Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av PerformancePoint Server 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av PerformancePoint Server 2007"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av PerformancePoint Server 2007
Björn Nylander Partneransvarig- EMEA

2 CLP: Group Financial Reporting Project
Fakta om Solver 4/6/2017 Grundad in 1996 Microsoft Development Partner (Gold Partner) 140 CPM konsulter i USA/Europa Specialister inom finansiell rapportering Utgivit litteratur inom området finansiell rapportering Partnersamarbete Expertkompetens inom: -MS Enterprise Reporting -PPS 2007 Planning -Budget, Planering och Prognos -Konsolidering och rapportering - PPS utbildning Confidential

3 CLP: Group Financial Reporting Project
PerformancePoint Server Historik 4/6/2017 2004 – Del av utvecklingsteamet: Microsoft anlitar Solver att delta i utvecklingen av Microsofts nya plattform för budgetering, konsolidering och rapportering i Redmond, USA 2005 – Alpha tester: Solver anlitas för att implementera alphakoden hos ett antal kunder i ett sk TAP-program PPS Planning implementering på Microsoft: Solver installerar PPS Planning på alla divisioner inom Microsoft , komplext 15 000 timmars projekt 2007 – Implementeringar hos kunder Solver är involverad i lejonparten av de implementeringar som utförts till dags dato. Ett 30- tal parallella projekt pågår i USA, Europa och Asien. Vi utför dessutom större delen av all utbildning för Microsofts partners. Confidential

4 Agenda Vad är Performance Management -Definition -Användningsområden
Microsoft BI samt Performance Management - Genomgång av arkitekturen PerformancePoint Server Monitor -Analytics -Planning PerformancePoint Server Allmänt om PM sälj - Kundens situation - Vem säljer man till? - Säljprocessen - Konkurrerande lösningar - Case study, Oticon A/S Presentation av Solver Inc

5 Vad är Performance Management?
Verksamhetsstyrning genom planering och uppföljning av strategier och mål -Planera, visionera och kommunicera -Mäta och följa upp -Analysera och ge underlag för beslut och möjlighet till action PerformancePoint 2007 Server är en komplett applikation för att stödja ovanstående processer och aktiviteter

6 CLP: Group Financial Reporting Project
4/6/2017 Performance Management Process Confidential

7 Performance Management i praktiken
Användningsområden Ekonomistyrning Konsoliderad budget-/prognos, Legal koncernkonsolidering och rapportering, Dashboards “Bättre kontroll och stöd för legal konsolidering och finansiell budgetering, prognostisering och rapportering “Produktionsplanering synkroniserad med försäljningsprognoser. Planering av inköp samt kontroll på logistiken Operationell verksamhet Produktionsplanering, Inköpsplanering, Logistik Försäljning/Marknad Försäljningsprognos och analys, Styrkort “Analysera orderpipeline och hantera försäljningsbudget- och prognos Personal Resursplanering, Styrkort för kompetensuppföljning “Personalöversikt, kompetenanalys. Analyser på personalomkostnader som löner och pensioner”

8 Kundens situation inom PM
Svåra verktyg Tröskel för inlärning, licenser på hyllan Fragmenterad Olika lösningar för budget, konsolidering & rapportering Konsultbehov Kostsamt vid förändringar i verksamheten Lokala lösningar Ingen koordinering, uteblivna synergier Dyra licenser Dyrt för att sprida PM i ett bredare perspektiv

9 Komplex miljö Datakällor Process Försäljning Budget Personal Prognos
Huvudbok Konsolidering Logistik Analys/Rapporter Produktion Styrkort

10 Gemensam plattform Datakällor Process Försäljning Budget Personal
Prognos Huvudbok Konsolidering Logistik Analys/Rapporter Produktion Styrkort

11 Koordinerad planering och uppföljning
4/6/2017 4:30 AM Koordinerad planering och uppföljning Försäljningsprognos Produktion- / logistikplanering Individer . Konsoliderad budget-/prognos Legal konsolidering och rapportering PA uppföljning ERP system Integration och ETL © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

12 Microsoft BI/PM plattform
PM Applikationer Performance Management PPS Planning, PPS Monitoring “Front End” Analys och visualisering Excel, Visio, PPS Analytics Portal MOSS 2007 “Back end” Rapportering Reporting Services Datalager SQL 2005 OLAP Analysis Service ETL Integration Services

