Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematiksatsning Stödinsatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematiksatsning Stödinsatser"— Presentationens avskrift:

1 Matematiksatsning Stödinsatser

2 RUC i Malmö Initierar Utvecklar Driver
Utgår ifrån det specifika behov som finns Huvudsakligen skolområdet 7 projektledare (1 projektkoordinator, 1 chef på del av tjänst)

3 Kartläggning Kontakter med myndigheter Kontakter med kommuner
Kontakter med skolor Partnerområde Genomförare i pågående projekt Annonsering och utskick om särskilda satsningar

4 Insatser till stöd för de lokala matematikprojekten
Möte 10/12 inför ansökan Presentation av uppdraget som RUC fått och meningen matematiksatsningen * Stärka skolornas utvecklingsarbete * Ökad kunskap om åtgärder * Regeringens uppdrag U2009/914/G U2008/6186/G * SFS 2009:313

5 Paragrafer 4 § Statsbidrag får lämnas för insatser till stöd för metodutveckling, pedagogisk utveckling, fördjupade ämneskunskaper och liknande insatser som är avsedda att utveckla undervisningen i matematik och som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet. 5 § Statsbidraget ska fördelas mellan skolhuvudmän och verksamheter över hela landet 1. som har olika förutsättningar när det gäller elevgruppernas sammansättning och storlek, lärarnas utbildning samt verksamheternas storlek och organisation, och 2. som genomför olika slags insatser enligt 4 §. 6 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för kompetenshöjande insatser för lärare för vilka statsbidrag har lämnats på något annat sätt.

6 Läsning av ansökningar
Svaleboskolan, Veberöd     Malmö friskola     Serresjöskolan Trelleborg     Nydalaskolan     Södra innerstaden     Byskolan Södra Sandby

7 Insatser Smedstorp, Annelöv måluppfyllelse gemensam reflektion, workshop Lindesborg, Larsson måluppfyllese, kommunikation Munkhätteskolan, Rasmusson måluppfyllelse, litteraturstudier handledning utvärdering Munkhätteskolan, Bolin, analys av lektioner, handledning utvärdering Eslöv, Briggner Briggner varierad undervisning seminarieserie handledning utvärdering Lomma, Gullberg Matematikverkstad Handledning och utvärdering   Ystad, Persson, bedömning, planering, lärmiljöer Handledning och utvärdering Klippan, Fogelberg, högre måluppfyllelse Handledning utvärdering Landskrona, Ekerlund, Taluppfattning, ämnets popularitet, matematik i livet Malmö Rosengårdskolan, Svensson, måluppfyllelse, laborativ matematik Handledning utvärdering    Ystad Köpingebro  Thornström Klippan Fogelberg Lomma Bjärehovskolan Gullberg

8 Hemsida Hemsidan vi har gjort

9 Fortsättning Mötet den 26/4  Nulägesbeskrivning, Att följa och dokumentera och goda exempel Möte 8/9 för ej beviljade projekt och 20/9 tema på begäran

10 Vad kan observeras Mätinstrument Påverkan av mätningen
Schrödingers katt

11 Metoder Enkäter Intervjuer Observationer Dagböcker

12 Mål Eleverna skall uppnå en högre måluppfyllelse i matematik
Eleverna skall uppleva matematiken som meningsfull och intressant Fler skall vilja studera mer matematik

13 Strävansmål – utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, – utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, – utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,

14 Långsiktiga mål Lgr 11 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (Lgr 11

15 Innehåll Grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent Grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistiska information Grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter

16 Centralt innehåll (Lgr 11)
Taluppfattning och tals användning Algebra Geometri Sannolikhet och statistik Samband och förändringar Problemlösning

17 Metod Föreläsningar Studiecirklar Lesson study Studiebesök

18 Utvärdering Individuell dokumentation
Utvärderande skriftlig dokumentation Enkäter/intervjuer osv

19 Matematiksatsning Ht 20xx Nuläget Hur jobbar vi före projektet
Vilka resultat når vi Dec20xx Juni 20xx+1 Dec 20xx+1 Juni 20xx+2 Eleverna skall nå målen i ex. algebra

20 Matematiksatsning Ht20xx Nuläget Hur jobbar vi före projektet
Vilka resultat når vi Dec 20xx Hur tar vi oss an uppgiften Juni 20xx+1 Dec 20xx+1 Juni 20xx+2 Eleverna skall nå målen i ex. algebra

21 Matematiksatsning Ht20xx Nuläget Hur jobbar vi före projektet
Vilka resultat når vi Dec 20xx Hur tar vi oss an uppgiften Juni 20xx+1 Hur långt skall vi ha kommit på vägen, har vi nått 50% av det vi föresatt oss Dec 20xx+1 Juni 20xx+2 Eleverna skall nå målen i ex. algebra

22 Matematiksatsning Aktiviteter inför jun 20xx
Kurser Material Arbetssätt

23 www. mah. se/ruc/matematikstod/Presentation20110510. ppt http://www


Ladda ner ppt "Matematiksatsning Stödinsatser"

Liknande presentationer


Google-annonser