Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner
- Fokus ANDT , Josefin Sejnelid folkhälsoutvecklare

2 Degerfors

3 Organisationsmodell Folkhälsonämnden
Uppdrag folkhälsa, barnkonvention, kost & städ

4 Kommunala styrdokument kopplat till ANDT
Lokalt avtal om folkhälsoarbete (Degerfors, Karlskoga, Örebro läns landsting Kommunspecifika mål – strategisk plan Folkhälsopolitisk policy Barn- och ungdomspolitisk policy Kommunspecifika folkhälsopolitiska planer Strategi för att upprätthålla säkra och trygga arrangemang Framtida prioriteringar för Karlskoga och Degerfors kommuner gällande ANDT- och brottsförebyggande arbete Barns & ungas lika livsvillkor & levnadsvanor Ekonomiska & Sociala förutsättningar Genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen 1. Samverka för en god hälsoutveckling 2. Angripa den ojämlika fördelningen av hälsa 3. Verka för en god hälsa hos barn och ungdomar 4. Verka för ett hälsosamt åldrande 5. Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet Kommunspecifika mål – strategisk plan Folkhälsopolitisk policy, Barn- och ungdomspolitisk policy Kommunspecifika folkhälsopolitiska planer (folkhälsa, barn och unga, ANDT) ANDT Delaktighet & Inflytande

5 Förnyelse av styrdokument inom folkhälsoområdet
2011 beviljade medel från Länsstyrelsen Förnyelse av styrdokument inom folkhälsoområdet Ej hyllvärmare genom god förankring och spridning Drogpolitiskt program integreras med folkhälsopolitisk policy Utmynnar i kommunspecifika folkhälsopolitiska planer 2010 lämnade vi in en ansökan för förnyelse av kommunernas styrdokument inom folkhälsoområdet. Ansökan beviljades för utvecklingsarbete under 2011. Arbetet innebar att Karlskoga och Degerfors 3 styrdokument inom folkhälsoområdet ska bli 1. Detta styrdokument ska bli Referensgruppen innefattar representanter från folkhälsoförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och föreningsförvaltningen, KS ledningskontor i Kga. Kultur- och utbildning samt socialförvaltningen i Degerfors. Polisen finns även representerade. Det finns dessutom ett behov av att tydliggöra och exemplifiera kopplingen mellan styrdokumentens politiska viljeinriktning och kommunernas dagliga verksamhet. Tillfällen då detta uppmärksammats är bland annat i samband med festivaler och liknande arrangemang i kommunerna. Kommunerna bör hitta ett arbetssältt som går i linje både med frågor vad galler kommunernas attraktivitet och Mgor gallande barnriittsperspektivet. Skapa en struktur för effektivt förankrings- och spridningsarbete = ej hyllvärmare Arbeta fram en strategi f;ör hur komtaounerna ska kunna fullfölja ansvaret Bver sina medborgare enligt dkohollagstiftningen i samband med festivaler och liknande arrangemang (framfl$rallt medborgare under 1 8 år). För detta arbete kommer dels

6 ANDT-mål inom de kommunspecifika folkhälsopolitiska planerna
Höja debutåldern Verka för tidig upptäckt och insatser Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd Utveckla förbättra tillsynsarbetet Skapa förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar Fortsatt samverkan med berörda aktörer Örebro läns folkhälsoplan, Örebro läns länsstrategi ANDT och alkohol-, narkotika, doping- och tobak- strategin  Folkhälsopolitisk policy Karlskoga och Degerfors Följer upp med liv och hälsa Implementera planen Utveckla kommunens arbete utifrån planen

7 Tvärsektoriell referensgrupp Karlskoga & Degerfors
En strategi för hur kommunerna ska kunna fullfölja ansvaret över sina medborgare i samband med festivaler och liknande arrangemang (framförallt under 18 år) Karlskoga och Degerfors kommuner har arbetat fram en strategi som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna. Det fanns ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan styrdokument och kommunernas dagliga verksamhet. Strategin är nu ett politiskt beslutat styrdokument. Den framarbetade strategin har visat sig vara till stor hjälp då den testades vid en musikfestival i Karlskoga 2011 och i samband med skolavslutning 2012. Strategin används vid alla större arrangemang och innehåller en checklista som ska hjälpa till att planera arbetet innan-, under- och efter ett arrangemang. Även flödesscheman såsom Polisens Kronobergsmodell finns med. Strategin arbetades fram av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar inom båda kommunerna samt Polisen. Ett flertal nämnder i Karlskoga och Degerfors har beslutat om strategin. De diskussioner som skett vid framtagandet av strategin har varit mycket värdefulla. Tvärsektoriell referensgrupp Karlskoga & Degerfors Förvaltningar inom kommunerna Polis

8 Strategi för att upprätthålla säkra och trygga arrangemang utifrån drogförebyggande arbete
Angelägna diskussioner Uppdrag och funktion Tydliggör myndighetsutövning Checklista för genomförande (före- under- efter) Lokalt flödesschema tillgänglighetsbegränsning av alkohol Kronobergsmodellen Helhetsperspektiv Uppdatering Strategin används vid alla större arrangemang och innehåller en checklista som ska hjälpa till att planera arbetet innan-, under- och efter ett arrangemang. Även flödesscheman såsom Polisens Kronobergsmodell finns med.

9 Örebro län ska arbeta fram en ny länsstrategi för ANDT- (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och brottsförebyggande arbete. En strategi behövs för att rikta det länsövergripande stödet rätt, det vill säga att skapa goda förutsättningar för samordning, samverkan och samsyn. Inför utarbetningen av den nya länsstrategin har Länsstyrelsen i Örebro län gett samtliga kommuner i länet en förfrågan om att inom kommunerna komma fram till prioriteringar under de närmaste åren (fram till 2015) inom ANDT- och det brottsförebyggande området. Kommande prioriteringar ska bygga på de utvecklingsbehov som finns lokalt. Kommunernas resonemang ska ligga till grund för den kommande länsplanen/strategin för det regionala ANDT-arbetet i Örebro län. En samlad nationell ANDT-strategi för åren har tagits fram av Regeringen. Strategin verkar för struktur då hela kedjan från tidiga insatser till vård och behandling finns med. Strategin utgår från ett övergripande mål, vilket lyder: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”. Till det övergripande målet följer sju långsiktiga ANDT-politiskamål (se bild nedan).

10 Blås Grönt - Putte i parken 2011
Folkhälsoförvaltningen i samverkan med festivalarrangör, Blås grönt Omarbetade koncept från andra kommuner Målgrupp: år & föräldrar Syfte: Belöna det goda beteendet Blås grönt-tält mellan kl Gåva till alla som blåste grönt + utlottning av priser 160 ungdomar blåste grönt/kväll Fördelning ålder och kön Positiva reaktioner Andreas börjar sin presentation kring Polisens arbete. I tältet hade vi: bjöd på vatten, priser, lite godis Alkoholmätare (lånade av polis + alkoholhandläggare Medhjälpare (1 st PIP, säkerhetssamordnare, alkoholhandläggare… mestadels vi själva (2 folkhälsoutvecklare) 160 ungdomar blåste grönt/per kväll – fördelning 150 flickor & 70 pojkar Åldersfördelning: flest var födda 1996= 15 år (70 st), jämt mellan födda 1994 & 1995= 16 och 17 år (ca 50 st/grupp) .

11 Anmälan ungdom och vuxen
Anmälan – putte i parkens hemsida, information fanns på kommunernas hemsidor, flyers i butiker (systembolaget), reportage i tidningen, radioinslag, CTV, Information och flyersutdelning vid Karlskogafesten

12

13 Drogförebyggande arrangemang på skolavslutningen

14 Stoppa langningen Små kommuner, Stoppa langningen –Värmland, Örebro
Lokal Stoppa langningskampanj sedan 2007 Polisen, folkhälsoförvaltningen, mediaelever, lokala tidningarna Annonser i tidningar, almanacka, pins, radio, CTV, tv-reklam i mataffärer Målgrupp unga vuxna, föräldrar Kampanjerna riktas mot unga vuxna då statistik visar att den grupp som langar alkohol mest är unga vuxna mellan år, det kan vara äldre syskon, äldre kompisar eller kompisars syskon. Trots att det är färre föräldrar än tidigare som bjuder eller köper ut alkohol till sina ungdomar är föräldrar en fortsatt viktig målgrupp att nå ut till vad gäller antilangningsbudskap. För att kommunicera budskapet på ett sätt som går hem hos målgruppen unga vuxna görs annonslayouten av elever, budskapet blir då "ung till ung". På annonserna syns numret till Polisens tipstelefon dit man kan ringa om man ser olaglig alkoholförsäljning. Inför riskhelger publiceras annonserna kostnadsfritt som halvsidesannonser i Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren. För mer information se även de annonser som publicerades

15 Ett exempel som syntes i lokala tidningarna

16 Degerforsmodellen Samverkan generellt föräldrastäd + riktade insatser,
Folkhälsan samrodnare

17 Tematiska föräldramöten södra skolområdet, Karlskoga
Termin Tema Ht f-klass Skolans värdegrund Vt f-klass Satelliten (stöd till föräldrar) Ht skolår 1 Skolrutiner Vt skolår 1 Barns hälsa Ht skolår 2 Läsutveckling och måluppfyllelse Vt skolår 2 Fritid – Sport Ht skolår 3 Hur skolan bemöter elever i behov av särskilt stöd Vt skolår 3 Sociala medier och spel Ht skolår 4 Genuspedagogik Vt skolår 4 Barns hälsa med fokus på kost och tandvård Ht skolår 5 Tobak Vt skolår 5 Skadegörelse, snatteri mm Ht skolår 6 Vuxenstöd och gränssättning Vt skolår 6 Alkohol, information om Knapped lägergård Ht skolår 7 Presentation av fritidsgårdarna Vt skolår 7 Betyg och bedömning Ht skolår 8 Hur mår ungdomarna i Karlskoga? Vt skolår 8 Gymnasieinformation Ht skolår 9 Vt skolår 9 Tematiska föräldramöten södra skolområdet, Karlskoga Påbörjades 2007 4 skolor, F-6, 7-9 Tema kopplat till barnens ålder Kort info från föreläsare, tid för gruppdiskussioner 30 minuter i samband med ordinarie föräldramöte Folder till alla föräldrar Kort infobrev innan mötena, presentation av tema

18 Rymden Verksamhet för barn till föräldrar med alkohol- och drogberoende eller psykisk sjukdom Rymden har funnits sedan 2008, Arbetet är i samverkan mellan fh, bun, soc och kyrkan….. Styrgrupp och arbetsgrupp, samordnare och barngruppsledare. Var ett projekt under tre år med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen, sen december 2011 ordinarie verksamhet. Anonymt Kostnadsfritt Barn- och ungdomsgrupp 1 ggr./vecka En förälders godkännande Övningar Diskussioner Fika Rollspel Se på filmer Bokläsning Dessa barn bär på olika upplevelser beroende på situation/ålder/ familjeförhållanden Gruppen  möjlighet till förklaringar av upplevelser/bearbeta och diskutera tillsammans med andra Träffa och se att det finns fler som har det som jag- man är ej ensam. Ny information – kan ej få mamma/pappa att sluta dricka Många känner skuld/skam över sin situation, och även ansvar för sina föräldrar/syskon. – ej deras fel/avlasta! Gruppen ger möjlighet till en paus-att ha roligt tillsammans med andra. Varför behövs stöd? Dessa barn riskgrupp för utv. egen missbruk. Förklaringar Bearbeta svåra upplevelser Ny information Träffa andra barn Avlasta ansvar, skuld och skam Ha roligt

19 Tobaksfritt i västra länsdelen 2011
Ökad samverkan mellan aktörer Identifiering - Vem gör vad? Skolan undervisar, tillsyn av miljökontoret på skolor, tillsyn av alkoholhandläggare återförsäljare, hälsosamtal i åk 8 & 1, folkhälsan samordnar och stödjer, kommunen tar ställning genom policyarbete, företagshälsovård erbjuder avvänjning, TPE informerar Information & kommunikation Inventering vilka kommunikationskanaler används och vilka kan användas? Folder vattenpipa, affisch resultat pilotstudie, tematiska föräldramöten info till föräldrar och elever genom TBE Tobakslagen i skolan (rökfria skolgårdar) Tillsyn gjordes tillsammans med miljökontoret. De lade till en fråga om tobak i sitt protokoll. Skolor skyltades Tobaksförebyggande arbete i skolan Genomgång av policys, ordningsregler. Lokal utbildningsdag i SOTIS för skolsköterskor, fritidsledare, fältare, skolkuratorer och skolpedagoger. Utbildare från Karolinska institutet. Alkoholhandläggare och folkhälsoutvecklare har gjort tillsyn i butiker som säljer tobak. Genomgång av protokoll. Dekaler saknas helt eller delvis, vilket delades ut. Ett brev om ungdomarnas upplevelser och information om tobakslagen, samt vikten av att tidigt förebygga delades ut. Samverkan med återförsäljare

20 www.karlskoga.se www.degerfors.se josefin.sejnelid@karlskoga.se
Ung i Karlskoga och Degerfors 20 20


Ladda ner ppt "Folkhälsoarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner"

Liknande presentationer


Google-annonser