Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU-miljön i Lärande och IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU-miljön i Lärande och IT"— Presentationens avskrift:

1 FoU-miljön i Lärande och IT
Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se En tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö inom lärande och IT Presentation av FoU-miljön Den digitala generationen Framtida utbildningsplattformar Exempel på projektaktiviteter Avslutning

2 Forsknings- och utvecklingsmiljö inom lärande och IT
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Tvärvetenskapligt samarbete mellan institutionerna Pedagogik, Informatik och Interaktiva medier och lärande Samverkan inom forskning, forskarutbildning, utvecklingsarbete och grundutbildning med syfte att Öka förståelsen för lärande, kunskapsbildning och kunskapsanvändning inom IT-miljöer Förstå villkoren och förutsättningarna för lärande i olika IKT-miljöer för olika grupper i samhället Skapa modeller och riktlinjer för utveckling av IKT-miljöer

3 Forsknings- och utvecklingsmiljö inom lärande och IT
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Målsättning Bedriva behovsstyrd forskning och kompetensutveckling Verka för en stark nationell och internationell FoU-miljö inom lärande och IT Organisation Vetenskapligt råd 4 arbetsområden Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskarutbildning Grundutbildning Externa kontakter

4 Institutionen för interaktiva medier och lärande, IML
fakulteten för lärarutbildning , en av 33 pedagogiskt arbete ,en av 5 kurser för blivande lärare och en inriktning mot IT och lärande verksamhetsförlagd utbildning examensarbeten distansutbildning utveckling - fallstudier , utbildningsadministrativa system, skolkontakter, inte bara via RUC forskning och forskarutbildning vad finns i i ugnen ? Interaktiva medier och lärande

5 Utbildningar vid IML Våra kurser syftar till att den studerande utvecklar praktiska och teoretiska kunskaper om hur IT kan användas för att stödja lärande. Interaktiva medier och lärande

6 Interaktiva medier och lärande
Utbildningar vid IML Erfarenhet av distansutbildning sedan 1991 Olika tekniska lösningar för att underlätta distansstudier Väl utvecklad och beprövad pedagogik Lärarstab med erfarenhet av barn/ungdomar i alla åldrar Mycket kursutveckling för att hinna med utvecklingen IML:s ”tre ben” utbildning, sysadm, projekt Interaktiva medier och lärande

7 Interaktiva medier och lärande
G r u n d u t b i l d n i n g Alla lärarstudenter får 3 p IT Specialisering/inriktning p Enstaka poäng under andra kurser och specialiseringar under LU 2 p under Specped och SYV 10 p under 60 p SÄL Interaktiva medier och lärande

8 Interaktiva medier och lärande
G r u n d u t b i l d n i n g F r i s t å e n d e k u r s e r G r u n d u t b i l d n i n g IT och lärande 1-60 p ”Hårda” nischkurser, ex Digital bild, Webbdesign ”Mjuka” nischkurser, IT och genus, Digitala kulturer Samarbete med andra universitet Interaktiva medier och lärande

9 Interaktiva medier och lärande
U p p d r a g s v e r k s a m h e t F r i s t å e n d e k u r s e r G r u n d u t b i l d n i n g Internt UmU, ex webbhantering digital bildhantering Externt mot skola, t.ex. 5 p IT och lärande Medverkat i ITiS som lärarutbildare Andra aktörer, ex. försvarshögskola Interaktiva medier och lärande

10 Pedagogiska institutionen
Pedagogik har ett hundratal medarbetare Institutionens forsknings- och utvecklingsverksamhet speglar mångfalden vad gäller den pedagogiska praktiken och berör t.ex. Lärande och IT, Idrott och idrottskulturer, Skola, lärande och lärare. Forskarutbildning i pedagogik 80/160 p Grundutbildning Fristående kurser dagtid/distans Utbildningsprogram (BIT, Idrottsv, Personal & arbetsliv, lärarprogrammet mm) Sommarkurser Pedagogiska institutionen

