Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern styrning och kontroll Riskanalys i praktiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern styrning och kontroll Riskanalys i praktiken."— Presentationens avskrift:

1 Intern styrning och kontroll Riskanalys i praktiken

2 Agenda  Intern styrning och kontroll Intern miljö  Anvisningar för intern styrning och kontroll  Planerings- och uppföljningsprocess inom KI  Riskanalys Identifiera risker Värdera risker Hantera risker  Kontrollåtgärder  Uppföljning

3 PLUS, enheten för planering, uppföljning och samordning Projektsamordning Kvalitet Budget årsredovisning budgetunderlag Verksamhetsplanering Samordning konsistoriet Intern styrning och kontroll

4 Intern styrning och kontroll - en process Fastställa mål Kontrollmiljö Kontroll- åtgärder Information och kommunikation Uppföljning Risk- hanterin g Obligatoriska moment enligt FISK:en  Riskanalys, §3  Kontrollåtgärder, §4  Uppföljning, §5  Dokumentation, §6

5 En god intern miljö Information och kommunikation Planerings- och uppföljnings- processen Myndighetens interna miljö formas av människor och är därför i hög grad en föränderlig miljö … är en förutsättning för att andra delar av den interna styrning och kontrollen ska fungera Organisation och ansvarsfördelning De anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, Skapa goda arbetsförhållanden Ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet Det finns inte något krav på en viss utformning av den interna miljön i förordningen om intern styrning och kontroll. Däremot se till att… Kultur och värderingar

6 Anvisningar för intern styrning och kontroll Fastställda11 maj 2010  Arbetet med intern styrning och kontroll vid KI sker enligt regler och riktlinjer fastställda av konsistoriet 2009.  From 2010 ska processen för intern styrning och kontroll ingå som en del i den verksamhetsplanering och uppföljning som genomförs vid respektive institution.  Under 2010 ska respektive institution genomföra och fastställa riskanalyser i enlighet med dessa anvisningar.  Riskanalysen ska lämnas som en bilaga till verksamhetsplanen och institutionen bör i verksamhetsplanen redogöra för vilka kontroll- åtgärder som planeras att vidtas med anledning av genomförd riskanalys.  Varje institution bör ha en kontaktperson som ansvarar för och samordnar arbetet på institutionen.

7 Planerings- och uppföljningsprocessen Uppföljning Uppdatering Årlig riskanalys Föreslagna åtgärder för att hantera riskerna Uppdatering Årlig riskdoku- mentation Budget Verksam- hetsplan Budgetering/ resursfördelning Rapportering/ uppdatering Uppföljning Rapportering/ uppdatering 1jan 20XX Riskhanteringsprocessen Planeringsprocessen Verksamhets- planering Utfall och analys av föregående år Årsredo- visning

8 Planerings- och uppföljningsprocessen - Institutionens årshjul Rektors beslut om resursfördelning december Uppgifter till KIs årsredovisning December/januari Institutionen lämnar in budget och investeringsplan februari Uppföljning och verksamh.berättelse februari Uppföljning (kontinuerligt under året ) Planering och verksamhetsplan inkl riskanalys oktober/november

9 Vad är en risk? ”En verksamhetsrisk är hotet att en händelse negativt påverkar en organisations möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina strategier” Endast en organisation som är medveten om sina risker kan hantera dem effektivt!

10 Målen med riskhantering Intern kontroll Öka förståelse för hur enskilt risktagande motverkar/ förstärker verksamhetens totala exponering Säkerställa att organisationens riskerna hanteras i enlighet med beslutad riskaptit Öka förståelse för hur enskilt risktagande motverkar/ förstärker verksamhetens totala exponering Säkerställa att organisationens riskerna hanteras i enlighet med beslutad riskaptit Verksamhets- beslut Information gällande organisationens riskexponering Från operativt ansvariga till ledning och styrelse Från ledning och styrelse till externa intressenter Information gällande organisationens riskexponering Från operativt ansvariga till ledning och styrelse Från ledning och styrelse till externa intressenter Kommunikation Identifiera risk i relation till verksamhetens mål Skapa en gemensam syn på vilka risker som är väsentliga för organisationen Prioritera vilka åtgärder som ska vidtas för att nå önskad riskexponeringen Identifiera risk i relation till verksamhetens mål Skapa en gemensam syn på vilka risker som är väsentliga för organisationen Prioritera vilka åtgärder som ska vidtas för att nå önskad riskexponeringen

