Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007"— Presentationens avskrift:

1 Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007

2 Fall och fallprevention hos äldre personer
fall per år bland äldre personer i Sverige Vanligare dödsorsak än trafikolyckor Kan förebyggas Baserat på kunskap om risk och uppkomst Fysisk träning viktigaste (?) komponenten

3 Definition ”Unintentionally coming to rest on the ground or floor”
Jensen, 2003 Flera liknande definitioner, inkluderande eller exkluderande svimning o dyl.

4 Förekomst Incidens per 100 personer och år: Stiger med:
Ålder Kvinnligt kön Funktionsnedsättning Befolkningssnitt: var tredje åldring faller årligen

5 Förekomst: tid & plats Typfallen avspeglar aktivitetsmönster
Inomhus under vardagliga aktiviteter Dygnets aktiva timmar Lokaler man vistas mest i Undantag: nattliga fall på toa/på väg till/från toa i särskilda boenden

6 Skadefrekvens per fall
Inga skador: 50%-70% Lätta skador: 20%-40% Måttliga-svåra skador: 10%-20%

7 Andra konsekvenser Oro / rädsla Skam, vanmakt Aktivitetsbegränsningar
Ökat beroende, minskad förmåga

8 Typfall hos ”vigorous” och ”frail”
Friska äldre Sköra äldre Miljö för fall Inom/utomhus Inomhus Typ av fall Yttre orsaker Inre orsaker Skaderisk per fallolycka + -

9 Att falla eller icke? Kapacitet: Aktivitet Omgivning Kapacitet
Motorisk kontroll Muskulatur Balans Praxis Sensorik / syn Kognition Aktivitet Omgivning Kapacitet

10 Riskfaktorer Kvinnligt kön Hög ålder Nedsatt motorisk kontroll
Muskelstyrka, balans, gångfunktion Syn/känselnedsättning Demens, stroke, mb Parkinson Läkemedel Försämringar i allmäntillstånd (hos ”sköra”)

11 Identifiera individer i risk
Tidigare fall ”Bedömer du att risken för att NN ska falla inom ett halvår är hög?” Kända riskfaktorer Ex vis riskindex: Downton Index

12 Downton Index Summascore 0-11 3 p el mer indikerar risk
Validerad i servicehusmiljö: Rosendahl et al, 2004: God sensitivitet, måttlig specificitet Prediktion bäst inom 3 mån

13 Downton Index, riskindikatorer:
Tidigare kända fall Sedativa lkm Diuretika, Andra antiyperten-siva lkm Antiparkinsonmed Antidepressiva Synnedsättning Hörselnedsättning Nedsatt sensomo-torisk extremitets-funktion Kognitiv funktions-nedsättning Osäker gång

14 Omgivningens betydelse
Fysiska miljön överraskande svagt knuten till fall (särskilt hos ”sköra”) MEN: förändrad vårdmiljö reducerade fall med 40% hos strokedrabbade i rehabilitering!

15 Aktivitetens betydelse
Liten andel fall förklaras av ”riskaktiviteter” (särskilt hos ”sköra”) Den fysiska aktivitetsgradens betydelse näst intill obeforskad Utlösande? Skyddande?

16 Evidens för preventiva insatser
Äldre i ordinärt boende: Stark evidens (fr o m Tinetti et al, 1994) Multifaktoriella individuella program Program med enskilda åtgärder: Fysisk träning av balans och styrka Bostadsanpassning / förflyttningshjälpmedel Läkemedelsrevision

17 Evidens för preventiva åtgärder
Äldre i särskilt boende Svagare evidens men positiva fynd (fr o m Jensen et al, 2002; Becker et al, 2003) Multifaktoriella individualiserade program Fysisk träning Medicinska åtgärder Omvårdnadsåtgärder Hjälpmedel, skor Anpassning av fysisk miljö Höftskyddsbyxor som skadeprevention

18 Fysisk träning som fallprevention
En av de starkaste fallpreventiva åtgärderna!

19 Litteratur Downton J. Falls in the elderly. London: Edward Arnold, 1992. Lord SR, m fl. Falls in older people: risk factors and strategies for prevention. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Jensen J. Fall and injury prevention in older people living in residential care facilities. Umeå: Umeå university medical dissertation. New Series 812, 2003. Chang JT, m fl. Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2004; 328:

20 Litteratur, forts Day L, m fl. Randomised factor trial of falls prevention among older people living in their own homes. BMJ 2002: 325: Jensen J, m fl: Fall and injury prevention in older people living in residential care facilities: a cluster randomized trial. Ann Intern Med. 2002; 136: Sokka M, m fl: Att förebygga fall inom särskilt boende i Storumans och Vindelns kommuner. Äldrecentrum Västerbotten: Rapport 2004:1. Rosendahl E, m fl: Prediction of falls among older people in residential care facilities by the Downton index. Aging Clin Exp Res. 2003;15:142-7.


Ladda ner ppt "Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser