Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad betyder HbA1c i vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad betyder HbA1c i vården"— Presentationens avskrift:

1 Vad betyder HbA1c i vården

2

3

4

5 HbA1c och diabeteskomplikationer

6 DCCT grunddata Primär Endpoint: Progress av retinopati
Diabetestyp: Typ 1 Antal: 1441 Ålder: år Längd: 6,5 år

7 Primär och sekundärprevention
Primär preventiv cohort Sekundär preventiv cohort ENDPOINT INCIDENS av retinopati PROGRESS av retinopati Retinopati Ingen Mild – ickeproliferativ Microalbuminuri Fick ha Albuminuri Diabetesduration 1-5 år 1-15 år

8 Intensiv / konventionell behandling
Intensiv behandling Multipla dagliga insulininjektioner eller insulinpump Konventionell behandling 1-2 insulininjektioner per dag.

9 Resultat 23 pat 91 pat 76% (62-85) 77 pat 143 pat 54% (39-66) 7 % 9 %
Intensiv Konventionell Reducerad risk Incidens av retinopati 23 pat 91 pat 76% (62-85) Progress av retinopati 77 pat 143 pat 54% (39-66) HbA1c 7 % 9 %

10 Microalbuminuri Primär-preventiv cohort Sekundär-preventiv cohort
34% 43% Albuminuri 56%

11 Samband mellan HbA1c och retinopati
10% lägre HbA1c leder till 44% lägre risk för progression av retinopati Exponentionellt samband föreligger Ingen tröskel

12 Retinopati Hypoglykemi

13 Sverige: Antal ögonskador / år vid olika HbA1c-nivåer

14 Macrovaskulära outcomes

15 Ögonskador

16 Hur den glykemiska kontrollen under DCCT påverkat micro- och macro-albuminuri i DCCT och 4 år senare
Oddsred. EDIC 4 år EDIC 8 år Microalbuminuri U-AER >40 mg/24 h 59 (36-74) 53 (26-70) 59 (39-73) Nefropati U-AER > 300 mg/24 h 57 (-1-81) 86 (60-95) 84 (67-92) DCCT: Oddsreduktionen har justerats för U-AER vid baseline. EDIC 4,8 år: Odds reduktion ovan är utifrån logistisk regression med justering För U-AER vid slutet av DCCT

17 Relativ riskreduktion för
1 procentenhets lägre HbA1c

18 Målvärden HbA1c

19 Socialstyrelsens senaste riktlinjer (från 1999)
God kontroll Gräns- område Otillfreds- ställande HbA1c (procent). <6,5 6,5-7,5 >7,5 B-glukos före måltid, mmol/l 4,4-6,1 6,2-7,8 >7,8 B-glukos efter måltid, mmol/l 5,5-8,0 8,1-10,0 >10,0 (Referensområde 3,5-5,3 procent) Kommentarer: Glukoskontrollen skall uppnås med ett minimum av hypoglykemier.

20 Riktlinjer från Svensk Förening för Diabetologi, 2006 (Diabetolognytt nr 1)
Stockholm och Göteborg

21 ADA guidelines The A1c goal for patients in general is an A1c goal of <7% The A1c goal for the individual patient is an A1c as close to normal (<6%) as possible without significant hypoglycaemia. Less stringent treatment goals may be appropriate for patients with a history of severe hypoglycaemia, patients with limited life expectancies, very young children or older adults, and individuals with comorbid conditions.

22 Individualisering av mål (Soc.styrelsen)
Individualisering utifrån livssituation. Normalisering av blodglukos kan ofta ske under remissionsfas, något som möjligen kan vara gynnsamt för att bibehålla mer av egen insulinproduktion. Graviditet kräver nära normalisering av hemoglobin A1c för att ge ett medicinskt gynnsamt utfall.

23 NDR

24 NDR = Nationella diabetesregistret
Syfte Kvalitetssäkring Jämförelse av resultat

25 Data som ska rapporteras
Resultatmått HbA1c, Blodtryck, Blodlipider, lipidsänkande behandling, ASA, diabetesbehandling Processmått Ögonbottenundersökning, fotundersökning

26 Diabeteskomplikationer
Synnedsättning, retinopati, mikro- och makroalbuminuri, s-kreatinin, amputation ovan fotleden, genomgången stroke och hjärtinfarkt Övriga riskfaktorer Diabetesdebutår, Kroppsvikt, längd och midjemått, rökning , fysisk aktivitet

27 NDR - täckningsgrad >800 enheter online 2006 95% av sjukhuskliniker
70% av primvårdscentra

28 Antal patienter i NDR

29 Måluppfyllelse HbA1c ≤6% vid DM1
Medicinkliniker

30 Måluppfyllelse vid DM2 2005 HbA1c <6% 50% Kolesterol <4.5 mmol/L
17% 16% 6% 35% 31% 12% BT ≤130/80 mm Hg n =

31 Median HbA1c typ 1 diabetes

32 Patienter med 4-dos regim och insulin < 0,5 E/kg

33 Diagnoskriterier för diabetes

34 Diagnoskriterier från Socialstyrelsen
(Senast uppdaterade 1999) Blod/Plasma-glukos (mmol/l) Provtagning Diabetes mellitus Nedsatt glukostolerans Fastande Kapillärt helblod Högre eller lika med 6,1 Plasma Högre eller lika med 7,0 Venöst helblod 2-tim-värde, OGTT Högre eller lika med 11,1 7,8-11,0 Högre eller lika med 10,0 6,7- 9,9

35 ADA: diagnoskriterier för diabetes (2007)
Symtoms of diabetes and a casual plasma glucose > 200 mg/dl (11.1 mmol/l)). Casual is defined as any time of day without regard to time since last meal. The classic symptoms of diabetes include polyuria, polydipsia, and unexplained weight loss. FPG > 126 mg/dl (7.0 mmol/l): Fasting is defined as no caloric intake for at least 8 h. 2-h plasma glucose > 200 mg/dl (11.1 mmol/l) during an OGTT. The test should be performed as described by the World Health Organization, using a glucose load containing the equivalent of 75-g anhydrous glucose dissolved in water.

36 Prediabetes Nedsatt glukostolerans (IGT) = FPG < 7.0 och 2 timmars OGTT på 7,8-11,1

37 Interindividuell variation av HbA1c

38 Interindividuell variation
Definition: Patienter som har olika HbA1c trots samma plasmaglukosnivåer Högglykerare = Högre HbA1c än HbA1c hos andra personer trots samma plasmaglukosnivå. Lågglykerare = Lägre HbA1c än HbA1c hos andra personer trots samma plasmaglukosnivå.

39 Mekanismer som kan påverka interindividuell variabilitet
Erytrocytöverlevnad Glukostransportörer / permeabilitet: Ex. Rh-proteiner, glut-1 Faktorer som påverkar glykering: Ex. Intracellulärt pH, 2, 3-DPG Kompetetiva bindare till glukos: Ex. Vitamin C, Pyridoxal-5-fosfat Kompetitiva bindare till haemoglobin:Aminosyror Interaktion med aminogrupper: Ex. ASA, alkohol , Urea / Cyanat

40 Israel Study of Glucose intolerance, obesity and hypertension
På 648 personer från normalpopulationen med NGT mättes HbA1c. HbA1c och OGTT gjordes 3,5 år senare. Patienter med högt och lågt HbA1c vid baseline och 3,5 år senare Hög Låg Medel HbA1c Första 8,5+-0,4 5,4+-0,5 Medel HbA1c Andra 8,8+-0,8 6,3+-1,2 N

41 Korrelation mellan medel- blodglukos (mBG) och HbA1c
Antal Typ Mätningar/pat Hempe 0,71 128 Typ 1 2,83 Derr 0,72 256 Typ 1,2 2,4 DCCT 1439 8/dag var 3:e månad

42 International A1c / mBG study
Syfte: Undersöka sambandet mellan mBG och HbA1c. Sekundärt syfte: Skiljer sig relationen mellan etnicitet, diabetestyp, genetik och olika HbA1c-nivåer. Studien har påskyndats genom att ny IFCC-standard ska införas och då kan det vara lämpligt att övergå till mBG istället för HbA1c.

43 Design 11 centra i Afrika, Asien, Europa, USA
300 typ 1, 300 typ 2, 100 utan diabetes CGMS 2 dagar varje månad 8 punktsglukosvärde (inklusive natt) 2 dagar per månad Varje vecka görs 4 mätningar per dag 3 gånger i veckan

44 Resultat Preliminära på IDF Kapstaden – 44 patienter inkluderade
EASD i september i Amsterdam

45 Betydelse av interindividuell variation
Betydelse för laboratorier som idag rapporterar både HbA1c och mBG-ekvivalenter Patogenes, prediktion och ny behandling för diabeteskomplikationer

46 Övrigt HbA1c

47 Riskgradient för baseline och mean

48 Glycaeted haemoglobin, diabetes and mortality in men in Norfolk Cohort of European Prospective Investigation of cancer and nutrition, Khaw et.al., BMJ Design: Mätte HbA1c vid Baseline och följde en population på 4662 individer som följdes 3-4 år framåt i tiden. Endpoint: Total mortalitet, cardiovaskulär mortalitet, död av ischemisk hjärtsjukdom. Resultat 1% ökad HbA1c relaterade till 28% större risk för död (p<0.002) 160 patienter hade redan diagnosen diabetes. 81 patienter utan diagnos diabetes hade högre medelHbA1c än de med diabetes I en multivariatmodell predikterade HbA1c mortalitet, men diabetes gjorde det inte HbA1c predikterade mortalitet över hela populationen NDHH: All 12% av all överskottsmortalitet kan förklaras av HbA1c.

49 Sammanfattning HbA1c - evidens
HbA1c 10% lägre medel-HbA1c ger ca 50% mindre risk för Ögonskador Exponentiellt förlopp - risk ökar kraftigt ovan ca 7% Värden skadar långt in i framtiden - starta i tid Standardisering +-0.4% viktigt att hålla för den enskilde individen Målvärde HbA1c<6.0% typ 1 HbA1c 5-6% typ 2 NDR Standardisering viktigt för att kunna jämföra enheter (+-0,1 för 100 prover). Interindividuell variation Interindividuell variation viktig för flera aspekter - resultat september 2007


Ladda ner ppt "Vad betyder HbA1c i vården"

Liknande presentationer


Google-annonser