Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdprocessen Vårdprogram/riktlinjer, SotA/ Kliniska riktlinjer Uppföljning Kvalitets- register Prioritering, indikationer hälsoekonomi. Organisation/vårdnivåer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdprocessen Vårdprogram/riktlinjer, SotA/ Kliniska riktlinjer Uppföljning Kvalitets- register Prioritering, indikationer hälsoekonomi. Organisation/vårdnivåer."— Presentationens avskrift:

1 Vårdprocessen Vårdprogram/riktlinjer, SotA/ Kliniska riktlinjer Uppföljning Kvalitets- register Prioritering, indikationer hälsoekonomi. Organisation/vårdnivåer Vårdkedja,utbildning Ekonomi, epidemiologi

2 Tillämpa LF och SoS verktyg i processer, vårdprogram och resultatredovisning Socialstyrelsens riktlinjer Socialstyrelsens kvalitetsregister Värdekompassen Väntetidsdatabasen - tillgänglighetssatsningar Flödesmodellen

3 Nationella/Regional satsning/ SoS riktlinjerTillgänglighetssatsning DiabetesDiabetesrådet StrokeStrokerådet HöftfrakturOsteoporos- Kvalitetsregister gruppen för uppföljning HjärtsjukvårdSÄS-process och utveckling av hälsorelaterad livskvalitet KranskärlOp kranskärloch patienttillfredsställelse Op höftled Op knäled PCI Op katarakt Reumabesök

4 Epidemiologi VEGA IT Registerhållare kvalitetsregister SoS Prioriterings- centrum Regionala IT-stategiska avdelningen SÄS Process- orienterat sjukhus Ledningsgrupp RHSP Socialstyrelsens riktlinjer Regionala organisatoriska vårdprogram Regionala medicinska riktlinjer Regionala riktlinjer Hälsoekonomi Sektorsråd Strokerådet Prehosprådet Diabetesrådet

5 Ledningsgruppens uppdrag Ledningsgruppen representeras av ägare,beställare och utförare Uppdragsgivare: regiondirektören och hälso- och sjukvårdsavdelningens direktör Verka för utvecklingen av regionala vårdprocesser,vårdprogram, riktlinjer och behandlingsanvisningar Bereda förslag till beslut av regionala vårdprogram och riktlinjer till HSU Bedöma ekonomiska konsekvenser Tillse och utforma hur implementering,uppföljning, utvärdering och revidering sker Utarbeta standards Verka för IT-stöd för vårdprocesser och kvalitetsregister och strategi för regionens webinformation av vårdprogram, riktlinjer och behandlingsanvisningar med länkning till förvaltningarna

6

7

8 Funktionellt Hälsostatus * fysiskt - ADL -funktioner, smärta (NKR EQ-5D) * mentalt - (se upplevt hälsotillstånd) * socialt - saknas Kliniskt perspektiv *komplikationer/ orsak/ åtgärd (NKR) * revision / orsak/ åtgärd (NKR) * revision / diagnos (NKR) * ålder/könsfördelning (NKR) * följsamhet till vårdprogram alt avvikelse standardvårdplan (lokalt projekt pågår) Patienttillfredsställelse * upplevt hälsotillstånd (NKR EQ-5D) * med operationsresultatet (NKR) * tillgänglighet (KV) * information, bemötande mm saknas, KUPP mm är under införande lokalt) Resurs perspektiv * vårddagar (VDB) * kostnad per patient/DRG (VDB) * utskrivningssätt i rel. till inskrivningssätt (VDB) * antal utförda op totalt och per diagnos/ålder (NKR) Pilotmodell resultatuppföljning höftledsplastik NKR =Nationella kvalitetsregistret -Natonalregistre för höftplastiker VDB = Vårddatabasen-Vega KV = Kö-Väntetidsuppföljningen - VGR/LF

9 Case mix Smärta - smärtlindring Tillfredställelse EQ-5D (EuroQol)

10 Varför EQ-5D Välvaliderat och patientupplevt Har använts på flertalet stora diagnos-/ sjukdomsgrupper internationellt Möjligt att beräkna förbättringsvärde av insatsen Generiskt instrument med index för kostnadsnytta beräkningar möjliggör underlag till prioriteringsarbetet SLL VGR

11 Prioriteringsgrupper enligt Riksdagens beslut Angelägenhetsgrad 1-10 Åtgärdsprioritering -Åtgärdens effekt/nytta -Evidens - vetenskapliga belägg för effekt Kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) alternativt vunnet levnadsår. Risk med åtgärd PRIORITERINGSARBETETS BEDÖMNINGSVARIABLER

12 Jämförelse över tid och mellan enheter och riks Att med få indikatorer se trender och avvikelser för fördjupad dialog, analys och efter tolkning resultatredovisa med större förståelse

13

14

15 Tillfredställelse behandling

16 Qalykostnad per sjukhus i VGR baserad på behandlingskostnad och 10 års duration A 2002 A 2003 B 2002 B 2003 C 2002 C 2003 Kalkylpris 27.300 23.700 21.400 25.400 26.100 24.000 DRG-pris 27.700 25.200 21.800 27.501 27.100 32.300 KPP-pris 23.300 19.100 32.400

17 Professionens medverkan - En given förutsättning Registerhållare Sektorsråden/Vårdprogramråden Tolkningsföreträde

18 Nyttan bättre beskrivning av vården för sjukvårdsystemets alla nivåer; kostnad och antal kopplas samman med nyttan casemix påverkan kan belysas tydligt jämförelser mer likvärdigt

19 utgör bättre diskussionsunderlag i en budgetprocess bättre diskussionsunderlag i dialogen beställare och producent möjliggör resursallokering och möjlighet att jämföra kostnadseffektivitet och QALY mellan olika medicinska interventioner!

20 Vega vårddatabas VGR Nationella kvalitetsregister Vårdgivare VGR inkl EQ-5D Q-Databas VGR REGIONAL UPPFÖLJNING/ UTVÄRDERING Primärvård WEB -statistik Sjukhus Målmodell för regionens kvalitetsregister Annan Q-data Patientadministrativa system Journal system

21 Enas om generiskt instrument för jämförbarhet ! Enas om standards för överföring ! RIM - GPIC - samarbete NDR, Carelink, (Info-VU), VGR,SLL,RS SoS, LF ? USA-standard Europeisk standard Utgöra nationell standard ? Möjliggör för annan överföring Säkerhetsstandard SITHS ?


Ladda ner ppt "Vårdprocessen Vårdprogram/riktlinjer, SotA/ Kliniska riktlinjer Uppföljning Kvalitets- register Prioritering, indikationer hälsoekonomi. Organisation/vårdnivåer."

Liknande presentationer


Google-annonser