Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kandidatuppsats i offentlig förvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats i offentlig förvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Kandidatuppsats i offentlig förvaltning
En kurs uppdelad i tre teman: Ledning och styrning Policyanalys Förvaltningsekonomi

2 Allmänt om kursen Förkunskapskrav:
För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng från kandidatprogrammet i offentlig förvaltning eller motsvarande kunskaper, varav 15 högskolepoäng skall vara från kursen Vetenskapsteori och metod (FH1301) eller motsvarande kunskaper. Kursens innehåll Kandidatuppsatsen är ett examensarbete som skall vara en självständigt genomförd kvalificerad utredningsuppgift inom kunskapsområdet offentlig förvaltning. Uppsatsens innehåll skall ha en orientering mot ett av de tre teman för fördjupning som erbjuds inom kandidatprogrammet för offentlig förvaltning (Förvaltningsekonomi, Ledning och styrning och Policyanalys). Kandidatuppsatsen innefattar även en självständigt genomförd opposition på en annan students uppsats

3 Kursens mål (från kursplanen)
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna: Kunskap och förståelse Uppvisa grundläggande kunskap om forskning inom fältet offentlig förvaltning genom att relatera till relevant litteratur; Färdighet och förmåga med ett vetenskapligt förhållningssätt genomföra och presentera en kvalificerad utredning med relevans för offentlig förvaltning; utifrån en motiverad problemformulering precisera en utredningsfråga som är grundad i ett empiriskt och eller teoretiskt härlett syfte utifrån syftet utforma och motivera en utredning där syftet konkretiseras och avgränsas i relation till praktiska förutsättningar identifiera, samla in och presentera för utredningen relevant empiri argumentera för metodologiska ställningstaganden utifrån teoretiska begrepp organisera det insamlade materialet utifrån en analys dra motiverade slutsatser med relevans för utredningens problem presentera sin utredning skriftligt och muntligt i enlighet med akademiska formalia och på ett språkligt och pedagogiskt tillgängligt sätt Värderingsförmåga och förhållningssätt försvara en och kritisera en kvalificerad utredning så att relevanta styrkor och svagheter klarläggs

4 Medverkande på kursen Kursansvarig: Gregg Bucken-Knapp
Tema Ledning och styrning Examinatorer Östen Ohlsson, Patrik Zapata, Tema Policyanalys Gregg Bucken-Knapp Tema Förvaltningsekonomi Gustaf Kastberg Louise Holm, Handledare Iwona Sobis, Julia Carlsson, Stig Montin, Angelica Börjesson, Gregg Bucken-Knapp Pierre Donatella, Emma Ek, Hans Petersson, Osvaldo Salas,

5 Kursens början Uppsatsen bör skrivas av två studenter tillsammans
Studenter som läst olika inriktningar kan skriva tillsammans, men måste välja en av inriktningarna Uppsatsplan En preliminär plan skrivs av respektive uppsatsgrupp Planen mejlas till Gregg Bucken-Knapp senast kl den 4/11 ord, 1,5 i radavstånd Planen ska innehålla; Namn, personnummer, kontaktuppgifter Vilket tema ni avser skriva inom (ledning & styrning, policy eller fv.ek) Problembeskrivning (vad vill ni kunna säga något om när ni är klara?) Syfte och forskningsfråga (vilken typ av förklaringar vill ni ge?) Skiss över teoretisk referensram (de begrepp och teoretiska verktyg som ni vill använda för att analysera och förstå er empiri) Funderingar kring tillvägagångssätt

6 Efter att planerna lämnats in tilldelas handledare samt examinator
Information om handledare och examinator presenteras på GUL 5/11 kl. 13 Ca 6-8 november, uppsatskursen startar med ett seminarium där studenterna får träffa ”sin” examinator, handledare deltar på seminariet i mån av tid (se schema för tid och lokal) Handledarna meddelar sina studenter tid för första handledningstillfället Handledarna har inte med bedömningen att göra och kommer inte uttala sig om betyg Riktlinje för arbetsinsats: Kursen omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete, dvs. 400 arbetstimmar för en student och 800 arbetstimmar för två studenter Få timmar är schemalagda, studenterna tar ett stort personligt ansvar för sitt arbete

7 Kursens avslutning Den färdiga uppsatsen mailas in senast 8/1 kl till Gregg Bucken-Knapp (både gu-mail och urkundsmail) samt till aktuell examinator. Uppsatsen SKALL vara ord lång! Ange ej personnummer då uppsatsen kan komma att laddas upp på GUPEA Samtliga uppsatser läggs upp på GUL Seminarieschema med uppgift om vilka som skall vara opponenter på de olika uppsatserna läggs på GUL senast den 10/1 kl Vill du ha uppsats/uppsatser utskrivna – ange vilka och maila din beställning till Gregg Bucken-Knapp.

8 Examinerande seminarie
Examinationsseminarierna sker under 17 januari! Se schema för tid och lokal Obligatorisk närvaro på alla seminarier i den egna gruppen Alla skall ha läst alla uppsatser i gruppen och förberett åtminstone en fråga eller kommentar till varje uppsats utöver sin insats som opponent De som skrivit uppsats tillsammans kommer inte att opponera ihop Om två studenter ska opponera på samma uppsats ska dessa prata ihop sig i förväg och göra en gemensam sammanfattning och opponering Opponentskapet ska tas på allvar och man ska försöka hjälpa författaren att lyfta fram textens starka och svaga sidor Kritik ska inte ges för kritikens egen skull, inte heller ska man fega – kritiken ska vara konstruktiv

9 Seminariets upplägg Ca. 45 min för varje uppsats, leds av examinator och har följande upplägg: Författarna har möjlighet att muntligt korrigera fel Opponenterna sammanfattar uppsatsen (ca 5 min) Författarna kommenterar sammanfattningen Opponenterna genomför en kritisk genomgång av uppsatsen (ca min) Övriga deltagare ges möjlighet att ställa frågor och kommentera Seminariet avslutas med examinators kommentarer om uppsatsen OBS! Använd inte power point

10 Om opponering En opponering ska fokuseras på stora och övergripande frågor, ex: Är problem och syfte klart och väl motiverade? Är de teoretiska delarna relevanta och har författaren konstruerat ett bra analysverktyg? Har författaren, givet sitt problem/syfte/teori, valt rätt design? Är det metodologiska hantverket godkänt? Är insamlad data presenterad på ett lämpligt sätt? Är författarens analys genomförd på ett bra sätt? Är slutsatserna rimliga? Har författaren besvarat sina frågor? Vad vet vi nu som vi inte visste innan? Vad är uppsatsens bidrag?

11 Det finns pris för bästa kandidatuppsats!
Om bedömning Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG) Examinator bestämmer betygen utifrån kursens mål Två grader av underkänt En uppsats som får underkänt betyg måste arbetas om och läggas fram vid ett nytt examinationsseminarium för prövning En uppsats kan underkännas ”med kompletteringsuppgifter” Det finns pris för bästa kandidatuppsats!

12 Uppsatsens arkivering
Alla examensarbeten arkiveras i pappersformat, ohäftat och enkelsidigt En sådan utskrift skall (för de som fått G eller VG) lämnas till expeditionen (Anne-Marie Olsson) senast en vecka efter seminariet, alltså den 27/1 Till den inlämnade uppsatsen fogar studenten den blankett som används vid arkivering (finns på GUL) En elektronisk version (OBS, PDF!) skall också skickas till Anne-Marie Olsson När uppsats och blankett är inlämnad kan betyget registreras i Ladok Om tillstånd givits på arkiverings-blanketten kan uppsatsen komma att läggas in i GUPEA (http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23909)


Ladda ner ppt "Kandidatuppsats i offentlig förvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser