analysera t.ex.: ”equity-premium puzzle” på svenska data. välfärdskostnader för konjunkturcykler, också med svenska data. penningpolitik, inflation och ojämlikhet---kanske med svenska data. Pedagogiskt tydligt och enkelt att lösa i spreadsheet program. En sista inlämningsuppgift i form av egen inläsning och presentation av forskningsresultat från avancerade uppsatser som vi väljer. Om detta moment går att genomföra har vi lyckats! Vi är löpande tillgängliga (per emejl). Översikt 5 block

7 3 lektioner. Mål: deltagarna ska
Block 1. Real mikrobaserade allmän jämviktsanalys i två-periodsmodeller 3 lektioner. Mål: deltagarna ska Kunna beskriva innebörden i antagandet att hushåll nyttomaximerar och företag vinstmaximerar. Känna till vad som styr hushållens intertemporala konsumtionsbeslut. Förstå analys av hur osäkerhet påverkar sparande och portföljval. Formellt analysera effekterna på konsumtions och investeringsbeslut av förändringar i ränta, löner och priser i partiell jämvikt. Kunna sätta upp en modell för en enkel sluten ekonomi i två perioder med hushåll och producenter, lösa för den allmänna jämvikten och analysera hur den påverkas av förändringar i parametrar och exogena variabler. Förstå en enkel välfärdsanalys och kunna jämföra utfallet i ett socialplaneringsproblem och i marknadsjämvikten. Förstå grunden i hur öppna ekonomier modelleras. Förstå hur tillgångar prissätts fundamentalt. 5 block

8 Block 2. Långsiktig real analys
1 lektion. Mål: deltagarna ska Förstå Solow-modellens grundläggande struktur. Kunna använda Solow-modellen för att analysera effekterna av t.ex. demografiska förändringar och förändringar i sparkvoten. Ha allmän kännedom om tillväxtens bestämningsfaktorer. Förstå grunderna för den stokastiska neoklassiska tillväxtmodellen med en representativ agent. Ha viss insikt i stokastiska tillväxtmodeller med heterogena agenter. Förstå och beskriva distinktionen mellan kort, medellång och lång sikt vad gäller skillnader i antaganden och effekter av politikförändringar.  Förstå och beskriva rationella och icke-rationella bubblor på tillgångsmarknader. 5 block

9 Block 3. Marknadsimperfektioner i modern makro
3 lektioner. Mål: deltagarna ska Förstå en diskussion om betydelsen av olika slags friktioner, speciellt imperfekt konkurrens och transaktionsskatter och stela priser och löner. Förstå betydelsen av inkompletta försäkringsmarknader (kreditransonering, adverse selection, moral hazard, monitoring costs) för prissättning, konsumtion och investeringar. Ha insikt i mikrobaserade (neo-Keynesianska) modeller med monopolistisk konkurrens. Ha insikt i mikrobaserade (neo-Keynesianska) modeller med temporärt fixa priser. Ha formell insikt i Keynesianska modeller på reducerad form med fixa priser – AS-AD och IS-LM – och se koppling till mikromodellerna. Känna till Phillipskurvan – ad hoc- och mikrobaserad. Ha insikt i hur vår modell måste ändras om ofullständig information antas. Ha vissa insikter om koordinationsproblem som en ytterligare friktion. 5 block

10 Block 4. Monetär analys. 2 lektioner. Mål: deltagarna ska
Formellt kunna beskriva de viktigaste kanalerna med vilka penningpolitik kan påverka reala variabler, både under flexibla och trögrörliga priser. Förstå hur efterfrågan på pengar kan uppstå via pengar i nyttofunktionen.   Ha insikt i ”Cash-in-advance”-baserade modeller. Känna till växelkurskanalen. Ha insikt och förmåga att formellt beskriva tidsinkonsistens-problemet i penningpolitiken och lösningar på detta som diskuterats. Känna till teorier kring de samhällsekonomiska kostnaderna för inflation. Ha viss insikt i ”the fiscal theory of the price level”. 5 block

11 Block 5. Empirisk analys 1 lektion. Mål: deltagarna ska
Ha kunskap om stiliserade fakta vad gäller det empiriska sambandet mellan pengar, priser och reala variabler på kort och lång sikt. Förstå och beskriva grunderna för VAR-analys. Förstå och resonera kring identifikations-problemet i allmänhet och i VAR-analys i synnerhet. Förstå distinktionen mellan Bayesiansk och klassisk analys. 5 block

12 Riksbankskursen Syfte – att kunna förstå och diskutera modern makroekonomisk forskning utan att själv kunna bedriva sådan. Vi kan inte ta en kurs från våra byrålådor – kursen måste specialdesignas. Same but different. Delar kravet på formell mikrobasering med kurser inom samma ämne på forskarutbildning. Kan inte kräva kunskaper i avancerad matematik, varken dynamiska metoder eller statistik. Grundutbildningsnivå nog. Grafisk analys och verbala resonemang så långt möjligt. Deltagarna har väsentlig erfarenhet som måste användas. Mycket kort tid för brett område. Stora krav på kursdeltagarna (och oss). Fem block, sammanlagt ca 10 föreläsningar. Ambitiös outline. Detaljerna kan anpassas före och under kursen.


Ladda ner ppt "Riksbankskursen 2005/2006 Dessa bilder presenterades av John Hassler och Per Krusell den 7 oktober 2005 för Alexander Nilsson, Anders Vredin och övriga."

Liknande presentationer


Google-annonser