Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolagsstyrning Underlag: Sjögren (2012), ”Den uthålliga kapitalismen”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolagsstyrning Underlag: Sjögren (2012), ”Den uthålliga kapitalismen”"— Presentationens avskrift:

1 Bolagsstyrning Underlag: Sjögren (2012), ”Den uthålliga kapitalismen”

2 Koordiner- ingsform MARKNADNÄTVERKHIERARKIMAFFIABEDRÄG- ERI Symbol Osynliga handen HandslagSynliga handen KnytnävenDolda handen Anpassning genom Självregler- ing SamarbeteKommandoTvångDesinforma- tion/lögner Koordiner- ingsinstrum- ent PrisAvtalOrder och formella regler HotVilseledning/ list/knep Result avUtbud och efterfrågan Dialog och tillit PlanläggningOrganiserat våld Konspiration Primära relativa kostnader Transaktions -kostnader Samarbets- kostnader Administra- tionskost- nader Avskräckand e och straff- kostnader Uppdagande och straff- kostnader Ekonomiska koordineringsformer

3 Vad är målet? Att åstadkomma största samhällsekonomiska nytta genom att sammanföra riskvilliga kapitalister med kreativa entreprenörer

4 Vad är problemet? Att ägande och företagande är åtskilt

5 Ägande och företagande åtskilt Fyra identifierade risker

6 1) Ledningen kan utnyttja svaga och spridda ägare till att handla på ett sätt som enbart gynnar dem själva.

7 2) Med en sammanhållen grupp av aktieägare, med starka kontrollrättigheter, finns risken att övriga aktieägare missgynnas.

8 3) Obalans kan uppstå mellan investerarens brist på kompetens, behovet av genuint intresse för bolagets problem och kravet på övervakning av ledningens agerande.

9 4) Risk för missledande eller utebliven information till investerarna från ledningen.

10 Bolagsstyrning I En uppsättning rättigheter och ansvarsförpliktelser hos aktörer med intresse i ett bolag. På företagsnivå kan man urskilja intressenter knutna till kapitalet, arbetet och den verkställande ledningen. Inom varje intressentgrupp ryms det aktörer med olika och dessutom över tid skiftande målfunktioner.

11 Bolagsstyrning II Bolagsstyrning innefattar både ägande och företagsstyrning. Juridiska krav på säkerställande av relevant internt kontrollsystem, tillförlitlig och relevant information till aktieägare samt transparens i organisation och beslutsvägar med möjlighet att utkräva ansvar för agerande och prestation.

12 Värdepappersmarknad Styrelse Företag AnställdaKreditgivare Kunder Statliga kontrollmakten Leverantörer Lön Arbete Lån Ränta Skatt, avgifter Lagar, direktiv, tillsyn Betalning Insatsvaror Varor, tjänster Betalning Övervakning Övriga ägare Årsredovisning Långsiktiga, aktiva ägare, konsultation, styrelserepresentation Institutionella ägare Röststyrka Aktieutdelning

13 Anställda, leverantörer, kreditgivare, kunder och den statliga kontrollmakten – primära intressenter Lokalsamhället, miljöintressenter, fackföreningar och branschorganisationer – sekundära intressenter Corporate Social Responsibility (socialt ansvarstagande i företag)

14 Förklarande synsätt Finansteoretiska modellen (shareholder value) Intressentmodellen (stakeholder value)

15 Finansteoretisk modell Intressent- modell PrioriteringVinst går före ansvar Ansvar går före vinst Syn på organisa- tionen InstrumentellSamarbete, en uppsättning kontrakt Syfte med organisa- tionen Att tillgodose ägarens intresse Att tillgodose intressen hos de parter som är involverade i bolaget

16 Mått på framgång Börsvärde och direktavkastning Tillfredsställelse bland samtliga intressenter Största problem Att förmå ledningen att följa ägarens intresse Att balansera olika gruppers intressen Utövande av företags- kontroll Oberoende utomstående aktörer med aktieinnehav Representation av olika intressegrupper Intressenters agerande MedelMål och medel

17 Samhällelig nytta Åstadkomma ekonomisk effektivitet genom att bejaka egenintresset Åstadkomma ekonomisk symbios genom att bejaka samarbete Socialt ansvar Individuellt, ingen organisatorisk fråga Både individuellt och organisato- riskt

18 Marknadsbaserat kontra kontrollorienterat system Marknads- baserat (USA, Storbritan.) Kontrollägar- system (Europa, Asien) Ägande och kontroll Spritt ägande Kontrollägare Minoritets- skydd StarktSvagt

19 StyrelsenPotentiellt oberoende Nära kontroll- ägaren Företags- ledning Starkt oberoende Nära kontroll- ägaren BankrelationerArmlängd, inget ägande Nära, möjligt ägande Ledningens incitament Centrala, starka Mindre centrala svaga ibland Kapital- struktur Lägre skuldgrad Högre skuldgrad Kontroll- marknaden Fientliga bud viktiga Fientliga bud sällsynta

20 Resultatets beslutsinverkan HögreLägre Kreativ destruktion StörreMindre Förändring genom voice/exit ExitVoice Chanser till kumulativt lärande LägreHögre Specialisering av kompetenser hos finansiär LågHög Specialisering vs diversifiering bland företag Mer specialisering Mer diversifiering

21 Bolagsstyrning i praktiken Vad säger de empiriska studierna? (konvergens, Mjärdevi, Silicon Valley) Avskeda eller sänka utdelningen?

22 Synen på bolagsstyrning En konsekvens av förändrad företagsstruktur

23 Företagsstruktur Vid 1950-talet – Horisontellt och vertikalt integrerade storbolag, höga vinster Marknadsmonopol - Cellar-Kefauver Act 1960- och 70-tal – Diversifiering, divisioner, konglomerat, direktörskapitalism 1980-tal – De-diversifiering, företagsräder, outsourcing, betoning på kärnverksamheten 1990-tal – Marknad för företagskontroll 2000-tal – Insourcing, projektbaserat

24 Sammanfattning Bolagsstyrning – –identifierade problem –några olika förklarande synsätt till internationella mönster. Bolagsstyrning i praktiken Hur strukturomvandlingen påverkat synen på företagskontroll


Ladda ner ppt "Bolagsstyrning Underlag: Sjögren (2012), ”Den uthålliga kapitalismen”"

Liknande presentationer


Google-annonser