Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inteckningsfri avstyckning - en välkommen nyhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inteckningsfri avstyckning - en välkommen nyhet"— Presentationens avskrift:

1 Inteckningsfri avstyckning - en välkommen nyhet
Från och med den 1 juli 2004 är det möjligt att vid avstyckning befria styckningslott från inteck-ningar. Detta är en sedan länge önskad förändring i jordabalken och fas-tighetsbildningslagen. Den kom-mer att få stor praktisk betydelse vid de flesta avstyckningar. Förändringen innebär förenkling-ar och kan också underlätta fas-tighetsförsäljningar.

2 Lagreglerna Den ”inteckningsfria avstyckningen” innebär att lantmäterimyndig-heten redan vid avstyckningen kan pröva och besluta om att inteck-ningar inte ska belasta det avstyckade området om sakägarna begär det. Det avstyckade området är normalt ett markområde, men kan även utgöra ett tredimensionellt utrymme eller en fastighets andel i en samfällighet. När avstyckningsförrättningen registrerats i fastighetsregistret blir den nya fastigheten automatiskt fri från inteckningar. Någon ytter-ligare åtgärd, som till exempel dödning och nyinteckning eller re-laxation (d.v.s. lyfta av inteckning i en del av intecknad egendom), behövs inte längre. Risken att fastigheten är ansvarig för stamfastighetens inteckningar tas bort helt. Ny belåning kan också ske snabbare. Byggnadskredi-tiv kan lyftas av tidigare vilket innebär lägre räntekostnader.

3 Oskadlighetsprövning eller medgivande
Det finns två sätt att genomföra åtgärden på: oskadlighetspröv-ning eller medgivande. Om värdet på styckningsfastig-heten mer än väl än väl täcker in det sammanlagda inteckningsbeloppet efter avstyckningen kan för-rättningslantmätaren göra en ”oskadlighetsprövning” – åtgärden är oskadlig för panthavarna. Om värdet på det avstyckade området är så stort att säkerheten för panthavare kan påverkas måste samtliga panthavare medge att det avstyckade området befrias från inteckningar. I vissa fall krävs även medgivande från arrendatorer och andra nyttjanderättshavare.


Ladda ner ppt "Inteckningsfri avstyckning - en välkommen nyhet"

Liknande presentationer


Google-annonser