Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap l Graden av inflytande på gruppen l Ledare är den medlem i gruppen som har mer inflytande på gruppen än övriga medlemmar –Spontana ledare –Utsedda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap l Graden av inflytande på gruppen l Ledare är den medlem i gruppen som har mer inflytande på gruppen än övriga medlemmar –Spontana ledare –Utsedda."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap l Graden av inflytande på gruppen l Ledare är den medlem i gruppen som har mer inflytande på gruppen än övriga medlemmar –Spontana ledare –Utsedda ledare

2 Auktoritär ledare l Beslutsfattande –Alla beslut fattas av ledaren l Arbetsinstruktion –Hela tillvägagångssättet föreskrivs av ledaren, deltagaren har ingen bild av fortsättningen l Organisation av gruppen –Var och en får detaljerad instruktion l Kritik givning –Ledaren berömmer och kritiserar var och en

3 Demokratisk ledare –Beslut fattas efter gruppdiskussion med ledaren som rådgivare –Genom gruppdiskussionen får gruppen perspektiv på uppgiften –Styrs av ovanstående –Ledaren försöker vara som en vanlig gruppmedlem och uppmuntrar gruppens egna kritik givning Beslutsfattande Arbetsinstruktion Organisation av gruppen Kritik givning

4 Låt gå ”ledaren” –Minsta möjliga ingripande från ledaren –Ledaren tillhandahåller hjälpmedel –Inget ingripande från ledaren –Ingen initierad av ledaren, ger dock kritik vid direkt fråga Beslutsfattande Arbetsinstruktion Organisation av gruppen Kritik givning

5 Intensiv ”ledaren” –Engagerad men gör bara saker som den själv gillar –Snabba instruktioner från början (överrumpling) –Tar kommandot direkt med full fart!! –Är dålig lyssnare och tar mycket liten hänsyn till gruppens behov Beslutsfattande Arbetsinstruktion Organisation av gruppen Kritik givning

6 Situationsanpassat ledarskap Vilja Kunna K1 K2 K3 K4 Kan inte och vill inte Kan inte men vill Kan men vill inte Både kan och vill

7 Ledarbeteenden l Den stränga ledaren –Tycker om när eleverna anstränger sig, tycker inte om fjäsk l Familjeledaren (mammig/pappig) –Tycker om snälla, trevliga elever som inte latar sig l Kompisledaren –Tycker om att eleverna trivs och vågar prata fritt, avskyr personangrepp och annat som kullkastar kompisförhållandet

8 Ledarbeteenden l Den nervöse ledaren –Tycker om när lektionen tar slut och har svårt för elever som ställer frågor eller på annat sätt försvårar livet l Den moderne (trendige) ledaren –Tycker om alternativa studiemetoder och tycker inte om missförstånd

9 Elevbeteenden l Den ”stränga traditionella” eleven –Seriös framtoning, är absolut inte otrevlig men inte heller för trevlig l Familjeeleven –Trevlig och snäll, visar att den bryr sig om gruppen men behöver stöd l Kompiseleven –Tycker om att gruppen trivs och vågar prata fritt, avskyr personangrepp och annat som kullkastar kompisförhållandet

10 Elevbeteenden l Den nervöse eleven –Inga frågor, ger kortfattade svar och nickar medstämmande för att inte ifrågasättas l Den moderne (trendige) eleven –Löser sina uppgifter på uppseendeväckande sätt, vågar dra egna slutsatser och testar saker själv

11 Fem utbildningsmemo l Motivation l Aktivitet l Konkretion l Individualisering l Samarbete

12 Taylor´ismen l Vetenskapliga metoder l Rationella arbetsmetoder l Individer är fysiologiska maskiner l Specialisering

13 Humanism l Varje individ är unik l Varje individ är en gemenskapsvarelse l Varje individ är skapande l Varje individ är medveten om sin existens l Varje individ har utvecklingsmöjligheter l Varje individ kan ta ansvar för något

14 Berömda Klandrade Ignorerade Prestation Tid Avskilda Motivation

15 Drivkrafter för inlärande l Beröm l Tävlan l Personligt intresse

16 Minnesregler för beröm l Beröm när Du kan l Så nära den berömliga prestationen som möjligt l Stärk det genom offentlighet l Ge alla sin ”skärv av kakan”

17 Minnesregler för klander l Klandra när Du måste l Följ omedelbars principen även här l Milda klandret genom att framföra det privat l Följ ”en minuts principen”

18 En minuts principen l En lång ”utskällning” ger bara försvarsreaktioner l Följ formen: –Jag blir så …….(vad Du nu blir) –när Du ………..(vad nu görs) –för att …………(Ditt skäl) –Vad ska vi göra åt det?

19 Aktivitet är viktigt l Fundera alltid på hur övningen disponeras l Ha ett givet övningsmål så att övningen inte förlorar sitt spänningsmoment för deltagaren

20 Konkretition l Genomsnittsdeltagaren är en dålig lyssnare l En bra bild säger mer än tusen ord –Försök att med ord beskriva en knop!

21 Tydlighet är oftast kortfattat l ”Fader vår” innehåller 56 ord l Tio Guds bud innehåller 297 ord l USA:s oavhängighets- förklaring 300 ord l EU reglerar exporten av ankägg med 26 911 ord

22 Individualisering l Människan är alltings mått l ”Det viktigaste ordet i varje människas språk är dess egna namn” l Alla har sina egna unika möjligheter

23 ”Platåfasen” Inlärning Tid Person A Person B Platå

24 Sören Kierkegaard När man verkligen skall lyckas att föra en människa fram till ett bestämt mål, bör man först och främst vara vaksam på att finna honom där han är och börja där. Detta är hemligheten med all hjälpande verksamhet. Var och en som inte kan det lever själv i en inbillning om att man menar sig kunna hjälpa andra. Men sann hjälp börjar med ödmjukhet: Hjälparen måste ödmjuka sig under den som han vill hjälpa och därvid förstå att det att hjälpa inte är att härska utan att tjäna, att det att hjälpa inte är att vara den mest härsklystna

25 utan den mest tålmodige, att det att hjälpa är villighet att tills vidare finna sig i orätt och i att inte förstå vad den andre förstår. l Sören Kierkegaard, dansk filosof och teolog l 1813-1855 l Utdrag ur ”Stadier på livets vej”

26 Härskartekniker l Osynliggörande l Undanhållande av information l Löjliggörande l Objektifiering l Dubbelbestraffning

27 Osynliggörande ”Den som inte syns är inte värd att lyssna på”

28 Undanhållande av information Information är makt!

29 Förlöjligande Drivandet ger övermakt

30 Objektifiering Inga människa bara objekt!

31 Dubbelbestraffning Visa sin makt flera gånger

32 Hur motarbetas härskartekniker l Identifiering l Namnge och lyft fram dem

33 Samarbete l Vid inlärning finns alltid ett mått av samarbete l Samarbete föds ur kommunikation l Vad är kommunikation? –Diskutera skillnaden mellan kommunikation och information l OBS! Variationerna i förmågan att lära

34 Hur sker mänsklig kommunikation?

35 Samarbetsformer för utbildning l Föreläsning l Diskussions- föreläsning l Grupparbete l Studiecirkel

36 ”Vägar för kunskapsöverföring” l Motoriskt inlärande l Verbalt inlärande l Uppfattning om omvärlden

37 Metoder för problemlösning l Försök- och misslyckande (trial and error) l Dra nytta av tidigare liknande situationer (överspridning) l Genom insikt

38 Framtidschocken l Om de senaste 50 000 åren av människans existens delas i livstider om ungefär 62 år vardera, har det funnits ca 800 generationer. l Av dessa tillbringade de första 650 sina liv i grottor. l Endast under de två senaste har man använt elektriska motorer. l Den överväldigande majoriteten av alla materiella artiklar vi dagligen använder har frambringats under den nuvarande livstiden.

39 ”Den svaga timman” 06.0012.0015.0018.00 Kroppsbehov prioriteras Kl 08.00 Kroppen har sin högsta smärttröskel eftersom mängden endorfiner är som högst Kl 10.00 Hjärnverksamheten är som störst Kl 12.00 Den svaga timmen börjar Kl 15.00 Nästhögsta ”hjärntoppen” Kl 16.00 Bästa tiden för fysisk träning Kl 18.00 Smärtkänslan ökar eftersom mängden endorfiner har nått kritisk nivå Kl 20.00 Dags för sista ölen. Kroppen förbränner alkohol som bäst mellan kl 14.00 till 22.00 Kl 00.00 Koncentrationen kritiskt låg!! Kl 03.00 Prestationsförmågan i botten! Kl 07.00 Mannen har sin högsta sexuella kraft, tack vare hög hormonutsöndring

40 15 min30 min Koncentrationskurvan

41 Varför är 45 min perioden? l Inte syresättning utan det är ledvätskan som är orsaken l Ledvätskan ”förlorar” sin effekt efter 45 min l Ledens rörelse bidrar till utbyte av ledvätska l Var sitter den största av våra leder? –Höftleden

42 Gruppindelning l Efter förkunskaper l För att undvika klickbildning l Olika kunskapsnivåer l Slumpmässigt l Eleverna väljer själva

43 Pedagogiska tips l Språket och rösten l Blicken l Ställning och gester l Väsentligt och nödvändigt - oväsentligt och önskvärt l Miljöval

44 Övningsförlopp l Förklara övningens sammanhang l Ange övningsändamålet l Betona vad som är väsentligt –I genomsnitt klarar man av 7 + /- 2 nyheter l Klargör kraven l Ange metod och förlopp l Kom till aktivitet för deltagarna

45 Riskanalys l En risk består av två element –Sannolikhet –Skada l En sammanvägning av dessa faktorer som överstiger 15 måste beaktas

46 Maslows behovsteori l Fysiologiska behov –luft, mat och dryck l Trygghetsbehov –frihet från fruktan och smärta l Gemenskapsbehov –att var älskad eller tillsammans med någon l Uppskattningsbehov –prestige etc l Självförverkligande –förstå, värdesätta och skapa något Abraham Maslow, 1908 - 1970

47 Fredrik Hertzbergs teori

48 Douglas McGregors X-teori l Motvilja mot arbete l Direktstyrning och kontroll viktigt l Belöning/straff bästa drivkraften l Flertalet undviker initiativ och ansvar l Människan är lat och ointresserad av arbete

49 Douglas McGregors Y-teori l Aktivitet, idéer, skaparkraft finns hos alla l Ansträngning och ansvar naturligt l Belöning/straff har begränsad verkan l Flertalet vill ta initiativ och ansvar l Människan är aktiv och intresserad av arbete

50 Vår paradigm l Paradigm är de mönster, vanor, modeller, synsätt och filter som styr våra handlingar –Våra djupaste, omedvetna antaganden och värderingar –Allt som vi tar för givet –Det som styr våra förväntningar, bestämmer vilka frågor vi ställer och utformar vårt handlingsmönster

51 Paradigmparadoxen Vi behöver våra paradigm för att förstå världen, men samtidigt gör de oss ofria eller inskränkta.

52 ”Bojen” l Värderingar är som regel beständiga över tiden l De påverkar allt som görs och vad som inte görs l Handlingar och framför allt vad vi säger kan variera med vindriktningen men ligger ändå inom bojlinans begränsning

53 Kulturutveckling Fundamentala antaganden & värderingar BeteendenKunskapYttre former Tid Ansträngning

54 Attitydens betydelse En svensk, en norrman, en amerikan och en bulgar var ute på vandring då de kom till ett berg. Svensken vände om när han såg berget och sa: ”Det är för högt, det tar för lång tid att klättra upp på och dessutom är jag redan trött!!” Norrmannen såg inget högt berg och undrade vad svensken pratade om, och började bestiga den lilla kullen han såg framför sig. Amerikanen började förstås att bygga en linbana och räkna på vinsten. Bulgaren intalade sig att berget var en ypperlig utmaning, att bergsklättring var en njutning och till tonerna av vacker klassisk musik överträffade han sig själv och började bekymmersfritt att klättra uppför berget.

55

56 Hinder för kreativitet l Oro för misslyckande –Tar inga risker för att undvika skammen av ett misslyckande l Vågar inte vara lekfull –Avskyr ”ovanliga” lösningar m m l Ser inte resurserna –Koncentrerad på ”planen”

57 Hinder för kreativitet l Överdrivet säker –”Det har alltid funkat förut” l Avskyr stress –Ger upp tidigt inför svårigheter l Vanebunden –Hyser överdriven respekt för det förflutna

58 Hinder för kreativitet l Fantasilöshet –Överdriver skillnaden mellan fantasi och verklighet l Oro för det okända –Vill ha garantier inför framtiden l Behov av balans –Avskyr det komplicerade

59 Hinder för kreativitet l Avskyr inflytande –Rädd för att verka aggressiv och pådrivande l Vågar inte släppa kontrollen –Driver hela tiden genom sina lösningar l Utnyttjar inte känslor –Har svårt att inse värdet av känslor som drivkraft

60 Hinder för kreativitet l Allt eller inget attityd –Ser motsatser istället för gemensamma nämnare l Underkänner/utestän- ger de egna sinnena –Bortser från det de egna sinnena säger

61 Leken som inspiration l ”Mister Du ögonen för lek, mister Du ögonen för själva livet” –Andre Bjerke Ger bra stämning i gruppen Skapar trygghet Övar samarbete och kommunikation Använder den egna kompetensen Ger självkänsla Stimulerar fantasin

62 Anti - Jantelagen l Du ska tro att Du är enastående l Du är värd långt mer än Du tror l Du kan lära Dig allt l Du är bättre än många andra l Du vet mycket som andra inte vet l Du har mycket att vara stolt över l Du duger till allt l Le och skratta l Någon bryr sig om Dig l Du har kunskaper att lära ut

63 Att komma ihåg! ”Du ska vara försiktig med vem Du lyssnar på, för det som går in i Din hjärna går aldrig ut igen” Sokrates


Ladda ner ppt "Ledarskap l Graden av inflytande på gruppen l Ledare är den medlem i gruppen som har mer inflytande på gruppen än övriga medlemmar –Spontana ledare –Utsedda."

Liknande presentationer


Google-annonser