Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Territoriellt Samarbete (Kärt barn har många namn; mål 3 eller Interreg IV…) april- maj 2008 Ulrika.aberg@y.lst.se (0611- 34 90 49, 070- 376 62 88)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Territoriellt Samarbete (Kärt barn har många namn; mål 3 eller Interreg IV…) april- maj 2008 Ulrika.aberg@y.lst.se (0611- 34 90 49, 070- 376 62 88)"— Presentationens avskrift:

1 Territoriellt Samarbete (Kärt barn har många namn; mål 3 eller Interreg IV…) april- maj 2008
( , )

2 Förra programperioden
Mål 1: ”De mest eftersläpande” Mål 2: ”Regioner med strukturella problem” Mål 3: ”Växtkraft mål 3” ESF rådet, sysselsättning, utbildning & vidareutbildning Gemenskapsinitiativ Equal Urban Leader Interreg

3 Programperiod 2007-2013 350 mrd euro
- konvergens (mål 1) - konkurrenskraft och sysselsättning (mål 2) - territoriellt samarbete (mål 3) Cohesion for growth and employment = 35,7% av totala EU budgeten (836 miljarder euro). →motsvarar 1,045 % av totala BNI för de 27 MS → EU resources are additional to national effort!!

4 Huvudrubriker i budgeten
Hållbar tillväxt Bevarande av naturresurser Sociala frågor EU som global partner

5 Grunden Sammanhanget är Lissabon och Göteborg Tidigare:
a) inga finansiella instrument för agendorna b) Inga genomförandeplaner på lokal nivå Nu: Alla resurser fokuseras på sammanhållning Territoriell sammanhållning betonas, därmed blev gemenskapsinitiativen mål 3

6 Skillnader från förra perioden
Finansiella instrument: Fyra fonder (regionala, jordbruk, sociala och fiske) ISPA (Instrument for structural policies for pre-acession) EIB Prioriteringar: Mål 1, 2 och 3 Gemenskapsinitiativ Innovativa Aktioner Finansiella instrument: Två fonder (regionala + sociala) Cohesion IPA EIB Prioriteringar: Konvergens (1) Regional konkurrenskraft och sysselsättning (2) Territoriellt samarbete (3) Mål 3 finansieras endast från ERDF Sparsely populated inte längre kriterium för mål 1

7 Förväntat resultat från pågående period:
5-15 % högre GDP 2020 2 miljoner nya jobb % lägre arbetslöshet

8 Strukturfondsprogrammen:
Mål ger totalt 544 operationella program i hela EU SVERIGE: 8 st konkurrenskraft och sysselsättningsprogram (”mål 2”) 6 st A program 3 st B program 1 st C program (4 subprogram)

9 Utmaningar Minska skillnaderna inom EU
Minska skillnaderna mellan EU och resten av omvärlden FOKUS: a) De ekonomiskt svaga regionerna b) Göteborg och Lissabon agendorna

10 Gemenskapsinitiativen
Interreg → mål 3 Equal → mål 3 och PROGRESS Leader → landsbygdsprogrammet Urban → mål 3

11 Territoriellt Samarbete
Inte provinsiella program Allt som är länsenskilt får vi lösa själva Konkurrens om budgeten gm de enskilda projekten Ingen särskild pott för Västernorrland

12 Samma indelning som tidigare
A Regionalt Gränsöverskridande samarbete B Transnationellt samarbete C Interregionalt samarbete

13 Fem program för Västernorrland
A: 1) Botnia-Atlantica 2) Sverige-Norge 20% (Nordens gröna Bälte) B: 3) Östersjöprogrammet (hela Sverige) 4) Norra Periferin C: 5) Interregionala Samarbeten (4 st)

14 Kommissionens karta över A- programmen

15 Programområden A Nord Botnia-Atlantica Sverige- Norge Central Baltic
Finnmark Murmansk Troms Nord Lappi Nordland Norrbotten Pohjois- Pohjanmaa Kainuu Västerbotten Keski- Pohjanmaa Karelia Nord Trønderlag Botnia-Atlantica Pohjois- Savo Pohjois- Karjala Väster- norrland Österbotten Pohjanmaa Etelä- Pohjan- maa Keski- Suomi Sør Trønderlag Jämtland Sverige- Norge Etelä-Savo Sogn og fjordane Pirkan- maa Päijät- Häme Etelä-Karjala Sata- kunta Leningrad Kanta- Häme Kymenlaakso Möre og Romsdal Oppland Hedmark Gävle- borg Varsinais-Suomi Egentliga Finland Itä-Uusimaa Östra Nyland St Petersburg Nyland Uusimaa Dalarna Hordaland Buskeryd Uppsala Akershus Åland Pohja-Eesti Kirde-Eesti Oslo Västmanland Central Baltic Kesk-Eesti Telemark Ostfold Värmland Örebro Stockholm Rogaland Vestfold Södermanland Lääne-Eesti Louna-Eesti Aust-Agder Öresund- Kattegatt- Skagerack Östergöt- land Västra Götaland Vest-Agder Gotland Vidzeme Småland Riga Nordjylland Kalmar Kurzeme Zemgale Halland Kopparberg Midtjylland Blekinge Hoved- staden Skåne South Baltic Syddanmark Sjælland

16 Mellersta Österbotten
Programområdet för Botnia-Atlantica Nordland Norrbotten Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten Västerbotten Västerbotten MA Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Österbotten Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Jämtland Keski- Suomi Västernorrland Pirkan- maa Nordanstig Satakunta Gävleborg Varsinais-Suomi Egentliga Finland

17 www.botnia-atlantica.eu botnia-atlantica.eu SV Europeiska unionen
Euroopan unioni European Union

18 Programstruktur & prioriterade politikområden:
1)Struktur för samverkan: Stärka strukturer som ger förutsättningar för nära samverkan över gränserna 2)Tillväxt gm samverkan: Skapa tillväxt genom att kombinera och komplettera kunnande och aktivitet över Gränserna 3) Tekniskt Stöd: Effektivt programgenomförande Mijö Kommunikationer Sammanhållning Kompetens Näringsliv Samhälle

19 Medelfördelning i Botnia-Atlantica 2007-2013
SV Medelfördelning i Botnia-Atlantica Prioritet Finland & Sverige Norge Tot. M€ EU Nat. 1. Strukturer för samverkan 12,95 2,42 28,32 2. Tillväxt genom samverkan 15,69 2,94 34,32 3. Tekniskt stöd 1,83 0,34 4,00 Sammanlagt 30,47 5,70 66,64

20 Projekttyper Nyskapande projekt Etableringsprojekt
SV Projekttyper Nyskapande projekt För att initiera och testa nya aktiviteter Projekttid max. 1 år Stödnivå (EU) max. 60 % Framgångsrika projekt kan följas av etableringsprojekt Etableringsprojekt För att vidareutveckla idéer Projekttid max. 3 år Stödnivå (EU) max. 50 % Programmets stödnivå i EU:s medlemsländer i genomsnitt max. 50% + Stöd för nätverksskapande

21 Prioritetsöverskridande områden
Aktiviteter kan vara stödberättigade (kraven från område 1 och 2) inom områden som går över gränsen mellan de prioriterade områdena Energi Aktiviteter som på olika sätt främjar ett ökat, hållbart energiutbud och/eller bidrar till energieffektivisering är stödberättigade. (Kommersiell produktion av exempelvis bränsle, drivmedel eller utrustning för energiproduktion är inte stödberättigad.) Kultur Kulturverksamhet kan vara grunden för samarbete i projekt som berör turism, media, kulturhistoria, kulturmiljö, utbildning eller stärkande av det fria konst- och kulturlivet. (Kulturverksamhet som saknar koppling till ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och god livsmiljö är inte stödberättigad.)

22 Prioritetsöverskridande områden, forts
c) Återanvändning Aktiviteter som hållbart bidrar till att områdets natur- och kulturresurser inklusive restprodukter, förorenade områden etc kan utnyttjas på ett effektivt, konkurrens- och innovationsfrämjande sätt. (Kommersiella tillämpningar stöds inte.) d) Stadssamarbete Samarbete mellan de största städerna i Botnia-Atlanticaområdet som gynnar städernas roll som noder för turism, urban utveckling, regionförstoring samt samhällsservice.

23 (ekonomistyrningsverket) Regionala kontaktorgan
Organisation Revisions- Myndighet (ekonomistyrningsverket) Attesterande Myndighet (LST ac) Förvaltande Myndighet (LST ac) Sekretariatet Lokalt kontor i Finland Sekretariat i Norge Regionala kontaktorgan Mål 3 Nod i Y län Ulrika Åberg (Mats Henriksson) Ingrid Flodin (Sture Törnstam) Kjell Forslund (Monica Fahlén) Övervaknings- kommittén Styrkommittén Sten-Olov Altin (Ulrika Appelberg) Åsa Möller (Gun Engqvist-Öhman)

24 Mål 3 nod i Västernorrland
Finansierat av LST, LVN och K-förb Fokus på A och B programmen Jon Hillgren (50% tjänst) ( , )

25 Övervakningskommittén
10 nationella och regionala/lokala ledamöter vardera från Sverige och Finland inklusive näringslivets parter och sociala parter, och 5 ledamöter från Norge Övervakar programmet: Dvs; Granska och godkänna kriterierna för urval Kontrollera att det operativa programmet förverkligar de specifikt uppsatta målen Granska resultaten från genomförandet Godkänna års- och slutrapporter Föreslå förvaltningsmyndigheten en översyn Granska och godkänna ev. förslag till förändring av kommissionens beslut om stöd från fonderna Besluta om användningen av tekniskt stöd Godkänna SK:s arbetsordning

26 SV Styrkommittén Sju ledamöter från vardera land (regional och lokal nivå) Förordar beslut om projekt - krävs enhällighet (Förvaltningsmyndigheten beslutar) Projekt som inte är stödberättigade eller uppfyller urvalskriteriernas minimikrav går inte upp till F-myndighet för beslut Ansökningshandlingar senast 2 mån innan SK mötet (medfinansieringsintyg, senast 2 veckor innan SK mötet) Första möte: 28e maj i Umeå (fortsatta beslutsdatum fastställs då – så bevaka hemsidan!)

27 Sverige-Norge programmet
Nordland Norrbotten Nordens Gröna Bälte Västerbotten Nord Trønderlag Inre Skandinavien Väster- norrland Sør Trønderlag Jämtland Sogn og fjordane Möre og Romsdal Oppland Hedmark Gävle- borg Gränslöst samarbete Dalarna Hordaland Buskeryd Akershus Uppsala Oslo Västmanland Telemark Ostfold Värmland Örebro Stockholm Rogaland Vestfold Södermanland Aust-Agder

28 Prioriteringar i Sverige-Norge programmet
A. Ekonomisk tillväxt Insatser mot gränshinder Insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Insatser för kompetensutveckling och FoU Insatser för infrastruktur B. Attraktiv livsmiljö Insatser för stads- och landsbygdsutveckling Insatser för folkhälsa Insatser för kultur och kreativitet Insatser för hushållning med naturresurse

29 Sverige-Norge Jämtlands länsstyrelse = förvaltningsmyndighet för hela programmet Västernorrland kan ingå i programmet; max 20 % av programbudget!

30 Mellersta Österbotten
Gränsregionala organ Västerbotten Österbotten Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Södra Österbotten Nordland Satakunta Gävleborg Västernorrland Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Nordanstig Norrbotten Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten Jämtland Varsinais-Suomi Egentliga Finland Pirkan- maa Keski- Suomi EU Norge Angränsande Områden (EU) MittSkandia Kvarkenrådet Mittnorden

31 Överlappningar med B-programmen
SV Överlappningar med B-programmen Norra periferin Nordland, Västerbotten, Västernorrland, Mellersta Österbotten Östersjön Hela området

32 Interreg B Finns totalt 13 B-program i hela EU Sverige berörs av 3:
Östersjöprogrammet (hela Sverige) Norra Periferin (de fyra nordligaste länen) Nordsjön (västkusten)

33

34 Östersjöprogrammet Första utlysningen 2008: 25 februari- 30e maj
Danmark (hela) Estland (hela) Finland (hela) Tyskland (norra delar) Litauen (hela) Lettland (hela) Polen (hela) Sverige (hela) + hela Norge och delar av Ryssland och Vitryssland (via ENPI) Första utlysningen 2008: 25 februari- 30e maj Tidigare projekt Baltic Forest promidNord

35 Östersjöprogrammet 236 miljoner euro 4 prioriteringar:
Fostering innovations Improving external and internal accesibility Managing the BS as a common resource Promoting attractive and competitive cities and regions.

36 Norra Periferin Ca 40 miljoner Euro
Gleshet! (NPP för 2 miljoner msk men lika stor yta som hela EU!) Innovation och competitiveness Environment Accessibility Sustainable urban & Rural development Tjänster och produkter

37

38 Norra Periferin 2a utlysningen stängde 7e mars; 14 projekt granskade av RAG (regional Advisory Group) 3 projekt med i första omgången där länet är involverat 2.3 Kommunförbundet IT Projekt 2.8 Bio Fuel Region(+ SCA) 2.14 Försäkringskassan Västernorrland

39 Norra Periferin Tidigare projekt: Brandr (Sollefteå kommun LP)
Nest (Lst Y) Spatial North (Lst Y) Birra (k-förb)

40 Interregional Co-operation C
Fyra sub- program: Interreg Urbact Interact Espon Regioner för ekonomisk förändring Fast Track

41 Interreg 320 miljoner euro Förvaltningsmyndighet i Paris
Fyra informationskontor; Rostock, Katowice, Valencia och Lille Hög stödnivå, från 75%- 85% En del i initiativet ”Regioner för ekonomisk förändring” Första utlysningen var 21/09/07 – 15/01/08

42 Interreg Ämnes prioriteringar:
a) Innovation och kunskapsbaserad ekonomi b) Miljö och förebyggande av risker Genomförs i två slags projekttyper ♪ Regionala initiativ (traditionellt samarbete) ♫ Fast Track (projekt som bygger på tidigare erf.)

43 Urbact II Ett program för utbyte av erfarenheter, spridning av goda exempel och analyser av utvecklingstrender i gemenskapen 68 miljoner euro Städer oavsett invånarantal ”Städer som tillväxtmotorer” Förvaltningsmyndighet i Paris 2 calls på hela perioden (första stängde i februari) Programmet inlämnat till Kommissionen i mars Partnerskap; 3 länder med 3 städer vardera Ca 75 % i medfinansieringsgrad Också en del i initiativet ”regioner för ekonomisk förändring” Mera info på: OBS! Kopplingen till landsbygdsprogrammet!

44 Interact II Ett program för utbyte av erfarenheter, spridning av goda exempel och analyser av utvecklingstrender i gemenskapen För myndigheter endast Möjligt att deras engagemang kan generera ”projekt” Första utlysningen 2008; 17e mars-12 maj

45 Espon 2013 European Observatory Network
Ett program för utbyte av erfarenheter, spridning av goda exempel och analyser av utvecklingstrender i gemenskapen Ca 47 miljoner euro inkl. medfinansiering Samhällsplanering Noder i Sverige är KTH och Boverket Mera info; Första utlysningen är stängd (22a mars)

46 Kopplingen: utvecklingsstrategier mfl RTP Kultur Miljö Transp.
Barn/ungdom Vilka insatser och med vilken partner? Också en skattetunna CIP FP7 Skattekistan Progress BA NPP NGB Ö-sjön C Mål 2

47 Strategiskt tänk innan…
Möjligt att synkronisera projektets mål/utveckling med pågående politiska processer i EUs institutioner ? Utgå från egna behov, projekten bör ligga så nära den dagliga verksamheten som möjligt Vad har redan gjorts? Hur ska resultaten spridas? (stor fokus på detta + hur gå från individuellt till institutionellt lärande?)

48 Strategiskt tänk innan…
Vilket är vårt läns starka sidor i ett EU perspektiv? EU:s framgång bygger på att varje region optimerar sina unika starka sidor

49 Strategiskt tänk innan… EU eller inte?
- Inte så flexibelt Administrationen kan göra det lite ”råddigt” Fastlåst situation inte lätt att justera efter hand Kräver god kompetens för rapportskrivning (inga ”doers” utan analytiker..) Svårt att samarbeta över nations och kulturgränser Rättsäkert? (ENPI) + Medfinansiering är ju bra Förutsägbart Struktur och ordning Lång planeringshorisont Trygg och fast situation Kompetens utifrån (andra länder tom! Bra nätverk! Bra tillgång på information, partner meetings, nyhetsbrev etc Kulturell mångfald

50 Kritiska frågor – innan..
Är målet med projektet klart för alla involverade? Har vi en god förankring (särskilt internt??) Är det programmets eller våra behov som styr innehållet i projektet? Kan vi uppnå målet utan EU stöd? Står ”added value” i relation till merarbetet?


Ladda ner ppt "Territoriellt Samarbete (Kärt barn har många namn; mål 3 eller Interreg IV…) april- maj 2008 Ulrika.aberg@y.lst.se (0611- 34 90 49, 070- 376 62 88)"

Liknande presentationer


Google-annonser