Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

T.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "T."— Presentationens avskrift:

1 t

2 Utgiven av Statens folkhälsoinstitut (2009)
”Skador av hasch och marijuana En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008.” Utgiven av Statens folkhälsoinstitut (2009) Författare Jan Ramström Kan beställas som Pdf – fil Adress: Tidigare utgåvor: 1997 (Socialstyrelsen) 2004 (Fhi)

3 Det endocannabinoida systemet
Består av: - Cannabinoidreceptorer.CB1, (CB2,CB3) - Endocannabinoider, Anandamid m.fl ECS är involverade i olika fysiologiska processer: ö.h. modulerande sinnesstämning smärta minne bl.a motorisk inlärning aptit

4 Några av THC:s effekter
Försvagar kognitiva funktioner: - arbetsminne/korttidsminne - exekutiva funktioner - koncentrationsförmågan Påverkar emotionellt status utlöser bl.a. eufori,dysfori (obs! THC:s bifasiska kurva) Påverkar psykomotoriska funktioner

5 Förhållanden som ökar risken
Cannabis ger beroende som ökar risken i flera avseenden Riskerna större ju lägre ålder vid debut. Tidvis lätt få tag i cannabis (marijuana) med hög eller mycket hög koncentration av THC. Ökar risken för akuta skadeverkningar. Risken ökar med högre sammanlagd dos (frekvens x tid) Riskgrupper: - unga - psykiskt instabila

6 Skador av cannabisrökning- direkta
Orsakar eller försämrar psykisk sjukdom Orsakar eller försämrar kroppslig sjukdom Orsakar eller försämrar vissa psykiska och psykosociala problem

7 Skador av cannabisrökning-indirekta
Olyckor vid bilkörning Övergång till andra illegala droger – gateway-mekanismen

8 Cannabis och psykiska sjukdomar
- Cannabis och den psykotiska sfären - Ångesttillstånd och depersonalisationssyndrom. - Affektiva sjukdomar (Depressioner, manodepressiv sjukdom och självmordshandlingar)

9 Cannabis och kroppsliga sjukdomar
- Cannabis och graviditet - Cannabis påverkan på andningsorganen - Cannabis och hjärt-kärlsystemet - Cannabis och fertilitet - Övriga kroppsliga sjukdomar

10 Vissa psykiska och psykosociala problem
¤ Tonåringar: - Identitetsutveckling - Skolgång - Anpassning till vuxenlivet arbete familjebildning ¤ Amotivationssyndrom

11 Den psykotiska sfären - Övergående akuta (toxiska) psykossymtom vid berusning - Kortvarig – toxisk - cannabisutlöst psykos (förr: ”cannabispsykos”, ”haschpsykos” mm) - Schizofreni, Schizofreniliknande psykos eller långvariga psykotiska symtom

12 Vetenskaplig metod och värdering
Observationsstudie - kohortstudie Vetenskaplig kontroll - egna institutionen - tidskriften (referee) - review

13 Schizofreni, schizofreniliknande psykos eller långvariga psykotiska symtom
Den svenska mönstringsstudien Ett dussin kohortstudier under 20 hundra-talet Fyra välgjorda reviews under 20 hundra- talet Några sena studier

14 Vad de fyra forskargrupperna fann.
Cannabisrökning 2 – 3 dubblar risken för schizofreni, annan psykos inom schizofr-enispektrumet eller långvariga psykotiska symtom. Vad gäller risken för schizofreni står den i ett direkt förhållande till totalmängd konsumerad cannabis. Grupperna ställer sig bakom uträknad ”etiologisk fraktion” för England och Nya Zeeland, 14% respektive 8%.

15 Översikt (review) I (Louise Arsenault och medarbetare, 2004)
Slutsatser: ”På en individuell nivå bidrar cannabisbruk genomsnittligt med en fördubbling av risken för senare utbrott av schizofreni. På en befolkningsnivå (Nya Zeeland) skulle en eliminering av cannabis – förutsatt ett orsakssamband - minska incidensen av schizofreni med ungefär 8%...……Fall av psykossjukdomar skulle kunna förebyggas genom att avråda sårbara ungdomar från att använda cannabis”.

16 Översikt II (Filip Smit och medarbetare, 2004)
Slutsats: ”Tidigt bruk av cannabis tycks vara en riskfaktor vid utveckling av schizofreni, särskilt hos vulnerabla personer, men även hos personer utan tidigare problem……Det ligger ett inneboende folkhälsobudskap i detta, men det är inte uppenbart hur det budskapet skall omsättas i praktisk handling”.

17 Översikt III (L. Degenhardt och Wayne Hall 2006a, 2006b)
Slutsats: ” Det är högst sannolikt att bruk av cannabis utlöser schizofreni på grund av att missbrukarna har en vulnerabilitet pga egen känslighet eller ärftlig belastning (nära anhörig har schizofreni). I ett ”companion paper” tillägger författarna: ”Vi bör avråda unga vuxna som söker behandling vid psykiatriska vårdinrätt-ningar från att använda cannabis och informera dem om de sannolika riskerna för deras psyki-ska hälsa som är förknippade med cannabisbruk

18 forts. översikt III särskilt i unga år och vid intensivt bruk. Vi måste vara mycket försiktiga i att liberalisera cannabislagstiftning på ett sådant sätt att man - ökar unga individers tillgång till cannabis - sänker deras debutålder - ökar rökintensiteten Vi bör överväga möjligheten att minska tillgången till högpotenta cannabisprodukter”.

19 Översikt IV (Teresa H M Moore, Stanley Zammit m.fl. 2007)
Slutsats: ”Slutsatsen överensstämmer med uppfattningen att cannabis ökar risken för psykossjukdomar. Det finns nu tillräckliga bevis för att varna unga människor för att använda cannabis då detta ökar risken för att de drabbas av psykotisk sjukdom senare i livet.” Gruppen ställer sig bakom en uppskattad etiologisk fraktion – England – på 14%

20 Sena Studier 10 – årig kohortstudie. Cirka 2000 per-soner, 14 – 24 år vid baseline. Bedömning vid baseline och vid 3 ytter-ligare tillfällen Konklusion: 1. Övertygande ökning av risken för psykotiska symtom efter cannabismissbruk. 2. Cannabismissbruket föregick de psykotiska symtomen. R.Kuepper, J.van Os et al,BMJ 2011

21 Sjukdomar eller symtom i den psykotiska sfären
- Övergående akuta psykossymtom vid berusning Kortvarig – toxisk - cannabisutlöst psykos (förr: ”cannabispsykos”, ”haschpsykos” mm) - Schizofreni, Schizofreniliknande psykos eller långvariga psykotiska symtom

22 Cannabis och psykiska sjukdomar
- Cannabis och den psykotiska sfären - Ångesttillstånd - Depersonalisationssyndrom (dissociativt syndrom) - Affektiva sjukdomar * Depressioner * manodepressiv sjukdom * självmordshandlingar

23 Cannabis och kroppsliga sjukdomar
- Cannabis och graviditet - Förhållanden vid förlossning/nyföddhetsperioden - Kroppsliga missbildningar - Påverkan på psykiska funktioner - Cannabis påverkan på andningsorganen * Cancer i luftvägarna - munhåla, svalg: fall av cancer hos ”för unga” cannabisrökare - Lungcancer: a) en rad indicier b) Nya Zeeland – studien (Aldingon 2008)

24 Vissa psykiska och psykosociala problem
¤ Tonåringar: - Identitetsutveckling - Skolgång - Anpassning till vuxenlivet arbete familjebildning ¤ Amotivationssyndrom

25 Skador av cannabisrökning-indirekta
Olyckor vid bilkörning Övergång till andra illegala droger – gateway-mekanismen

26 Tillgång och Efterfrågan
Hur vanligt – antal brukare? Pris Smuggling osv. Kontrollpolitik Egenskaper hos individen Sociala förhållanden Preparatets ställning i samhället!


Ladda ner ppt "T."

Liknande presentationer


Google-annonser