Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 1 Landstingets vision och verksamhetsidé Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 1 Landstingets vision och verksamhetsidé Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande."— Presentationens avskrift:

1 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 1 Landstingets vision och verksamhetsidé Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. (Landstingets vision) …Som folkvalt regionalt organ, ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö. (Landstingets verksamhetsidé)

2 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 2 Landstingets mål Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi Mål för regional utveckling Skapa förutsättningar för en region med Attraktiva livsmiljöer Ett välmående och dynamiskt näringsliv i alla delar av länet Ett tydligt politiskt ledarskap

3 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 3 Strategier för regional utveckling Nyckelord: Öppenhet, mångfald, långsiktig hållbarhet, unga människors perspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män. Stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet. Landstinget har ett särskilt ansvar utifrån sin roll som enda folkvalda församling på regional nivå. Avgörande för regional konkurrenskraft och en väl fungerande regional nivå är ett tydligt politiskt ledarskap. Anna Lindberg Arbeta för öppenhet är en viktig del i arbetet med att skapa förändringsbenägenhet och förändringskraft. Regional förnyelse och utveckling kräver ett brett engagemang i länet; det ställer krav på nya lösningar, nya arbetsformer och samarbete i nya konstellationer. Martina Johansson Möta unga människor. Ungdomar är en resurs för länets utveckling. Unga kvinnor och män är viktiga för den framtida tillväxten och välfärden i Norrbotten. Martina Johansson/Marit Puranen Marjavaara Samarbeta med andra regionala utvecklingsaktörer. En regions utveckling påverkas av en rad förutsättningar och hur de tas tillvara avgörs av människors förmåga till samverkan och förnyelse. Anna Lindberg Positionera Norrbotten nationellt och inom EU. Ett aktivt förhållningssätt till omvärlden är nödvändigt för att säkra en regional utveckling, och förutsätter en förmåga att utveckla strategiska samarbeten och allianser inom och över gränserna. Helena Gidlöf/Åsa Snällfot Arbeta för väl fungerande infrastruktur. Ett samverkande transportsystem bestående av sjöfart, flyg, vägar och järnvägar utgör tillsammans grunden för regional utveckling och ger god tillgänglighet. Lars Sandström Identifiera och stärka tillväxtområden, kluster och innovationssystem. Den regionala konkurrenskraften stärks genom en ökad förmåga till innovation och förnyelse. De lokala och regionala nivåernas betydelse för utvecklingen av innovationssystem och kluster är stor och blir allt viktigare. Johan Sjökvist Arbeta för hållbar energiförsörjning. Hållbar energiförsörjning är en fråga om tillväxt, välfärd och solidaritet. Energi är en viktig faktor för det norrbottniska näringslivet och för en utveckling av länet. Lars Sandström Äga och styra landstingets bolag. Den verksamhet som drivs i bolagsform ska vara stöd för landstingets uppdrag att ge medborgarna en god livssituation. Anna Lindberg Stödja regionala utvecklingsprojekt utifrån synsättet att Norrbotten är ett mångfasetterat län med olika förutsättningar både kulturellt och geografiskt. Varje del av länet har sin unika prägel och måste utvecklas utifrån sina egna villkor och inte på bekostnad av andra. Johan Sjökvist Utveckla det interna kvalitetsarbetet. Anna Lindberg

4 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 4 Utvecklingsmodellen

5 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 5 Tillväxt – direkt och indirekt (RTP II) Tillväxtområden Kunskapsbaserade tjänstenäringar Upplevelsenäring Test- och övningsverksamhet Energi och miljöteknik Basindustri - förädling Tillväxtfrämjande förutsättningar Tillgänglighet – transporter och IKT FoU och innovationer Kompetens- och arbetskraftförsörjning Företagande och entreprenörskap Gränsöverskridande samarbete Regionala tillväxtprogrammets uppgift Skapa ekonomisk tillväxt inom ramen för hållbar utveckling Skarpt, fokuserat näringslivsprogram Regionens bidrag till det europeiska mervärdet

6 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 6 Stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet Mål Ett starkt och tydligt regionalt företrädarskap. Norrbotten ska företrädas av ett direktvalt regionfullmäktige. Aktiviteter Regionfrågan och Ansvarskommitténs slutbetänkande. Kompetensuppbyggnad om regionalt företrädarskap. Genomförande av Norrbottenskonferensen 2007 tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten. Tjänstemannastöd till landstingsstyrelsen inom området regional utveckling. Uppföljning Lägesbeskrivning och analys av regionfrågan samt konsekvensbeskrivning utifrån Ansvarskommitténs slutbetänkande. Analys av landstingets roll som regional utvecklingsaktör.

7 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 7 Arbeta för öppenhet Mål Ökad kompetens i frågan om öppenhetens betydelse för utveckling. Fler perspektiv beaktas och heterogena grupper eftersträvas i det regionala utvecklingsarbetet. Aktiviteter Kompetensutveckling avseende innebörden i mångfald och tolerans. Utveckling av mångfaldsperspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Faktauppbyggnad genom studiebesök. Uppföljning Utvärdering av processen med regionala utvecklings- programmet utifrån ett mångfaldsperspektiv.

8 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 8 Möta unga människor Uppföljning Uppföljning av de regionala utvecklingsmedlens användning. Stipendiaterna till AER Youth Summer School rapporterar till bl a landstingsstyrelsen. Mål En tydlig politisk vilja och engagemang för ungas inflytande. Reell delaktighet och inflytande för unga där beslut fattas. Minst 20% av landstingets regionala utvecklingsmedel ska användas till projekt som är riktade till eller drivs av unga människor. Aktiviteter Årlig dialogkonferens - beslutsfattare i Norrbotten möter unga människor och diskuterar frågor valda av de unga. Ungdomspanel - knuten till landstingsstyrelsen – för att följa landstingsstyrelsens frågor. Projektstöd till eller för unga människor, men framförallt projekt av unga. Huvudmannaskap för projektet Ungdomsinformatör tom 2008-12-31. Stipendier till AER Youth Summer School samt efterföljande projekt. Medverkan i ett svenskt AER Youth Team. Projekt Mio - Skolinformation om AER Youth Summer School.

9 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 9 Samarbeta med andra regionala utvecklingsaktörer Mål Landstinget ska vara en tydlig och starkt samarbetspartner. Gemensamma Norrbottensprioriteringar för att säkerställa utveckling och tillväxt. Aktiviteter Seminarier/kunskapsdialoger om regional utveckling som ett led i arbetet med att ta fram modell/modeller för utveckling och gemensamma prioriteringar. Samordning av landstingets medverkan i det regionala utvecklingsprogrammet. Säkerställande av politiskt inflytande i beredningsprocessen för strukturfondsmedel. Fortsatt utveckling av redan etablerade internationella samarbeten - SERN, Barents- och vänregionsamarbetet. Etablering av strategisk kommunsamverkan. Uppföljning Analys av beredningsprocessen av strukturfondsmedel. Utvärdering av etablerade samarbeten.

10 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 10 Positionera Norrbotten nationellt och inom EU Mål Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner. Landstingsmedverkan i fler EU- samarbeten och projekt. Ledande poster i AER/CPMR. Norrbotten är känt som en dynamisk region. Aktiviteter Genomförande av projektet Attraktiv region. Ansvar för landstingets EU-projektkontor. Nyhetsbrevet Regionala nyheter och seminarieserien Morgonrock. Medverka i internationella aktiviteter – DG Regio:s Open Days, Kommissionens Best Practice-konferenser, SERN Swedish- Italian Days m fl. Utveckling av arbetet i Norrbottens internationella råd (NIR). Genomförande av Europaforum X Norra Sverige i Norrbotten 20-21 februari Uppföljning Årlig redovisning av landstingets deltagande i strategiska allianser, vänregioner, EU-samarbeten m m, samt representationen på ledande poster i internationella organisationer och nätverk som till exempel AER och CPMR. Varumärkesmätning (genom projektet Attraktiv region).

11 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 11 Arbeta för väl fungerande infrastruktur Mål Stärka landstingets roll som regional aktör inom infrastrukturområdet. Snabbtågstrafik införs i övre Norrland. De nordliga transportkorridorerna behålls. Stadigvarande flyg till och från länet i såväl öst-västlig riktning som i nord-sydlig. Aktiviteter Medverkan i AER:s underkommittéer/nätverk inom transportområdet (AER Working Group on Transport). Medverkan i CPMR/BSC:s nätverk inom transportområdet. Administrativt stöd till Norrbottens kommunikationspolitiska råd. Samordning avseende länets hamnprioriteringar i samband med nationell hamnutredning. Successiv förändring av Länstrafikens kostnadsfördelning. Övertagande av trafikeringsansvaret för dagtågstrafiken från Rikstrafiken. Uppföljning Årlig redovisning av arbetet inom det kommunikationspolitiska rådet. Analys av införandet av ny kostnadsfördelningsmodell inom Länstrafiken. Utfall av den statliga utredningen om prioritering av strategiska hamnar

12 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 12 Identifiera och stärka tillväxtområden, kluster och innovationssystem Mål Säkerställa att offentliga medel används till att stärka potentiella tillväxtområden. Uppnå goda resultat inom de tillväxtområden där landstinget äger och driver eller finansierar verksamhet. Det regionala tillväxtprogrammet ges tydligt näringslivsfokus. Aktiviteter Bevaka, stödja, finansiera samt äga eller driva projekt eller verksamheter inom aktuella tillväxtområden. Medverkan i arbetet med det regionala tillväxtprogrammet (RTP II). Medverkan i AER:s underkommittéer/nätverk inom e- hälsaområdet. Kartläggning av potentialen av industridesign som tillväxtområde. Etablering av och administrativt stöd till Norrbottens näringspolitiska råd. Uppföljning Uppföljning av tillväxt och utvecklingsindikatorerna inom RUP och RTP. Landstinget: Äger och driver verksamhet inom tillväxtområdena e-hälsa, film och energi. Finansierar projekt och andra insatser inom tillväxtområdena besöksnäring, upplevelseindustri, gruvor och mineraler, testverksamhet samt industriell design. Bevakar särskilt utvecklingen inom områdena miljöteknik, produktutveckling, högpresterande stål, tribologi samt process-IT.

13 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 13 Arbeta för hållbar energiförsörjning Mål Tydliggöra vikten av energiförsörjning som grund för tillväxt och välfärd. Öka inslaget av FoU inom energiområdet. Ökad efterfrågan på utbildning och forskning inom energisektorn. Aktiviteter Sekretariat för AERs energigrupp. Medverkan i CPMR/BSC:s nätverk inom energiområdet. Medverkan i centrumbildning vid Luleå tekniska universitet för hållbar energi (Rainbow Energy). Strategi för landstingets energiarbete. Länsstrategi för energi. Stöd till strategiska projekt inom energiområdet. Kompetensuppbyggnad genom seminarier, föredrag och internationellt utbyte inom energiområdet. Uppföljning Mätning av förankringen av länets energistrategi. Verksamhetsomfattningen vid centrumbildningen för energi vid LTU. Mätning av norrbottningarnas medvetenhet om energieffektivisering.

14 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 14 Äga och styra landstingets bolag Mål Landstinget är en effektiv ägare som både ställer krav och lyssnar till bolagets behov. Landstingets direktiv får operativt genomslag i bolagens verksamhet. Landstingets ägande ger ett mervärde för norrbottningarna. Aktiviteter Utövande av den strategiska ägarstyrningsfunktionen som biträde till landstingsstyrelsen. Utveckling av landstingets system för bolagsstyrning. Kompetensutveckling i ägarstyrning för såväl landstingsstyrelsen som styrelseledamöterna i de landstingsägda bolagen. Ägardialoger enligt fastlagda rutiner om bl a planeringsförutsättningar. Säkerställa att bolagsstyrelserna upprättar arbetsordning. Dialog med ALMI avseende deras nya inriktning på tidiga skeden för att säkerställa kompetens. Förvärv av Norrbottens energikontor (NENET). Uppföljning Jämförelse av ägardirektiven gentemot bolagens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och årsrapporter. Analys av styrelsens årliga utvärdering av det egna arbetet samt utvärderingen av verkställande direktörens insatser. Uppföljning av bolagsstyrelsernas arbete för att säkerställa den egna kompetensutvecklingen.

15 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 15 Stödja regionala utvecklingsprojekt Mål Merparten av medlen riktas till de områden som pekas ut i det regionala utvecklingsprogrammet. Projekten som ges stöd är förutsättningsskapande och fokuserar på strategiska insatser och nya verksamheter. Projektresultaten gynnar både kvinnor och män samt ökar tolerans och mångfald. 20 % av medlen används till projekt som är riktade till eller drivs av unga människor (< 25 år) Aktiviteter Utveckling av rutiner för hantering, redovisning och uppföljning av regionala utvecklingsprojekt. Synliggörande av projektresultat för att klargöra nyttan med satsningarna. Inrättande av en jurygrupp som stöd i beredningen av de regionala utvecklingsmedel som riktas till unga människor. Uppföljning De projekt som ges stöd följs upp enligt de kriterier som finns för regionala utvecklingsmedel i Landstingets gemensamma regler.

16 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 16 Utveckla det interna kvalitetsarbetet Mål Formulera en länsgemensam modell för utveckling och tillväxt. Skapa lärandesituationer i arbetet med de regionala programmen. Aktiviteter Gemensam kompetensutveckling. Medverkan till att gemensamt lärande uppstår/uppnås arbetet med regionala program. Uppföljning av beviljade projekt. Synliggöra resultat av landstingsstyrelsens beslut i landstingsdirektörens rapport under rubriken Vad hände sen? Uppföljning Redovisning av verksamhetsutveckling i landstingsdirektörens rapport.

17 www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 17 Regionala enheten Kurt-Åke Hammarstedt Åsa Snällfot Information Ekonomi Anna Lindberg Regional utvecklingspolitik Regional demokrati Ägarstyrning Maria Öberg Infrastruktur (Föräldraledig) Helena Gidlöf Internationellt Vänregioner Johan Sjökvist Näringsliv Regionala utvecklingsprojekt Lars Sandström Energi Infrastruktur Martina Johansson Finn Upp Snilleblixtarna Marit Puranen Marjavaara Projekt MIO Eivor Bryngelson Projektet Attraktiv region Vakant Projektet Attraktiv region Under rekrytering Processledare e-Hälsa Under rekrytering EU-projektsamordnare


Ladda ner ppt "Www.nll.se/regionalt REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN 2007 BILD 1 Landstingets vision och verksamhetsidé Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande."

Liknande presentationer


Google-annonser