13 Planering, Budgetering,
4/6/2017 4:30 AM PerformancePoint Server 2007 En komplett applikation för verksamhetsstyrning Vad händer? Styrkort Vad hände? Rapportering Varför hände det? Analys Vad kommer att hända? Prognostisering Vad vill vi ska hända? Planering, Budgetering,

14 Performance Management
4/6/2017 4:30 AM Performance Management

15 PerformancePoint Server 2007 Monitor (Scorecard)
Visualiserar och kommunicerar organisationens strategi och mål samt indikerar och signalerar i ett intuitivt format

16 Visualisering av initiativ och styrtal
Individuella eller gruppvisa styrkort Styrtal (KPI) och rapporter i gemensamt “dashboard” visar översiktligt förändringar i utfall och prognoser Dynamiska Strategikartor kopplade mot styrtal i realtid Indikatorer i form av symboler samt trendpilar (sk “Dashboard” = flera styrkort och indikatorer I samma portalbild)

17

18

19 Performance Management
4/6/2017 4:30 AM Performance Management

20 PerformancePoint Server 2007 Analysera resultat
Analysera utfall för att se vad som påverkar och driver verksamheten

21 PPS Analytisc Avancerad analys
Vrid-och-vänd på dimensioner, borra i aggregerade hierarkier, borra-till- transaktion Prognosanalys och trendanalys m h a statistiska algoritmer Avancerad visualisering bla “decomposition trees”

22 PPS Analytics Designat för att nyttja Analysis Services fullt ut
Module 1 – ProClarity Analytics Overview Designat för att nyttja Analysis Services fullt ut Möjlighet att bygga egna styrkort, rapporter och göra avancerade beräkningar Webbgränssnitt eller installerad klient Microsoft Confidential

23 PPS Analytics Module 1 – ProClarity Analytics Overview Avanserad visualisering, som t e x denna “Performance Map”, hjälper användare att snabbt hitta trender och mönster i stora datamängder Microsoft Confidential

24 PPS Analytics Module 1 – ProClarity Analytics Overview Beslutsfattare kan enkelt följa utfallsdata i en hierarkis trädstruktur för att överskådlig se hur verksamheten påverkas Using ProClarity’s patented advanced visualizations reduces the amount of time decision makers typically spend digging through huge quantities data. With ProClarity they can quickly understanding the drivers of corporate performance Microsoft Confidential

25 Performance Management
4/6/2017 4:30 AM Performance Management

26 PerformancePoint Server 2007 Planning
Användare kan planera, göra budget och prognoser samt utföra operativ och legal koncernkonsolidering i Office Excel miljö

27 Excels roll Varför många gillar Excel:
Vad PerformancePoint Server 2007 tillför: Välkänt Kraftfull Flexibelt Standard “live” data i Excel Processer och regler Central modell Säkerhet Behörighet

28 Design av modeller Design av “modeller” för budget/prognos eller konsolidering med PPS Business Modeler Processkontroll med workflow motor för att koordinera arbetsflöden som inmatningar, godkännanden, och notifieringar Säker och spårbar miljö. SOX-säkrad Sätta upp affärsregler och rutiner för t e x allokeringar

29 Utveckling av Planning tillämpning
4/6/2017 4:30 AM Account Entity Scenario Time Kst Dimensioner Modeller Mallar Affärsregler Mätvärden Nyckeltal Kostnader & Intäkter Försäljning Konsolidering Produkt Uppgifter Attest “Inmatare 1” Roller Tid Bolag “Inmatare 2” Konto Cykler

30 CORP: Group Financial Reporting Project
4/6/2017 PPS 2007 Arkitektur Applikationer Användnings område Gränssnitt Strategikartor Styrkort PPS Monitor MOSS 2007 Prognos PPS Planning Data lager Budget PPS Planning Konsolidering Biz Modeler PPS Planning OLAP Reporting Services PPS Analytics PPS Monitor MOSS 2007 Excel 2007 Rapportering Affärsregler, användarroller, säkerhet, indata formulär, arbetsflöde , allokeringsrutiner Annat… PPS Analytics PPS Monitor MOSS 2007 Excel 2007 Analys Confidential

31 Lokala modeller, gemensamma dimensioner
Moderbolag Konto Prognos Budget Konsolidering. Enhet Scenario Tid Produktgrupper Dotterbolag 1 Dotterbolag 2 Konto Prognos Prissättning Kapital Försäljning Operationell Konto Prognos Prissättning Kapital Försäljning Operationell Enhet Enhet Scenario Scenario Tid Tid Produkter Service Kunder Marknadssegment Flexibilitet inom ramverket

32 Konsolidering och rapportering
Stöd för GAAP och IFRS regler Stöd för -Valutahantering och omräkning -Eliminering -Interna mellanhavanden -Allokeringar Interaktiva rapporter för finansiell rapportering Skapa egna rapporter direkt i Excel. Möjlighet att publisera dessa för Reporting Services multiple currency conversions, -inter-company eliminations och reconciliations, -multi-tier allocations

33 PPS Planning Excel Add-In
Uppgifter i process Mata in värden Skicka in (3 alt) Godkänna/ avvisa Använda Excel formler Inmatning “Off line” möjlighet Design Inmatningsformulär Rapporter Exekvera rutiner t e x allokeringar, förinmatningar Noteringar Kopplade till cellvärde Sparas centralt

34 Allmänt om PPS försäljning
Företagsledning - Visionera - Visa på helheten - PM på individnivå - ROI Finansavdelningen - Excelbaserat - Central administration - Färdiga funktioner - Robust lösning IT % Microsoft - Låg kostnad för förvaltning - Tillgång till kompetens - Resurser och kunskap på nätet - No showstoppers! - Låg licenskostnad multiple currency conversions, -inter-company eliminations och reconciliations, -multi-tier allocations

35 CLP: Group Financial Reporting Project
Kundens situation 4/6/2017 Saknar stöd för att kommunicera ut visioner och strategier Manuell nyckeltalsuppföljning Långa ledtider för månads/kvartal rapportering Ineffektiv budget-/prognosprocess Bristfällig datakvalitet Höga kostnader för andra lösningar Hög aggregerings nivå Ingen samordning i organisationen Confidential

36 Vem är kunden? © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
4/6/2017 4:30 AM Vem är kunden? Försäljningsavdelningen Produktion och logistik . Ekonomiavdelningen Personalavdelningen © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

37 Vem "säljer" man till? Direkta och indirekta beslutsfattare
”User buyer” - Excelbaserat - Central databas - Säkerhet & Behörighet - Referenser ”Technical buyer” % Microsoft - Tillgång på kompetens - Driftsäkerhet ”Economical buyer” - Nyttjar befintliga investeringar - Låg licenskostnad CFO Controller CIO multiple currency conversions, -inter-company eliminations och reconciliations, -multi-tier allocations

38 CLP: Group Financial Reporting Project
Säljprocessen 4/6/2017 Vill ha PPS! Vad är PPS? Kännedom Kunskap Behov Marknadsföra -Utskick -Besök -Annonsera Informera -Seminarie -Demo -Workshop Bevisa -POC -Pilottester -Referensbesök Confidential

39 PerformancePoint Server 2007 vs. konkurrenter
“All capabilities. One product. One architecture”

40 Performance Management by Oracle m fl
OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos Konsolidering

41 Performance Management by SAP m fl
OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos v Konsolidering v v v v v v v v

42 Performance Management by IBM m fl
OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos Konsolidering Relational Matters Inc.

43 PM by Microsoft Konsolidering Budget&Prognos Styrkort Rapporter Analys
OLAP databas Relationsdatabas ETL verktyg Analys Rapporter Styrkort Budget&Prognos Konsolidering

44 Oticon A/S Komplett Performance Management lösning förbättar nyckelfunktioner och processer för en ledande global tillverkare av hörrapparatur Kundens situaton Lösning Resultat Manuella processer och dålig datakvalitet skapade onödigt merarbete Frånvaro av koordinerat systemstöd för nyckelprocesser som finansiell konsolidering, budgetering, prognos, och rapportering Ett ramverk inom Performance Management med strategier och processer samt nyckeltal för en förbättrad finansiell kontroll och rapportering Microsoft Office 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Automatisk konsolidering av finansiellt resultat från alla bolag samt möjlighet att jobba både centralt och lokalt I Excel Möjlighet att bygga vidare och integrera resterande processer samt sprida verksamhetskontroll och analysmöjlighet i ett globalt perspektiv

45 CLP: Group Financial Reporting Project
Sammanfattning 4/6/2017 God tillgång till kompetens Resursstöd på internet i bloggar, newsgroups Komplett integrerad med Microsoft BI från databas till applikation Robust och användarvänligt med Excel gränssnitt Strategiskt med 100% Microsoft Öppna API:er för 3:e parts leverantörer Låg licenskostnad Confidential

46 CLP: Group Financial Reporting Project
Avslutning, frågor? 4/6/2017 Confidential


Ladda ner ppt "Presentation av PerformancePoint Server 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser