Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftvägssäkring Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftvägssäkring Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Luftvägssäkring Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

2 Olika alternativ Svalgtub Nästub/Kantarell Larynxmask Intubation:
Trachealtub - Boussignactub Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

3 Ventilation med Boussingactuben
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

4 BOUSSIGNAC TUB Speciell endotrachealtub, som har följande specifika egenskaper:
8 mikrokanaler inbyggda i tubväggen 5 av dessa levererar O2 (kontinuerligt flöde) 2 kanaler för läkemedel och/eller luftvägsmonitorering 1 kanal för att kuffa tuben på traditionellt sätt Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

5 Boussingactuben Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

6 Boussignactub Kontinuerligt positivt luftvägstryck
(även under dekompressionsfasen) Ökar FRC Minskar Fysiologiskt Deadspace Kontinuerligt inflöde av oxygenflöde i kombination med hjärtkompressioner säkerställer ventilationen Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

7 Stig Steen et al, Avd för Thoraxkirurgi USiL, 2003
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

8 Coronary Perfusions Tryck Hjärtstopp i 8 minuter HLR i 30 min
Servo 300 ROSC 4/8 CIO ROSC 8/8 Stig Steen et al, Resuscitation 62 (2004) Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

9 Boussignactub VARNING!!!
VID KONTINUERLIGT INFLÖDE AV OXYGEN I TUBEN FÅR VENTILATOR, RESPIRATOR ELLER RUBENS BLÅSA ALDRIG ANVÄNDAS. TUBEN SKALL VARA HELT ÖPPEN. Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

10 Boussignactub OBSERVERA!!! Om spontan cirkulation återkommer:
Koppla loss oxygenkällan och ventilera på traditionellt sätt Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

11 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

12 Boussingactuben Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

13 Hjärtstopps Algoritm P-HLR
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

14 Konstaterat Hjärtstopp Defibrilleringsbar rytm?
1 JS Teambevittnat VF/VT Konstaterat Hjärtstopp 3 min kompressioner Defibrillering x1 90 sek kompressioner Analys Defibrilleringsbar rytm? NEJ: Pulsar i Radialis NEJ: Inga pulsar JA 3 min kompressioner (90 sek, def x 1, 90 sek) 3 min kompressioner Bärande egen Cirkulation

15 Manuella kompressioner Konstaterat Hjärtstopp Defibrilleringsbar rytm?
1 JS Teambevittnat VF/VT Manuella kompressioner Konstaterat Hjärtstopp 3 min kompressioner Defibrillering x1 90 sek kompressioner Analys Defibrilleringsbar rytm? NEJ: Pulsar i Radialis NEJ: Inga pulsar JA 3 min kompressioner (90 sek, def x 1, 90 sek) ”hands off vid deff” 3 min kompressioner Bärande egen Cirkulation

16 HLR utan manuellt läge på deff
HLR-rådets riktlinjer för D-HLR

17 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

18 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

19 Defibrillering & Arytmitolkning
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

20 EFTER UTBILDNING Ha kunskaper i basal EKG-diagnostik för att kunna arytmitolka och ta beslut om defibrilleringsbar rytm eller ej Kunna använda defibrillatorn i manuellt läge Kunna använda och defibrillera under pågående LUCAS-kompression Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

21 …och tillåta hjärtats normala pulsgenerator, sinusknutan att
Principen vid defibrillering är att med ström bryta det elektriska kaos som råder vid ventrikelflimmer… …och tillåta hjärtats normala pulsgenerator, sinusknutan att återta kommandot Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

22 Manuell Analys? För att tjäna tid!!!
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

23 VENTRIKELFLIMMER Vanligaste utlösande faktorn:
Akut myokardischemi ledande till stenos och/eller totalocklusion Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

24 CIRKA 65% HAR VF VID FÖRSTA EKG-REGISTRERING
(Intensivvård, Larsson A, Rubertsson S, Liber 2005) FÖRDRÖJNINGSTID FRÅN LARM TILL AMBULANSENS ANKOMST 7 MIN 18% VF (Hjärtstopp utanför sjukhus: En jämförelse mellan Göteborg och Stockholm år 2000) ENDAST 2,5% AV PAT UTANFÖR SJUKHUS BLIR DEFIBRILLERADE INOM 4 MIN FRÅN LARM (Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige) Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

25 KOMPRESSIONSDEFIBRILLERING
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

26 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

27 PRAKTISK TRÄNING Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

28 LUNCH

29 LÄKEMEDEL Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

30 Adrenalin® Adrenalin® Inj Adrenalin 0,1 mg/ml 10ml = 1 mg var 3:e min
Första dos i första Lucas-perioden vid asystoli eller PEA. Vid VF/VT ges första dos efter den 3:e defibrilleringen. BIG är andrahandsalternativ efter PVK Via endotracheltub ge dubbla dosen Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

31 Cordarone® Är ett antirytmatikum som skall finns i PHAT-bilen och ev i Ambulanserna. Cordarone 300 mg (50mg/ml) 6 ml späds, med 5mg glucos till 20 ml ges i.v som engångsdos,efter 4 st defibrilleringar vid kvarstående VF/VT (generell ordination). Vid VF/VT som brutits men som recidivierat ta kontakt med PHAT för vidare ordination Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

32 Bendz et al, Resuscitation 2004;63:49-53
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

33 Hjärt-LungRäddning under ambulansfärd?
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

34 LUCAS och BOUSSIGNACTUB
Hjärt-Lungmaskin Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

35 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

36 Film: P-HLR i Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

37 SITUATIONSNSANPASSAD TRÄNING MED PATIENTFALL
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

38 HYPOTERMIBEHANDLING Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

39 Terapeutisk Hypotermibehandling
Överlevnaden för patienter som drabbas hjärtstopp utanför sjukhus var år 2001 endast 3,5% Bland de som överlever drabbas åtskilliga av neurologiska restsymtom som varierar från knapp märkbara till grava funktionshinder och vegetativa tillstånd Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

40 Terapeutisk Hypotermibehandling
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

41 Prehospital Hypotermibehandling Efter Hjärtstopp i Skåne
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

42 Syfte Studera om prehospital hypotermibehandling leder till:
Lägre kroppstemperatur vid ankomst till sjukhuset Måltemperaturen (33± 1˚C) uppnås snabbare och Om behandlingen leder till en förbättrad och ökad överlevnad Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

43 Metod Prospektiv, randomiserad studie prehospitalt i Skåne.
Medvetslösa (RLS<3), ej vid medvetande) efter hjärtstopp randomiseras till antingen hypotermibeh eller ej. Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

44 Betydelse Utifrån resultaten av denna studie hoppas vi att:
Prehospital inledning av hypotermibehandling leder till att tiden från det att patienten drabbas av hjärtstopp till dess att måltemperaturen är uppnådd reduceras. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till minskad dödlighet och färre neurologiska restsymtom Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

45 ACCIDENTELL HYPOTERMI
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

46 Temperatur ≤30˚C och vid hjärtstopp
Inga defibrilleringsförsök Inga läkemedel ges UTAN PATIENTEN TRANSPORTERAS TILL SJUKHUS MED PÅGÅENDE LUCAS- BEHANDLING OCH VENTILATION Kontakt med PHAT-Bilen om vart patienten skall transporteras Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

47 HLR & GRAVIDITET Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

48 Hjärtstopp mycket ovanligt 1/30000 graviditeter
Dildy et.al. Cardiac arrest during pregnancy. Obstet Gynecol Clinics NorthAmer 1995; 22:303-14 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

49 Ambulansteamet Utför manuell HLR enligt Sv Cardiolog- föreningens
HLR-algoritm. Dock m lokal anpassning att om >5 min efter hjärtstopp ge 3min hjärtkompressioner innan defibrillering. Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

50 Regionalt Läkare Stöd (RLS)
RLS kan då de anlänt till patienten besluta om mekaniska kompressioner ska användas på gravid. Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

51 Hjärtstopp/Graviditet
Undvik Vena Cava Syndrom genom att flytta livmoderns tyngpunkt från mitten av buken över mot sidan. Se instruktionspärm P-HLR i Skåne Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

52 När skall man påbörja HLR När skall man inte påbörja HLR
Skall man påbörja HLR om patienten är svårt sjuk sedan tidigare? Om inte, vad är svårt sjuk? Kan vi avsluta påbörjad HLR prehospitalt? ”Spelar” anhöriga någon roll? ”Spelar” åldern på patienten någon roll? -Om ja, vilka är åldersgränserna? •Skall vi alltid ha som kriterie att förhindra döden? Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

53 ETIK & MORAL Etik, sedelära, den del av filosofin som söker besvara på frågor som: Vad är det goda? Vad är det rätta? Hur bör man bete sig? ”En uppsättning regler för uppträdande och förhållningsregler” Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

54 Frågor att fundera på! När skall man påbörja HLR
När skall man inte påbörja HLR Skall man påbörja HLR om patienten är svårt sjuk sedan tidigare? Om inte, vad är svårt sjuk? Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

55 Frågor att fundera på! Kan vi avsluta påbörjad HLR prehospitalt?
”Spelar” anhöriga någon roll? ”Spelar” åldern på patienten någon roll? Om ja, vilka är åldersgränserna? Skall vi alltid ha som kriterie att förhindra döden? Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

56 HJÄRTSTOPPSREGISTRERING
Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne

57 Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne


Ladda ner ppt "Luftvägssäkring Prehospital Hjärt-Lung Räddning i Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser