Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinens och omvårdnadens etik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinens och omvårdnadens etik"— Presentationens avskrift:

1 Medicinens och omvårdnadens etik
Omvårdnadens etik del 2 Medicinens och omvårdnadens etik

2 God vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. (Ur God vård, Socialstyrelsen, 2006)

3 Omvårdnad Uppgiftsorienterad Närhetsorienterad

4 Omvårdnadens två fokus
Caring for – fokus på Organisation Rutiner Pm Hantera utrustning Arbetsmiljön Caring about – fokus på Äkthet Känslor Intuition Tro Insidan Personliga värderingar (Cronqvist, 2005)

5 Omvårdnadens två ansikten
Förvanskad vård Den vård som utförs utan känsla för den andre, men helt korrekt enligt alla rätta principer och teorier Oförvanskad vård Den vård som ger en äkta omsorg om den andres välbefinnande i en konkret situation.

6 Mötet vårdtagare - vårdgivare
Vi lever medan tiden går och det som hjälper oss vidare är möten med människor som vågar dela sin erfarenhet med oss, antingen den är gjord i glädje eller i smärta. (Författare okänd)

7 ”Patienterna är som regel nöjda med de medicinska insatserna men har ofta synpunkter på bristande information, långa väntetider samt dålig kontinuitet. (Ur God vård; Socialstyrelsen, 2006)

8 Den tvåfaldiga relationen
Jag-Det-relationen Enbart hanterar och observerar objektet, men påverkas inte av det. Kalkylerar symtom och beteende utifrån medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag-Du-relation Båda parter är delaktiga och påverkar varandra genom de upplevelser som relationen skapar. Varje individ är unik och innehar egna specifika möjligheter 0ch egen potential.

9 Informerat samtycke Alla har rätt till att besluta om egna val med full kunskap och utan inflytande av andras intressen. Förutsätter att vårdtagaren är kompetent.

10 Vikarierat samtycke Någon annan beslutar om den oförmögnes person på ett sådant sätt som man förmodar att hon eller han skulle ha beslutat om det funnits en möjlighet. Fungera som ledstjärna inom basal omvårdnad.

11 Reflekterat samtycke Rekonstruktion av principen om informerat samtycke. För att passa vårdtagare inom basal omvårdnad (Malmsten, 1999). Vad är viktigt? Vad står på spel för vårdtagaren? Hur är det att vara i den är specifika omständigheten och utstå just den här behandlingen? Vilken innebörd lägger vårdtagaren i sin levda erfarenhet och hur ska vårdaren tolka och förstå den?

12 Att vara totalt beroende av andra
Världen har krympt. Patienten har tappat sin identitet och sin självkänsla och är helt beroende av hur hon/han blir bemött – tacksam, tackar för självklara saker.

13 God vård ”En patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens speciella behov, värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten. (Socialstyrelsen, 2006)

14 Människosyn och människovärde
Biologisk syn – en komplicerad maskin. Människans styrs av biologiska processer. Humanistisk syn – se människans möjligheter och hinder. Människan har en fria vilja. Alla människor har samma värde, oavsett intellektuell nivå eller kroppslig förmåga. En människa är alltid mer än

15 Olika omvårdnadsteoriers syn
Människan är skapad av gud och har inneboende krafter som är nödvändiga förutsättningar för bevarande av liv och hälsa. Vi måste leva så att dessa krafter inte hämmas. Människan är en självständig, aktivt handlande individ. Behoven uttrycks på sitt eget unika sätt, alltefter vilken kulturell och social miljö han/hon befinner sig i. Människan söker en mening i allt hon/han upplever i livet, inklusive smärta, lidande och sjukdom. Människan är beroende av varandra och ansvarar för varandra.

