Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg
Metodbeskrivning Lars Björkman, Magnus Fogelberg

2 Arbetsavsnitten

3 Arbetsavsnitten Verksamhetsbeskrivning Informations- modell
Informationsflöde Syntax- beskrivning Datamodell Begrepp och termer Verksamhetsbeskrivning

4 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Scenarier Arbetsflöde Processer Informations flöde Gruppering av information VIM Fullständig informations modell DIM/RIM Kodverk Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering IT-dokumentation objekt per informations- mängd Termer och definitioner XML- schema per Informations- översikt per

5 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informationsspecifikation Scenarier Arbetsflöde Processer Verksamhetsdokumentation

6 Arbete utanför RIV

7 Kommande standard prEN , Begreppssystem till stöd för kontinuitet i vården, del 2: arbetsflöde Klar för publikation 2007

8 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Scenarier Arbetsflöde Processer Informationsspecifikation Informations flöde Verksamhetsdokumentation

9 Informationsflödet

10 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informationsspecifikation Informations flöde Informations- översikt per Informations- mängd Verksamhetsdokumentation

11 Oordnad sjö Vad ska vi av begrepp hålla/överföra information om?
Ordnad sjö av begrepp, termlista ev. begreppsmodell Ordnad sjö av attribut, VIM Verksamhetens Informationsmodell Grupperad information: Patient Organisation Remiss Svar osv Domäninforma- DIM tionsmodell GPIC Arketyp MIM remiss Meddelande-Informations-modell GPIC MIM svar Termonologier klassifikationer ontologier

12 Definitioner informationsdel informationsmängd informationskomponent
avgränsat stycke information som existerar eller skapas [den minsta sammanhängande delen av fakta som i sig själv är informationsbärande] (Carelink) informationsmängd samling av informationsdelar som genom beslut förvaltas tillsammans [avgränsas genom beslut eller regelverk som avgör vilka informationsdelar som hör samman eller som via sitt informationsinnehåll bör höra samman] (Carelink) information som är avgränsad för ett visst ändamål [Informationsmängd är mer generellt än ”meddelande”] (RIV) informationskomponent del av en informationsmängd (RIV)

13 Informationsmängder

14 Informationsmängder med attribut

15 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Gruppering av information VIM Informationsspecifikation Informations flöde Informations- översikt per Informations- mängd Verksamhetsdokumentation

16 Gruppering av informationsmängder
VIM

17

18 Tre av informationsmängderna

19 Tre av informationsmängderna

20 Tre av informationsmängderna

21 Tre av informationsmängderna
deltagartyp: Remitterande personal Remitterande enhet Remissmottagare Svarsmottagare Kopiemottagare Utförande enhet Teknisk godkännare Signerande läkare Dubbelsignerande läkare

22 Tre av informationsmängderna
VMIM Meddelandeinformationsmodell = MIM Verksamhetens MIM = VMIM

23 4.1.1 Remiss J = Prelsvar önskas, N = Prelsvar önskas inte,
begäran om preliminärt svar J = Delsvar önskas, N = Delsvar önskas inte begäran om delsvar Rutin Akut Urakut remissprioritering Fritext remisskommentar YYYYMMDDThhmmss, där bokstaven ”T” är en tidsmarkerare. remisstidpunkt 9.3 prEN :2003 New= Ny remiss Obsolete=remissen har blivit ersatt av en senare remiss Cancelled= remissen har makulerats remisstatus Världsunik identitet t-ex-. HSAID+ tidpunkt+löpnummer remissid Kodverk/värdemängd Attribut

24 4.1.2 Patient ISO CD 639-4:2005 Code for the representation of names of languages - Part 4: Implementation guidelines and general principles for language coding språk NOK=Närstående FAM=Anhörig GUARD=ledsagare + Personnummer/samordningsnummer relaterad person HSA-ID + rum och säng vårdställe Telefonnummer Telefon adress folkbokföringsadress kallelseadress Personnummer enligt RSV 704 Samordningsnummer enligt RSV 707 Reservnummer enligt Carelinks rekommendationer. personid J = Patientid styrkt, N = Patientid inte styrkt patientid styrkt J = Samtycke finns N = Samtycke saknas M= Menprövning gjord samtycke Kodverk/värdemängd Attribut

25 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Termer och definitioner Informationsspecifikation Gruppering av information VIM Informations flöde Informations- översikt per Informations- mängd Verksamhetsdokumentation

26 Begrepp och termer Radiologiremiss och -svar
I termlistan finns 16 termer med definitioner. Övriga termer anges antingen vara självklara eller finnas i SoS termbank. Av de 16 definierade termerna återfinns 8 bland attributen och 4 i klassbeteckningarna I attributlistan finns 10 informationsklasser och 71 attribut listade. Av de 10 finns 3 definierade i RIV-dokumentet och 2 i termbanken. Av de 71 finns 4 definierade i RIV-dokumentet och 6 kan återfinnas i termbanken.

27 Informationsklasser, termer med definitioner

28 Relation termlista – attributlista 1
Beteckning på informationsklass 4.1.4 I attributet begäran om delsvar fritext Beteckning på informationsklass 4.1.6 - Nämns enbart i termlistan Ingår i två informationsklasser: Begärd Analys/undersökning och Analysobjekt J=Utförande enhet/analys är ackrediterad N=Utförande enhet/analys är inte ackrediterad Kodverk/värdemängd nej ja Attribut deltagande part delsvar anamnes analysobjekt analysmetod analysintervall analys ackreditering Term

29 Relation termlista – attributlista 2
fritext I attributet definition av svarspresentation Beteckning på informationsklass Nämns enbart i termlistan I attributet begäran om preliminärt svar Fanns i tidigare version, ersatt med relaterad person J=Patient kommer utan förbokad tid N=Patient måste boka tid Kodverk/värdemängd ja nej Attribut svarstolkning svarspresentation serviceöverenskommelse referensintervall preliminärt svar patologisk markering närstående droppin Term

30 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Kodverk Informationsspecifikation Gruppering av information VIM Informations flöde Informations- översikt per Informations- mängd Termer och definitioner Termer och definitioner Verksamhetsdokumentation

31 Klassifikationer och kodverk
Kapitel 6, klassifikationer och kodverk HSA-id KSH97 KRÅ91 PersonID personnummer samordningsnummer reservnummer Övriga kodverk enligt attributlistan refererade egna

32 HSA-id Identifierar Global del Lokal del Tilldelas i VGR via KIV
individer roller funktioner Global del SE16 + organisationsnr (10 siffror) Lokal del enligt varje organisation 11 alfanumeriska tecken Tilldelas i VGR via KIV

33 KSH97 Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem
underhålls av SoS, årliga justeringar OBS finns även primärvårdsversion, KSH97P, som mappar mot KSH97 men med vissa skillnader på avsnittsnivå (3 pos) bygger på ICD-10

34 KRÅ91 Klassifikation av radiologiska åtgärder ej uppdaterad sedan dess
finns därför många olika lokala tillägg i nuläget hur samordna/underhålla denna i VGR?

35 Person-id identitetsbeteckning för fysisk person personnummer
enhetligt utformat unikt person-id registrerat i folkbokföringen samordningsnummer enhetligt utformat person-id, som på begäran av en myndighet tilldelas av Skatteverket, för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige reservnummer tillfälligt person-id som huvudsakligen används för att kunna koppla samman patient och dennes vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt VGR-beslut använda Carelinks reservnummer

36 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informationsspecifikation IT-dokumentation Gruppering av information VIM Kodverk Informations flöde Informations- objekt per informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Termer och definitioner Verksamhetsdokumentation

37 GPIC

38 EN 14822 General Purpose Information Components
Lista över generella informationskomponenter Icke kliniska Person, Organisation, Plats, Transport … Kliniska Klinisk observation, Klinisk procedur, Läkemedelsbehandling …

39 GPIC

40 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Fullständig informations modell DIM/RIM Informationsspecifikation Gruppering av information VIM Kodverk Informations flöde Informations- objekt per informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Termer och definitioner Verksamhetsdokumentation IT-dokumentation

41 Domäninformationsmodell DIM

42 Oordnad sjö Vad ska vi av begrepp hålla/överföra information om?
Ordnad sjö av begrepp, termlista ev. begreppsmodell Ordnad sjö av attribut, VIM Verksamhetens Informationsmodell Grupperad information: Patient Organisation Remiss Svar osv Domäninforma- DIM tionsmodell GPIC Arketyp MIM remiss Meddelande-Informations-modell GPIC MIM svar Termonologier klassifikationer ontologier

43 D-MIM

44 Ortopedi och kemlab Skillnader analysobjekt
kemlab: komponenten förs till undersökning röntgen: hela patienten (systemet) förs till undersökning ortopeden: hela patienten (systemet) förs till undersökning

45 Ortopedi och kemlab Skillnader analysobjekt
kemlab: komponenten anges i remissen röntgen: komponenten anges i remissen ortopeden: komponenten avgörs av undersökande ortoped utifrån frågeställningen

46 Kemlab Radiologi

47 Ingenting här! Ingenting här! Ortopedi

48 Andra skillnader Kemlabremissen föranleder statusmeddelande som innehåller flera uppgifter om ärendets aktuella tillstånd än ortoped- och röntgenremisserna: Prov ankommit Provtagning utförd Prov saknas Remissen ej ankommit (men provet har ankommit) Av dessa borde ”provtagning utförd” kunna få en analog i ”undersökning utförd”

49 Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation
Steg 1 Steg 3 Steg 2 Verksamhets- beskrivning Begrepp och termer Informations- modell Formatering Informationsspecifikation Gruppering av information VIM Fullständig informations modell DIM/RIM Kodverk Informations flöde Informations- objekt per informations- mängd XML- schema per informations- mängd Informations- översikt per Informations- mängd Termer och definitioner Verksamhetsdokumentation IT-dokumentation

50

51 ackreditering Definition: formellt erkännande av kompetens att utföra specificerade uppgifter Kommentar Klinisk-kemiska laboratorier ackrediteras enligt ISO/IEC 17025:1999 Källa:

52 analys Definition: undersökning av ett objekt genom verkligt eller tänkt uppdelning av objektet i dess beståndsdelar Kommentar: Anges som analys ID Källa: TNC 98 Tekniska basord 1995

53 analysintervall Definition: tid under vilken analys utförs Kommentar: Källa:

54 analysmetod Definition metod för bestämning Kommentar: Källa: IVD-termgruppen

55 analysobjekt Definition: föremål för analys Kommentar: T.ex: prov: blod, serum, biopsi, vävnasdel extremitet eller dylikt Källa:

56 anamnes Definition: beskrivning av bakgrundsfakta Kommentar: Anamnes omfattar inte bara hälsotillståndet utan även andra faktorer av betydelse för vårdplaneringen. Anamnesen är historisk. Källa: Svenska Akademien och Språkdata, Göteborgs universitet, 2004

57 delsvar Definition: svar på del av analys Kommentar: Här anges om beställaren önska delsvar på beställda analyspaket Källa:

58 deltagande part Definition: part i form av organisation eller person som är involverad i informationsutbyte Kommentar: Källa:

59 droppin Definition: mottagning utan tidsbeställning Kommentar: T.ex. Ingen tidsbeställning eller bokning behövs Källa:

60 närstående Definition: person som den enskilde anser sig ha en nära relation till Kommentar: Närstående innehåller anhörig Källa: Anges ej men definitionen är identisk med termbankens.

61 patologisk markering Definition: markering att ett resultat av en undersökning är patologiskt Kommentar: T.ex. Om ett värde för en analys över eller underskrider ett referensområde bör en markering av detta ske för att ge beställaren en möjlighet att snabbt vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga. Källa:

62 preliminärt svar Definition: informationsdel som anger att beställaren önskar svar innan utföraren kan garantera svarets kvalitet Kommentar: Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt för beställaren att begära att få erhålla ett preliminärt svar. T.ex. Akutvård. Källa:

63 referensintervall Definition: omfång eller samling av undersökningsresultat som inte skall markeras som patologiska Kommentar: Det intervall som genom forskning och studier bedöms som normala. Referensintervall är ålders och populations- beroende. Referensintervallen baseras på 95% av det antal som medverkat i studierna beroende på analys. Källa: Nordiska referensintervallprojektet:

64 serviceöverenskommelse
Definition: avtal mellan beställaren och utföraren Kommentar: Avtalet kan hantera exempelvis ekonomi,transporter mm. Källa:

65 svarspresentation Definition: regel för hur resultat av undersökning skall visas Kommentar: Utföraren av analys/undersökning är ansvarig för hur resultaten presenteras tillsammans med eventuella referensområden. Källa:

66 svarstolkning Definition: beskrivning av undersökningens utförare hur svaret skall tolkas Kommentar: Källa:


Ladda ner ppt "Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser