Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner - Fokus ANDT 20130301, Josefin Sejnelid folkhälsoutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner - Fokus ANDT 20130301, Josefin Sejnelid folkhälsoutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner - Fokus ANDT 20130301, Josefin Sejnelid folkhälsoutvecklare

2 Degerfors

3 3 Organisationsmodell Folkhälsonämnden Uppdrag folkhälsa, barnkonvention, kost & städ

4 4 Lokalt avtal om folkhälsoarbete 2012-2015 (Degerfors, Karlskoga, Örebro läns landsting Kommunspecifika mål – strategisk plan Folkhälsopolitisk policy Barn- och ungdomspolitisk policy Kommunspecifika folkhälsopolitiska planer Strategi för att upprätthålla säkra och trygga arrangemang Framtida prioriteringar för Karlskoga och Degerfors kommuner gällande ANDT- och brottsförebyggande arbete Kommunala styrdokument kopplat till ANDT Ekonomiska & Sociala förutsättningar Barns & ungas lika livsvillkor & levnadsvanor ANDT Delaktighet & Inflytande

5 Förnyelse av styrdokument inom folkhälsoområdet 2011 beviljade medel från Länsstyrelsen Förnyelse av styrdokument inom folkhälsoområdet Ej hyllvärmare genom god förankring och spridning Drogpolitiskt program integreras med folkhälsopolitisk policy Utmynnar i kommunspecifika folkhälsopolitiska planer

6 ANDT-mål inom de kommunspecifika folkhälsopolitiska planerna -Höja debutåldern -Verka för tidig upptäckt och insatser -Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd -Utveckla förbättra tillsynsarbetet -Skapa förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar -Fortsatt samverkan med berörda aktörer

7 7 Tvärsektoriell referensgrupp Karlskoga & Degerfors Förvaltningar inom kommunerna Polis

8 Strategi för att upprätthålla säkra och trygga arrangemang utifrån drogförebyggande arbete Angelägna diskussioner Uppdrag och funktion Tydliggör myndighetsutövning Checklista för genomförande (före- under- efter) Lokalt flödesschema tillgänglighetsbegränsning av alkohol Kronobergsmodellen Helhetsperspektiv Uppdatering

9

10 10 Blås Grönt - Putte i parken 2011 Folkhälsoförvaltningen i samverkan med festivalarrangör, Blås grönt Omarbetade koncept från andra kommuner Målgrupp: 13-17 år & föräldrar Syfte: Belöna det goda beteendet Blås grönt-tält mellan kl 23.00-02.00 Gåva till alla som blåste grönt + utlottning av priser 160 ungdomar blåste grönt/kväll Fördelning ålder och kön Positiva reaktioner

11

12 12

13 13 K Drogförebyggande arrangemang på skolavslutningen

14 14 Stoppa langningen Små kommuner, Stoppa langningen –Värmland, Örebro Lokal Stoppa langningskampanj sedan 2007 -Polisen, folkhälsoförvaltningen, mediaelever, lokala tidningarna -Annonser i tidningar, almanacka, pins, radio, CTV, tv-reklam i mataffärer -Målgrupp unga vuxna, föräldrar

15 15

16 Degerforsmodellen

17 Påbörjades 2007 4 skolor, F-6, 7-9 Tema kopplat till barnens ålder Kort info från föreläsare, tid för gruppdiskussioner 30 minuter i samband med ordinarie föräldramöte Folder till alla föräldrar Kort infobrev innan mötena, presentation av tema Tematiska föräldramöten södra skolområdet, Karlskoga Tematiska föräldramöten södra skolområdet, Karlskoga Termin Tema Ht f-klass Skolans värdegrund Vt f-klassSatelliten (stöd till föräldrar) Ht skolår 1Skolrutiner Vt skolår 1Barns hälsa Ht skolår 2Läsutveckling och måluppfyllelse Vt skolår 2Fritid – Sport Ht skolår 3Hur skolan bemöter elever i behov av särskilt stöd Vt skolår 3Sociala medier och spel Ht skolår 4Genuspedagogik Vt skolår 4Barns hälsa med fokus på kost och tandvård Ht skolår 5Tobak Vt skolår 5Skadegörelse, snatteri mm Ht skolår 6Vuxenstöd och gränssättning Vt skolår 6Alkohol, information om Knapped lägergård Ht skolår 7Presentation av fritidsgårdarna Vt skolår 7Betyg och bedömning Ht skolår 8Hur mår ungdomarna i Karlskoga? Vt skolår 8Gymnasieinformation Ht skolår 9Gymnasieinformation Vt skolår 9Gymnasieinformation

18 Rymden Verksamhet för barn till föräldrar med alkohol- och drogberoende eller psykisk sjukdom

19 Tobaksfritt i västra länsdelen 2011 19 Ökad samverkan mellan aktörer Identifiering - Vem gör vad? Skolan undervisar, tillsyn av miljökontoret på skolor, tillsyn av alkoholhandläggare återförsäljare, hälsosamtal i åk 8 & 1, folkhälsan samordnar och stödjer, kommunen tar ställning genom policyarbete, företagshälsovård erbjuder avvänjning, TPE informerar Information & kommunikation Inventering vilka kommunikationskanaler används och vilka kan användas? Folder vattenpipa, affisch resultat pilotstudie, tematiska föräldramöten info till föräldrar och elever genom TBE Tobakslagen i skolan (rökfria skolgårdar) Tillsyn gjordes tillsammans med miljökontoret. De lade till en fråga om tobak i sitt protokoll. Skolor skyltades Tobaksförebyggande arbete i skolan Genomgång av policys, ordningsregler. Lokal utbildningsdag i SOTIS för skolsköterskor, fritidsledare, fältare, skolkuratorer och skolpedagoger. Utbildare från Karolinska institutet. Samverkan med återförsäljare Alkoholhandläggare och folkhälsoutvecklare har gjort tillsyn i butiker som säljer tobak. Genomgång av protokoll. Dekaler saknas helt eller delvis, vilket delades ut. Ett brev om ungdomarnas upplevelser och information om tobakslagen, samt vikten av att tidigt förebygga delades ut.

20 20 josefin.sejnelid@karlskoga.se www.karlskoga.se www.degerfors.se Ung i Karlskoga och Degerfors


Ladda ner ppt "Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner - Fokus ANDT 20130301, Josefin Sejnelid folkhälsoutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser