Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten"— Presentationens avskrift:

1 Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten
Ny ekonomroll Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten

2 Agenda Projektbakgrund Utlysning Projektorganisation
Varför gör vi detta? Samverkansprojekt – förutsättningar, mål och syfte Mobiliseringsfas – enkäter och sammanfattning Genomförandefas

3 Projektbakgrund Ändrade förhållanden i landstingsvärlden medför/kräver: En fokusering på kärnverksamheten En beredskap för framtida konjunkturförändringar En omställning för att samlokalisera och samutnyttja funktioner, t.ex. ekonomi- och löneadministration Ett kvalitets- och processtänkande som ställer andra krav på uppföljning och analys Nya kunskaper och kompetenser från våra verksamheter ställer andra krav på individen

4 Ett modernt förhållningssätt är …..
Att verka strategiskt genom att initiera och utmana diskutera konsekvenser och ge exempel utreda och föreslå alternativa tillvägagångssätt dokumentera, argumentera och redogöra för de olika möjligheter som står till buds Att arbeta konsultativt genom att lyssna, samtala och intervjua för att skapa en bild av vad behovsägaren önskar kunna leda, driva, coacha samt motivera till samarbete och samverkan känna tillit till egen kompetens Att själv samarbeta och samverka

5 Ekonomifunktionens roll i verksamhetsstyrning - förändring av ekonomistyrning
Strategi för verksamhetsstyrning Mer Verksamhetsstöd Besluts- stöd/analys 10 % Förändrade roller Kontroll 30 % Besluts- stöd/analys 50 % Bättre processer Rapportering 20 % Kontroll 15 % Värde adderande stöd Rapportering 15 % Transaktionshantering 40 % Integrerade system Transaktionshantering 20 % Kostnadsminskning

6 Förändrat arbetssätt ”Traditionellt” arbetar man:
10 % strategisk utveckling 30 % konsultarbete, EA-service till linjen 60 % EA-administration ”Modernt” arbetar man: 20 % strategisk utveckling 60 % konsultarbete, EA-service till linjen 20 % EA-administration

7 Utlysning våren 2009 Riktad till offentlig sektor
Inriktning – kompetensutveckling, samverkan och strategisk påverkan Minst tre ESF-regioner måste ingå i projektet Fokus på individen

8 Projektdeltagare Samverkande landsting Jämtlands läns landsting
Landstinget Dalarna Landstinget Halland Region Skåne Västra Götalandsregionen (VGR)

9 Roller i projektet Styrgrupp Referensgrupp Projektledningsgrupp
huvudprojektledare delprojektledare koordinator ekonom

10 Projektorganisation Styrgrupp:
Mats Friberg, ordförande, Västra Götalandsregionen Karin Jonsson, Jämtlands läns landsting Jörg Bassek, Landstinget Dalarna Åke Bengtsson, Landstinget Halland Ingrid Bengtsson-Rijavec, Region Skåne

11 Projektorganisation Referensgrupp:
Rolf Solli, Gothenburg Research Institute vid Göteborg Universitet Ola Eriksson, Kommunalekonomiska Föreningen (KEF) Ulf Ramberg, KEFU Klara Regnö, KTH, jämställdhetsforskare Bengt Säterskog, Västra Götalandsregionen Extern utvärderare

12 Projektorganisation Projektledare:
Monika Ejserholm, Västra Götalandsregionen Projektgrupp: Helen Persson, Jämtlands läns landsting Lilian Gistö, Landstinget Dalarna Håkan Nilsson, Landstinget Halland Kaarina Ivakko, Region Skåne Pernilla Thorvald, Västra Götalandsregionen Anna Karlsson, Västra Götalandsregionen

13 Förutsättningar Gemensamt inlämnad ansökan
Projektet genomförs gemensamt En organisation står för projektägarskapet – Västra Götalandsregionen Projektägarskapet innebär planering, koordinering, rapportering inklusive ekonomisk uppföljning till ESF

14 Varför gör vi det här projektet?
Jämtlands läns landsting Krav på effektivisering och prioritering för att minska kostnaderna Behov att ekonomen arbetar mer med analys och har pedagogiska färdigheter Bättre stöd till cheferna med högre kvalitet på beslutsunderlagen

15 Varför gör vi det här projektet?
Landstinget Dalarna Kostnadsminskning 600 mkr under perioden , varav 15% på ekonomifunktionen Sammanfaller med att skapa en hälso- och sjukvårdsförvaltning Förändring av de administrativa stödresurserna, fokus på skapa effektiva administrativa processer Har tidigare kartlagt ekonomerna enligt Olvemodellen

16 Varför gör vi det här projektet?
Landstinget Halland Utveckla administrativa stödfunktioner Stort tryck på ekonomerna att göra bättre analyser – förklara vad som ligger bakom ett visst ekonomiskt resultat Har tidigare kartlagt ekonomerna enligt Olvemodellen

17 Varför gör vi det här projektet?
Region Skåne Pågående förnyelsearbete medför nya förändrade behov och krav i verksamheterna Ett pågående arbete med att skapa en gemensam servicefunktion för delar av ekonomiområdet Möjlighet att stimulera kompetensutveckling och stärka ekonomens roll

18 Varför gör vi det här projektet?
Västra Götalandsregionen Strategiskt beslut – frigöra resurser till kärnverksamheter Regionservice bildat – en samlad serviceorganisation Möjlighet att kompetenshöja våra ekonomer utifrån arbetsgivarens ökade krav

19 Sammanfattning varför gör vi detta
Alla fem landstingen har liknande pågående processer – kommit olika långt i arbetet Flertalet individer har indikerat att de behöver kompetenspåfyllnad Cheferna har definierat ett antal utvecklingsområden Det finns en vilja att delta i detta projekt

20 Beslut, ansökan och tidsram
Beslut mobiliseringsfas sek Ansökan totalt 9,5 mnkr Projekttid: mobiliseringsfas — genomförandefas — Beslutpunkt för genomförande i februari 2010

21 Projektets mål Ekonomen ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag
Ökad arbetstillfredsställelse hos ekonomer, kvinnor och män Ökat deltagande för ekonomerna vid verksamhets-styrning och ledningsgruppsarbete, kvinnor och män Säkerställa den nya ekonomrollen genom validering som inkluderar ett genusperspektiv

22 Mobiliseringsfas Skapa en gemensam målbild
Enkät till arbetsgivare; förvaltningschefer, verksamhetschefer, ekonomichefer, personalchefer, utvecklingschefer Enkät till ekonomer Nulägesanalys inklusive enkätsvar Ta fram en kompetensbehovsanalys Rapport till ESF

23 Teori - Ekonomens 4 roller Källa, Olve 2001
Coach Katalysator för att åtgärder vidtas Samtalspartner – ifrågasätta antaganden Analytiker Affärsrådgivning Early warning Omvärldsanalys Nyckeltalsjämförelser Kamrer Bevaka och utreda avvikelser Lönsamhetsbedömning Traditionell värdering av lönsamhet Pedagog Tydliggöra strategier Utforma måltal och rapporter Utbilda i ekonomi

24 Metod för enkäten Förankring i respektive landsting
Enkät till både arbetsgivare och ekonomer för att klarlägga utvecklings- och kompetenspåfyllnadsbehovet Urval arbetsgivare; bestäms utifrån hur respektive landsting är uppbyggt Urval ekonomer; bestäms av respektive landsting Utgångspunkt är Olves modell om ekonomens fyra roller Skala 1-7, 1 = stämmer inte alls och 7 = instämmer helt Kvalitetssäkring

25 Typ av frågor Arbetsgivarna: Nuläge Börläge, ett framtida önskeläge
Utvecklingsområden Ekonomerna: Bakgrundsfakta Nuvarande arbetsuppgifter

26 Antal utskick / svar Arbetsgivare
Jämtlands läns landsting, 21 / 10, 48% Landstinget Dalarna, 29 / 18, 62% Landstinget Halland, 56 / 35, 63% Region Skåne, 154 / 97, 63% Västra Götalandsregionen, 125 / 76, 61% Totalt 385 / 236, 61%

27 Antal utskick / svar Ekonomer Jämtlands läns landsting, 30 / 23, 77%
Landstinget Dalarna, 33 / 30, 91% Landstinget Halland, 39 / 24, 62% Region Skåne, 111 / 63, 57% Västra Götalandsregionen, 303 / 162, 53% Totalt 516 / 302, 58%

28 Analytiker - frågeområden
Analyserar och presenterar den information som finns tillgänglig för att stödja verksamheten Har bred kunskap om den egna organisationen och styrmodellen Arbetar aktivt med omvärldsanalys Ägnar tid åt nyckeltalsjämförelser Utvecklar icke-ekonomiska nyckeltal Informerar regelbundet om budget och utfall för chefer och medarbetare på olika internmöten

29 Analytiker - svar

30 Analytiker - sammanfattning
Utvecklingsområden Omvärldsanalys Nyckeltal Icke-ekonomiska nyckeltal

31 Kamrer - frågeområden Sammanställer månadsbokslut
Driver förändringsarbete inom ekonomiområdet Ser till att informationen i ekonomisystemet är aktuell och korrekt Fokuserar på att producera och distribuera olika ekonomiska rapporter Är ett naturligt bollplank i ekonomifrågor Fokuserar på att ta fram statistik ur ekonomisystemet

32 Kamrer - svar

33 Kamrer - sammanfattning
Utvecklingsområden Sammanställa månadsbokslut Driva förändringsarbete Korrekt och aktuell information Bollplank

34 Coach - frågeområden Kommer med förslag på genomgripande förändringar i verksamheten Driver förändringsprojekt i verksamheten Tar en nyckelroll i verksamhetsplaneringen Tar fram relevant beslutsunderlag inklusive handlingsalternativ Är ett naturligt bollplank i frågor som rör verksamheten

35 Coach - svar

36 Coach – sammanfattning
Utvecklingsområden Förslag genomgripande förändringar Driva förändringsprojekt Nyckelroll i verksamhetsplaneringen Beslutsunderlag inkl. handlingsalternativ Bollplank

37 Pedagog - frågeområden
Ägnar en stor del av arbetstiden åt att träna chefer och medarbetare i att själva använda ekonomisk information Beskriver verksamheten utifrån ekonomiska nyckeltal Har en förmåga att förklara ekonomiska samband för verksamheten Jobbar nära verksamheten och är ofta ute i verksamheten och pratar med verksamhetsföreträdare Hjälper cheferna att kommunicera med medarbetarna om hur det går i verksamheten

38 Pedagog - svar

39 Pedagog - sammanfattning
Utvecklingsområden Träna chefer och medarbetare i att använda ekonomisk information Beskriva verksamheten utifrån ekonomiska nyckeltal Förmåga att förklara ekonomiska samband Arbeta nära verksamheten och är ute och pratar med verksamhetsföreträdare Hjälpa cheferna att kommunicera hur det går i verksamheten

40 Sammanfattning av enkäterna
Analytikerrollen; stor efterfrågan omvärldsanalys och nyckeltal Kamrersrollen; viktig kan utvecklas Coachrollen; störst efterfrågan påfyllnad önskas i alla lägen, ändrad attityd och inställning Pedagogrollen; mer hjälp ute i verksamheterna

41 Genomförandefasen Förankringsprocess i respektive landsting Djupanalysera enkätsvaren Jämställdhets- och tillgänglighetsutbildning för projektledningsgruppen Transnationellt perspektivet Upphandla utbildningspaket Kurskatalog Testpanel - pilotutbildning Utvärdering - revidering Rulla ut utbildningspaketen


Ladda ner ppt "Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten"

Liknande presentationer


Google-annonser