Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist, Lantmäteriet, STING maj 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist, Lantmäteriet, STING maj 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist, Lantmäteriet, STING maj 2008

2 2 Nytt från Lantmäteriet Organisationsförändringar Informationsförsörjningsfrågor Utredningar, remisser, propositioner inom området

3 3 Nytt från Lantmäteriet men inte här …. Satellitbilder, ”Saccess”, och bild- försörjningsprogrammet Bibbi Fyrberg Utvecklingsprojekt, fastighetsbild- ningsfrågor, ägarlägenheter mm Roger Ekman

4 4 Lantmäteriet - en myndighet Länslantmäterimyndigheterna och Lantmäteriverket samordnas i en statlig lantmäterimyndighet från den 1 september 2008 (prop. 2007/2008:134) Riksdagsbeslut den 4 juni I den kommande förordningen med instruktion för den nya myndigheten fastställs att Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten. I samma proposition föreslås också att riksdagen ska godkänna en försäljning av Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken.

5 5 Lantmäteriet blir inskrivningsmyndighet Inskrivningsverksamheten förs över från tingsrätterna (DV) till Lantmäteriet den 1 juni 2008. Kvar på nuvarande 7 orter Egen division, ca. 200 anställda, liten stab i Gävle, chef Bengt Kjellson Hemsida: inskrivningsmyndigheten.se kontaktuppgifter, elektroniska ansökningsblanketter mm

6 6

7 7 I-divisionen omorganiserar Divisionsledning GeodesiInsamlingLagring/Leverans DivisionsstödUtveckling

8 8 I-divisionen 1 juli 2008 Geodatasekretariat et Geodataprojektet ELIPS Byggnad, Adress, Avtalen, Bild Lägenhetsregistre t DRK, Fastighet Infolantmätarn a Anders Olsson Clas Göran Persson Monica Högberg Anna ErikssonPeter Nyhlén Anders Lundquist

9 9 Informationsförsörjning geodata Nu i fokus, nationellt och i EU! del av regeringens handlingsplan för utveckling av e-förvaltning mm geodatastrategins geomförande Inspire PSI

10 10 En reviderad Nationell geodatastrategi 2008 till regeringen 31 mars bred remiss – 5 maj remissammanställning + förslag till åtgärder till regeringen 13 juni GD-möte berörda myndigheter 22 september (o SKL) 10 november seminarium om genomförande av den nationella strategin, boka!

11 11 Geodataportalen

12 12 Geodataportalen Samverkan med Boverkets planeringsportal – som blir en anpassad ingång till geodata- portalen

13 13 Inspire-nytt De första genomförandebestämmelserna antogs den 14 maj av Inspire-kommittén - innebär att metadata och metadatatjänster ska finnas på plats om drygt 2 år. Andra viktiga milstolpar: Sök-, visnings-, nedladdnings- och tranformationstjänster ska finnas 2010, harmoniserade data 2011 Åtgärder för datadelning mellan myndigheter ska finnas redan då nationell lagstiftning finns på plats – 15 maj 2009

14 14 Inspire – nationell lagstiftning Rapport från LMV 31 oktober 2007 Departements-pm klar i maj Remiss juni – aug Lagrådsremiss januari 2009 Proposition 15 februari Riksdagsbeslut i april I kraft 15 maj 2009

15 15 PSI-direktivet PSI – Public Sector Information på förhand kända villkor för vidareutnyttjande av information i den offentliga sektorn – digital och analog krav på likabehandling av vidareutnyttjare grunden för beräkning av avgifter ska kunna redovisas och prövas Förordning (2008:31) trädde ikraft 1 april i år. Men: en förordning styr inte kommunerna – och det har KOM uppmärksammat och begärt en förklaring av Sverige (Finansdepartementet) PSI-lag???

16 16 Lägenhetsregistret 12 pilotkommuner startades i januari Ca 80 % av flerbostadslgh inne nu Insamling pågår – avslutas i september – ca 4 månaders fördröjning Tid för åtgärder för att effektivisera insamlingen Stort problem med saknade entréadresser trots avstämning - uppmaning att se över adressättningen före uppläggningen

17 17 Lägenhetsregistret Omgång 2 med 39 kommuner skulle sättas igång i slutet av november. Tidplanen förskjuts ca 4 månader åtminstone för nästa omgång kommuner. Mars - april 2009 trolig start, bestäms före sommar- semestern. Helt ny plan efter sommaren. Ny plan kommer efter sommaren

18 18 Swepos nätverks-RTK Nätverkstjänsten finns nu också i Jämtlands, Västernorrlands och norra Gävleborgs län. Utbyggnad ”RTK-Malmfälten” planeras från Boden/Kalix upp mot Kiruna och söderut (gult på kartan). Start 2008/2009 Förtätning av nätet mellan Kalix och Haparanda (ny sträckning av Haparandabanan). 950 abonnenter, 35 % kommuner

19 19 Sweref 99 Övergång till gemensamma referenssystem - en viktig del i geodatastrategin - Lantmäteriet driver och bistår, kontakta oss (Mikael Lilje)! Läget idag: 54 kommuner klara 145, arbete pågår 27, kontakt etablerad 64, ingen aktivitet (känd av oss)

20 20 RH2000 Gemensamt höjdsystem 8 kommuner klara 56 arbete pågår 32 kontakt etablerad 122 ingen aktivitet

21 21 Min fastighet – ny gratistjänst

22 22 Min fastighet

23 23

24 24 Aktuella utredningar, propositioner mm Pågående utredningar Byggprocessutredningen Miljöprocessutredningen Utredningar som är ute på remiss Stranden – en värdefull miljö Enkelt avhjälpta hinder Ny instansordning för mål enligt PBL Klimatberedningens betänkande Pågående beredning av remitterade utredningar Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Klimat- och sårbarhetsutredningen Nyligen överlämnade utredningar Havsmiljöutredningen Förköpslagen (29/5) Planerade propositioner med koppling till PBL under 2008 – 2009 Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Stranden - en värdefull miljö Förköpslagen Enkelt avhjälpta hinder Vindkraft PBL, samlad reform Ny instansordning för PBL ärenden Miljökvalitetsnormer Miljöbalken; riksintressen, miljökonsekvensbedömningar mm Klimatproposition Havsmiljöförvaltning

25 25 Klimat- och sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (2007:60) har varit ut på en bred remiss. I betänkandet föreslås en rad uppdrag till olika myndigheter inom informationsförsörjnings- området. Lantmäteriet föreslås få 200 miljoner för att bygga upp en ny höjddatabas. Föreslås fritt tillgänglig för det offentliga. Proposition i oktober, eller en samlad klimat- och energiproposition med vindkraft mm i mars 2009? Thomas Lithén projektledare. Tidplan, samverkan, brukarbehov, efterfrågade produkter, alternativ finansiering, upphandling mm

26 26 Strandskyddet ”Stranden - en värdefull miljö” har utarbetats inom Regeringskansliet – remisstid till 24 juli Strandskyddet skärps där exploateringstrycket är stort och lättnader föreslås där trycket är lågt. Områden för landsbygdsutveckling där lättnader kan införas ska pekas ut i ÖP (tillägg till) Kommunen får huvudansvar för dispenser och för upphävande av strandskydd i samband med detaljplanehandläggning. Dispens och upphävande: allmänheten garanteras fri passage längs stranden, Lst ser över det utökade strandskyddet – tidigare beslut upphör att gälla 31/12 2014 Proposition till riksdagen under året, ikraft 1 juli 2009.

27 27 Förköpslagen utvärderad Boverket har ett uppdrag tillsammans med LMV, SKL och DV att utvärdera Förköps- lagen (1967:868) Grunden för uppdraget: förköp används i blygsam omfattning och kostar mycket – ursprungliga motiven finns inte längre 14 förköp – 45000 ärenden Redovisningen ska lämnas 29 maj till regeringen – remiss ut före sommaren. Hela eller delar av förköpslagen upphävs?

28 28 The way forward


Ladda ner ppt "1 Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist, Lantmäteriet, STING maj 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser