Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsstödjare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsstödjare"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsstödjare
En idé från andra sidan jordklotet… Malmö Högskola 7 april 2009 Cecilia Holmkvist Leg logoped Särskolans resursteam, Malmö

2 Kommunikationsstödjare – ett nystartat nätverk i Malmö
Särskola – vad är det? Särskolans resursteam – vilka är vi? Kommunikationsstödjare – för vem och varför?

3 Obligatoriska särskolan
Vem har rätt att gå i särskola? Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål pga utvecklingsstörning har rätt att gå i särskolan. Obligatoriska särskolan i Malmö c:a 420 elever Grundsärskola c:a 240 elever Träningsskola c:a 180 elever

4 Särskolans kursplaner
Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk. Kursplanerna för träningsskolan omfattar fem större ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning i träningsskolan ryms inom ämnesområdet kommunikation.

5 Särskolans resursteam
ett kommunövergripande team för den obligatoriska särskolan i Malmös tio stadsdelar ansvarar för beslut om mottagande i särskolan efter ansökan från föräldrar ger stöd och service till elever och föräldrar deltar i uppföljningsarbete kring mottagna elever erbjuder stöd, handledning och utbildning till personal i särskolan deltar i och följer upp särskolans utveckling i Malmö Viktiga samarbetspartners: Särskolesamordnare i respektive stadsdel

6 Logopediska utmaningar i vardagen
Vad gör en logoped? En logoped återställer, bevarar och utvecklar tal-, språk och kommunikation. Hur säkerställer man en jämn och god kvalitet vad gäller alla elevers kommunikativa rättigheter och kommunikativa miljö? Hur tar man på bästa sätt tillvara spetskompetens och hur jämnar man ut kvalitativa skillnader? Hur skapar man förutsättningar för en likvärdig kommunikativ bas för alla våra elever inom den obligatoriska särskolan?

7 Originalidén från Australien och Nya Zeeland via SÖK www.sokcentrum.se
Kommunikationsstödjare – ett sätt att använda begränsade logopedresurser på bästa effektiva sätt i arbetet med vuxna med kommunikativa svårigheter Ansvarig logoped kontaktade ansvariga i kommunala verksamheter, presenterade sitt projekt och lät dem välja en ur sin personal på varje enhet att bli kommunikationsstödjare Man utbildade sedan dessa personer, som i sin tur hade kontakt med brukarna som de kände väl och hade regelbunden kontakt med Nätverk av kommunikationsstödjare bildades

8 Efter en 6 dagars introduktionsutbildning skulle en kommunikationsstödjare:
Ha kunskap och förståelse för kommunikation och dess betydelse för livskvaliteten Visa på vikten av att möta människor med en förväntan om kommunikation Ha kunskap och redskap för att etablera kommunikativa strategier i kommunala verksamheter Kunna analysera olika kommunikativa nivåer och föreslå adekvat behandling på respektive nivå Kunna analysera kommunikationen och skapa kommunikativa hjälpmedel för personer med begränsad verbal kommunikation Ansvara för uppföljning och vidareutveckling av personens kommunikativa strategier Ha en förståelse för lågteknologiska hjälpmedel Ha en förståelse för grundläggande tekniska hjälpmedel och veta vart man vänder sig för vidare information om dem Ha en grundläggande kunskap i TAKK Uppmuntra personal att tillägna grundläggande datorkunskap samt lära sig grunderna i användbara program t ex Boardmaker Utveckla rutiner för dokumentation Ha tillräckligt med kunskap för att kunna vara en lokal resurs för medarbetare i den egna verksamheten Ha kunskap och redskap att kunna ge enskild träning eller hjälpa andra att ge enskild träning vid behov Förstå vikten av att vara en aktiv medlem i det kommunikativa nätverket PHU!

9 Lokal idé Ett nätverk av kommunikationsstödjare inom träningsskolan i Malmö Syftet med nätverket är att öka och sprida kunskap om elevers kommunikation och kommunikativa rättigheter Nätverket ska också främja likvärdighet och samsyn kring kommunikation

10 I en kommunikativ miljö: Exempel på kommunikativa rättigheter
Säga nej accepteras och uppmuntras all kommunikation Välja får kommunikation ta tid kan omgivningen vänta och vara tyst Fråga

11 Aktuell tidsplan - kommunikationsstödjare
1:a kvartalet 2009: Kommunikationsstödjare vid varje enhet inom träningsskolan utses i samråd med rektor och särskolesamordnare. All personal inom träningsskolan går en utbildning kring barns kommunikativa rättigheter och kommunikativ miljö. 2:a kvartalet 2009: Uppstart av nätverket. Fördjupad fortbildning för kommunikationsstödjarna. Framöver: Nätverket träffas c:a 3 ggr/termin.

12 Vad innebär det att vara kommunikationsstödjare?
Att vara kommunikationsstödjare innebär att man kommer att bjudas in till regelbundna träffar på Särskolans resursteam tillsammans med övriga kommunikationsstödjare. Här får man information om nyheter, projekt och litteratur inom området kommunikation i allmänhet och AKK i synnerhet. Stort utrymme kommer att ges till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i nätverket. Uppdraget som kommunikationsstödjare blir att förmedla innehållet från nätverksträffarna till kollegor på den egna skolan och att ta med frågeställningar och erfarenheter från den egna verksamheten till nätverket.

13 Särskolans resursteam
Nuläge april 2009 Totalt finns det nu 14 Kommunikationsstödjare (KS) inom träningsskolan i Malmö. De representerar i sin tur 11 skolor och c:a 180 elever. Särskolans resursteam Logoped SDF Limhamn/ Bunkeflo 1 KS SDF Rosengård 1 KS SDF S Innerst 1 KS SDF Fosie 3 KS SDF Husie 1 KS SDF Hyllie 1 KS SDF V Innerst 1 KS Ro Autism 5 KS Saknar för närvarande elevunderlag inom träningsskolan: SDF Kirseberg SDF Oxie SDF Centrum

14 Förhoppning….. Likvärdigt bemötande Utjämna kvalitativa skillnader
Sprida goda exempel Höja kunskapsnivån Stimulera till nyinlärning

15 Kommunikationsstödjare
Reaktioner? Synpunkter? Frågor? Protester? Maila dem i så fall gärna till mig:


Ladda ner ppt "Kommunikationsstödjare"

Liknande presentationer


Google-annonser