Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstasida manifestet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstasida manifestet"— Presentationens avskrift:

1 Förstasida manifestet
Nytt från Lantmäteriet . Margareta Lindquist, Lantmäteriet, STING maj 2008

2 Nytt från Lantmäteriet
Organisationsförändringar Informationsförsörjningsfrågor Utredningar, remisser, propositioner inom området

3 Nytt från Lantmäteriet men inte här ….
Satellitbilder, ”Saccess”, och bild- försörjningsprogrammet Bibbi Fyrberg Utvecklingsprojekt, fastighetsbild- ningsfrågor, ägarlägenheter mm Roger Ekman Jag ska inte prata om vårt bildförsörjningsprogram eller satellitbildsdatabasen som kommer släppas snart det gör bibbi fyrberg senare idag Jag ska inte heller prata om fastighetsbildningsfrågor, våra utvecklingsprojekt och inte heller om regleringsbrevsuppdragen som rör oss och kommunerna. Det kommer Roger E göra som är ny chef för F

4 Lantmäteriet - en myndighet
Länslantmäterimyndigheterna och Lantmäteriverket samordnas i en statlig lantmäterimyndighet från den 1 september 2008 (prop. 2007/2008:134) Riksdagsbeslut den 4 juni I den kommande förordningen med instruktion för den nya myndigheten fastställs att Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten . I samma proposition föreslås också att riksdagen ska godkänna en försäljning av Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken. Den första större org-förändringen är att SLM försvinner och samordnas med den övriga verksamheten redan från den 1 september i år Riksdagen väntas besluta den 4 juni (CU positivt) Det kommer en ny förordning med intrsx för den nya myndigheten där man väntar att regeringen beslutar att Lantmäteriet är namnet på den nya Myndigheten. I samma prop kommer riksdagen besluta om att KKK säljs.

5 Lantmäteriet blir inskrivningsmyndighet
Inskrivningsverksamheten förs över från tingsrätterna (DV) till Lantmäteriet den 1 juni 2008. Kvar på nuvarande 7 orter Egen division, ca. 200 anställda, liten stab i Gävle, chef Bengt Kjellson Hemsida: inskrivningsmyndigheten.se kontaktuppgifter, elektroniska ansökningsblanketter mm Nästa större orgförändring är att inskrivningsverksamheten som nu bedrivs vid 7 tingsrätter under Domstolsverket förs till Lantmäteriet den 1 juni i år. Kvar på nuvarande 7 orter – se kartan. I vissa fall flytt i andra fall ombyggnader av lokaler Verkar gå smidigt – personalen kvar – förväntansfull – ensad ärendehantering/ gem handläggning Egen division – liten stab i gävle bengt kjellson chef Tillfällig hemsida med kontaktuppgifter mm

6 På nya divisionens hemsidan finns nya kontaktuppgifter
också blanketter för att ansöka om lagfart och inteckning. Idag går det inte att göra en helt elektronisk ansökan MEN ansökan med e-id som inloggning kommer man få bort massor med sk åter- ärenden – dvs ofullständigt eller felaktigt ifyllda blanketter som måste skickas tillbaka för komplettering.

7 I-divisionen omorganiserar
I div, Informationsförsörjningdiv, kommer att omorg den 1 juni, det kan påverka vilka enheteer och kontaktpersoner kommunerna får i olika frågor– alla delar inte klara men 5 enheter Divisionsstöd – ekonomi, juridik, övergripande samverkan Utveckling – stora utvecklingsprojekt Geodesi – som nu Infoförsörjningsverksamheten två enheter – processinriktad med enheterna för insamling och lagring/leverans

8 I-divisionen 1 juli 2008 Enhetscheferna utsedda – blabla men ine lägre nivån alla kända utom anna eriksson litet spännande IT-chef ICA Här ser ni ni var jag tror att olïka verksamheter landar i den nya organi- sationen-

9 Informationsförsörjning geodata
Nu i fokus, nationellt och i EU! del av regeringens handlingsplan för utveckling av e-förvaltning mm geodatastrategins geomförande Inspire PSI Så till infoförsörjningen – varför är geografisk inf o I fokus nu????

10 En reviderad Nationell geodatastrategi 2008
till regeringen 31 mars bred remiss – 5 maj remissammanställning + förslag till åtgärder till regeringen 13 juni GD-möte berörda myndigheter 22 september (o SKL) 10 november seminarium om genomförande av den nationella strategin, boka!

11 Geodataportalen Idag tillgänglig för internt bruk SMHI, SGU, SjöV, LMV – under hösten suuccessivt öppnas för andra användare – söka efter data – titta på data och även publicera. Samverkan med Boverkets planeringportal Våren socce inspireanpassning -

12 Geodataportalen Startsidan i ESRI Portal Toolkit. Samverkan med Boverkets planeringsportal – som blir en anpassad ingång till geodata-portalen

13 Inspire-nytt De första genomförandebestämmelserna antogs den 14 maj av Inspire-kommittén - innebär att metadata och metadatatjänster ska finnas på plats om drygt 2 år. Andra viktiga milstolpar: Sök-, visnings-, nedladdnings- och tranformationstjänster ska finnas 2010, harmoniserade data 2011 Åtgärder för datadelning mellan myndigheter ska finnas redan då nationell lagstiftning finns på plats – 15 maj 2009 Kommunerna har en begränsad begränsningar i kn skyldighet att delta med data – infoförsörjningsplikt (KLM) MEN – kn kan ta del av datat därför viktigt att ta del av arbetet med metadata, dataharmonisering och tjänster, och kn kan delta på frivillig basis i infrastrukturen för att få ut sina data och tjänster !!! Bindande bestämmelser för metadata antagna av Inspirekommittén den 14 maj, ikraft efter översättning mm i september Metadata och metadatatjänster ska sedan finnas framme inom två år. + mer detaljerade ickebindande ”guidelines” kommer (dok länk) Viktiga milstolpar: sök, visnings, nedladdn, tranformationstjänster, ska finnas 2010, harmoniserade data 2011, MEN Datadelning mellan myndigheter 15 maj 2009 art 17. Varje medlemsstat skall anta åtgärder avseende delning av rumsliga datamängder och datatjänster mellan sina offentliga myndigheter enligt artikel 3.9 a och b. Dessa åtgärder skall göra det möjligt för dessa offentliga myndigheter att få tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster samt att utbyta och utnyttja dessa datamängder och datatjänster vid utförandet av offentliga uppgifter som kan påverka miljön. 2. De åtgärder som avses i punkt 1 får inte medföra begränsningar som vid tidpunkten för utnyttjandet kan leda till praktiska hinder mot delningen av rumsliga datamängder och datatjänster. Sådana avgifter och licenser måste vara till fullo förenliga med det allmänna syftet att underlätta delning av rumsliga datamängder och datatjänster mellan offentliga myndigheter. Om avgifter tas ut skall dessa hållas på den lägsta nivå som krävs för att skydda den ekonomiska bärkraften hos de myndigheter som tillhandahåller rumsliga datamängder och datatjänster, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar, samtidigt som kravet på självfinansiering för offentliga myndigheter som tillhandahåller rumsliga datamängder och datatjänster iakttas i tillämpliga fall. Rumsliga datamängder och datatjänster som medlemsstater tillhandahåller gemenskapens institutioner och organ för att fullgöra rapporteringsskyldigheter enligt gemenskapens miljölagstiftning får inte avgiftsbeläggas.

14 Inspire – nationell lagstiftning
Rapport från LMV 31 oktober 2007 Departements-pm klar i maj Remiss juni – aug Lagrådsremiss januari 2009 Proposition 15 februari Riksdagsbeslut i april I kraft 15 maj 2009

15 PSI – Public Sector Information
PSI-direktivet PSI – Public Sector Information på förhand kända villkor för vidareutnyttjande av information i den offentliga sektorn – digital och analog krav på likabehandling av vidareutnyttjare grunden för beräkning av avgifter ska kunna redovisas och prövas Förordning (2008:31) trädde ikraft 1 april i år. Men: en förordning styr inte kommunerna – och det har KOM uppmärksammat och begärt en förklaring av Sverige (Finansdepartementet) PSI-lag???

16 Lägenhetsregistret 12 pilotkommuner startades i januari
Ca 80 % av flerbostadslgh inne nu Insamling pågår – avslutas i september – ca 4 månaders fördröjning Tid för åtgärder för att effektivisera insamlingen Stort problem med saknade entréadresser trots avstämning - uppmaning att se över adressättningen före uppläggningen

17 Lägenhetsregistret Omgång 2 med 39 kommuner skulle sättas igång i slutet av november. Tidplanen förskjuts ca 4 månader åtminstone för nästa omgång kommuner. Mars - april 2009 trolig start, bestäms före sommar-semestern. Helt ny plan efter sommaren. Ny plan kommer efter sommaren

18 Swepos nätverks-RTK Nätverkstjänsten finns nu också i Jämtlands, Västernorrlands och norra Gävleborgs län. Utbyggnad ”RTK-Malmfälten” planeras från Boden/Kalix upp mot Kiruna och söderut (gult på kartan). Start 2008/2009 Förtätning av nätet mellan Kalix och Haparanda (ny sträckning av Haparandabanan). 950 abonnenter, 35 % kommuner

19 Sweref 99 Övergång till gemensamma referenssystem - en viktig del i geodatastrategin - Lantmäteriet driver och bistår, kontakta oss (Mikael Lilje)! Läget idag: 54 kommuner klara 145, arbete pågår 27, kontakt etablerad 64, ingen aktivitet (känd av oss) 54 kommuner har infört SWEREF 99 145 kommuner arbetar med införandet i olika stadier (vissa har precis börjat; andra är närmast klara att genomföra bytet) 27 kommuner har tagit kontakt med oss för att få information i frågan I övriga 64 kommuner pågår ingen aktivitet, eller så saknar vi information 8 kommuner har infört RH 2000 I 56 kommuner pågår arbetet med införandet (varav 24 har fått RH 2000 levererat, men inte infört det i sin verksamhet) 32 kommuner har tagit kontakt med oss för att få information i frågan I 194 kommuner pågår ingen aktivitet, eller så saknar vi information Detta är alltså vad vi känner till. Det förekommer att kommuner börar arbeta med införandet utan att det direkt kommer till vår kännedom. På samma sätt är det inte alltid vi får veta när de genomför själva bytet till de nya referenssystemen.

20 RH2000 Gemensamt höjdsystem 8 kommuner klara 56 arbete pågår
32 kontakt etablerad 122 ingen aktivitet

21 Min fastighet – ny gratistjänst

22 Min fastighet

23

24 Aktuella utredningar, propositioner mm
Pågående utredningar Byggprocessutredningen Miljöprocessutredningen Utredningar som är ute på remiss Stranden – en värdefull miljö Enkelt avhjälpta hinder Ny instansordning för mål enligt PBL Klimatberedningens betänkande Pågående beredning av remitterade utredningar Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Klimat- och sårbarhetsutredningen Nyligen överlämnade utredningar Havsmiljöutredningen Förköpslagen (29/5) Planerade propositioner med koppling till PBL under 2008 – 2009 Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Stranden - en värdefull miljö Förköpslagen Enkelt avhjälpta hinder Vindkraft PBL, samlad reform Ny instansordning för PBL ärenden Miljökvalitetsnormer Miljöbalken; riksintressen, miljökonsekvensbedömningar mm Klimatproposition Havsmiljöförvaltning

25 Klimat- och sårbarhetsutredningen
Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (2007:60) har varit ut på en bred remiss. I betänkandet föreslås en rad uppdrag till olika myndigheter inom informationsförsörjnings-området. Lantmäteriet föreslås få 200 miljoner för att bygga upp en ny höjddatabas. Föreslås fritt tillgänglig för det offentliga. Proposition i oktober, eller en samlad klimat- och energiproposition med vindkraft mm i mars 2009? Thomas Lithén projektledare. Tidplan, samverkan, brukarbehov, efterfrågade produkter, alternativ finansiering, upphandling mm

26 Strandskyddet ”Stranden - en värdefull miljö” har utarbetats inom Regeringskansliet – remisstid till 24 juli Strandskyddet skärps där exploateringstrycket är stort och lättnader föreslås där trycket är lågt. Områden för landsbygdsutveckling där lättnader kan införas ska pekas ut i ÖP (tillägg till) Kommunen får huvudansvar för dispenser och för upphävande av strandskydd i samband med detaljplanehandläggning. Dispens och upphävande: allmänheten garanteras fri passage längs stranden, Lst ser över det utökade strandskyddet – tidigare beslut upphör att gälla 31/ Proposition till riksdagen under året, ikraft 1 juli 2009. (kriterier för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i ny para 7 kap Miljöbalken) Kommunen övertar länsstyrelsens huvudansvar för dispenser och för upphävande av strandskydd i samband med detaljplanehandläggning. (Gäller ej Bohuslän till Roslagen, Höga kusten Öland Gotland. (LST behåller beslut om dispens i ärenden om bla allmän väg, jvg och naturreservat). Lst kan på eget initiativ överpröva kommunala dispens- och upphävandebeslut. Talerätt för friluftsorganisationer (<3 år, < 2000 medlemmar). Vid beslut om dispens och upphävande ska allmänheten garanteras fri passage längs stranden (även i fall med upphävande i detaljplan) (Lst ska se över utökat strandskydd – tidigare beslut upphör att gälla 31/ : anledning – ofta dåligt motiverade. Nu: antingen biologisk mångfald eller friluftslivet och behövs ersätter nödvändigt. Lång sikt. Nationell vägledning kommer. Inventeringar`? Proposition till riksdagen under året, ikraft 1 juli 2009.

27 Förköpslagen utvärderad
Boverket har ett uppdrag tillsammans med LMV, SKL och DV att utvärdera Förköps-lagen (1967:868) Grunden för uppdraget: förköp används i blygsam omfattning och kostar mycket – ursprungliga motiven finns inte längre 14 förköp – ärenden Redovisningen ska lämnas 29 maj till regeringen – remiss ut före sommaren. Hela eller delar av förköpslagen upphävs? ett exjobb i Skåne visade att totalt 14 fastigheter förköptes åren och att administrationen kring förköpen kostade 14 miljoner kronor. Årligen förköps fastigheter, Utredningen kan tänkas föreslå att förköpslagen upphävs.

28 The way forward


Ladda ner ppt "Förstasida manifestet"

Liknande presentationer


Google-annonser