11 Olika stadier av riskhantering Proaktiv Reaktiv Förebyggande Egna verksamhetskriser Andra verksamhetskriser Regelefterlevnad Undvikande av personliga ansvar Medvetenhet om ALLA typer av risker som kan påverka verksamhetsmålen Bedömning och hantering av strategiska risker Skyddande av myndighetens rykte Förbättrad resursallokering Förbättrat beslutsunderlag för investeringar – strategiska initiativ

12 1. Mål 2. Identifiera 3. Värdera 4. Hantera 5. Riskanalys Institutionerna ska anpassa målformu- leringarna inför riskanalysen utifrån KI:s övergripande mål. Identifiera risker för att verksamhetens mål ej uppnås. Utförs utifrån ett strukturerat arbetssätt med fördefinierade riskområden och riskdrivare. Värdera risker utifrån sannolikhet och påverkan Prioritering av risker för att hantera risker - acceptera /övervaka - begränsa - dela - eliminera Riskanalys på avdel- ningsnivå samt aggregerad nivå. Integrera i verksam- hetsplanering och budgetarbetet Riskanalys

13 ”Riskidentifieringen görs genom att institutionen gör en inventering av vilka händelser som negativt kan påverka institutionens möjligheter att uppnå målen för verksamheten. Institutionens mål ska utgå från KI:s övergripande mål” Identifiera risker Anvisningar för intern styrning och kontroll

14 Vilka risker identifieras? ”De allra flesta händelser som inträffar är kända och går att förutspå, varför sannolikheten att väsentliga händelser inte uppmärksammas torde var liten – ändå inträffar en mängd oförutsedda händelser med omfattande konsekvenser”

15 Vilka ska delta  Lednings- och nyckelpersoner för att säker- ställa att risker i hela institutionens verksamhet beaktas Hur  Intervjua samtliga ovan identifierade personer  Intervjua några av dessa och komplettera med enkät till övriga alternativt enkät till samtliga  Workshop ”Som stöd i arbetet finns en riskkatalog. I den finns exempel på risker som kan vara aktuella för institutionen. Institutionen kan använda riskkatalogen som stöd i sin riskidentifiering.” Identifiera risker - Hur och vem

16 Identifiera risker Riskträd Omvärld Externa beslut Makroekonomi Demografi Andra aktörer, t.ex. forsknings- finansiär, SLL Varumärke/goodwill Media Rykte Övrigt Kris och katastrofer Extern brottslighet Hot Ledning och styrning Organisationsstruktur Ansvar och befogenheter Verksamhetsplanering Budget och resursallokering Uppföljning Projekt Kommunikation och information Samverkan Kultur – värderingar Verksamhetsprocesser Utbildning (grund och avancerad) Forskning Forskarutbildning Personal Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Nyckelpersoner Arbetsmiljö Informationssäkerhet Organisation och styrning Forskningsdokumentation Ladok IT -säkerhet - Systemutveckling och förvaltning - Drift och systemsäkerhet - Åtkomstskydd och behörighetshantering - Backup och kontinuitetsrutiner Övrigt Infrastruktur Lokaler Redovisning och rapportering Löpande redovisning/kvalitet Bokslutsprocess Nya regelverk/krav Kapital Finansiering (anslag/bidrag/avgifter) Likviditet Fondförvaltningen Övrigt KI Holding Löneprocess, utlägg, pensioner Fakturahantering Lagar och förordningar Förvaltning Högskolespecifika förordningar Upphandling Övrigt (ex bisysslor, skatter och avgifter) Övrigt Regler och riktlinjer Etik Bedrägeri Externa faktorerOperationell effektivitet Redovisning och rapportering Regelefterlevnad “Riskträdet är ett sätt att strukturera och synlig- göra inom vilka olika områden risker kan finnas”

17 Identifiera risker Formulera risker  Riskerna bör formuleras så att det tydligt framgår att det är en händelse; Händelse x inträffar p g a orsaken Y Förhållandet Y leder till att händelse x inträffar "Bristande informationssäkerhet inklusive rutiner för back up och behörighetshantering kan leda till brister i kvaliteten“ "Otydlighet i ansvar och befogenheter mellan beställare och utförare avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå vilket kan påverka kvaliteten negativt“ "Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling” "Bristande helhetsperspektiv när verk- samhetsstyrelserna fattar beslut vilket kan påverka måluppfyllelsen negativt“ "KIs organisationsstruktur leder till otydlighet i ansvar och befogenheter vilket kan leda till ineffektivitet” "Bristande systematik avseende hur forsknings- data dokumenteras och sparas vilket kan påverka KIs anseende“ "Förekomst av oredlighet i forskningen vilket kan påverka måluppfyllelsen och förtroendet för KI negativt“ "Verksamhetskritiska system riskerar att haverera vilket kan leda till ineffektivitet“ "Otydlig IT- organisation vilket kan leda till brister i såväl kvalitet som effektivitet“ Exempel på risker från 2009:

18 Identifiera risker Dokumentera Risk Mål Riskområde RisktypPå grund avRiskLeder tillEnhet Påverkan (1-4) Sannolikhe t (1-4) 1 ExternaOmvärld Risk för att… 2 ExternaOmvärld Risk för att… 3 Externa Varumärke/ Goodwill Risk för att… 4 ExternaÖvrigt Risk för att… 5 Operationell effektivitet Styrmodell Risk för att… 6 Operationell effektivitet Styrmodell Risk för att… 7 Operationell effektivitet Verksamhets- processer Risk för att… 8 Operationell effektivitet Verksamhets- processer Risk för att… 9 Operationell effektivitet Personal Risk för att… 10 Operationell effektivitet Informations- säkerhet Risk för att… 11 Rapportering Redovsining & rapportering Risk för att… 12 RapporteringFinansiering Risk för att… 13 RapporteringFinansiering Risk för att… 14 Regel- efterlevnad Lagar & Förordningar Risk för att… 15 Regel- efterlevnad Lagar & Förordningar Risk för att… 16 Regel- efterlevnad Övrigt Risk för att…

19  Riskvärdering innebär att göra bedömningar av dels sannolikheten för att en händelse, som definieras som en risk, inträffar samt konsekvenserna av inträffandet.  För att uppskatta sannolikheten kan antingen så kallade objektiva eller subjektiva sannolikheter användas. Objektiva sannolikheter - ur historiska data kan härleda sannolikheten för att en händelse ska inträffa Subjektiva sannolikheter - bedömningarna utgörs av skattningar utifrån kända och okända faktorer och påverkas av bedömarens bakgrund, erfarenheter och attityder.  För den typ av händelser som identifieras som risker i detta sammanhang är det för flertalet inte möjligt att ta fram den typ av historiska data som skulle behövas för en objektiv sannolikhetsbedömning.  Därför blir rekommendationen att värderingen görs utifrån subjektiva sannolikhetsbedömningar. Värdera risker Anvisningar för intern styrning och kontroll

20 Värdera risken Hur stor är sannolikheten att händelsen inträffar? Beakta tidshorisonten; är målet på ett års sikt ska sannolikheten att risken faller ut beaktas på motsvarande tid 1. LÅG 2. MEDEL 3. HÖG 4. MYCKET HÖG

21 Värdera risken Hur stor är påverkan om händelsen inträffar? 1. LÅG: Risken har obetydlig påverkan på möjligheterna att nå verksamhetens mål. Möjligen viss skada på anseendet men konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den löpande verksamheten 2. MEDEL: Risken har påverkan som t ex kan ge begränsad försämring på måluppfyllelsen, ekono- misk skada eller viss påverkan på anseende. Kort- varig skada på varumärke. Konsekvenserna kräver åtgärd från den operativa ledningen och övriga chefer 3. HÖG: Risken har påverkan som är allvarlig och äventyrar delar av, eller ger kännbar försämring i måluppfyllelsen. Stor skada på KI:s anseende. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och/eller operativ ledning 4. MYCKET HÖG: Risken kan ge mycket negativa effekter eller helt förhindra att målen för verksamheten nås. Händelserna gör det mycket svårt för styrelse och operativ ledning att hantera situationen. Händelserna kräver åtgärd från styrelse och operativ ledning Exempel: Oönskade förändringar av KI:s intäkter uppgående till 1-5%, Verksamhetskritiska IT-system kräver underhåll/ utbyte, Allvarligt kritik av utbildningen Personal bryter oavsiktligt och undantagsvis mot KI:s regelverk eller lagar och förordningar Exempel: Oönskade förändringar av KI:s intäkter som överstiger 40%, Verksamhetskritiska IT-system är utslagna/ oanvändbara, KI förlorar sin universitetsstatus Personal bryter avsiktligt och regelmässigt mot KI:s regelverk eller lagar och förordningar eller myndighetsutövning. Exempel: Oönskade förändringar av KIs intäkter uppgående till 15-40%, Intrång i verksamhetskritiska IT-system alt system är otillförlitliga, Förlust av examensrätt för ett utbildningsprogram Personal bryter avsiktligt mot KI:s regelverk eller lagar och förordningar eller oavsiktligt i sin myndighetsutövning. Exempel: Oönskade förändringar av KIs intäkter uppgående till 5-15%, Driftsstörningar i verksamhetskritiska IT-system, Ifrågasatt examinationsrätt Personal bryter avsiktligt men undantagsvis mot KI:s regelverk eller lagar och förordningar.

22 Värdera risk Metoder för värdering  Mentometrar  ”Gula lappar”  Röstkort  Diskussion

23 Värdera risker Mentometer  Viktigt att värdering av respektive risk diskuteras löpande under värderingen; - om bedömer att riskvärderingen inte stämmer kan röstningen för enskild risk nollställas och röstningen göras om  Viktigt att sammanställning av samtliga risker i riskkartan diskuteras för att bedöma hur riskerna ”förhåller sig till varandra” - bedömer gruppen riskvärderingen som rimlig? - behöver omvärdering göras av någon risk?

24 Värdera risker Mentometer  Endast värde1-4 registreras i värderingen  Går att följa om alla har ”röstat”  F2 – för att skifta resultat mellan antal och procent  F4 - om nollställa röstning avseende en röst (måste stå i den bilden som röstning avser)  SPARA!

25 ”Bristande informationssäkerhet inklusive rutiner för back up och behörighets- hantering kan leda till brister i kvaliteten ” Risk 1: Sannolikhet 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Sannolikhet Mean = RISKOMRÅDE

26 ”Bristande informationssäkerhet inklusive rutiner för back up och behörighets- hantering kan leda till brister i kvaliteten ” Risk 1: Påverkan 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Påverkan Mean = RISKOMRÅDE Länk riskkarta

27 ”Verksamhetskritiska system riskerar att haverera vilket kan leda till ineffektivitet” Risk 2: Sannolikhet 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Sannolikhet Mean = RISKOMRÅDE

28 ”Verksamhetskritiska system riskerar att haverera vilket kan leda till ineffektivitet” Risk 2: Påverkan 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Påverkan Mean = RISKOMRÅDE Länk riskkarta

29 “Otydlig IT-organisation vilket kan leda till brister i såväl kvalitet som effektivitet” Risk 3: Sannolikhet 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Sannolikhet Mean = RISKOMRÅDE

30 “Otydlig IT-organisation vilket kan leda till brister i såväl kvalitet som effektivitet” Risk 3: Påverkan 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Påverkan Mean = RISKOMRÅDE Länk riskkarta

31 ”Bristande systematik avseende hur forskningsdata dokumenteras och sparas vilket kan påverka KIs anseende” Risk 4: Sannolikhet 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Sannolikhet Mean = RISKOMRÅDE

32 ”Bristande systematik avseende hur forskningsdata dokumenteras och sparas vilket kan påverka KIs anseende” Risk 4: Påverkan 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Påverkan Mean = RISKOMRÅDE Länk riskkarta

33 "Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling" Risk 5: Sannolikhet 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Sannolikhet Mean = RISKOMRÅDE

34 "Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling" Risk 5: Påverkan 1.Låg 2.Medel 3.Hög 4.Mycket hög Påverkan Mean = RISKOMRÅDE Länk riskkarta

35 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Risk- länkar

36 Värdera risker Risk Riskområde RisktypRiskPåverkan (1-4) Sannolikhet (1-4) P*SHantering 1ExternaOmvärldRisk för att… 2,32,866,6 2ExternaOmvärldRisk för att… 1,82,664,8 3ExternaVarumärke/ Goodwill Risk för att… 43,212,8 4ExternaÖvrigtRisk för att… 3,53,110,9 5Operationell effektivitet StyrmodellRisk för att… 2,22,485,5 6Operationell effektivitet StyrmodellRisk för att… 2,432,997,3 7Operationell effektivitet Verksamhets- processer Risk för att… 2,872,697,7 8Operationell effektivitet Verksamhets- processer Risk för att… 1,982,755,4 9Operationell effektivitet PersonalRisk för att… 1,21,982,4 10Operationell effektivitet Informations- säkerhet Risk för att… 13,653,7 11RapporteringRedovsining & rapportering Risk för att… 2,222,655,9 12RapporteringFinansieringRisk för att… 3,252,769,0 13RapporteringFinansieringRisk för att… 3,13,410,5 14Regel- efterlevnad Lagar & Förordningar Risk för att… 2,87 8,2 15Regel- efterlevnad Lagar & Förordningar Risk för att… 2,671,95,1 16Regel- efterlevnad ÖvrigtRisk för att… 2,12,24,6

37 Riskkarta

38 Hantera risker Anvisningar för intern styrning och kontroll  Institutionsledningen bör ta ställning till hur de högst värderade riskerna ska hanteras vilket avgörs bl a av vilken så kallad riskacceptans institutionen har.  Riskacceptansen kan vara olika inom olika verksamhets- områden och exempelvis högre för forsknings- verksamheten än för ekonomiadministrationen.  Beslut ska fattas om hur de högst värderade riskerna ska hanteras utifrån fyra typer av åtgärder: acceptera, begränsa, dela eller eliminera.

39 Hantera risker Beslut om hantering av risker  Acceptera risken innebär att inte vidta åtgärder men att risken dock övervakas  Begränsa risken innebär att tillföra resurser och konkreta åtgärder för att minska sannolikheten och/eller konsekvensen av att en händelse inträffar till en acceptabel nivå.  Dela risk innebär inom staten främst genom skadereglering via Kammarkollegiet  Eliminera risken innebär att vidta konkreta åtgärder för att undvika de aktiviteter som ger upphov till risken. ”De olika handlingsalternativen måste förstås också ställas mot kostnaden för att genomföra dem.”

40 Hantera risker Dokumentera Risk Riskområde RisktypRiskPåverkan (1-4) Sannolikhet (1-4) P*SHantering 1ExternaOmvärldRisk för att… 2,32,866,6 2ExternaOmvärldRisk för att… 1,82,664,8 3ExternaVarumärke/ Goodwill Risk för att… 43,212,8 4ExternaÖvrigtRisk för att… 3,53,110,9 5Operationell effektivitet StyrmodellRisk för att… 2,22,485,5 6Operationell effektivitet StyrmodellRisk för att… 2,432,997,3 7Operationell effektivitet Verksamhets- processer Risk för att… 2,872,697,7 8Operationell effektivitet Verksamhets- processer Risk för att… 1,982,755,4 9Operationell effektivitet PersonalRisk för att… 1,21,982,4 10Operationell effektivitet Informations- säkerhet Risk för att… 13,653,7 11RapporteringRedovsining & rapportering Risk för att… 2,222,655,9 12RapporteringFinansieringRisk för att… 3,252,769,0 13RapporteringFinansieringRisk för att… 3,13,410,5 14Regel- efterlevnad Lagar & Förordningar Risk för att… 2,87 8,2 15Regel- efterlevnad Lagar & Förordningar Risk för att… 2,671,95,1 16Regel- efterlevnad ÖvrigtRisk för att… 2,12,24,6

41 Riskkarta – prioriterade risker NrRisktypBenämning 6EffektivitetOrganisationsstruktur 7EffektvitetOtillräcklig prioritering av utbildning 13EffektivitetBristande internt informations- och kommunikationssystem 9EffektivitetBristande systematik avseende hur forskningsdata dokumenteras och sparas 14EffektivitetBristande uppföljning 10EffektivitetAlltför många små utbildningsprogram 1ExternXXX 2ExternXXX 8EffektivitetXXX 15EffektivitetXXX Sannolikhet Påverkan 4 3 2 1 1234 9 8 10 15 14 2 7 6 1 13

42 Kontrollåtgärder Anvisningar för intern styrning och kontroll  Kontrollåtgärder är åtgärder som leder till att risker förebyggs eller minskas. De accepterade riskerna medför inte några direkta kontrollåtgärder alls medan övriga risker kräver åtgärder.  Åtgärderna som vidtas kan vara av olika karaktär, alltifrån förändringar i arbetsrutiner, regler och riktlinjer till informationsinsatser och avstämningar.  Kontrollåtgärderna ska vara integrerade i myndighetens verksamhet är det respektive chef inom verksamheten som är ansvarig för och har befogenhet att utforma kontroll- åtgärderna.  Mer omfattande kontrollåtgärder som kräver planering och resurser bör finnas med i institutionens verksamhetsplan.

43 Kontrollåtgärder  Koppling mellan kontrollåtgärden och risken för att säkerställa att risken hanteras på rätt sätt, utifrån om risken ska: ’ Accepteras Begränsas Delas Elimineras  Konkreta kontrollåtgärder Kontrollägare Tidsatta  Kontrollåtgärdernas effekt på risken Hur är kontrollen utformad? Fungerar den i praktiken?

44 Kontrollåtgärder  Baserat på beslut om hantering av riskerna utformas kontrollåtgärder vilka hanterar riskerna så att organisationen uppnår önskad riskexponering Ändamålsenlig utformning av kontrollåtgärder Analys av föreslagna kontrollåtgärder utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv Aktiviteter Dokument Enhet: RiskområdeRiskHanteringKontrollåtgärdAnsvarigDeadlineStatus Kommentar/Åter- stående risk Regel- efterlevnad Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling Reducera - Öka antalet utbildningsinsatser för verksamheten - Tillsätta två tjänster inom upphandling - Tillsätta ett projekt för införande av elektroniskt inköpssystem Upphandlings- chef 2010-XX-XX

45 Uppföljning Anvisningar för intern styrning och kontroll  Uppföljning bör genomföras löpande några gånger under verksamhetsåret (2-4 ggr). I uppföljningen ingår att bedöma om de beslutade kontrollåtgärderna har genomförts och fungerat på det sätt som var avsett.  Utifrån genomförd uppföljning kan institutionen bedöma om risknivån sänkts till en för institutionen acceptabel nivå. Exempelmall för uppföljning tillhandahålls av universitets- förvaltningen

46 Uppföljning och status på planerade kontrollåtgärder  Månatlig/kvartalsvis uppföljning av status på planerade åtgärder. Åtgärd genomförd Enligt tidschema Försening enligt tidplan Kraftig försening enligt tidplan RiskområdeRiskHanteringKontrollåtgärdAnsvarigDeadlineStatusKommentar/ Återstående risk Regel- efterlevnad Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling Reducera- Öka antalet utbildningsinsatser för verksamheten Upphandlings- chef 20xx-xx-xxEx: Åtgärd slutförd. Risken bedöms ha minskat Regel- efterlevnad Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling Reducera -Tillsätta två tjänster inom upphandling Upphandlings- chef 20xx-xx-xxEx: Tjänster tillsatta, men personerna har ännu ej påbörjat sin anställning. Risken bedöms vara oförändrad Regel- efterlevnad Bristande efterlevnad av rutiner, bristande kompetens och bristande kontroll inom upphandling Reducera -Tillsätta ett projekt för införande av elektroniskt inköpssystem Upphandlings- chef 20xx-xx-xxEx: Åtgärd påbörjad, men ligger efter tidplan. Risken bedöms vara oförändrad

47 Uppföljning av prioriterade risker NrRisktypBenämning 6EffektivitetOrganisationsstruktur 7EffektvitetOtillräcklig prioritering av utbildning 13EffektivitetBristande internt informations- och kommunikationssystem 9EffektivitetBristande systematik avseende hur forskningsdata dokumenteras och sparas 14EffektivitetBristande uppföljning 10EffektivitetAlltför många små utbildningsprogram 1ExternXXX 2ExternXXX 8EffektivitetXXX 15EffektivitetXXX Sannolikhet Påverkan 4 3 2 1 1234 9 8 10 15 14 2 7 6 1 13 1 2 6 7 9 10 8 15 13 14


Ladda ner ppt "Intern styrning och kontroll Riskanalys i praktiken."

Liknande presentationer


Google-annonser