Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2011-10-19 Depression Öppen föreläsning BUP USÖ Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2011-10-19 Depression Öppen föreläsning BUP USÖ Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2011-10-19 Depression Öppen föreläsning BUP USÖ Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater chöl BUPUSÖ

2 2011-10-19 Vad är en depression? Kliniska symtom Symtom i olika åldrar Stress sårbarhet Bedömning Behandling Förebyggande insatser Summering Vad är en depression? Kliniska symtom Symtom i olika åldrar Stress sårbarhet Bedömning Behandling Förebyggande insatser Summering

3 2011-10-19 Egen presentation

4 2011-10-19  Specialistresurs  Tvärvetenskaplig  LEON, Evidensbaserad metodik  Salutogenes: behovet av mening, hanterbarhet och sammanhang  Värde baserad: mötet  Specialistresurs Tvärvetenskaplig LEON, Evidensbaserad metodik Salutogenes: behovet av mening, hanterbarhet och sammanhang Värde baserad: mötet

5 2011-10-19 Olika kompetenser sida vid sida

6 2011-10-19 Kursändringar i arbetsätt

7 2011-10-19 Ödmjukhet och respekt

8 2011-10-19  Folksjukdom  En fjärdedel av männen och var annan kvinna löper risk att utveckla depression i ett livsperspektiv  Det finns en förhöjd mottaglighet för depression i vissa familjer och livsomständigheter  Hos tonåringar minst en elev i varje klass  Flickor känsligare, skuldbenägna, lägre självkänsla Folksjukdom En fjärdedel av männen och var annan kvinna löper risk att utveckla depression i ett livsperspektiv Det finns en förhöjd mottaglighet för depression i vissa familjer och livsomständigheter Hos tonåringar minst en elev i varje klass Flickor känsligare, skuldbenägna, lägre självkänsla

9 2011-10-19  Press och för lite sömn kan ge förhöjd depressions risk hos unga  Unga människor kan var känsligare för stress som kan upplevas starkare! Mindre erfarenheter att utgå ifrån kan förstärka känslan av ensamhet och hopplöshet  Det finns samband mellan nedstämdhet och försämrat immunförsvar  Hormonella förändringar i tonåren  Risk att vuxna normaliserar depression hos unga, ser det som tillhörande utvecklings nivån, ex vis håglöshet och irritabilitet  Press och för lite sömn kan ge förhöjd depressions risk hos unga Unga människor kan var känsligare för stress som kan upplevas starkare! Mindre erfarenheter att utgå ifrån kan förstärka känslan av ensamhet och hopplöshet Det finns samband mellan nedstämdhet och försämrat immunförsvar Hormonella förändringar i tonåren Risk att vuxna normaliserar depression hos unga, ser det som tillhörande utvecklings nivån, ex vis håglöshet och irritabilitet

10 2011-10-19  Förändringar i sinnestillstånd  Ledsenhet och oro  Ökad ilska  Håglöshet  Ändrade matvanor  Alkohol, droger  Skolk  Koncentrationssvårigheter  Hopplöshetskänslor, pessimism  Hjälplöshet  Uttryck för dödslängtan  Värdelöshetskänslor, skuldkänslor  Förändringar i sinnestillstånd Ledsenhet och oro Ökad ilska Håglöshet Ändrade matvanor Alkohol, droger Skolk Koncentrationssvårigheter Hopplöshetskänslor, pessimism Hjälplöshet Uttryck för dödslängtan Värdelöshetskänslor, skuldkänslor

11 2011-10-19  Det är fortfarande lätt att missa tonårsdepressioner  Risk för självmord  Obehandlad kan en depression påverka hela tonårstiden med försämringar i fungerande  Depressiva mekanismer och tankemönster tenderar att förstärkas över tid  Ökar den egna acceptansen för negativa omdömen  Känslomässig pessimism kan färga av sig på omgivningen och ökar känslan av ensamhet och rädsla  Det är fortfarande lätt att missa tonårsdepressioner Risk för självmord Obehandlad kan en depression påverka hela tonårstiden med försämringar i fungerande Depressiva mekanismer och tankemönster tenderar att förstärkas över tid Ökar den egna acceptansen för negativa omdömen Känslomässig pessimism kan färga av sig på omgivningen och ökar känslan av ensamhet och rädsla

12 2011-10-19 Tendenser..  Barndomen krymper?  Tonårstiden breder ut sig från11-55?  Är det svårare att bli vuxen i dag?  Nöjen kontra ansvar?  Livsstilsförändringar?  Psykisk ohälsa bland unga ökar!(källa Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009)

13 2011-10-19 Folkhälsorapporter  Tänkbara orsaker till ökad ohälsa bland unga  Ökad arbetslöshet  Individualisering: för många valmöjligheter!  Mer alkohol!  Mindre sömn!  IT stress  Orealistiska kroppsideal!

14 2011-10-19 Stress killar och tjejer  75% tjejer kontra 45% killar stressar för prov  61% tjejer kontra 37% killar stressar på grund av krav på sig själva  Varför är tjejer mer stressade?  Realister?  Gör som lärare säger  Prestationsprinsessor  Psykologiskt mogna  Krav på många plan

15 2011-10-19 Tanke..  Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas  Sören Kirkegaard (1813-1855)

16 2011-10-19 Vad stressar oss?  Nya situationer  Oförutsägbarhet  Sådant vi ej kan påverka

17 2011-10-19 Stress tecken  Humör: ångest, oro, skuld, skam, ledsen, irritabel, avstängd känslomässigt,  Tänkande: virrig, svårt att prioritera, koncentrationssvårigheter, glömska, tunnelseende, ser inte möjligheter  Beteende: äter snabbt, för mkt eller för litet  Dövar sig med alkohol,  Slutar lyssna, grälar

18 2011-10-19 Hur kan stress angripas?  Förändring det som är möjligt, oftast lättare förändra det som är utanför oss  1. Arbetsbörda  2. Översikt, vad är viktigast?  3. Relationer  Acceptans: förändra förhållningssättet till stress  Återhämtning  Motion, Medveten närvaro

19 2011-10-19 Stress kan leda till depression  Hos barn och ungdomar är depression nära förbunden med livsomständigheter och omgivningsfaktorer  Viktigt att tänka förebyggande och känna igen tidiga tecken!

20 2011-10-19 Varför är det viktigt att tidigt identifiera depression?  Vanlig sök orsak! 2-5% före puberteten, 10- 15% efter puberteten  Samsjuklighet mer regel än undantag! Ångest, missbruk, ADHD, somatisk sjukdom  Förloppet kan vara långdraget  Lidande, funktionsnedsättning, studie och arbetsoförmåga  Vanlig orsak till självmord!.

21 2011-10-19 Utvecklingspsykologi Pubertet  Sexuell mognad  Frigörelse  Gruppengagemang  Integration  Flexibilitet

22 2011-10-19 Utvecklingspsykologi Ung vuxen  Psykologisk mognad  Föräldraskap, omsorg om barn  Plattform yrkesmässigt  Livsriktning, värderingar

23 2011-10-19 ÅlderSpädisSkolbarnTonåring Känsla?Maskerade affekter Verbaliserar känslor BeteendeSkrik, apatiTillbakadrag en eller irriterad, bråkig Irritabel, bråkig, okoncentrer ad Kroppsliga symtom Viknedgång, infektioner Huvudvärk, magont Sömnstörnin g, viktnedgång eller viktuppgång Depressionssymtom i olika åldrar

24 2011-10-19  Nedstämdhet irritabilitet (oro, missnöjd, pessimism)  Glädjelöshet, nyfikenheten försvinner, avsaknad av initiativ och lust, hopplöshet, tråkigt  Låg självkänsla skuld, accepterar andras kritik lättare, skuld även för sådant som ligger utanför egen påverkan  Koncentrationssvårigheter, svårt rikta sin koncentration, klarar ej läxläsning  Trötthet minskad psykisk energi, undviker kamrat kontakt, isolering  Nedstämdhet irritabilitet (oro, missnöjd, pessimism) Glädjelöshet, nyfikenheten försvinner, avsaknad av initiativ och lust, hopplöshet, tråkigt Låg självkänsla skuld, accepterar andras kritik lättare, skuld även för sådant som ligger utanför egen påverkan Koncentrationssvårigheter, svårt rikta sin koncentration, klarar ej läxläsning Trötthet minskad psykisk energi, undviker kamrat kontakt, isolering

25 2011-10-19  Sömnproblem  Aptit påverkan sötsaker  Dödstankar, själmordstankar, självskade beteende  Minst 5 symtom i minst 2 veckor för diagnos  Sömnproblem Aptit påverkan sötsaker Dödstankar, själmordstankar, självskade beteende Minst 5 symtom i minst 2 veckor för diagnos

26 2011-10-19  Regel  40-90% av tonåringarna med depression har ytterligare ett psykiatriskt problem  Vanligast är ångestsyndrom, ADHD  Depression ökar risken för missbruk  Regel 40-90% av tonåringarna med depression har ytterligare ett psykiatriskt problem Vanligast är ångestsyndrom, ADHD Depression ökar risken för missbruk

27 2011-10-19  Sköldkörtel sjukdomar  Cancer  Mononucleos  Anemi  Centralstimulatia behandling  P-piller  Sköldkörtel sjukdomar Cancer Mononucleos Anemi Centralstimulatia behandling P-piller

28 2011-10-19  Median förloppet 8 månader  Återfallsrisken är 20-60% inom 2 år och upp till 70% efter 5 år  20% utvecklar bipolaritet över tid  Median förloppet 8 månader Återfallsrisken är 20-60% inom 2 år och upp till 70% efter 5 år 20% utvecklar bipolaritet över tid

29 2011-10-19  Självmord och självmordsförsök  Missbruksrisk  Försämrade skolprestationer  Dålig psykosocial funktion  Självmord och självmordsförsök Missbruksrisk Försämrade skolprestationer Dålig psykosocial funktion

30 2011-10-19  Ärftlighet för affektiv sjukdom  Fysisk sjukdom  Stress, förluster, konflikter  Trauma  Fattigdom negativa sociala faktorer  Depression hos förälder  Fientlighet, kritik, mobbning  Ärftlighet för affektiv sjukdom Fysisk sjukdom Stress, förluster, konflikter Trauma Fattigdom negativa sociala faktorer Depression hos förälder Fientlighet, kritik, mobbning

31 2011-10-19  Kärlek, tillit, stöd i relationer inom och utanför familjen  Fungerande skola med bra relation till lärare och kamrater  Regelbundenhet i sömn och matvanor  Fysisk aktivitet  Aktiv fritid  Kärlek, tillit, stöd i relationer inom och utanför familjen Fungerande skola med bra relation till lärare och kamrater Regelbundenhet i sömn och matvanor Fysisk aktivitet Aktiv fritid

32 2011-10-19  Mötet  Screening för depression  Intervju av föräldrar och barn helst separat också  Identifiera risker och styrkor  Diff. diagnos och samsjuklighet  Livslinje, stämningsdagbok  Mötet Screening för depression Intervju av föräldrar och barn helst separat också Identifiera risker och styrkor Diff. diagnos och samsjuklighet Livslinje, stämningsdagbok

33 2011-10-19  Utlösande faktorer  Tidigare behandling och resultat  Funktion cGAs skattning  Suicid risk bedömning ingår i all depressions bedömning!  Utlösande faktorer Tidigare behandling och resultat Funktion cGAs skattning Suicid risk bedömning ingår i all depressions bedömning!

34 2011-10-19  Individualisera  Börja med samtal  Information om depression, livsstil  Familjebehandling  Kbt/kpt  Farmakologisk behandling  Individualisera Börja med samtal Information om depression, livsstil Familjebehandling Kbt/kpt Farmakologisk behandling

35 2011-10-19  Svåra depressioner  Medelsvåra depressioner som ej förbättras efter 6-8veckors samtalsbehandling  Behandling enligt socialstyrelsens riktlinjer  SSRI preparat i första hand  Svåra depressioner Medelsvåra depressioner som ej förbättras efter 6-8veckors samtalsbehandling Behandling enligt socialstyrelsens riktlinjer SSRI preparat i första hand

36 2011-10-19  Illamående, huvudvärk  Beteende aktivering  I sällsynta fall kan läkemedel utlösa mani  Apati vid höga doser  Ungdomar känsligare för läkemedelsbehandling än vuxna, viss förhöjd suicid risk  Viktigt med täta återbesök särskilt i starten av en behandling  Illamående, huvudvärk Beteende aktivering I sällsynta fall kan läkemedel utlösa mani Apati vid höga doser Ungdomar känsligare för läkemedelsbehandling än vuxna, viss förhöjd suicid risk Viktigt med täta återbesök särskilt i starten av en behandling

37 2011-10-19 ÅlderSpädisSkolbarnTonåring BehandlingAnknytnings arbete Stressredukt ion Utesluta somatisk sjukdom Stress reduktion Samverkan skolan Stöd i relationer Kpt Kbt Gruppbeh. ACT Familjestöd SSRI Behandling depression

38 2011-10-19  Observans depressions tecken hos nyblivna mammor  Reduktion av riskfaktorer, exponentiellt förhållande!  Livsstilsförändringar  Regelbundenhet i vanor  Positiva relationer och rimliga krav  Ökad kunskap om depression  Observans depressions tecken hos nyblivna mammor Reduktion av riskfaktorer, exponentiellt förhållande! Livsstilsförändringar Regelbundenhet i vanor Positiva relationer och rimliga krav Ökad kunskap om depression

39 2011-10-19 Ger riktning för insatser Första linjen Specialistsjukvården Ger riktning för insatser Första linjen Specialistsjukvården

40 2011-10-19  Måttlig nedstämdhet som ej förbättras efter 6-8 veckor med kognitiva samtal  Svår depression med psykotiska symtom, själmordstankar, planer  Funktions nedsättning  Ärftlighet för bipolär sjukdom och depression  Misstanke om bipolär sjd  Måttlig nedstämdhet som ej förbättras efter 6-8 veckor med kognitiva samtal Svår depression med psykotiska symtom, själmordstankar, planer Funktions nedsättning Ärftlighet för bipolär sjukdom och depression Misstanke om bipolär sjd

41 2011-10-19  Mattias 18 år  David 15 år  Nadja 15 år  Mattias 18 år David 15 år Nadja 15 år

42 2011-10-19  Depression är vanlig i ungdomsgruppen  Depression är ett spektrumtillstånd  Återfallsrisken är stor utan behandling  Multimodal behandling  Livsstilsanalys, identifiera styrkor, lustområden, riskfaktorer  Läkemedelsbehandling vid svåra och utdragna tillstånd  Värdera alltid självmordrisken  Depression är vanlig i ungdomsgruppen Depression är ett spektrumtillstånd Återfallsrisken är stor utan behandling Multimodal behandling Livsstilsanalys, identifiera styrkor, lustområden, riskfaktorer Läkemedelsbehandling vid svåra och utdragna tillstånd Värdera alltid självmordrisken

43 2011-10-19  Vi är alla förebilder, vad är livet värt?, hur roligt är det att vara vuxen?  Att vara en viktig vuxen, som ser, lyssnar, bekräftar barn och ungdomar för det de är, inte värdera endast prestation  Börja med att vara en sund modell i livsstil, motion, mat, sömn, alkohol  Våga fråga och engagera Dig!  Vi är alla förebilder, vad är livet värt?, hur roligt är det att vara vuxen? Att vara en viktig vuxen, som ser, lyssnar, bekräftar barn och ungdomar för det de är, inte värdera endast prestation Börja med att vara en sund modell i livsstil, motion, mat, sömn, alkohol Våga fråga och engagera Dig!

44 2011-10-19 Framtidsvisionen


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2011-10-19 Depression Öppen föreläsning BUP USÖ Antonia Simon Risberg Barn och ungdomspsykiater."

Liknande presentationer


Google-annonser