Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Feministisk kritik och etik Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Feministisk kritik och etik Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science."— Presentationens avskrift:

1 Feministisk kritik och etik Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

2 Feministisk etik/kritik Feministisk etik utmärks av dess utforskande av de sätt varpå kulturell nedvärdering av kvinnor och kvinnligt speglas och berättigas i centrala filosofiska begrepp och metoder. One necessary condition of an ethical theory’s being feminist is that it should provide conceptual resources adequate for criticizing all forms of male dominance (Jagger 362). 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

3 Filosofihistorien: Grundläggande problem 1.Historisk uteslutning av kvinnor. 2.Historisk nedvärdering av kvinnor och kvinnligt. Women are capable of education, but they are not made for activities which demand a universal faculty such as the more advanced sciences, philosophy and certain forms of artistic production. … Women regulate their actions not by the demands of universality, but by arbitrary inclination and opinion (Hegel 1973: 263) Frågor: Hur ska man förändra detta? Vad finns det för olika tillvägagångssätt och strategier? Vad finns det för problem med olika strategier? 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

4 På vilket sätt är filosofihistorien av vikt för feministiska filosofer? Visa på att filosofihistorien är ofullständig. Visa att filosofihistorien är partisk (på grund av att den nedvärderar allt kvinnligt). Filosofitraditionen är begreppsligt bristfällig på grund av att vissa grundläggande normerna (objektivitet, opartiskhet, rättvisa, förnuft) är maskulint könsbundna. Feministiska filosofer har som mål att utöka kanon och omvärdera dess normer för att inkludera kvinnor. 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

5 Den misogyna kanon A, Dra uppmärksamhet till kvinnohatet som finns explicit eller implicit hos filosofer (exempel: Aristoteles hylomorfism: ”matter yearns for form, as the female for the male, and the ugly for the beautiful” B, Dra uppmärksamhet till det faktum att (A) tycks motsägelsefullt givet den påstådda objektiviteten som finns i de flesta filosofiska system. C, Synoptisk tolkning av kanon: de mest grundläggande normerna och högt värderade egenskaperna är ”maskulina.” 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

6 Aristoteles hyloforfism Hylomorfism: Alla substanser består av form och materia Form och Materia är könsbundna egenskaper Form är bättre än materia Hylomorfism är en idé som genomsyrar hela Aristoteles filosofi Alltså: Aristoteles negativa karaktärisering av kvinnor påverkar hela hans filosofi negativt Är klassificeringen av exempelvis form och materia i termer av maskulint/feminint något som är essentiellt för Aristoteles hylomorfism? 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

7 Begreppsliga dikotomier Rationalitet/förnuft Oföränderlig Universell Intellekt Kultur Offentligt Känsla Föränderlig Partikulär Kropp Natur Privat 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn På vilket sätt är ex. rationalitet maskulint? Olika feminister har olika uppfattningar om hur man ska förstå ”maskulint” (Genevieve Lloyd (symboliskt och metaforiskt) och Susan Bordo (kulturellt och psykologiskt)).

8 En synoptisk läsning av filosofihistorien tycks ge oss skäl att fundera över centrala filosofiska begrepp som förnuft och objektivitet och filosofitraditionen som helhet. Vad skall man dra för slutsats utifrån detta? Överge den traditionella filosofin eller i alla fall de centrala begreppen? 1.Om könsbundenhet är extrinsikal är det inte nödvändigt. 2.Inte ens om könsbundenhet är intrinsikal är det nödvändigt, utan blott om det visar sig att det hade varit bättre om det hade varit annorlunda (Witt). 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

9 Revidering av kanon Syfte: Att lyfta fram exempel på viktiga kvinnliga filosofer som bör få plats i kanon. A History of Women Philosophers (Mary Ellen Waithe) Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning (Anna Karin Malmström- Ehrling) Mary Wollstoncraft, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt Strategi: Ge dem plats i filosofin, dvs., inkludera dem. Problem med ansatsen: De kvinnliga filosofer som lyfts fram har inte en distinkt kvinnlig röst och tenderar att skriva på samma sätt som män. 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

10 Ingen enad röst ”If we except the Pythagorean women, we find little difference in the ways men and women did philosophy. Both have been concerned with ethics, metaphysics, cosmology, epistemology and other areas of philosophical inquiry” (Waithe 1987-1991: vol1. xxi). ”In the end, i have not found any clear ’voice’ shared by women philosophers” (Warnock 1996: xLvii). 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

11 Hur ska man förändra filosofins självbild som huvudsakligen manlig? Lisa Shapiro: Det är inte tillräckligt att bara lägga till texter av kvinnliga filosofer. Filosofihistorien är en berättelse och vi behöver en intrig som inkluderar kvinnliga karaktärer. Witt: 1.Externa motiveringar (ta med texter av kvinnliga filosofer) 2.Låta kvinnliga filosofer spela birollen 3.Ställa nya frågor som låter kvinnliga filosofer spela huvudrollen 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

12 Feministiskt approprierande Spårar feministiska idéer bakåt i tiden: läser kanon i syfte att hitta feministiska föregångare. Martha Nussbaum: Aristoteles Margaret Atherton: Descartes Problem: Många av de filosofer som vissa kvinnliga filosofer använder som stöd är just filosofer som använt ett nedvärderande språk om kvinnor och kvinnligt (ex. Aristoteles). Reser frågor om koherensen i feministiska tolkningar av olika filosofer och enheten i den feministiska ansatsen att revidera kanon (intern feministisk debatt om vad feminism egentligen är och syftar till). 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

13 Feministisk metodologi Syfte: Finna alternativa sätt att läsa kanon. Kritisk till det slags approprierande av filosofer som vissa ägnat sig åt eftersom detta riskerar att bidra till att bevara ett tankesätt som fortsätter vara förtryckande för kvinnor idag. Alternativa metodologier 1.Söka efter ”the ’unthought’ of a text genom att undersöka bildspråk och metaforer (Deutsher, Irigaray). 2.Ifrågasätta gränsen mellan text och kontext, dvs., den situation som texten uppkommer i (Schott) 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

14 Problem med traditionella etiska teorier Betonandet av förnuft och opartiskhet leder till att viktiga skillnader med avseende på genus blir osynliga. Utöka etikens domän till att inkludera exempelvis abort, sexualitet, våldtäkt, hur kvinnor representeras i exempelvis massmedia (pornografi) och hur språket förstärker och speglar kvinnors underkastelse. Förnuft/opartiskhet-idealet är omöjligt att uppfylla eftersom det är psykologiskt omöjligt för människor att lösgöra sig från sin ursprungliga kontext, känslor och åtaganden 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

15 Omsorgsetik Utgår ifrån kvinnors erfarenheter. Gilligan menar att att män och kvinnor ser moraliska förehavanden på olika sätt. Kvinnor: relationell jag-uppfattning Män: atomistisk jag-uppfattning Omsorgsetiken betonar: 1.Omsorg 2.Personliga relationer 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

16 Problem 1. Finns det en enhetlig kvinnlig erfarenhet av det slag som omsorgsetiken verkar hävda? 2. Att bry sig om sig själv verkar vara instrumentellt och syfta till att ta hand om andra (en moral för slavar). 3. Vad säger omsorgsetiken om våra skyldigheter gentemot personer som vi inte står i några personliga relationer till (global rättvisa)? 4. Är omsorgsetiken feministisk? 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

17 Feministiska strategier: översikt 1.Kvinnor och män är lika kapabla att realisera maskulint kodade värden. 2.Omhulda den hittills (nedvärderade) kvinnligt kodade sidan. 3.Kombinera manliga och kvinnliga värden. 4.Förneka att det finns något grund för att symbolisera motsatser (förnuft/känsla etc) som könsbundna. 5.Tänka om de begreppsliga dikotomierna. 6.Förkasta manliga värden. 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn

18 Mary Ellen Waithe What has struck me as fundamentally serious is the ramifications that the contents of these four volumes will have for philosophy itself. Three kinds of important questions are immediately raised: first, ”What is the history of phiosophy?” second, ”Have philosophers failed at the most basic task of philosophy – to question one’s basic assumptions thereby to discover the truth?” and thrid, ”might we come to a different understanding of the nature of philosophy itself as a result of an acquaintaince with women’s thought?” 2014-09-01Institution enhet avdelning | Namn


Ladda ner ppt "Feministisk kritik och etik Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science."

Liknande presentationer


Google-annonser