Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."— Presentationens avskrift:

1 © 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest of confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas, including communication to any third party without Synovate’s express prior consent and/or payment of related professional services fees in full. NSI 2010 Anna Ullman S-118636 2010-05-28

2 1 © Synovate 2008 Innehåll Syfte & genomförande2 NSI, Image och attraktionskraft10 Introduktion/Mottagande15 Hur mycket pluggar LiU studenterna?18 Prioriterade förbättringsområden28 Utbildningen30 Fysisk arbetsmiljö42 Öppen fråga45 Social studiemiljö48 Barriärer51 Stödtjänster57 Universitetsbiblioteket60 Framförhållning63 Externa utbildningsmoment65 Särbehandling68 Sammanfattning71

3 Syfte och genomförande

4 © Synovate 2008 3 Syfte och genomförande Syfte: -Uppföljning av den tidigare undersökningen -Att kartlägga studenternas arbetsmiljö -Analysen skall resultera i konkreta handlingsplaner Metod: -Webbundersökning -Undersökningen genomfördes 10-31 mars 2010 Svarsfrekvens: -Webbenkäten gick ut till 15 170 studenter -Totalt svarade 6960 studenter -Svarsfrekvensen på totalnivå var 46% Mer information finns i Metodbeskrivning och läsinstruktion

5 © Synovate 2008 4 Svarsfrekvens I studentundersökningen 2008 var svarsfrekvensen 51 procent, svarsfrekvensen har alltså gått ned något sedan den tidigare mätningen (- 5%) Svårt att säga exakt vad detta beror på, tänkbara förklaringar: -Första halvan av fältperioden låt precis under LiTHs tentaperiod – det bidrog sannolikt till en lägre svarsfrekvens bland LiTH studenterna -Kriterierna för urvalet ändrades inför NSI 2010 och undersökningen inkluderar även omregistrerade studenter, detta kan också påverka svarsfrekevensen negativt - studenter som är omregistrerade på en enstaka kurs är sannolikt mindre svarsbenägna än dem som är mitt uppe i sina heltidsstudier -Finns en allmän nedåtgående trend när det gäller att delta i undersökningar

6 © Synovate 2008 5 Svarsfrekvens – per fakultet Svarsfrekvensen har gått ned på alla fakulteteter Svarsfrekvensen är lägst på Utbildningsvetenskap Totalt20102008 Filfak47 %51 % HU59 %62% LiTH44 %48 % Utb vetenskap36 %46 %

7 © Synovate 2008 6 Urval I studentundersökningen 2008 definierades “urvalet” som följer: en t otalundersökning bland LiU studenter som läser minst 22,5 poäng och har studerat föregående termin vid LiU. Urvalet till NSI 2010 är detsamma som 2008 med skillnaden att det även inkluderar studenter som är omregistrerade -Detta innebär att det totala urvalet är större än 2008 -I LADOK kan man inte urskilja hur många högskolepoäng studenterna är omregistrade på, vilket gör att undersökningen omfattar studenter som är omregistrerade på färre högskolepoäng än 22,5

8 © Synovate 2008 7 Profil – urval jämfört med svarande i undersökningen Jämfört med urvalet är det något fler kvinnor som har svarat på webbundersökningen På fakultetsnivå ligger profilen på de svarande nära urvalsprofilen Fler studenter på LiTH i urvalet VariabelUndersökningUrval Man46 % (42 %)52 % (48 %) Kvinna54 % (57 %)48 % (51%) Filfak30 % (33 %)29 % (33 %) HU18 % (18 %)14 % (15 %) LiTH41 % (34 %)43 % (36 %) Utb vetenskap11 % (15 %)13 % (16 %)

9 © Synovate 2008 8 Undersökningsmodell Antal studietim/v. Särbehandling Extrajobb Barriärer Aktiv i studentlivet Sammanfattande omdöme Introduktion Nolle-P Lokalernas kvalité & funktion Utbildningen Tillgång till lokaler Externa utb. moment Studiesocial miljö Image Stödfunktioner Bakgrundsvariabler

10 © Synovate 2008 9 Undersökningsmodell Sammanfattande omdöme Fysisk arbetsmiljö Utbildning Introduktion Nolle-P Lokalernas kvalité & funktion Utbildningen Tillgång till lokaler Externa utb. moment Studiesocial miljö Image Stödfunktioner Sambands analys

11 NSI, Image & attraktionskraft

12 © Synovate 2008 11 8 av 10 nöjda med livet som student på LiU 81 % av alla studenter är nöjda med livet som student på Linköpings Universitet – en ökning med 2 procentenheter från 2008 -LiTH ligger i topp 86% (85%) -Filfak 78% (79%) -HU 76% (72%) -Utb vet 75% (77%) 67 % av alla var nöjda med sin utbildning -Motsvarande siffra för 2008 var 66 % -Studenterna är liksom i tidigare mätning mer nöjda med livet som student i sin helhet än de är med sin utbildning specifikt -Att vara nöjd med sin utbildning är den i särklass viktigaste drivkraften till att man är en nöjd student Siffrorna anger topboxvärden alltså andelen som gett en 4a eller 5a i betyg Bas: Samtliga 6936 Generell trend i årets mätning är att resultaten på totalnivå inte har ändrats så mycket men det är skillnader mellan fakulteterna – HU har bättre resultat medan Utbildningsvetenskap har något sämre resultat

13 © Synovate 2008 12 Några öppna svar om LiU… ” NÖJD! Sveriges trevligaste universitet med kompententa, inspirerande lärare och en härlig studiemiljö. Att inte glömma, ett underbart studentliv. Tack.” ” Mer utrymmen för studier, oftast väldigt svårt att få bord i tex A & C - huset på tenta-p! Sedan är mikro-köerna lite väl långa ibland! Annars mitt bästa val i livet att gå på LIU!” ”Det är lika viktigt att inspirera studenter som att lära ut fakta! Föreläsare och lärare måste bli bättre på att engagera. Många kan sina ämnen väldigt väl, men är inte alls goda pedagoger. (…) Det finns vissa ljuspunkter, då föreläsarna riktigt lyser av engagemang och iver. Det är då studenterna lyssnar och blir intresserade. Mer pedagogik på universitetet!”

14 © Synovate 2008 13 Bilden av LiU Majoriteten av studenterna har en positiv bild av LiU HU studenter mer positiva än i mätningen 2008 Det är det fortfarande många som inte vet (ca 25%) eller inte instämmer LiTH studenter har den mest positiva bilden av LiU och studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap har en något mindre positiv bild TotaltFilfakHULiTHUtb vet Förnyare inom utbildning och forskning65 (64) 58 (60) 66 (64) 70 (69) 55 (61) Internationell lyskraft55 (53) 50 (52) 49 (38) 60 (60) 61 (58) Samverkar framgångsrikt med näringsliv och samhälle 60 (60) 54 (55) 54 (46) 67 (69) 54 (58) Bas: Samtliga 6960

15 © Synovate 2008 14 84 % skulle rekommendera LiU till andra På totalnivå är resultaten nästan identiska med mätningen 2008 – 84 % skulle rekommendera LiU till andra och något färre 78 % skulle rekommendera sin utbildning till andra HU har något bättre resultat än 2008 TotaltFilfakHULiTHUtb vet Jag är stolt över att studera på LiU79 (79) 76 (78) 74 (71) 84 (84) 74 (77) Jag skulle rekommendera min utbildning78 (78) 74 (77) 75 (71) 85 (84) 68 (72) Jag skulle rekommendera LiU till andra84 (85) 82 (86) 77 (76) 89 (89) 78 (81) Bas: Samtliga 6960

16 Hur blir man mottagen när man börjar på LiU?

17 © Synovate 2008 16 Andelen studenter som är nöjda med HUs introduktion har ökat Andelen som är nöjda med Universitetets eller utbildningens introduktion till studierna (studiekrav, studieformer, utbildningsinformation) har ökat från 58% till 63% -LiTH studenter mest nöjda med introduktionen 69% nöjda -HU som fick lägst andel nöjda 2008 har nu 60% nöjda jämfört med 49% förra gången -Filfak och Utbildningsvetenskap ligger på 57% respektive 58% Andelen som är uttalat missnöjda är 15% på utbildningsvetenskap och 12% för HU Bland de som är 20 och yngre är två tredjedelar (67%) nöjda med introduktionen Äldre studenter mindre nöjda (54 %) Inga skillnader mellan olika campus

18 © Synovate 2008 17 Nolle-P är mycket uppskattat av studenterna Nolle-P är uppskattat av studenterna, 84 % är nöjda med mottagningen -Det är samma andel som i mätningen 2008 -Äldre studenter är inte lika positiva, 65 % av studenter som är 30+ uppskattar Nolle-P 11 % deltog inte i Nolle-P -Det är en minskning jämfört med 2008 då 15 % uppgav att de inte deltog -Fortsatt många på utbildningsvetenskap som inte deltar 23 % -Större andel icke-deltagande på Campus Norrköping 20 % och Campus Övriga 27 % En liten andel 3 procent uppfattade inte att Nolle-P erbjöds överhuvudtaget -Ungefär samma andel som 2008 (4 %)

19 Hur mycket pluggar LiU studenter och hur svårt är det?

20 © Synovate 2008 19 3 av 10 studerar mindre än 30 h i veckan Svårt att göra en korrekt uppskattning på antal timmar som man studerar, resultaten inte en exakt siffra utan en indikation. 3 av 10 studenter (29 %) lägger ner 30 timmar eller mindre i veckan på sina studier (ingen skillnad mot 2008) -Andelen som lägger ner mindre än 30 h per vecka har ökat något på Utb vetenskap och Filfak 4 av 10 studenter (43 %) lägger ner 40 tim eller mer på sina studier i veckan (exakt samma siffra som 2008) -Studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap lägger ner mindre tid på sina studier än de som läser på LiTH och HU Svagt samband mellan antal hp man läser och uppskattad tid man lägger ned på studierna

21 © Synovate 2008 20 Studenter på LiTH och HU lägger ner mer tid på sina studier Bas: Samtliga 6960 Antal timmar i genomsnitt på studier per vecka +3% +6%

22 © Synovate 2008 21 Två av tio läser mer än 30 hp per termin Bas: Samtliga 6960 Studietakt – andel studenter som läser x antal högskolepoäng Urvalet är inte representativt då personer som läser mindre än 22,5 hp inte är inkluderade

23 © Synovate 2008 22 Tre av 10 studenter jobbar extra under terminstid Oftast 1-10 tim per vecka Bas: Har extrajobb 2070 Antal timmar extraarbete i genomsnitt 30 % av studenterna vid LiU har ett extrajobb vid sidan av studierna under terminstid Andelen som har ett extrajobb är något lägre 30 % jämfört med 34% 2008. I övrigt är svaren på frågan hur mycket man jobbar är nästan identiska med resultaten 2010.

24 © Synovate 2008 23 8 av 10 tycker att prestationskraven är lagom utmanande eller utmanande på ett positivt sätt Drygt hälften (52 %) av alla LiU studenter upplever att prestationskraven är utmanande på ett positivt sätt och 28% tycker att kraven är lagom utmanande, brutto 80% Inte några större skillnader i andelen som tycker att prestationskraven är utmanande på ett negativt sätt när det gäller studenter utan barn (10%) respektive med barn (13%) Resultaten är helt i linje med NSI mätningen 2008

25 © Synovate 2008 24 Studenter på LiTH och HU uppfattar prestationskraven som mer utmanande Bas: Samtliga 6960 Upplevelse av prestationskraven i studierna Var tionde student på Filfak och Utb vet upplever inte kraven som tillräckligt utmanande

26 © Synovate 2008 25 Studierna mer utmanande på LiTH och HU än på Filfak och Utbildningsvetenskap Studenter på LiTH och HU upplever att prestationskraven är mer utmanande än studenter på Filfak och Utb vetenskap -MEN skillnaderna är förvånansvärt små om man betänker tex antalet nedlagda studietimmar Inga större skillnader vg hur många poäng man läser – de som läser mindre än 22,5 högskolepoäng är något mer benägna att tycka att studierna är utmanande på ett negativt sätt (15%) Resultatet ser ut ungefär som en normalfördelningskurva -11% upplever att det är för svårt - 7 % tycker att det är för lätt TotaltFilfakHULiTHUtb vet Brutto utmanande (för svårt/svårt)634974 49 Brutto ej utmanande (lagom/för lätt)3246252246 Vanskligt att tolka svaret: ”lagom utmanande, klarar av studierna utan några svårigheter”

