Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI"— Presentationens avskrift:

1 Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI
Syfte med rekryteringar är att finna bästa person d v s den som kan göra störst nytta på sikt - rätt person på rätt plats!! Problem på arbetsplatsen Personalomsättning Behov av rekrytering Behov av rekrytering. Organisationen förlorar kompetens! Denna måste ersättas innan verksamheten kan bedrivas lika effektivt som tidigare. Alltså: Kompetensomsättning snarare än personalomsättning!

2 Personalomsättning Personalrörlighet påverkas av:
Anställningstidens längd Arbetsplatsens storlek Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Motivation Utvecklingsmöjligheter Arbetsmarknads- och löneläge Sjukfrånvaron Dock: var försiktig med kausalitetsslutsatser då ofta komplicerade samband och svårt att urskilja vad som påverkar vad.

3 Personalomsättning Personalomsättning
Omsättningsrekrytering Bibehållande Expansionsrekrytering Ökning Skilj på extern och intern personal-omsättning!! Liukkonen föreslår följande modell: Personalomsättning Började Slutade Externt Internt Externt Tills- Vikarier vidare (tillfälliga)

4 Personalomsättning Personalomsättningen (multiplicera med 100%):
- Tillfälliga började externt?? - Tillfälliga började internt?? - Externt tillsvidareanställda slutade?? - Externt tillfälligt anställda slutade?? - Internt slutade?? Personalomsättningen (multiplicera med 100%): Antalet började/Genomsnittligt antal anställda under året Antalet slutade/Genomsnittligt antal anställda under året

5 Personalomsättning "Intäkter" förknippade med personal-omsättning
Nya idéer, kunskaper och kompetenser Stimulans för organisationen Omorganisationer underlättas Personalutveckling underlättas Nyanställda kan ha högre kompetens etc. Kostnader förknippade med rekrytering p g a personalomsättning Ev avvecklingskostnader Personalplaneringskostnader Ev glapptid, vakanskostnader Annonsering Urval, anställning och intervjuer Introduktion Inskolning Handledning

6 Personalomsättning J/J (1989) identifierade följande kostnader förknippade med personalomsättning: Annons, andra rekry- teringsvägar Urval Direkta Anställning Rekryterings- Tid för rekrytering kostnader Administration vid rekrytering Indirekt Introduktion på arbets- platsen Kurskostnader Direkta Inskolning Handledningstid Inskolnings- kostnader Tid för admi- nistration Indirekt Utlägg p g a av- veckling Direkt Avvecklings kostnader Produktions- bortfall Indirekta "Glappkostnader"

7 Personalomsättning Inskolningskurvor
Produktiviteten påverkas av inskolning och introduktionsinsatser. En nyanställd kan inte börja sitt som "100%:are". Inskolningen är för många befattningar den ojämförligt största kostnaden för personalomsättning. Väl inskolad?? Sämre inskolad??

8 Personalomsättning Exempel: Anta att Niklas som är nyutexaminerad civilekonom skall börja på skattekontoret som skatteutredare. Han har i och för sig studerat revision och beskattningsrätt, men utrymmet att tillämpa kunskaperna har varit litet. Därför kan vi säga att Niklas när han börjar på skattekontoret börjar som "50%:are", d v s han uppnår i början bara hälften av vad som väntas av honom som fullärd i sin befattning. Niklas lär sig dock snabbt och 9 månader senare är han fullt kapabel att klara de ordinarie arbetsuppgifter befattningen kräver, d v s han har blivit "100:are". "Utnyttjad kapacitet" 100% 50% Tid 9 mån

9 Personalomsättning Ytterligare ett exempel:
Ett företag anställer en civilingenjör. Årskostnaden för den nyanställde är kr inkl sociala avgifter. Det ca 1,5 år innan de nyanställde kommer upp i "full kapacitet". Han kan sägas börja som 40%:are. Den nyanställde har en fadder som ägnar 25% av sin tid åt upplärning av den "nye". För enkelhets skull antar vi att årskostnaden för denne också är kr. Detta kan beskrivas enligt: Utnyttjad Ianspråktagen "kapacitet" "kapacitet" 100% 100% 50% 40% Tid Tid Vad kan det var värt att genomföra ett utbildningsprogram som halverar inskolningstiden?? Om Niklas får en fadder som får ägna tid till att lära upp och hjälpa Niklas att komma in i arbetsuppgifterna??

10 Inskolningskostnad Inskolningskostnad=126000+105000=231000
"Utnyttjad kapacitet" 100% 40% Tid 1,5 år Inskolningskostnad= =231000 ”Ianspråktagen kapacitet" Om halvering av inskolningstiden: 100% 0,3*280000*0,75=63000 0,25*280000*0,75=52500 Inskolningskostnad=115500 En insats kan alltså få kosta max = 50 % 0,25*280000=105000 Tid 1,5 år

11 Effektivisering av inskolning
Hur mycket måste inskolningstiden minska för att det ska vara lönsamt att dubblera handledningstiden? 0,3x+0,5x=<0,3*1,5+0,25*1,5 0,8x=<0,45+0,375 0,8x=<0,825 x=<0,825/0,8 x=<1,03 Kontroll: Ökad handledningskostnad> 0,25*280000*1,03 = Sparad inskolningskostnad: (1,5-1,03)*280000*0,3 + (1,5-1,03)*280000*0,25=

12 Personalomsättning Vad är det värt att satsa på rekrytering och urval?
Beror av investeringens storlek Vad/vem önskar vi ha tag på? Är tjänsten värd minipriset eller går problemet att lösa på annat sätt? Värde av en duktig jämfört med en "normalgod"? Värde av att undvika den mindre dugliga arbetaren jämfört med den normalgode? Vad är det värt att minska personalomsättningen? Värde av att göra en snabb rekrytering jämfört med att vänta en tid, om kvaliteten blir densamma?

13 Personalomsättning Exempel: Rekrytering av miljöingenjör till kommun i Norrland i början av 1993 (Ur TCO:s skrift Personal - något att räkna med!) Rekryteringskostnader: Antal Antal Timpris Kostnad pers timmar • Analys och diskussion om arbetskrav och rekr behov (deltog pers chef, avd chef och facklig repr) • Utformning av annonser (gjordes av ass på persavd) •Adm av ansökningar •Besvara frågor per tel •Genomgång av ansök ningar, urval •Intervjuer •Referenstagning •Annonskostnader Summa kostnader för rekrytering Inskolningskostnader: •Handledning (fyra olika personer på olika nivåer) •Utbildning (en länsstyrelskurs, två datorkurser och en konferens) •Produktionsförändring (50% lön, sem lön+soc avg under ett år) •Övriga kostnader Totala kostnader för rekrytering och inskolning

14 Personalomsättning Exempel: Rekrytering av socialsekreterare till kommun. Rekryteringskostnader: Antal Antal Timpris Kostnad pers timmar Analys och diskussion om arbetskrav och rekr kr behov (deltog pers chef, avd chef och facklig repr) Utformning av annonser kr (gjordes av ass på pers avdelningen) Adm av ansökningar kr Genomgång av ansök- ningar, urval Intervjuer kr Annonskostnader kr Summa kostnader för rekr kr Inskolningskostnader: Handledning (två olika kr personer var handledare). Produktionsförändring (25 % av lön och sem lön + soc avg under ett år) kr Vakanstid tim kr Totala kostnader för rekrytering och inskolning kr

15 Personalomsättning Olika rekryteringsvägars effektivitet
En studie i England av olika rekryteringsvägars effektivitet (personalomsättning, frånvaro, prestation) visade: Rekryterings- Personalom- Frånvaro Prestation vägar sättning Annonsering Högst Högst Lägst Arbetsför- medling Kontakter Lägst Lägst Högst

16 Personalomsättning EXEMPEL PÅ NYCKELTAL
Personalomsättningskostnader/personalkostnader Inskolningstid (för olika befattningshavare)/anställd Inskolningskostnad/anställd Personalomsättningskostnad/anställd Vakanstid/rekrytering

17 Mall s 27 i boken

18 Avveckling och tillsättning


Ladda ner ppt "Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI"

Liknande presentationer


Google-annonser