Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärandemål för examination och progression

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärandemål för examination och progression"— Presentationens avskrift:

1 Lärandemål för examination och progression
Arbete med utbildnings- och kursplaner

2 Constructive alignment
Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does Biggs, J & Tang, C

3 Constructive: ”… the learners construct knowledge with their own activities, building on what they already know. Teaching is not a matter of transmitting but of engaging students in active learning…” Alignment: Koppling, anpassning, parallelställande

4 … fortsättning There are two parts to constructive alignment:
Students construct meaning from what they do to learn. The teacher aligns the planned learning activities with the learning outcomes. The basic premise of the whole system is that the curriculum is designed so that the learning activities and assessment tasks are aligned with the learning outcomes that are intended in the course. This means that the system is consistent.

5 …fortsättning Lärandemålen anger den aktivitet som studenterna måste engagera sig i för att uppnå målen och det innehåll aktiviteten refererar till Lärarens uppgift är att skapa en lärmiljö som uppmuntrar studenterna att utföra aktiviteterna och bedöma om resultaten matchar målen

6 …fortsättning ”Alignment” betyder att läraktiviteten i lärandemålen - uttryckt som aktiva verb - måste aktiveras i undervisningen om målet skall kunna upnås och i examinationen för att verifiera om målen verkligen uppfyllts.

7 Design Formulera lärandemål i form av verb som uttrycker läraktiviteter, innehåll och kontext Skapa en lärandesituation som är kopplad till detta verb Använd bedömnings- och examinationsuppgifter som också är kopplade till verbet Överför omdömena till en betygsskala

8 Conceptual change It is clear to both teachers and students what the intended oucomes of learning are. Students experience the felt need to get there. Motivation is as much a product of good teaching as its prerequisite. Students feel free to focus on the task, not on watching their backs. Students work collaboratively and in dialouge with others, both peers and teachers.

9 Ytlärande - studenter Nöjer sig med godkänt resultat
Andra aktiviteter är viktigare Tidsbrist Missförstår kraven (fakta/reflektion) Cynisk uppfattning om utbildning Hög ångestnivå Oförmåga att förstå

10 Ytlärande - lärare Fragmentarisk undervisning
Examinerar huvudsakligen faktakunskap Känner och visar brist på motivation Använder otillräckligt med tid – betonar täckning framför djup Skapar ångest eller låg förväntan på framgång hos studenterna

11 Aktivitet i klassrummet (”apply”)
Lärare Introducerar Förklarar Utvecklar Diskuterar tillämpning Ger exempel Visar OH Frågor på bilderna Sammanfattning Student Lyssnar Lyssnar, antecknar Förstår (korrekt?) Tittar, antecknar punkter Skriver svar Frågar (möjligen)

12 Djuplärande - studenter
Uttrycker en vilja att genomföra uppgifter på ett meningsfullt och adekvat sätt Har adekvat bakgrundskunskap Har förmåga att fokusera på en hög konceptuell nivå Förmåga och vilja att arbeta konceptuellt snarare än fragmentariskt

13 Djuplärande - lärare Undervisar så att ett ämnes eller frågas struktur tydliggörs Undervisningen bygger på aktiv respons Utgår från studenternas kunskap Konfronterar och korrigerar studenternas missuppfattningar (feed-back)

14 … fortsättning Bedömer strukturer snarare än oberoende fakta
Undervisar och bedömer på ett sätt som utvecklar en positiv studiemiljö Betonar djup i lärandet snarare än täckning Använder undervisnings- och examinationsformer som stöder kursens lärandemål

15 Aktivitet i undervisningen
Lärandemål Tillämpa/lösa problem Designa/tänka ut Förklara/skriva Samarbeta/leda Reflektera/utveckla Förklara etikregler Uppträda etiskt Lärsituation Laboratorium/praktik Praktik/hemma Var som helst Rollspel/praktik Klassrum Praktik

16 Olika typer av kunskap Declarative (”faktakunskap”) - att veta om något eller att veta vad (t.ex. att veta vad Freud sa) – ”universitetskunskap” Funktioning (”tillämpad” kunskap) - kunskap som är kopplad till någon form av handling eller prestation (kräver en solid grund av ”faktakunskap”) – professionell kunskap

17 Olika typer av bedömning
Formativ bedömning. Syftet är att ge studenter feed-back i deras läroprocess och att ge lärare information om hur undervisningen fungerar. Effektivt lärande förutsätter formativ bedömning. Summativ bedömning (examination). Syftet är att avgöra om studenterna uppfyller lärandemålen. Genomförs efter avslutad läraktivitet (inte nödvändigtvis avslutad delkurs/kurs).

18 Frågor och synpunkter

19 Utbildningsplan Överensstämmer examensmålen med HF?
Täcker lärandemålen i kursplanerna examensmålen? Progression i lärandemålen (huvudområdet)? Examensarbete och forskningsmetodik? Integration av fristående huvudområdeskurser i programmet? Begrepp: I. Ämne, huvudämne, huvudområde, kunskapsområde. 2. Ge, tillhandahålla, erhållit? Perspektivområdena? Examensbenämning? Examensbeskrivning?

20 Kursplaner Enhetlighet (Syfte, litteraturlistor, etc)?
Huvudområde/ämne? Huvudområdets omfattning och progression? Delkurser (lärandemål, innehåll)? Lärandemål (kunskapsformer, antal, ”aktiva verb”)? Arbetsformer? Examinationsformer? Tydlig skillnad mellan innehåll, arbetsformer och examinationsformer? Tydlig koppling mellan lärandemål och arbets- och examinationsformer? Betyg? Är samtliga kursplaner fastställda? Antal tentamenstillfällen?

21 Lärandemål

22 Tips Begränsa antalet lärandemål
Skriv lärandemål för respektive delkurs Undvik visa, ha etc – använd aktiva verb som uttrycker vad studenten ska göra Försök uttrycka lärandemålens kontext Undvik fördjupad – utnyttja verben Beskriv kopplingen mellan lärandemål, undervisning och examination Kontrollera täckningsgraden (examensmålen)

23 Hur ska studenten visa att lärandemålet är uppnått?
Visa kunskap om och förståelse för de huvudsakliga teoribildningarna inom ämnet Visa kunskaper om och förståelse för folkrätt och den folkrättsliga regleringen av mänskliga rättigheter, samt relationen mellan folkrätt och nationell rätt Ha ökat sin medvetenhet om sitt eget formella språkbruk

24 Efter avslutad kurs ska studenten (kunna)
Ha förmåga att tillämpa… Visa kunskap om och förståelse för de huvudsakliga teoribildningarna inom ämnet Visa fördjupad förmåga att inom MR-området göra bedömningar över frågeställningar gällande mänskliga rättigheter ur ett flervetenskapligt perspektiv (Kunna) tillämpa… (Kunna) redogöra för de dominerande teorierna inom huvudområdet (Kunna) analysera frågor om mänskliga rättigheter utifrån ett flervetenskapligt perspektiv


Ladda ner ppt "Lärandemål för examination och progression"

Liknande presentationer


Google-annonser