16 Reflektion 5 -10 min Vad menas med patientfokuserad omvårdnad?
Finns hinder för patientfokuserad omvårdnad?

17 Ge styrka och minska beroende
Delaktighet Närvaro Ömsesidighet Tillit Tröst

18 Delaktighet Att göras delaktig i den vård som rör den vård som rör den egna personen och att inte undanhållas den kunskap man behöver för att förstå vad som sker i vården. ”Ha kunskap så jag kan hantera min sjukdom”. Odelaktighet är att mötas av en ”vi vet bäst” attityd hos personalen ( Eldh, 2006)

19 Reflektion min Hur gör vi för att få patienten att känna sig delaktig? Hur mycket information ska patient och anhörig få? Kan patienten/närstående ta till sig information i alla situationer? Motivera. Vikten av någon att prata med om frågor om liv och död – gäller både patient och anhörig. Hur tillgodoser vi deras behov? Är det betydelsefullt för personal att veta mer om patientens bakgrund? Motivera

20 Närvaro Att när jag är hos patienten, ska jag också vara där, både kroppsligt och själsligt. Jag ska inte stå och diskutera andra saker som inte rör patienten. Att jag talar till patienten, inte om. Även om patienten är okontaktbar ska jag inlemma honom/henne i samtalet.

21 Ömsesidighet Flexibilitet – att kunna se saker från nya synvinklar, att tänka om, att se att saker och ting är större än man trott. Att visa respekt och lojalitet för andras behov och intressen. Vårdgivarens ansvar att genom sitt omdöme se till att makten, som kunskap ger, används för att ge vårdtagaren eller närstående styrka att utnyttja egna resurser

22 Citat från patient. ”Att plötsligt utan förvarning flytta mig från mitt rum till ett flerbäddsrum, är detsamma som att flytta någon från sitt hem utan vidare. Mitt rum här är just nu mitt hem, min fasta, trygga plats i tillvaron. Tar man ifrån mig det, orkar jag inte längre!” ”Ingreppet tar tid och är det mest fasansfulla och smärtsamma ingrepp, som jag har tvingats utstå under min sjukhusvistelse! Varför blev jag inte sövd?”

23 Tillit Att visa tillit betyder att utelämna sig. Därför reagerar vi stark när vår tillit missbrukas. För att den andre ska kunna missbruka ens tillit måste den ha lämnat honom oberörd. Han har i själva verket inte velat ta emot den, hur mycket han än ytligt har gjort det ( Lögstrup, 1992). Att etablera tillit kräver tid och engagemang. Innebär ibland att ge vägledning.

24 Reflektion 5–10 min …svårt med kommunikationen, hon får kommunicera genom blinkningar. …viktigt med skillnad på dag och natt. …skönt när hon får sina fötter masserade. …betydelsefullt med ”kärleksfulla mjuka händer”, uppmuntran, stöd och tröst. …svårt med de ”hårda händerna”. …underbart att komma ut en liten stund och uppleva våren på sjukhusets innergård. …tryggt att det finns närstående i närheten. Vad kan vi göra för att stötta dessa behov? Tar vi oss tid?

25 Tröst Sällan bota, ofta lindra, alltid trösta
(Hippokrates) Vårdaren har alltid mer kraft än vårdtagaren och därför är det hennes/hans ansvar att trösta vårdtagaren som på grund av oförmåga, tillfällig eller långvarig, är beroende av andras hjälp. Tröst är att: Ge tid och rum, värme samt närhet. Hålla om vårdtagaren. Inte lämna vårdtagaren kroppsligt under ett smärtsamt skede. Inte förneka det onda som är. Kan vara att ”vagga och vyssja”. Uppleva skydd. Känna lättnad och ro. Dämpa ensamhetskänslan. Inge hopp (Stolt, 2003)

26 Reflektion 5-10 min Arbetar vi i teamet med patienten i fokus?
Arbetar vi i teamet tillsammans med patienten utifrån patientens fokus? Fundera över skillnaden!


Ladda ner ppt "Medicinens och omvårdnadens etik"

Liknande presentationer


Google-annonser