Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fenomenologisk analys Några andra kvalitativa analysmetoder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fenomenologisk analys Några andra kvalitativa analysmetoder"— Presentationens avskrift:

1 Fenomenologisk analys Några andra kvalitativa analysmetoder
INNEHÅLL TILLFÄLLE 2 Fenomenologisk analys INNEHÅLL TILLFÄLLE 4 Några andra kvalitativa analysmetoder Narrativ psykologi CA - Konversationsanalys Diskursanalys Fokusgrupper

2 Narrativ psykologi (Intervjuguide)
Stories we live by: Personal myths and the making of the self (McAdams) Intervjuguide 1. Livskapitel Tänk på livet som en bok där varje utgör en del av livet.Rubriksätt Kapitlen och beskriv kortfattat innehållet (2 – 8 kapitel rekommenderas) 2. Centrala händelser Fråga efter 8 händelser som respondenten anser vara viktiga händelser som ska beskrivas i tid, rum, vilka varinblandade, tankar, agerande och känslor. Vilken betydelse har de för respondenten

3 Narrativ psykologi Människan är en berättelse, vi tänker oss att den historia som en person berättar för oss på något sätt är en berättelse om personen själv

4 Narrativ psykologi (Intervjuguide, forts.) Centrala händelser
Det mest underbara som hänt dig Det värsta som hänt dig En vändpunkt livet – ett tillfälle då du förändrade synsätt på dig själv. (du kanske inte såg det som en vändpunkt då) Det tidigaste minnet – när, var, vilka finns med i minnes-bilden, känslor, tankar. Minnet behöver inte vare viktigt, bara det tidigaste. Ett viktigt barndomsminne – ett poritivt eller negativt minne som utmärker sig Ett tonårsminne Ett tidigt vuxenminne – från 21 år och framåt Andra viktiga minnen

5 Narrativ psykologi (Intervjuguide, forts)
Signifikanta andra Beskriv de fyra personer som betytt mest för dig i ditt liv och redogör för relationen du hade till var och en av dem och på vilket sätt de varit viktiga för dig. 4. Framtiden Hur tror du att framtiden kommer att gestalta sig för dig, planer, drömmar, önskningar. 5. Problem Berätta om problem, konflikter, olösta frågor och utmaningar som du står inför. Beskriv för vart och ett av de två exempel du nämner källan till problemet/konflikten, hur problemet utvecklats och hur du ska handskas med det i framtiden.

6 Narrativ psykologi (Intervjuguide, forts.)
6. Livsfilosofi Tror du på gud eller någon annan högre makt som styr över och organiserar universum Beskriv kortfattat din religiösa tro Berätta om din tro skiljer sig från andra människors Har din religiösa tro förändrats över tid, beskriv Har du någon politisk övertygelse, beskriv Finns det något annat du kan tillägga när det gäller din livsfilosofi 7. Livstema Om du ser tillbaka på ditt liv och ser det i form av en bok vilket är då det centrala temat för boken? Vilket är ditt centrala livstema?

7 Narrativ psykologi (Analys)
1. Läs materialet och bli familjär med det Hela materialet ska läsas igenom 5 – 6 gånger för att man ska bli bekant med det och för att hitta signifikanta teman. 2. Identifiera viktiga begrepp Tre sådana pekar McAdams ut, a). den narrativa tonen, b). bildspråket och c). teman. A). Den narrativa tonen Framträder i innehåll, form och det sätt som berättelsen framförs på. Optimistisk eller pessimistisk? En optimistisk ton behöver inte betyda att allt som beskrivs är positivt men respondenten visar genom sitt sätt att nalkas svårigheter i livet och klara dem på en positiv livshållning.

8 Narrativ psykologi (Analys)
En negativ livssyn innebär förutom negativa händelser även att bra händelser beskrivs utifrån ett negativt perspektiv.  B). Bildspråk Bildspråket handlar om hur vi använder oss av bilder, symboler och metaforer i språket.  C). Teman Vilka underliggande teman kan spåras i livsberättelsen. Vad har motiverat dig i livet och vad har du ansett varit särskilt viktigt? Makt (oberoende, självständighet), kärlek (tillhörighet, beroende). På vilket sätt manifesteras behovet av mak och kärlek sig i din livsberättelse? Särskilt i samband med kriser brukar detta manifestera sig.

9 Narrativ psykologi (Analys)
3. Identifiera den narrativa tonen För att kunna identifiera den narrativa tonen måste man både se till vad man beskrivit och hur man beskrivit det. 4. Identifiera bildspråk och teman Teman och bildspråk överlappar varandra och här gör man vad som närmast kan beskrivas som en tematisk analys. Livskapitelfrågorna delas in “faser” som namnges, bildspråket beskrivs och temat identifieras, sedan går man igenom resten av amterialet på samma sätt

10 Narrativ psykologi (Analys, forts)
5. En sammanhängande berättelse Här ska allt vävas samman till en sammanhängande berättelse och den narrativa tonen är viktig här. Optmistisk eller pessimistisk? Här knyter man an till intervjuutskriften och man gör presenta- Tionen utifrån de kapitel man tidigare bestämt 6. Att skriva en rapport Skrivandet och analyserandet går hand i hand och om arbetet ska Utgöra en akademisk uppsats måste förstås avsnitt som bakgrund, Metod, resultat och diskussion finnas med.

11 Del av resultatdelen i uppsatsen
En vissnande blomma. Upplevelsen av att leva med ALS

12 Samtalsanalys Syftet med samtalsanalysen är att Genom detaljerad analys av ljud- och videoinspelningar av möten mellan människor visa hur både verbalt och icke-verbalt beteende kan förstås som socialt konstruerade handlingar. Sociala handlingar ses som något som aktörerna gemensamt skapar genom sina bidrag till interaktionen Det initiala närmandet ska vara så teorifritt som möjligt och det här utgör den största skillnaden mellan CA och diskursanalys

13 Samtalsanalys (Transkriptionsregler)
(enl. Johansson-Hidén, B. (1994). Kommunikationsmönster vid utvecklingsarbete, att analysera gruppkommunikation med initiativ-respons-analys. Götebog University Department of Psychology)  / Paus ca 1 sekund //Paus ca 2 sekunder /// Paus ca 3 sekunder (4 sek) Paus längre än 3 sekunder anges med tid inom parentes -/ Ord som avbryts innan de hunnits uttalats klart Samtidigt tal markeras med understrykning

14 Samtalsanalys (Transkriptionsregler, forts.)
(?) Ett ord som är ohörbart dvs. så svårt att höra att man inte kan ange dess lydelse (????) Flera ord som är ohörbara i sekvensen, här 4 stycken Tyst Ord som uttalas med emfas (tyngd, skärpa, stark betoning) markeras med fetstil (skratt) (skrammel) Parentes sätts runt beskrivningar av ickeverbal information ………..Oavslutad replik 1-5 Replikens riktning- Repliken uttalas av person 1 riktad till person 5

15 Samtalsanalys (Transkriptiosutdrag)
Transkriptionsutdrag 7-5 Ja ha me (??).// 5-7 Dä ä vår ambition//Dä ä inge löfte 7-5 nä nä ja såg de 5-7 mycke riktit (småskrattande) 7-5 (?)-/ 5-7 å de ä så me de å sen så handla dä ôm kronan vart den hamner å såna här saker också 7-5 jo jo men ettersôm du räkne mä att du ska höj prise i affärera nura

16 Diskursanalys Vad är en diskurs? Från latinets discursus – skriven eller talad kommunikation Ett meningssystem – ett språk som ger uttryck för kunskap, vårt sätt att förstå och tala om världen En helhet av utsagor, begrepp, infallsvinklar, sätt att resonera på, frågeställningar m m som tillämpas inom ett bestämt socialt sammanhang En språkgemenskap som styr vår verklighetsuppfattning En meningsbärande referensram som påverkar handlandet ”Anti-essentialism” – språk, idéer och verklighet är oskiljbara

17 Diskursanalys (forts.)
Vad menas med diskursanalys En analys av språkbruket i ett samhälleligt sammanhang med fokus på hur de idéer och begrepp som producerats i detta sammanhang tolkar och medverkar i formandet av den samhälleliga verkligheten Diskursanalys som teori – teori om relationen mellan språk och social verklighet/praktik Tyngdpunkten ligger i att avslöja hur mening konstrueras Diskursanalys som metod – ett sätt att analysera texter

18 Diskursanalys (forts.)
Vad kan vi använda diskursanalys till? Synliggöra motsättningar Synliggöra dolda maktrelationer Synliggöra diskursiv förändring - diskursbrott

19 Diskursanalys - Hur gör man?
1. Läs transkriptionen – lyssna på inspelningen – läs igen – lyssna igen osv. 2. Kodning - Markera alla avsnitt som är intressanta. Kopiera och spara dem 3. Analys – kontext, variabilitet och konstruktion. Analysera hur texten konstruerar objekten och subjekten, hur konstruktionerna varierar i olika diskursiva sammanhang. Här tittar vi på terminologi, språklig stil, grammatik, metaforer och andra retoriska drag


Ladda ner ppt "Fenomenologisk analys Några andra kvalitativa analysmetoder"

Liknande presentationer


Google-annonser