Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny ekonomroll Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny ekonomroll Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten."— Presentationens avskrift:

1 Ny ekonomroll Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten

2 2 Agenda Projektbakgrund Utlysning Projektorganisation Varför gör vi detta? Samverkansprojekt – förutsättningar, mål och syfte Mobiliseringsfas – enkäter och sammanfattning Genomförandefas

3 3 Projektbakgrund Ändrade förhållanden i landstingsvärlden medför/kräver: En fokusering på kärnverksamheten En beredskap för framtida konjunkturförändringar En omställning för att samlokalisera och samutnyttja funktioner, t.ex. ekonomi- och löneadministration Ett kvalitets- och processtänkande som ställer andra krav på uppföljning och analys Nya kunskaper och kompetenser från våra verksamheter ställer andra krav på individen

4 4 Ett modernt förhållningssätt är ….. Att verka strategiskt genom att initiera och utmana diskutera konsekvenser och ge exempel utreda och föreslå alternativa tillvägagångssätt dokumentera, argumentera och redogöra för de olika möjligheter som står till buds Att arbeta konsultativt genom att lyssna, samtala och intervjua för att skapa en bild av vad behovsägaren önskar kunna leda, driva, coacha samt motivera till samarbete och samverkan känna tillit till egen kompetens Att själv samarbeta och samverka

5 5 Ekonomifunktionens roll i verksamhetsstyrning - förändring av ekonomistyrning Besluts- stöd/analys 10 % Kontroll 30 % Rapportering 20 % Transaktionshantering 40 % Besluts- stöd/analys 50 % Kontroll 15 % Rapportering 15 % Transaktionshantering 20 % Förändrade roller Bättre processer Värde adderande stöd Integrerade system Mer Verksamhetsstöd Kostnadsminskning Strategi för verksamhetsstyrning

6 6 Förändrat arbetssätt ”Traditionellt” arbetar man: 10 % strategisk utveckling 30 % konsultarbete, EA-service till linjen 60 % EA-administration ”Modernt” arbetar man: 20 % strategisk utveckling 60 % konsultarbete, EA- service till linjen 20 % EA-administration

7 7 Utlysning våren 2009 Riktad till offentlig sektor Inriktning – kompetensutveckling, samverkan och strategisk påverkan Minst tre ESF-regioner måste ingå i projektet Fokus på individen

8 8 Projektdeltagare Samverkande landsting Jämtlands läns landsting Landstinget Dalarna Landstinget Halland Region Skåne Västra Götalandsregionen (VGR)

9 9 Roller i projektet Styrgrupp Referensgrupp Projektledningsgrupp – huvudprojektledare – delprojektledare – koordinator – ekonom

10 10 Styrgrupp: Mats Friberg, ordförande, Västra Götalandsregionen Karin Jonsson, Jämtlands läns landsting Jörg Bassek, Landstinget Dalarna Åke Bengtsson, Landstinget Halland Ingrid Bengtsson-Rijavec, Region Skåne Projektorganisation

11 11 Projektorganisation Referensgrupp: Rolf Solli, Gothenburg Research Institute vid Göteborg Universitet Ola Eriksson, Kommunalekonomiska Föreningen (KEF) Ulf Ramberg, KEFU Klara Regnö, KTH, jämställdhetsforskare Bengt Säterskog, Västra Götalandsregionen Extern utvärderare

12 12 Projektorganisation Projektledare: Monika Ejserholm, Västra Götalandsregionen Projektgrupp: Helen Persson, Jämtlands läns landsting Lilian Gistö, Landstinget Dalarna Håkan Nilsson, Landstinget Halland Kaarina Ivakko, Region Skåne Pernilla Thorvald, Västra Götalandsregionen Anna Karlsson, Västra Götalandsregionen

13 13 Förutsättningar Gemensamt inlämnad ansökan Projektet genomförs gemensamt En organisation står för projektägarskapet – Västra Götalandsregionen Projektägarskapet innebär planering, koordinering, rapportering inklusive ekonomisk uppföljning till ESF

14 14 Varför gör vi det här projektet? Jämtlands läns landsting Krav på effektivisering och prioritering för att minska kostnaderna Behov att ekonomen arbetar mer med analys och har pedagogiska färdigheter Bättre stöd till cheferna med högre kvalitet på beslutsunderlagen

15 15 Varför gör vi det här projektet? Landstinget Dalarna Kostnadsminskning 600 mkr under perioden 2010-2013, varav 15% på ekonomifunktionen Sammanfaller med att skapa en hälso- och sjukvårdsförvaltning Förändring av de administrativa stödresurserna, fokus på skapa effektiva administrativa processer Har tidigare kartlagt ekonomerna enligt Olvemodellen

16 16 Varför gör vi det här projektet? Landstinget Halland Utveckla administrativa stödfunktioner Stort tryck på ekonomerna att göra bättre analyser – förklara vad som ligger bakom ett visst ekonomiskt resultat Har tidigare kartlagt ekonomerna enligt Olvemodellen

17 17 Varför gör vi det här projektet? Region Skåne Pågående förnyelsearbete medför nya förändrade behov och krav i verksamheterna Ett pågående arbete med att skapa en gemensam servicefunktion för delar av ekonomiområdet Möjlighet att stimulera kompetensutveckling och stärka ekonomens roll

18 18 Varför gör vi det här projektet? Västra Götalandsregionen Strategiskt beslut – frigöra resurser till kärnverksamheter Regionservice bildat – en samlad serviceorganisation Möjlighet att kompetenshöja våra ekonomer utifrån arbetsgivarens ökade krav

19 19 Sammanfattning varför gör vi detta Alla fem landstingen har liknande pågående processer – kommit olika långt i arbetet Flertalet individer har indikerat att de behöver kompetenspåfyllnad Cheferna har definierat ett antal utvecklingsområden Det finns en vilja att delta i detta projekt

20 20 Beslut, ansökan och tidsram Beslut mobiliseringsfas 744.300 sek Ansökan totalt 9,5 mnkr Projekttid: -mobiliseringsfas 2009-10-15—2009-12-15 -genomförandefas 2010-02-01—2011-06-30 Beslutpunkt för genomförande i februari 2010

21 21 Projektets mål Ekonomen ska ha rätt kompetens för sitt uppdrag Ökad arbetstillfredsställelse hos ekonomer, kvinnor och män Ökat deltagande för ekonomerna vid verksamhets- styrning och ledningsgruppsarbete, kvinnor och män Säkerställa den nya ekonomrollen genom validering som inkluderar ett genusperspektiv

22 22 Mobiliseringsfas Skapa en gemensam målbild Enkät till arbetsgivare; förvaltningschefer, verksamhetschefer, ekonomichefer, personalchefer, utvecklingschefer Enkät till ekonomer Nulägesanalys inklusive enkätsvar Ta fram en kompetensbehovsanalys Rapport till ESF

23 23 Teori - Ekonomens 4 roller Källa, Olve 2001 Analytiker Affärsrådgivning Early warning Omvärldsanalys Nyckeltalsjämförelser Coach Katalysator för att åtgärder vidtas Samtalspartner – ifrågasätta antaganden Kamrer Bevaka och utreda avvikelser Lönsamhetsbedömning Traditionell värdering av lönsamhet Pedagog Tydliggöra strategier Utforma måltal och rapporter Utbilda i ekonomi

24 24 Metod för enkäten Förankring i respektive landsting Enkät till både arbetsgivare och ekonomer för att klarlägga utvecklings- och kompetenspåfyllnadsbehovet Urval arbetsgivare; bestäms utifrån hur respektive landsting är uppbyggt Urval ekonomer; bestäms av respektive landsting Utgångspunkt är Olves modell om ekonomens fyra roller Skala 1-7, 1 = stämmer inte alls och 7 = instämmer helt Kvalitetssäkring

25 25 Typ av frågor Arbetsgivarna: Nuläge Börläge, ett framtida önskeläge Utvecklingsområden Ekonomerna: Bakgrundsfakta Nuvarande arbetsuppgifter Nuläge Utvecklingsområden

26 26 Antal utskick / svar Arbetsgivare Jämtlands läns landsting, 21 / 10, 48% Landstinget Dalarna, 29 / 18, 62% Landstinget Halland, 56 / 35, 63% Region Skåne, 154 / 97, 63% Västra Götalandsregionen, 125 / 76, 61% Totalt 385 / 236, 61%

27 27 Antal utskick / svar Ekonomer Jämtlands läns landsting, 30 / 23, 77% Landstinget Dalarna, 33 / 30, 91% Landstinget Halland, 39 / 24, 62% Region Skåne, 111 / 63, 57% Västra Götalandsregionen, 303 / 162, 53% Totalt 516 / 302, 58%

28 28 Analytiker - frågeområden Analyserar och presenterar den information som finns tillgänglig för att stödja verksamheten Har bred kunskap om den egna organisationen och styrmodellen Arbetar aktivt med omvärldsanalys Ägnar tid åt nyckeltalsjämförelser Utvecklar icke-ekonomiska nyckeltal Informerar regelbundet om budget och utfall för chefer och medarbetare på olika internmöten

29 29 Analytiker - svar

30 30 Analytiker - sammanfattning Utvecklingsområden Omvärldsanalys Nyckeltal Icke-ekonomiska nyckeltal

31 31 Kamrer - frågeområden Sammanställer månadsbokslut Driver förändringsarbete inom ekonomiområdet Ser till att informationen i ekonomisystemet är aktuell och korrekt Fokuserar på att producera och distribuera olika ekonomiska rapporter Är ett naturligt bollplank i ekonomifrågor Fokuserar på att ta fram statistik ur ekonomisystemet

32 32 Kamrer - svar

33 33 Kamrer - sammanfattning Utvecklingsområden Sammanställa månadsbokslut Driva förändringsarbete Korrekt och aktuell information Bollplank

34 34 Coach - frågeområden Kommer med förslag på genomgripande förändringar i verksamheten Driver förändringsprojekt i verksamheten Tar en nyckelroll i verksamhetsplaneringen Tar fram relevant beslutsunderlag inklusive handlingsalternativ Är ett naturligt bollplank i frågor som rör verksamheten

35 35 Coach - svar

36 36 Coach – sammanfattning Utvecklingsområden Förslag genomgripande förändringar Driva förändringsprojekt Nyckelroll i verksamhetsplaneringen Beslutsunderlag inkl. handlingsalternativ Bollplank

37 37 Pedagog - frågeområden Ägnar en stor del av arbetstiden åt att träna chefer och medarbetare i att själva använda ekonomisk information Beskriver verksamheten utifrån ekonomiska nyckeltal Har en förmåga att förklara ekonomiska samband för verksamheten Jobbar nära verksamheten och är ofta ute i verksamheten och pratar med verksamhetsföreträdare Hjälper cheferna att kommunicera med medarbetarna om hur det går i verksamheten

38 38 Pedagog - svar

39 39 Pedagog - sammanfattning Utvecklingsområden Träna chefer och medarbetare i att använda ekonomisk information Beskriva verksamheten utifrån ekonomiska nyckeltal Förmåga att förklara ekonomiska samband Arbeta nära verksamheten och är ute och pratar med verksamhetsföreträdare Hjälpa cheferna att kommunicera hur det går i verksamheten

40 40 Sammanfattning av enkäterna Analytikerrollen; stor efterfrågan omvärldsanalys och nyckeltal Kamrersrollen; viktig kan utvecklas Coachrollen; störst efterfrågan påfyllnad önskas i alla lägen, ändrad attityd och inställning Pedagogrollen; stor efterfrågan mer hjälp ute i verksamheterna

41 41 Genomförandefasen 2010 - 2011 Förankringsprocess i respektive landsting Djupanalysera enkätsvaren Jämställdhets- och tillgänglighetsutbildning för projektledningsgruppen Transnationellt perspektivet Upphandla utbildningspaket Kurskatalog Testpanel - pilotutbildning Utvärdering - revidering Rulla ut utbildningspaketen


Ladda ner ppt "Ny ekonomroll Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Svenska staten."

Liknande presentationer


Google-annonser