Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverigeskador / Van Ameyde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverigeskador / Van Ameyde"— Presentationens avskrift:

1 Sverigeskador / Van Ameyde
Skadeanmälan Hanteringsrutiner hos oss

2 VAD ÄR EN PERSONSKADA ? & PERSONSKADEREGLERING ?

3 GRUNDLÄGGANDE FAKTA Att det förligger en personskada
Att de följder av personskadan som den skadade åberopar har samband med den skadegörande händelsen. Att den skadade kan bevisa att de förehåller sig så. En personskada kan vara FYSISK eller PSYKISK ORSAKSSAMBAND = KAUSALITET STYRKT KLART MERA SANNOLIKT

4 BEGREPPET PERSONSKADA
Rent fysiska skadeföljder /kroppsliga --direkta kroppsliga skador såsom skallskada, nackskada, benbrott, skärsår m.m. --dödsfall Psykiska skadeföljder/chocktillstånd --innefattande svårt psykiskt lidande vid psykiatrisk behandling --depressioner, tillstånd av ångest, neuroser (ett samlingsnamn för flera olika nervösa symptom)

5 VAD ÄR PERSONSKADEREGLERING?
Att utifrån omständigheterna och förhållandena i det enskilda fallet och inom ramen för riktlinjer och praxis lämna en rättvis och tillräcklig ersättning till den skadade

6 PERSONSKADEERSÄTTNING ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA REGLER
Ansvarsförsäkring: Privat, Företag, Produktansvar m.m. Trafikförsäkring: alla trafikförsäkringspliktiga fordon Överfallsskydd: Hem, Villa/Hemförsäkring

7 SKADEREGLERINGENS GRUNDER
Skadeståndslagen Prejudikat / rättspraxis Den skadades skyldigheter Försäkringsbolagets etiska regler.

8 SKADESTÅNDSLAGEN 5 kap. 1§
1 § Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan

9 SKADESTÅNDSLAGEN 5 kap. 2§
Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet, 2. förlust av underhåll, 3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjligheter att genom eget arbete eller annars, på annat sätt än genom förmån som avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med underhåll likställs värdet av den avlidnes hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732).

10 SKADESTÅNDSLAGEN 5 kap. 3§
Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll avräknas förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av 1. Ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller någon annan likartad förmån. 2. Pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån. Lag (2010:1213).

11 DE OLIKA ERSÄTTNINGSPOSTERNA
Sveda och värk Kostnader Inkomstförlust Kvarstående besvär Dödsfall Anhörigersättning

12 SVEDA OCH VÄRK Sveda och värk betalas för personliga besvär och obehag under akut sjuktid.Psykist o fysikt) Ersättningen beräknas enligt tabell från Trafikskadenämnden. Avgörande för storleken på ersättning är bland annat skadans art, behandling och eventuell sjukskrivning. Ersättningen är skattefri. 

13 Ersättning för sveda och värk 2014

14 KOSTNADER Krav på orsakssamband Nödvändiga kostnader Skäliga kostnader
Merkostnader Skadebegränsningsplikt Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer åligger det den skadade att begränsa de ekonomiska verkningarna av skadan.

15 VILKA KOSTNADER ERSÄTTS
VILKA KOSTNADER ERSÄTTS? Olle 50 år och Ulla 42 år råkade ut för en trafikolycka. De yrkar ersättning för följande kostnader . Vilka kostnader ersätts? Olle yrkar följande kostnader. Ambulanstransport Läkarvård Sjukhus 10 dygn Hundvakt 2 dygn Hundmat Kläder Glasögon nyinköpta 3 mån. Ulla yrkar följande kostnader. Läkarbesök /Sjukgymnastik Resor till läkare/sjukg. Hemtjänst 3 månad Städfirma 1 gång Resan till USA som blev inställd Smycken Resväska med kläder Presenter

16 INKOMSTFÖRLUST Ersätts enligt differensmetoden
Vilken inkomst skulle den skadade ha haft, minus vad har han/hon erhållit från annat håll Inkomster Timlön/månadslön/ob/ övertid/ semesterersättning Samordningsförmåner Sjuklön inkl. semesterersättning Sjukpenning Avtalsförsäkringar AGS (avtalsgruppsjukförsäkring)

17 Dödsfall Begravnings ersättning och i skälig omfattning annan kostnad till följ av dödsfallet (45 000kr) Förlust av underhåll Personskada som följ av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära (Anhörigersättning kr )

18 Kvarstående besvär Invaliditet Ärr och utseendemässiga förändringar
Merkostnader, handikappersättning Inkomstförlust / livränta

19

20

21 Ersättning för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer 2014
Kroppsdel Belopp Tå kr Stortå kr Fot kr Underben kr Lårben kr Lårben/höft kr Finger kr Tumme kr Hand kr Underarm kr Överarm kr

22 Omprövning Skadehandläggaren Skadechefen Trafikskadenämnden


Ladda ner ppt "Sverigeskador / Van Ameyde"

Liknande presentationer


Google-annonser