Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg Metodbeskrivning Lars Björkman, Magnus Fogelberg 2005-12-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg Metodbeskrivning Lars Björkman, Magnus Fogelberg 2005-12-20."— Presentationens avskrift:

1 Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg Metodbeskrivning Lars Björkman, Magnus Fogelberg 2005-12-20

2 2 Arbetsavsnitten

3 3 Verksamhets- beskrivning Datamodell Syntax- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Informationsflöde Verksamhetsbeskrivning

4 4 Scenarier Arbetsflöde Processer Informations flöde Gruppering av information VIM Fullständig informations modell DIM/RIM Kodverk Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering IT-dokumentation Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Termer och definitioner XML- schema per informations- mängd XML- schema per informations- mängd XML- schema per informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd

5 5 Scenarier Arbetsflöde Processer Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering

6 6 Arbete utanför RIV

7 7 Kommande standard prEN 13940-2, Begreppssystem till stöd för kontinuitet i vården, del 2: arbetsflöde Klar för publikation 2007

8 8 Informations flöde Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Scenarier Arbetsflöde Processer

9 9 Informationsflödet

10 10 Informations flöde Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd

11 11 Vad ska vi hålla/överföra information om? Oordnad sjö av begrepp Ordnad sjö av begrepp, termlista ev. begreppsmodell Ordnad sjö av attribut, VIM Verksamhetens Informationsmodell Grupperad information: Patient Organisation Remiss Svar osv DIM Domäninforma- tionsmodell GPIC Arketyp MIM remiss Meddelande- Informations- modell GPIC MIM svar Meddelande- Informations- modell GPIC Termonologier klassifikationer ontologier

12 12 Definitioner informationsdel –avgränsat stycke information som existerar eller skapas [den minsta sammanhängande delen av fakta som i sig själv är informationsbärande] (Carelink) informationsmängd –samling av informationsdelar som genom beslut förvaltas tillsammans [avgränsas genom beslut eller regelverk som avgör vilka informationsdelar som hör samman eller som via sitt informationsinnehåll bör höra samman] (Carelink) –information som är avgränsad för ett visst ändamål [Informationsmängd är mer generellt än ”meddelande”] (RIV) informationskomponent –del av en informationsmängd (RIV)

13 13 Informationsmängder

14 14 Informationsmängder med attribut

15 15 Informations flöde Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Gruppering av information VIM

16 16 Gruppering av informationsmängder VIM

17 17

18 18 Tre av informationsmängderna

19 19 Tre av informationsmängderna

20 20 Tre av informationsmängderna

21 21 Tre av informationsmängderna deltagartyp: Remitterande personal Remitterande enhet Remissmottagare Svarsmottagare Kopiemottagare Utförande enhet Teknisk godkännare Signerande läkare Dubbelsignerande läkare

22 22 Tre av informationsmängderna Verksamhetens MIM = VMIM VMIM Meddelandeinformationsmodell = MIM

23 23 J = Prelsvar önskas, N = Prelsvar önskas inte, begäran om preliminärt svar J = Delsvar önskas, N = Delsvar önskas inte begäran om delsvar Rutin Akut Urakut remissprioritering Fritextremisskommentar YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven ”T” är en tidsmarkerare. remisstidpunkt 9.3 prEN 14822-3:2003 New= Ny remiss Obsolete=remissen har blivit ersatt av en senare remiss Cancelled= remissen har makulerats remisstatus Världsunik identitet t-ex-. HSAID+ tidpunkt+löpnummer remissid Kodverk/värdemängd Attribut 4.1.1 Remiss

24 24 ISO CD 639-4:2005 Code for the representation of names of languages - Part 4: Implementation guidelines and general principles for language coding språk NOK=Närstående FAM=Anhörig GUARD=ledsagare + Personnummer/samordningsnummer relaterad person HSA-ID + rum och sängvårdställe TelefonnummerTelefon adressfolkbokföringsadress adresskallelseadress Personnummer enligt RSV 704 Samordningsnummer enligt RSV 707 Reservnummer enligt Carelinks rekommendationer. personid J = Patientid styrkt, N = Patientid inte styrkt patientid styrkt J = Samtycke finns N = Samtycke saknas M= Menprövning gjord samtycke Kodverk/värdemängd Attribut 4.1.2 Patient

25 25 Informations flöde Gruppering av information VIM Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Termer och definitioner

26 26 Begrepp och termer Radiologiremiss och -svar I termlistan finns 16 termer med definitioner. Övriga termer anges antingen vara självklara eller finnas i SoS termbank. Av de 16 definierade termerna återfinns 8 bland attributen och 4 i klassbeteckningarna I attributlistan finns 10 informationsklasser och 71 attribut listade. Av de 10 finns 3 definierade i RIV-dokumentet och 2 i termbanken. Av de 71 finns 4 definierade i RIV-dokumentet och 6 kan återfinnas i termbanken.

27 27 Informationsklasser, termer med definitioner

28 28 Beteckning på informationsklass 4.1.4 I attributet begäran om delsvar fritext Beteckning på informationsklass 4.1.6 - Nämns enbart i termlistan Ingår i två informationsklasser: 4.1.5 Begärd Analys/undersökning och 4.1.6 Analysobjekt J=Utförande enhet/analys är ackrediterad N=Utförande enhet/analys är inte ackrediterad Kodverk/värdemängd nej ja nej ja nej ja Attribut deltagande part delsvar anamnes analysobjekt analysmetod analysintervall analys ackreditering Term Relation termlista – attributlista 1

29 29 fritext I attributet definition av svarspresentation Beteckning på informationsklass 4.1.10 Nämns enbart i termlistan I attributet begäran om preliminärt svar Nämns enbart i termlistan Fanns i tidigare version, ersatt med relaterad person J=Patient kommer utan förbokad tid N=Patient måste boka tid Kodverk/värdemängd ja nej ja nej ja Attribut svarstolkning svarspresentation serviceöverenskommelse referensintervall preliminärt svar patologisk markering närstående droppin Term Relation termlista – attributlista 2

30 30 Informations flöde Gruppering av information VIM Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Termer och definitioner Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Kodverk Termer och definitioner

31 31 Klassifikationer och kodverk Kapitel 6, klassifikationer och kodverk HSA-id KSH97 KRÅ91 PersonID –personnummer –samordningsnummer –reservnummer Övriga kodverk enligt attributlistan refererade egna

32 32 HSA-id Identifierar –individer –roller –funktioner Global del –SE16 + organisationsnr (10 siffror) Lokal del –enligt varje organisation 11 alfanumeriska tecken Tilldelas i VGR via KIV

33 33 KSH97 Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem –underhålls av SoS, årliga justeringar –OBS finns även primärvårdsversion, KSH97P, som mappar mot KSH97 men med vissa skillnader på avsnittsnivå (3 pos) –bygger på ICD-10

34 34 KRÅ91 Klassifikation av radiologiska åtgärder –ej uppdaterad sedan dess –finns därför många olika lokala tillägg i nuläget –hur samordna/underhålla denna i VGR?

35 35 Person-id identitetsbeteckning för fysisk person –personnummer enhetligt utformat unikt person-id registrerat i folkbokföringen –samordningsnummer enhetligt utformat person-id, som på begäran av en myndighet tilldelas av Skatteverket, för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige –reservnummer tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt VGR-beslut använda Carelinks reservnummer

36 36 Informations flöde Gruppering av information VIM Kodverk Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering IT-dokumentation Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Termer och definitioner Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd

37 37 GPIC

38 38 EN 14822 General Purpose Information Components Lista över generella informationskomponenter Icke kliniska –Person, Organisation, Plats, Transport … Kliniska –Klinisk observation, Klinisk procedur, Läkemedelsbehandling …

39 39 GPIC

40 40 Informations flöde Gruppering av information VIM Kodverk Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering IT-dokumentation Termer och definitioner Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Fullständig informations modell DIM/RIM Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd

41 41 Domäninformationsmodell DIM

42 42 Vad ska vi hålla/överföra information om? Oordnad sjö av begrepp Ordnad sjö av begrepp, termlista ev. begreppsmodell Ordnad sjö av attribut, VIM Verksamhetens Informationsmodell Grupperad information: Patient Organisation Remiss Svar osv DIM Domäninforma- tionsmodell GPIC Arketyp MIM remiss Meddelande- Informations- modell GPIC MIM svar Meddelande- Informations- modell GPIC Termonologier klassifikationer ontologier

43 43 D-MIM

44 44 Ortopedi och kemlab Skillnader –analysobjekt kemlab: komponenten förs till undersökning röntgen: hela patienten (systemet) förs till undersökning ortopeden: hela patienten (systemet) förs till undersökning

45 45 Ortopedi och kemlab Skillnader –analysobjekt kemlab: komponenten anges i remissen röntgen: komponenten anges i remissen ortopeden: komponenten avgörs av undersökande ortoped utifrån frågeställningen

46 46 Kemlab Radiologi

47 47 Ingenting här! Ortopedi

48 48 Andra skillnader Kemlabremissen föranleder statusmeddelande som innehåller flera uppgifter om ärendets aktuella tillstånd än ortoped- och röntgenremisserna: –Prov ankommit –Provtagning utförd –Prov saknas –Remissen ej ankommit (men provet har ankommit) Av dessa borde ”provtagning utförd” kunna få en analog i ”undersökning utförd”

49 49 Informations flöde Gruppering av information VIM Fullständig informations modell DIM/RIM Kodverk Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1Steg 3Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering IT-dokumentation Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Informations- objekt per informations- mängd Termer och definitioner XML- schema per informations- mängd XML- schema per informations- mängd XML- schema per informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd

50 50

51 51 ackreditering Definition: formellt erkännande av kompetens att utföra specificerade uppgifter Kommentar Klinisk-kemiska laboratorier ackrediteras enligt ISO/IEC 17025:1999 Källa:

52 52 analys Definition: undersökning av ett objekt genom verkligt eller tänkt uppdelning av objektet i dess beståndsdelar Kommentar: Anges som analys ID Källa: TNC 98 Tekniska basord 1995

53 53 analysintervall Definition: tid under vilken analys utförs Kommentar: Källa:

54 54 analysmetod Definition metod för bestämning Kommentar: Källa: IVD-termgruppen

55 55 analysobjekt Definition: föremål för analys Kommentar: T.ex: prov: blod, serum, biopsi, vävnasdel extremitet eller dylikt Källa:

56 56 anamnes Definition: beskrivning av bakgrundsfakta Kommentar: Anamnes omfattar inte bara hälsotillståndet utan även andra faktorer av betydelse för vårdplaneringen. Anamnesen är historisk. Källa: 1997-2003 Svenska Akademien och Språkdata, Göteborgs universitet, 2004

57 57 delsvar Definition: svar på del av analys Kommentar: Här anges om beställaren önska delsvar på beställda analyspaket Källa:

58 58 deltagande part Definition: part i form av organisation eller person som är involverad i informationsutbyte Kommentar: Källa:

59 59 droppin Definition: mottagning utan tidsbeställning Kommentar: T.ex. Ingen tidsbeställning eller bokning behövs Källa:

60 60 närstående Definition: person som den enskilde anser sig ha en nära relation till Kommentar: Närstående innehåller anhörig Källa: Anges ej men definitionen är identisk med termbankens.

61 61 patologisk markering Definition: markering att ett resultat av en undersökning är patologiskt Kommentar: T.ex. Om ett värde för en analys över eller underskrider ett referensområde bör en markering av detta ske för att ge beställaren en möjlighet att snabbt vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga. Källa:

62 62 preliminärt svar Definition: informationsdel som anger att beställaren önskar svar innan utföraren kan garantera svarets kvalitet Kommentar: Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt för beställaren att begära att få erhålla ett preliminärt svar. T.ex. Akutvård. Källa:

63 63 referensintervall Definition: omfång eller samling av undersökningsresultat som inte skall markeras som patologiska Kommentar: Det intervall som genom forskning och studier bedöms som normala. Referensintervall är ålders och populations- beroende. Referensintervallen baseras på 95% av det antal som medverkat i studierna beroende på analys. Källa: Nordiska referensintervallprojektet: http://www.furst.no/norip/

64 64 serviceöverenskommelse Definition: avtal mellan beställaren och utföraren Kommentar: Avtalet kan hantera exempelvis ekonomi,transporter mm. Källa:

65 65 svarspresentation Definition: regel för hur resultat av undersökning skall visas Kommentar: Utföraren av analys/undersökning är ansvarig för hur resultaten presenteras tillsammans med eventuella referensområden. Källa:

66 66 svarstolkning Definition: beskrivning av undersökningens utförare hur svaret skall tolkas Kommentar: Källa:


Ladda ner ppt "Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg Metodbeskrivning Lars Björkman, Magnus Fogelberg 2005-12-20."

Liknande presentationer


Google-annonser