Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI Syfte med rekryteringar är att finna bästa person d v s den som kan göra störst nytta på sikt - rätt person på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI Syfte med rekryteringar är att finna bästa person d v s den som kan göra störst nytta på sikt - rätt person på."— Presentationens avskrift:

1 1 Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI Syfte med rekryteringar är att finna bästa person d v s den som kan göra störst nytta på sikt - rätt person på rätt plats!! Problem på arbetsplatsenPersonalomsättning Behov av rekrytering Behov av rekrytering. Organisationen förlorar kompetens! Denna måste ersättas innan verksamheten kan bedrivas lika effektivt som tidigare. Alltså: Kompetensomsättning snarare än personalomsättning!

2 2 Personalomsättning l Personalrörlighet påverkas av: Anställningstidens längd Arbetsplatsens storlek Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Motivation Utvecklingsmöjligheter Arbetsmarknads- och löneläge Sjukfrånvaron l Dock: var försiktig med kausalitetsslutsatser då ofta komplicerade samband och svårt att urskilja vad som påverkar vad.

3 3 Personalomsättning OmsättningsrekryteringBibehållande ExpansionsrekryteringÖkning Skilj på extern och intern personal- omsättning!! Liukkonen föreslår följande modell: Personalomsättning BörjadeSlutade ExterntInternt Externt Tills-Vikarier vidare(tillfälliga)

4 4 Personalomsättning - Tillfälliga började externt?? - Tillfälliga började internt?? - Externt tillsvidareanställda slutade?? - Externt tillfälligt anställda slutade?? - Internt slutade?? Personalomsättningen (multiplicera med 100%): Antalet började/Genomsnittligt antal anställda under året Antalet slutade/Genomsnittligt antal anställda under året

5 5 Personalomsättning l "Intäkter" förknippade med personal- omsättning l Nya idéer, kunskaper och kompetenser l Stimulans för organisationen l Omorganisationer underlättas l Personalutveckling underlättas l Nyanställda kan ha högre kompetens etc. l Kostnader förknippade med rekrytering p g a personalomsättning l Ev avvecklingskostnader l Personalplaneringskostnader l Ev glapptid, vakanskostnader l Annonsering l Urval, anställning och intervjuer l Introduktion l Inskolning l Handledning

6 6 Personalomsättning J/J (1989) identifierade följande kostnader förknippade med personalomsättning: Annons, andra rekry- teringsvägar UrvalDirekta AnställningRekryterings- Tid för rekryteringkostnader Administration vid rekryteringIndirekt Introduktion på arbets- platsen KurskostnaderDirekta Inskolning HandledningstidInskolnings- kostnader Tid för admi- nistrationIndirekt Utlägg p g a av- vecklingDirekt Avvecklings- kostnader Produktions- bortfallIndirekta "Glappkostnader"

7 7 Personalomsättning Inskolningskurvor n Produktiviteten påverkas av inskolning och introduktionsinsatser. En nyanställd kan inte börja sitt som "100%:are". n Inskolningen är för många befattningar den ojämförligt största kostnaden för personalomsättning. –Väl inskolad?? –Sämre inskolad??

8 8 Personalomsättning Tid Exempel: Anta att Niklas som är nyutexaminerad civilekonom skall börja på skattekontoret som skatteutredare. Han har i och för sig studerat revision och beskattningsrätt, men utrymmet att tillämpa kunskaperna har varit litet. Därför kan vi säga att Niklas när han börjar på skattekontoret börjar som "50%:are", d v s han uppnår i början bara hälften av vad som väntas av honom som fullärd i sin befattning. Niklas lär sig dock snabbt och 9 månader senare är han fullt kapabel att klara de ordinarie arbetsuppgifter befattningen kräver, d v s han har blivit "100:are". "Utnyttjad kapacitet" 100% 50% 9 mån

9 9 Personalomsättning Vad kan det var värt att genomföra ett utbildningsprogram som halverar inskolningstiden?? Om Niklas får en fadder som får ägna tid till att lära upp och hjälpa Niklas att komma in i arbetsuppgifterna?? Ytterligare ett exempel: Ett företag anställer en civilingenjör. Årskostnaden för den nyanställde är 280 000 kr inkl sociala avgifter. Det ca 1,5 år innan de nyanställde kommer upp i "full kapacitet". Han kan sägas börja som 40%:are. Den nyanställde har en fadder som ägnar 25% av sin tid åt upplärning av den "nye". För enkelhets skull antar vi att årskostnaden för denne också är 280 000 kr. Detta kan beskrivas enligt: UtnyttjadIanspråktagen"kapacitet" Tid 100% 40% 50%

10 10 Inskolningskostnad Tid "Utnyttjad kapacitet" 100% 40% 1,5 år Tid ”Ianspråktagen kapacitet" 100% 50 % 1,5 år Inskolningskostnad=126000+105000=231000 0,25*280000=105000 Om halvering av inskolningstiden: 0,3*280000*0,75=63000 0,25*280000*0,75=52500 Inskolningskostnad=115500 En insats kan alltså få kosta max 231000-115500=115 500

11 11 Effektivisering av inskolning Hur mycket måste inskolningstiden minska för att det ska vara lönsamt att dubblera handledningstiden? 0,3x+0,5x=<0,3*1,5+0,25*1,5 0,8x=<0,45+0,375 0,8x=<0,825 x=<0,825/0,8 x=<1,03 Kontroll: Ökad handledningskostnad> 0,25*280000*1,03 = 72 100 Sparad inskolningskostnad: (1,5-1,03)*280000*0,3 + (1,5-1,03)*280000*0,25= 72 380

12 12 Personalomsättning Vad är det värt att satsa på rekrytering och urval? Beror av investeringens storlek Vad/vem önskar vi ha tag på? Är tjänsten värd minipriset eller går problemet att lösa på annat sätt? Värde av en duktig jämfört med en "normalgod"? Värde av att undvika den mindre dugliga arbetaren jämfört med den normalgode? Vad är det värt att minska personalomsättningen? Värde av att göra en snabb rekrytering jämfört med att vänta en tid, om kvaliteten blir densamma?

13 13 Personalomsättning Exempel: Rekrytering av miljöingenjör till kommun i Norrland i början av 1993 (Ur TCO:s skrift Personal - något att räkna med!) Rekryteringskostnader:AntalAntalTimpris Kostnad perstimmar Analys och diskussion om arbetskrav och rekr333503150 behov (deltog pers chef, avd chef och facklig repr) Utformning av annonser13250750 (gjordes av ass på persavd) Adm av ansökningar1192504750 Besvara frågor per tel323502100 Genomgång av ansök ningar, urval333503150 Intervjuer31235012600 Referenstagning12350700 Annonskostnader53400 Summa kostnader för rekrytering80600 Inskolningskostnader: Handledning (fyra olika33530031500 personer på olika nivåer) Utbildning (en länsstyrelskurs, två datorkurser och en konferens)26700 Produktionsförändring (50% lön, sem lön+soc avg under ett år)151000 Övriga kostnader14100 Totala kostnader för rekrytering och inskolning303900

14 14 Personalomsättning Exempel: Rekrytering av socialsekreterare till kommun. Rekryteringskostnader: AntalAntalTimprisKostnad perstimmar Analys och diskussion om arbetskrav och rekr22156312 kr behov (deltog pers chef, avd chef och facklig repr) Utformning av annonser13130390 kr (gjordes av ass på pers avdelningen) Adm av ansökningar25156780 kr Genomgång av ansök- ningar, urval Intervjuer36156936 kr Annonskostnader38 210 kr Summa kostnader för rekr40628 kr Inskolningskostnader: Handledning (två olika2401566240 kr personer var handledare). Produktionsförändring (25 % av lön och sem lön + soc avg under ett år)56700 kr Vakanstid320 tim15649920 kr Totala kostnader för rekrytering och inskolning153488 kr

15 15 Personalomsättning Olika rekryteringsvägars effektivitet En studie i England av olika rekryteringsvägars effektivitet (personalomsättning, frånvaro, prestation) visade: Rekryterings-Personalom-FrånvaroPrestation vägarsättning AnnonseringHögst Högst Lägst Arbetsför- medling Kontakter LägstLägstHögst

16 16 Personalomsättning EXEMPEL PÅ NYCKELTAL Personalomsättningskostnader/personalkostnader Inskolningstid (för olika befattningshavare)/anställd Inskolningskostnad/anställd Personalomsättningskostnad/anställd Vakanstid/rekrytering

17 17 Mall s 27 i boken

18 18 Avveckling och tillsättning


Ladda ner ppt "1 Personalomsättning REKRYTERINGSEKONOMI Syfte med rekryteringar är att finna bästa person d v s den som kan göra störst nytta på sikt - rätt person på."

Liknande presentationer


Google-annonser