Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MFS 1. Kulturell mångfald 2. Etiska riktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MFS 1. Kulturell mångfald 2. Etiska riktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 MFS 1. Kulturell mångfald 2. Etiska riktlinjer
VT 2012 Juanky Gumucio-Castellon chuzenay.wordpress.com

2 Definition/-er av kultur
The word culture is probably the single most central concept in 20th.C. anthropology För olika sorters definitioner av begreppet, se Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Ed.by A.Barnard & J.Spencer. London, Routledge, s.137

3 1. Kulturbegreppet Kultur är - konstituerande - meningsgivande - allomfattande - integrerande - skiftande i rum och tid genom inom / mellanfolkliga interaktionsprocesser

4 Tre arenor Här fokuserar vi på kultur som den traderade kombinationen av tre arenor Ekonomi, materiell kultur, miljö, teknik Sociala former, institutioner, organisationer, mm Livsåskådning, världs / människosyn,

5 KULTUR SOM ALLOMFATTANDE BEGREPP

6 Konstituerande Kulturen är inte en ”ryggsäck”, utan den är vi inte människor. Delvis bestämmer den tom. hur vår anatomi ser ut The great selective pressure in hominid evolution has been the necessity to organize somatic dispositions by symbolic means (Sahlins, 1996, 403)

7 Traderingen sker medelst olika kommunikationskoder
- Språk - Klassifikationer / taxonomier - Systematisk kunskap Juridiska system ... Vilka andra ... ?

8 Grunderna för social interaktion
Olika sätt att hantera sociala faktorer som Klass / kast Etnisk tillhörighet Nationalitet Genus Släktskap inom rättstatens sociala kontrakt

9 social interaktion (II)
Det privata, närsamhället, det offentliga. Språkanvändning gentemot ålder, genus, makt hierarkier Att överbrygga kommunikationshinder: att lyssna-tala, ledarskap-samarbete Seder och bruk: att hälsa, måltider, mottagningar

10 Kulturella mångfaldens innebörd
- Hanteringen av TID och RUM (hur beter sig en grupp tyskar och en annan grupp fransmän när de besöker en fågelpark i Sydafrika ...) Se Lewis, s.31 Kommunikation: först några preliminaries (som familjen, osv.), eller gå direkt till sakfrågan Förhandlingens vedermödor Hur bygger man upp ömsesidig tillit - Olika språk ... olika världar ?

11 Avigsidan Varje kulturell tradition innehåller både positiva och negativa aspekter. T..ex. den europeiska synen att man är bäst i världen, förnuftig, sansad och pålitlig, jfr. t.ex. med folk från Mellanöstern, ”cringing, ostentatious, arrogant, cruel, affeminate, and lawless aliens” (Davies, 103).

12 Lästips Nigel Barley.The Innocent Anthropologist. Notes from a Mud Hut. Bristish Museum Publ., London Ger bra insikter om fältarbetets vedermödor Kate Fox. Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour.Hodder & Stoughton Givande läsning om etnografi på hemmaplan. Richard D.Lewis. When Cultures Collide. Leading Across Cultures.Nicholas Breadley. Boston Icke akademisk handbok om hur människor hanterar situationer i olika kulturer

13 Vi vs. de andra: en lång tradition
Denna uppfattning började etablera sig i antikens Grekland i samband med persernas invasion och, slaget i Marathon år 490 f.Kr. Från Parthenons friser, år 440 f.Kr.

14 CODEX – regler och riktlinjer för forskning http://codex.vr.se/
2: Etiska riktinjer CODEX – regler och riktlinjer för forskning God forskningssed

15 Etiska normer - I Forskaren
Betraktar vetenskap och forskning som en integrerad del av kultur och samhälle och följer därmed nogsamt gällande regler och bestämmelser. Avstår från att försvara, dölja eller rättfärdiga beteende som är i strid med dessa normer och bestämmelser Tar alltid största hänsyn till de rättigheter / intressen relaterade till de individer / grupper mest direkt berörda av forskningen.

16 Etiska normer - II Betraktar sig som en del av en seriös vetenskaplig tradition, och förvaltar och förnyar därmed tidigare forskares resultat genom tillämpningen av de mest tillförlitliga teorier och metoder (mao. fuskar inte). Den tillhörande och oumbärliga kritiska prövning och debatt förs i en anda av hänsyn, öppenhet och ärlighet.  Försvarar den egna och andras rätt till att - utifrån § 2 - fritt bedriva forskning.

17 Etiska normer - III Försvårar inte för andra forskare, approprierar inte andras resultat under otillbörliga former (plagiat) utan ger andra forskare det erkännande de förtjänar. Bekämpar och anmäler varje försök till att missbruka forskningsresultat enl. olika särintressen av politisk, nationalistisk, kommersiell, rasistisk eller religiös karaktär

18 En annan resurs AAA s hemsida

19 Etiska ställningstagande är inte sällan problematiska
Normerna följer en viss logik som är konsekvent med vedertagna kriterier om hur forskning ska bedrivas. Etiska dilemman uppstår när dessa entydiga normer konfronteras med verkliga livets mångtydighet och ett flertal tolkningsmöjligheter uppstår. Normerna följer en viss logik som är konsekvent med vedertagna kriterier om hur forskning ska bedrivas.

20 Case 3: Witness to Murder
Mary Thompson had been conducting fieldwork in a Southeast Asian community for 18 months. Her house was ideally located on the edge of the village plaza, allowing her to readily observe daily activities that took place in the plaza. In addition to gatherings of women who shared food preparation tasks and talk, and groups of men working individually on carvings, the plaza was regularly a gathering place for men at night.

21 One night while Thompson was working up some statistical problems in her house, she was distracted by loud, seemingly argumentative discussions in the plaza. When the noise of the argument reached a high pitch, she decided to investigate the situation. Just as she stepped from her doorway, she saw one of the men in the group of five, angrily raise his machete and deliver a deadly blow to another--Tom--in the group.

22 Stunned silence fell over the other three men, as they watched their companion quickly bleed to death before their eyes. Moments later people from the other homes began moving into the plaza in response to the wailing that came from the man who had wielded the machete.

23 Mournful crying and wailing was carried throughout the village
Mournful crying and wailing was carried throughout the village. The family members of the dead man began funeral preparations. The next evening, Tom was buried. The man who had dealt the deadly blow was allowed to participate in the funeral and to make a death payment to the family of the deceased.

24 Two days after the funeral, three regional policemen came to the village. As part of a new governmental program designed to reduce blood feuds, the regional authorities now regularly sought to arrest and jail people who were involved in killings. They had heard about the recent death.

25 They began questioning the villagers in an attempt to determine if Tom had been "murdered." Thompson had written a detailed description of the events of the night of Tom's death in her notebook which contained a running record of village activities.

26 Thompson's Dilemma: (1) Since she knew the police would question her, should she quickly tear out and destroy the pages in her notebook where the events were recorded? (2) When questioned by the police should she, like the other villagers, plead ignorance concerning the killing?

27 Problemets art Naturligtvis är det högst osannolikt att man är med om något så dramatiskt som ett mord, men det intressanta här är vilken SORTS etiska dilleman som uppstår Om själva händelsen / situationen Om VEM man är i en viss situation osv

28 Konsekvenser på det egna individuella planet
hur harmoniserar man sin plikt som forskare och som delaktig i rättstaten / kommuniteten, osv. Det är mao. en reflektion och ett handlande som beror på vem jag är och vad jag vill (jfr. To Heal a Fractured World, the Ethics of Responsibility, Jonathan Sacks, Schocken Books, N.Y., 2005)

29 referenser Davies, N. Europe. A History. Pimlico. 1997
Kottak CP.Anthropology. The Exploration of Human Diversity. McGraw Hill.2000; 8:e uppl.), kap.3 Sahlins, M The Sadness of Sweetness. The Native Anthropology of Western Cosmology. Current Antjhropology, vol37, nr.3, June 1996,


Ladda ner ppt "MFS 1. Kulturell mångfald 2. Etiska riktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser