Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdprogram/riktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdprogram/riktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 Vårdprogram/riktlinjer
Vårdprocessen Vårdprogram/riktlinjer , Organisation/vårdnivåer Vårdkedja,utbildning Ekonomi, epidemiologi SotA/ Kliniska riktlinjer Uppföljning Kvalitets- register Prioritering, indikationer hälsoekonomi .

2 Socialstyrelsens riktlinjer Socialstyrelsens kvalitetsregister
Tillämpa LF och SoS verktyg i processer, vårdprogram och resultatredovisning Socialstyrelsens riktlinjer Socialstyrelsens kvalitetsregister Värdekompassen Väntetidsdatabasen -tillgänglighetssatsningar Flödesmodellen

3 Nationella/ Regional satsning/
SoS riktlinjer Tillgänglighetssatsning Diabetes Diabetesrådet Stroke Strokerådet Höftfraktur Osteoporos- Kvalitetsregister gruppen för uppföljning Hjärtsjukvård SÄS-process och utveckling av hälsorelaterad livskvalitet Kranskärl Op kranskärl och patienttillfredsställelse Op höftled Op knäled PCI Op katarakt Reumabesök

4 Socialstyrelsens riktlinjer Regionala organisatoriska vårdprogram
Ledningsgrupp RHSP Socialstyrelsens riktlinjer Regionala organisatoriska vårdprogram Regionala medicinska riktlinjer Regionala riktlinjer Regionala IT-stategiska avdelningen Registerhållare kvalitetsregister Sektorsråd Sektorsråd Sektorsråd Sektorsråd Sektorsråd VEGA IT Epidemiologi Diabetesrådet Strokerådet Prehosprådet SoS Prioriterings-centrum SÄS Process-orienterat sjukhus Hälsoekonomi

5 Ledningsgruppen representeras av ägare,beställare och utförare
Ledningsgruppens uppdrag Ledningsgruppen representeras av ägare,beställare och utförare Uppdragsgivare: regiondirektören och hälso- och sjukvårdsavdelningens direktör Verka för utvecklingen av regionala vårdprocesser,vårdprogram, riktlinjer och behandlingsanvisningar Bereda förslag till beslut av regionala vårdprogram och riktlinjer till HSU Bedöma ekonomiska konsekvenser Tillse och utforma hur implementering,uppföljning, utvärdering och revidering sker Utarbeta standards Verka för IT-stöd för vårdprocesser och kvalitetsregister och strategi för regionens webinformation av vårdprogram, riktlinjer och behandlingsanvisningar med länkning till förvaltningarna

6

7

8 Pilotmodell resultatuppföljning höftledsplastik
Funktionellt Hälsostatus * fysiskt - ADL -funktioner, smärta (NKR EQ-5D) * mentalt - (se upplevt hälsotillstånd) * socialt - saknas Kliniskt perspektiv *komplikationer/ orsak/ åtgärd (NKR) * revision / orsak/ åtgärd (NKR) * revision / diagnos (NKR) * ålder/könsfördelning (NKR) * följsamhet till vårdprogram alt avvikelse standardvårdplan (lokalt projekt pågår) Patienttillfredsställelse * upplevt hälsotillstånd (NKR EQ-5D) * med operationsresultatet (NKR) * tillgänglighet (KV) * information, bemötande mm saknas, KUPP mm är under införande lokalt) Resurs perspektiv * vårddagar (VDB) * kostnad per patient/DRG (VDB) * utskrivningssätt i rel. till inskrivningssätt (VDB) * antal utförda op totalt och per diagnos/ålder (NKR) NKR =Nationella kvalitetsregistret -Natonalregistre för höftplastiker VDB = Vårddatabasen-Vega KV = Kö-Väntetidsuppföljningen - VGR/LF

9 Case mix Smärta - smärtlindring Tillfredställelse EQ-5D (EuroQol)

10 Varför EQ-5D Välvaliderat och patientupplevt Har använts på flertalet stora diagnos-/ sjukdomsgrupper internationellt Möjligt att beräkna förbättringsvärde av insatsen Generiskt instrument med index för kostnadsnytta beräkningar möjliggör underlag till prioriteringsarbetet SLL VGR

11 PRIORITERINGSARBETETS BEDÖMNINGSVARIABLER
Prioriteringsgrupper enligt Riksdagens beslut Angelägenhetsgrad 1-10 Åtgärdsprioritering -Åtgärdens effekt/nytta -Evidens - vetenskapliga belägg för effekt Kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) alternativt vunnet levnadsår. Risk med åtgärd

12 Jämförelse över tid och mellan enheter och riks
Att med få indikatorer se trender och avvikelser för fördjupad dialog, analys och efter tolkning resultatredovisa med större förståelse

13

14

15 Tillfredställelse behandling

16 Qalykostnad per sjukhus i VGR baserad på
behandlingskostnad och 10 års duration A A B B C C 2003 Kalkylpris DRG-pris KPP-pris

17 Professionens medverkan
- En given förutsättning Registerhållare Sektorsråden/Vårdprogramråden Tolkningsföreträde

18 casemix påverkan kan belysas tydligt jämförelser mer likvärdigt
Nyttan bättre beskrivning av vården för sjukvårdsystemets alla nivåer; kostnad och antal kopplas samman med nyttan casemix påverkan kan belysas tydligt jämförelser mer likvärdigt

19 utgör bättre diskussionsunderlag i en budgetprocess
bättre diskussionsunderlag i dialogen beställare och producent möjliggör resursallokering och möjlighet att jämföra kostnadseffektivitet och QALY mellan olika medicinska interventioner!

20 Nationella kvalitetsregister
Vårdgivare VGR inkl EQ-5D Sjukhus Målmodell för regionens kvalitetsregister WEB -statistik Primärvård Annan Q-data Journal system Q-Databas VGR Vega vårddatabas VGR REGIONAL UPPFÖLJNING/ UTVÄRDERING Patientadministrativa system

21 Enas om generiskt instrument för jämförbarhet !
Enas om standards för överföring ! RIM - GPIC - samarbete NDR, Carelink, (Info-VU), VGR,SLL,RS SoS, LF ? USA-standard Europeisk standard Utgöra nationell standard ? Möjliggör för annan överföring Säkerhetsstandard SITHS ?


Ladda ner ppt "Vårdprogram/riktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser