Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTEGRATION GÄVLEBORG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTEGRATION GÄVLEBORG"— Presentationens avskrift:

1 INTEGRATION GÄVLEBORG
maj 2009

2

3 INTEGRATION GÄVLEBORG
I början av 2006 färdigställdes en överenskommelse om regional samverkan för att utveckla introduktionen för flyktingar och andra invandrare i Gävleborgs län med 21 undertecknande parter; 11 olika myndigheter mm samt länets samtliga 10 kommuner. För att ”göra verkstad” av den regionala överenskommelsen inleddes i början av hösten 2006 ett samarbete i projektet ”Integration Gävleborg”. Projektets syfte var att pröva och utveckla nya former av regional och lokal samverkan för att introduktionen för nyanlända invandrare skall bli effektivare och mer arbetsmarknadsinriktad. Projektet fick statliga projektmedel fram till 30 april Verksamheten har fortsatt efter projekttiden och finansieras nu av de inblandade parterna. I ”Integration Gävleborg” finns en arbetsgrupp som består av personer i länet som arbetar med introduktion för nyanlända inom olika verksamhetsområden. Deltagarna arbetar deltid i arbetsgruppen och ska dels utveckla introduktionen i länet inom sitt verksamhetsområde och dels hitta samverkansformer mellan de olika verksamhetsområdena och över kommungränser. Verksamheten samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och leds av en styrgrupp som består av representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och två av de deltagande kommunerna. Projektledning, administration Projektet samordnas och administreras av Länsstyrelsen Gävleborg. Vill du veta mer ta kontakt med; Robert Larsson, projektledare, , Robert Hillstedt, ,

4 Arbetsmarknad Hälso- och sjukvård Flyktingmottagning
Inom Integration Gävleborg har vi valt att särkskilt utveckla samarbetet inom och mellan följande verksamhetsområden; Arbetsmarknad Arbetsförmedlingens representant i projektgruppen ger information och stöd i arbetsmarknadsrelaterade frågor till de andra parterna i projektet. Stöd och information ges i frågor om bedömningar/valideringar och kompletterande utbildningar till dem som deltar i olika aktiviteter. Arbetsförmedlingen deltar också i de arbetsmarknadsinriktade projekt som startas inom projektets ram och ett arbete pågår för att öka kunskapen om målgruppen utrikes födda i den egna organisationen. För mer information; Margith Huhtala, Af Gävle, , Hälso- och sjukvård Landstinget Gävleborg erbjuder alla nyanlända asylsökande, kvot- och anhörigflyktingar ett hälsosamtal med hälsoundersökning i anslutning till ankomsten till vårt län. En gemensam mall för detta har tagits fram i samverkan med den kommunala flyktingmottagningen och Migrationsverket. Utifrån mallen utförs samtalet och undersökningen utförs på samma sätt på hälsocentralerna i länet. Ett nätverk för de distriktssköterskor som utför dessa samtal och undersökningar har etablerats och nätverksdagar har genomförts och är inplanerade; oftast tillsammans med andra berörda samverkansparter, t.ex. skolhälsovård, flyktingsamordnare med flera. Britt-Marie Ryd, Landstinget Gävleborg, , Flyktingmottagning För att utveckla flyktingmottagningen i länet har ett nätverk mellan de kommunala flyktingmottagningarna/integrationsenheterna bildats, som träffas regelbundet 4 gånger per år. Genom detta nätverk har praktisk samverkan över kommungränser inletts, bl.a. när det gäller tolkresurser och skolfrågor. Vidare har flera olika gemensamma och länsövergripande integrationsprojekt startats. Ett särskilt stöd har getts till de kommuner som nyligen tecknat överenskommelse om flyktingmottagande och utbildning för nyanställd personal inom kommunal flyktingmottagning har genomförts. Lars Blomqvist, Hudiksvalls kommun, ,

5 Svenska för invandrare
I länet finns nätverk för Sfi-lärare, som träffas regelbundet. Länsövergripande studiedagar och andra gemensamma utbildningar anordnas. Skolledarträffar för Sfi-ansvariga i länet genomförs. Efter en yrkesinventering av de Sfi-studerande i våra kommuner utvecklades ett gemensamt projekt kring yrkesinriktad Sfi, som startade i augusti 2008. För mer information; Margot Lindmark, Hudiksvalls Kommun, , Anna Kanold, Gävle Kommun, , Barn och ungdom Arbetet inleddes med en inventering av hur länets kommuner tar emot nyanlända barn och ungdomar. Detta utmynnade i ett antal nätverksträffar för chefer och politiker, som innehållit erfarenhetsutbyte och fortbildning som ”framgångsfaktorer för nyanlända”, andraspråksinlärning, HRV, ”En flyktings väg i Sverige” m m. Enskilda kommuner har fått stöd i sitt arbete med att utveckla den egna verksamheten för barn och ungdomar. Tillsammans med representanter från länets kommuner har behovet av samverkan kring introduktionen för barn och ungdomar diskuterats. Ett exempel är att de samverkande parterna skriver lokala överenskommelser kring introduktionen för nyanlända barn och ungdomar. Sedan hösten 2008 har verksamheten fokuserats på nätverksträffar och de Allmänna råd för undervisning av nyanlända som Skolverket publicerade i september 2008. Inom verksamheten togs också initiativet till bildandet av ett nätverk mellan de kommuner som tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Detta har nu resulterat i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan de berörda kommunerna. Projektet delfinansieras av ERF (Europeiska flyktingfonden). Anita Wahlberg, Gävle Kommun, ,

6 Aktiviteter och projekt
Inom Integration Gävleborg arbetar vi för att initiera och starta nya samverkansaktiviteter som ska utveckla introduktionen för de nyanlända i länet. Här är några exempel på vad vi gjort och vad som pågår…… Kartläggning av yrkeskunskaper Ett ESF Mål 3-projekt där nyanländas tidigare yrkeskunskaper kartlades under två veckor på något företag inom yrkesområdet i länet. Efter kartläggningen lades individuella handlingsplaner upp. Avslutat oktober 2007. Kontakt; Siv Skoglund-Degerman, , Traineeutbildning för utomnordiska akademiker ESF Mål 3-projekt som riktade sig till utomnordiska akademiker. Efter en gemensam introduktion erbjöds deltagarna en individuellt upplagd introduktion/utbildning på en arbetsplats. Avslutat november 2007. Robert Hillstedt, , Frivilligkraft Med medel från ERF (Europeiska flyktingfonden) drev frivilligorganisationen SWERA (Svensk flyktinghjälp), i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner, ett projekt för att rekrytera frivilliga och föreningar till introduktionen för nyanlända flyktingar. Verksamheten byggdes upp utifrån de lokala förutsättningarna i respektive kommun. Exempel på insatser som man drog igång var kontaktfamiljer och språkcaféer. Projektet avslutades i juni 2008. SWERA, , Verner – en hälsofrämjande introduktion En utbildning på Västerbergs Folkhögskola i Gävle som vände sig till invandrare som hade svårigheter att genomföra sin introduktion pga hälsohinder. 16 deltagare erbjöds en hälsoinriktad introduktion i folkhögskolemiljö under 20 veckor. Utbildningen drevs som ett pilotprojekt och avslutades i juni Kontakt; Pia Johansson, Västerbergs Folkhögskola, ,

7 Organiserad vidareflytt från storstad
Mera svenska Forsa Folkhögskola har i samarbete med flyktingmottagningarna i Ljusdal och Hudiksvall startat en utbildning för de invandrare som studerat på Sfi, men som behöver lite mer tid för att ta nästa steg. Utbildningen pågår under 40 veckor och deltagarna kan sedan fortsätta sedan på ordinarie kurser på folkhögskolan. Forsa Folkhögskola har också startat en utbildning som riktar sig till invandrare som är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg. Kontakt; Eva Bouvin, Forsa Folkhögskola,  995 Organiserad vidareflytt från storstad På grund av brist på bostäder mm är det många nyanlända som inte kan erbjudas en bra introduktion i Stockholmsområdet. Då det finns kommuner i Gävleborg som kan erbjuda detta finns ett organiserat samarbete när det gäller vidareflyttning från storstad, där de nyanlända i storstadsområdet erbjuds introduktion i någon av kommunerna i Gävleborg. Robert Hillstedt, , Samhällsinformation på webben Med medel från ERF (Europeiska flyktingfonden) har en länsövergripande samhällsinformation på olika språk tagits fram och publicerats på webbplatsen På hemsidan kan informationen hämtas av enskilda, handläggare på olika myndigheter m.fl. Robert Larsson, , Matchning Gävleborg I en samverkan mellan Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, länets kommuner samt storstadskommunerna Botkyrka, Huddinge och Stockholm drivs ett projekt där personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd ska matchas mot arbete eller annan individuell introduktion i någon av kommunerna i Gävleborg. Projektet finansieras med medel från ERF (Europeiska flyktingfonden). Filipa Correia Persson, , ,

8 LANDA – en utveckling av introduktionen för kvotflyktingar
Yrkes-Sfi Gävleborg I en samverkan mellan länets kommuner har en läns- och kommunövergripande utbildning startats, där yrkes-Sfi och yrkesutbildning kombineras och erbjuds inom följande områden; Restaurang (Hudiksvall), Svets (Söderhamn), Handel/butik (Gävle) och Lokalvård (Bollnäs). Utbildningarna startade i september 2008 och delfinansieras med medel från ERF (Europeiska flyktingfonden). Kontakt; Maria Berg, , En förstudie, som medfinansieras med medel från ESF (Europeiska Sociala fonden), om att utveckla en yrkesinriktad Sfi med inriktning mot vård och omsorg pågår och avslutas i juli 2009. Anneli Nilsson, LANDA – en utveckling av introduktionen för kvotflyktingar Gävleborgs län är ett av de län som tar emot flest kvotflyktingar i landet. I april 2009 startades ett projekt, som delfinansieras med medel från ERF (Europeiska flyktingfonden), och som har till syfte att utveckla mottagandet av kvotflyktingar i länet. De områden som skall utvecklas är bl.a. : samordning vid bosättning, matchning (arbete, praktik , studier och bostad), samhällsinformation och föräldrautbildning. Lars Blomqvist , Öppna Dörrar Med medel från EU:s regionala fond och Region Gävleborg har Länsstyrelsen genomfört en förstudie inför ett projekt där syftet är att påvisa sambandet mellan mångfaldsrekrytering och möjligheterna för ett företag att växa genom att utveckla nya produkter, nå nya marknader/kunder och hitta lösningar för kompetensbrist. Projektet samarbetar med företag i länet och skapar lösningar utifrån det enskilda företagets behov och önskemål. Planerad start för genomförandeprojektet är juli 2009. Kontakt; Rina Näslund, , ,


Ladda ner ppt "INTEGRATION GÄVLEBORG"

Liknande presentationer


Google-annonser