11 Institutionen för informatik www.informatik.umu.se
Ca 40 anställda med 3 professorer och 10 doktorander Informatik handlar om att utveckla och förbättra interaktiva IT-tekniker som stöd för arbete, lärande och fritid, för individer, organisationer och samhälle Forskning Centrum för Digitala Affärer, LIFE, MUSE, TEAMS, Interaction Theory Lab Utbildning BIT-programmet, Systemvetenskapliga programmet, Digital Medieproduktion, IT och verksamhetsutveckling, Digitala Affärer, E-government Informatik

12 Den digitala generationen
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Den transformation som sker i dagens samhälle där nya kommunikations- och beteendeformer utvecklas i samband med användning av teknik skapar ett glapp och avstånd med de existerande strukturerna Vår utmaning är att stimulera lärare och elever genom att kombinera utbildningsformer och pedagogik som är anpassade för alla generationer

13 Interaktiva medier och lärande
Metoder för nätbaserat lärande 5 p Digitala kulturer och strategier 5 p Interaktiva medier och lärande

14 Interaktiva medier och lärande
Metoder för nätbaserat lärande 5 p Innovativa grundtankar: Provkarta med tekniker och idéer under kursen ”Dold läroplan” En kursträff i mitten av terminen Syfte att bli en bättre distanslärare Mål utveckla befintlig kurs Innehåll Pedagogisk grundsyn DU historia Webbplats E-moderating Studiehandledning Digitala kulturer och strategier 5 p Interaktiva medier och lärande

15 Interaktiva medier och lärande
Metoder för nätbaserat lärande 5 p Digitala kulturer och strategier 5 p Innovativa grundtankar: All kommunikation sker i Lunarstorm Dagbok och gästbok skapar närhet/öppenhet Veckans fråga, utflykter och oväntat fördjupar Skapar själv fråga samt besvarar annans fråga Feedback från lärare, läggs offentligt Mentorer från tidigare kurser hjälper i början Syfte att bättre förstå vad barn och ungdomar gör på nätet Mål överbrygga digitala barriären. Win-win Innehåll Spel Teknik Internetjuridik Nätgemenskaper (ex. Lunarstorm) Interaktiva medier och lärande

16 Den digitala generationen IT, fostran och lärande 10 p
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Studenten skall i kursen förvärva kunskaper om olika teorier för att beskriva, förstå och analysera relationen mellan fostran och informationsteknik. Tillämpningsavsnittet behandlar skapandet av en webbportal. Portalens målgrupp är vuxna som vill ha information och råd angående barn och ungdomars IKT-användning och vilken roll dagens informations- och mediekultur har för fostran. Innehåller Spel och virtuella gemenskaper Familj och fritid Frågeställningar Hur påverkar Internet och virtuella miljöer barn och ungdomars liv? Hur kommer datormedierad kommunikation att påverka barn och ungdomars engagemang i andra människor och familjen?

17 Den digitala generationen IT, fostran och lärande 10 p
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Bygger på Intervjuer med ungdomar om om hur spel och spelande fostrar barn och ungdomar Analyser av spel (t.ex. Counter Strike, Sims) Analyser av virtuella gemenskaper (t.ex. Lunarstorm) Litteratur inom området Utmynnar i Webbportal/webbplats för vuxna som vill ha information och råd angående barn och ungdomars IT-användning och vilken roll dagens informations- och mediekultur har för fostran.

18 Den digitala generationen Move- en mobil lärmiljö
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se En alltmer integrerad miljö där arbete, skola blandas med fritid och den privata sfären (hemmet) Vi börjar använda samma informations- och kommunikationsmedel oavsett vilken miljö man befinner sig i. Publik Arbetsplatsen Klassrummet Offentliga miljöer “arbetsdator” • applikationer • intranät • kurswebbar • , internet • Begränsad tillgänglighet Privat Hemmamiljön Umgänge med vänner och familj Hemarbete Personliga tekniker • Dator; IRC, , internet • Mobiltelefon; SMS, MMS, samtal • PDA; kalender, applikationer • Alltid tillgänglig

19 Den digitala generationen Move- en mobil lärmiljö
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se En studie kring studenters kommunikations- och studiemönster (även lärares arbetspraxis vid decentraliserad undervisning) Dagböcker, observationer, intervjuer, enkäter m m. Informella och formella grupper Platserna för olika aktiviteter skiftar Teknikvalet hos studenterna stämmer inte överens med vad som erbjuds Kommunikationsdriven snarare än informationsdriven Utfall: Att tillsammans med studenterna utforma en lärmiljö som är anpassad till deras vardag

20 Den digitala generationen Move- en mobil lärmiljö
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se En lärmiljö som tillåter uppdatering och informationshämtning oavsett plattform stöder horisontell och vertikal kommunikation klass-, grupp, och individuell struktur

21 Framtida utbildningsplattformar
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se distansutbildning inte bara kursadministration kommunikation samarbete verksamhetskritiska system drifts- och säkerhetslösningar integration koppling mot administrativa system t ex LADOK gemensam användarkatalog

22 Utbildningsplattformar, forts
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se stora system personliga server anpassning byta ? olika lika egen utveckling gemensam utveckling ny funktionalitet - gemensam utveckling innehåll bibliotek, distribuerad information, ämnesspecifik information verktyg

23 Utbildningsplattformar forts..
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se SAKAI Stanford, MIT, Indiana University University of Michigan till ? 2005 sakaiproject.org moodle.org

24 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Virtuella praktikfall Huvudsyftet är att utveckla en virtuell lärmiljö för integrering av de teoretiska och praktiska delarna inom idrottslärarutbildningen. Modell utvecklas, bygger på video, där studenterna gör allt arbete - filmar - redigerar - publicerar Genom att skapa möjligheter för reflektion och diskussion kring verkliga skolsituationer strävar projektet att uppnå en djupinlärning bland idrottslärarstudenterna.

25 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Virtuella praktikfall Utvärdering av virtuella praktikfall visade att: • De flesta ansåg det var förståelsekunskaper som stimulerades • Arbetet uppmuntrade dem till förståelse och att kritiskt reflektera. • Lärprocessen kan belysas djupare genom virtuella praktikfall. Axplock ur studenternas kommentarer... • Man ges möjlighet att kritiskt granska sig själv, man ser saker som man inte visste sen tidigare • Du lär dig genom att se dig själv i lärarrollen. • Det har fått mig att tänka på hur våra lärare instruerar. • Ett bra sätt att analysera och diskutera saker som händer i skolsituationer. “Virtuella praktikfall” är idag en arbetsmetod som används reguljärt på idrottsutbildningen i Umeå.

26 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Virtuella praktikfall Virtuell Praktik Video kommunikation Streaming Nya projekt Nya arbetsmodeller Nya inslag i utbildningen Infrastruktur Ringar på vattnet…

27 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se UniNet United Network for Educational Technologi Samarbete mellan Kvarkenregionens universitet Syfte: Att sammankoppla kompetenserna inom IKT och lärande på bägge sidor om Kvarken.

28 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se UniNet Byggt nätverk Skapat fungerade infrastruktur Utvecklat gemensamma utbildningsresurser Utvecklat gränsöverskridande samarbete med IKT-stöd Streamade föreläsningar Onlineföreläsningar över videokonferens Videomöten, videokommunikation Utvecklat multimediala undervisningsmedia Spridit idéer, kunskaper och teknik

29 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se UniNet Kvarkenregionen idag…

30 Exempel på projekt - Pedagogik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se UniNet Kvarkenregionen imorgon…

31 Projekt vid IML IML driver och deltar i en mångfald av projekt om IT och lärande på olika nivåer. En del har mer teknisk karaktär, en del mer pedagogisk profil men alla kombinerar IT och lärande. Projekten spänner över långvariga nationella projekt till korta lokala. Interaktiva medier och lärande

32 Interna projekt vid IML 2004
Kurs- och studentadministration – Uppgiftsstatus CMS – Innehållshanteringssystem för webben Videokommunikation över nätet Föreläsningar över nätet – Streamsync Intervju-verktyg – Att bedriva nätbaserade intervjuer ABA – Användar- och behörighetsadministration Enkätsystem genom Firstclass Samarbetsprojekt – Hagaskolan Online Assessment – Metoder för nätbaserad examination Nya lärplattformar – LMS/LCMS Generellt enkätsystem SAKAI U-Portal Interaktiva medier och lärande

33 Interaktiva medier och lärande
GIS i skolan - Syfte Utveckla nya former och metoder för att arbeta med skolors närmiljö. Ge skolpersonal och VFU-studenter kunskap om ny teknik, GPS, digitala kartor m m). Samverkan mellan universitet och skola, samt mellan institutioner på lärarutbildningen. Interaktiva medier och lärande

34 Naturskolan – Umeå kommun IML – Umeå universitet
GIS i skolan - Deltagare Naturskolan – Umeå kommun IML – Umeå universitet MaTNv – Umeå universitet Grubbeskolan – Umeå kommun Studenter, för examensarbeten och VFU. Interaktiva medier och lärande

35 Interaktiva medier och lärande
GIS i skolan - Exempelbild Interaktiva medier och lärande

36 Interaktiva medier och lärande
24-milaskolan - Syfte Målet med projektet är att göra en förstudie om vilka möjligheter som kan vara intressant i syfte att öka eller åtminstone bibehålla undervis-ningens kvalitet i glesbygd trots minskande elevunderlag. Gemensam organisation i samarbete. Samarbete i IT-stödsorganisation. Former för kompetensutveckling. Gemensam teknikbuss. Utökad samhällssamverkan. Interaktiva medier och lärande

37 Interaktiva medier och lärande
24-milaskolan Detta förstudieprojekts förväntade resultat är: En etablerad samverkan mellan de inblandade organisationerna. Ökad kompetens inom området för samtliga inblandade aktörer. En utredning av önskvärt forsknings- och utvecklingsarbete i aktuell problematik. En komplett finansieringsansökan om ett forsknings-, utvecklings- och genomförande­projekt. Interaktiva medier och lärande

38 SITS – Spets-IT i skolan - Syfte
Projektets syfte är att inleda ett samarbete mellan IML och skolor i regionen där studenter på lärar-utbildningens inriktning IT och lärande får utveckla och utvärdera pedagogisk användning av ny, modern IT i verklig miljö. Projektet har följande primära mål: att etablera ett varaktigt samarbete mellan IML och intresserade skolor om IT och lärande. att genomföra försök en gång per år och skola där studenter får genomföra ett utvecklingsprojekt om IT och lärande i teknikens framkant och utvärdera detsamma. Pågående projekt med väderstation och webb i naturkunskapsundervisning. Interaktiva medier och lärande

39 Exempel på projekt - informatik
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Han och Hon projektet Ett spel omkring könsroller producerat av UR för högstadiet och gymnasiet. Karin Danielsson har deltagit med utveckling och test av applikationen tillsammans med elever vid Carlshöjdskolan. Utgångspunkt: Deltagande design, dvs det är själva målgruppen som deltagit under hela designprocessen och testat applikationen Lärcentraprojekt 15 års nära samarbete med kommuner i norrland kring lärcentraut-veckling. Resulterat i flertal olika EU-finansierade projekt EDVAC, ett Leonardoprojekt (Sverige, Norge, Skottland, Portugal) Virtual Educational Enivronment (Finland, Sverige, Norge) Interreg Northern Periphery Project (Akademi Norr, Finland, Norge, Skottland, Island)

40 Avslutning FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Vårt intresse är att samverka med kommuner och företag i både små och stora projekt Utvärderingar Forsknings- och utvecklingsprojekt Fort- och vidareutbildning, kompetensutveckling Verksamhetsområden och studieobjekt Informations- och kommunikationsteknik, pedagogik, didaktik, kommunikationsmönster, organisation och verksamhetsutveckling, arbetspraxis m m. Våra resurser Studenter som deltar aktivt i projekt, C- och D-uppsatser m m Forskare, lärare och doktorander från tre institutioner Nationellt och internationellt nätverk av forskare/universitet inom området lärande och IT.

41 Kontaktinformation Forskningsmiljö för lärande och IT
FoU-miljön i Lärande och IT Interaktiva medier och lärande iml.umu.se Pedagogik pedag.umu.se Informatik informatik.umu.se Forskningsmiljö för lärande och IT Pedagogiska institutionen Kontaktperson: Tor Söderström , epost: Institutionen för Interaktiva medier och lärande Kontaktperson: Bengt-Erik Johansson , epost: Institutionen för Informatik Kontaktperson: Ulf Hedestig , epost:


Ladda ner ppt "FoU-miljön i Lärande och IT"

Liknande presentationer


Google-annonser