27 © Synovate 2008 26 Studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap vill ha mer schemalagd undervisning 65 % av alla studenter är nöjda med andelen schemalagd tid – på totalnivå är resultaten nästan identiska med mätningen 2008 Väldigt få, 4 %, önskar att de hade mindre schemalagd undervisning LiTH studenter mest nöjda med andelen schemalagd undervisning Studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap önskar att de hade mer schemalagd undervisning Stora skillnader mellan fakulteterna: Nöjda i % med andelen schemalagd tid -Filfak 43 % (48 %) -HU 72 % (71 %) -LiTH 81 % (81 %) -Utb vet 51% (61 %) Tendens: Något större andel studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap önskar mer schemalagd undervisning

28 © Synovate 2008 27 Tre av tio studenter önskar mer schemalagd undervisning Bas: Samtliga 6960 Synpunkter på andelen schemalagd undervisning +12 +5

29 Prioriterade förbättringsområden - vad är det som gör att man trivs på LiU?

30 © Synovate 2008 29 Viktigaste förbättringsområden TOTALNIVÅ Utbildningen har överlägset störst påverkan på hur nöjd man är som student totalt sett Övriga områden har avsevärt mindre påverkan men är förbättringsområden eftersom bara runt hälften av studenterna är nöjda med: -Lokaler både tillgång och kvalitet/funktion -LiUs positionering gentemot andra universitet dvs om man uppfattar LiU som ett universitet med internationell lyskraft, förnyare och ett universitet som framgångsrikt samverkar med näringsliv och samhälle -Stödtjänsterna -Hur man trivs på sin utbildning (stämningen och gemenskapen) -Introduktion till studierna

31 Utbildningen

32 © Synovate 2008 31 TotaltFilfakHULiTHUtb vet Andel nöjda 20106762657649 Andel nöjda 200866(66)(60)(75)(56) 2/3 nöjda med sin utbildning på LiU Sambandsanalysen visar att utbildningen är den i särklass viktigaste drivkraften för om man är en nöjd med livet som student på LiU 67 % nöjda med den utbildning de fått på LiU – nästan samma andel som i mätningen 2008 (66 %) -Andelen nöjda HU studenter har ökat från 60% till 65% -Något färre nöjda på Utbildningsvetenskap Examinationsformerna har också fått något högre betyg i årets mätning – upp från 56% till 59% nöjda Andel i % som svarade att de var nöjda med den utbildning de hittills genomgått på LiU

33 © Synovate 2008 32 TotaltFilfakHULiTHUtb vet Andel nöjda 20105451546138 Andel nöjda 20085152455740 Något fler studenter är nöjda med möjligheterna till inflytande Studenterna är något mer nöjda med möjligheterna till studentinflytande – andelen nöjda har ökat från 51% till 54% Andelen nöjda på HU har ökat med 9 procentenheter Studenter som är mycket aktiva i kåren/sektionen/studentförening är betydligt mer nöjda än studenter som inte alls är aktiva (66 % jämfört med 45 %) Andel i % nöjda med möjligheter till studentinflytande på sin utbildning

34 © Synovate 2008 33 Filfak - UTBILDNING Bas: Samtliga 2104 Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning 53 26 33 39 58 66 55 51 62 Topbox 59 27 38 40 61 67 60 52 66 Topbox 2008

35 © Synovate 2008 34 HU - UTBILDNING Bas: Samtliga 1233 Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning 53 25 36 21 49 78 61 54 65 Topbox 48 24 31 17 40 80 60 45 60 Topbox 2008

36 © Synovate 2008 35 LiTH - UTBILDNING Bas: Samtliga 2868 Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning 65 32 38 55 68 74 66 61 76 Topbox 60 30 37 52 65 72 66 57 75 Topbox 2008

37 © Synovate 2008 36 Utbildningsvetenskap - UTBILDNING Bas: Samtliga 737 Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning 52 25 30 34 41 50 44 38 49 Topbox 54 32 38 39 45 54 51 40 56 Topbox 2008

38 © Synovate 2008 37 Lärarna bäst på att förmedla kunskap och sämst på återkoppling Lärare på alla fakulteter dåliga på att återkoppla – 28 % är nöjda med återkopplingen, exakt samma andel som 2008 -Vad är egentligen återkoppling? -Mest nöjda är studenterna på LiTH där 32% nöjda Lärarna på LiTH får högst betyg på kunskapsförmedling 65 % nöjda med lärarnas förmåga att förmedla kunskap motsvarande siffra för de andra fakulteterna är mellan 52-53 %. 1/3 är nöjda med lärarnas förmåga att inspirera dem i studierna 42 % av studenterna på LiU, är nöjda med “tydligheten på de krav som ställs på dig i dina studier” -Rätt stora skillnader mellan fakulteterna -55 % nöjda på LiTH -21 % på HU (bättre än 2008)

39 © Synovate 2008 38 TotaltFilfakHULiTHUtb vet Förmedla kunskap58 (57) 53 (59) 53 (48) 65 (60) 52 (54) Inspirera35 (36) 33 (38) 36 (31) 38 (37) 30 (38) Återkoppling28 (28) 26 (27) 25 (24) 32 (30) 25 (32) Tydlighet i kraven42 (40) 39 (40) 21 (17) 55 (52) 34 (39) Sex av tio studenter nöjda med lärarnas förmåga att förmedla kunskap Resultaten relativt oförändrade på totalnivå -Skillnader mellan fakulteterna: -något bättre resultat för HU och LiTH -något sämre resultat för Filfak och Utbildningsvetenskap

40 © Synovate 2008 39 Att vara nöjd med sin utbildning är den viktigaste drivkraften till att man är nöjd med livet som student vid LiU De tre viktigaste förbättringsområdena inom utbildning är: -Lärarnas förmåga att inspirera i studierna -Arbetsformerna på utbildningen -Lärarnas förmåga att förmedla kunskap Andra områden med förbättringspotential är: -Möjligheter till studentinflytande -Tydligheten i de krav som ställs samt -Utbildningens relevans för framtida yrkesliv (hög korrelation – ok topbox värde) Precis som i undersökningen 2008 visar sambandsanalysen att Lärarnas återkoppling på dina prestationer inte verkar ha så stor betydelse för hur LiU studenter totalt sett uppfattar sin utbildning. Viktigaste förbättringsområden - UTBILDNING

41 © Synovate 2008 40 Nöjd Student Index – Största programmen -Informationsteknologi (T7)92 (96)(51) -Kommunikations- o transpostsyst (T8)92 (95)(77) -Datateknik (T2)90 (85)(152) -Medieteknik (T9)89 (88) (119) -Grafisk design (T32)89 (79)(85) -Kemisk biologi (T31)88 (90)(83) -Industriell ekonomi internationell (T4)88 (84)(94) -Miljövet prog (F7)88 (78) (109) -Prog i samhälls o kulturanalys (F12)88 (73)(43) -Maskinteknik (T10)87 (89)(249) -Teknisk fysik (T13)87 (87) (245) -Logopedprogrammet (V2)87 (83)(94) -Teknisk biologi (T11)86 (92)(98) -Industriell ekonomi (T5)86 (86)(295) -Sjukgymnast (V7)86 (81)(107) -Biologi (T30)86 (74)(76) NSIProgram NSI= Visar andelen som gett betyget 4 eller 5 på totalnivå dvs hur nöjda eller missnöjda de är med livet som student på LiU Antal svarande

42 © Synovate 2008 41 Nöjd Student Index – Största programmen -Affärsjuridiska programmen (F2)85 (87)(146) -Ekonomprog (F20)84 (80)(235) -Medicinsk biologi (V6) 81 -(86) -Internationella ekonomprog (F19)81 (83)(170) -Design och produkt utv (T3)81 (72)(101) -Arbetsterapeut (V5)80 (69)(103) -Pol kand/mag prog (F9)77 (77)(100) -Systemvet prog (F14)77 (75)(78) -Läkarprogrammet (V1)77 (74)(386) -Kulturvet programmen (F6)76 (70)(37) -Psykologprogrammet (F3)76 (74)(131) -Kognitions vet prog (F5)75 (84)(77) -Kultur, samhälle, mediegest (F4)75 (78) (84) -Lärarprog Norrköping (L3)75 (77)(256) -Socionomprog (F22)75 (75)(159) -Ing byggnadsteknik (T15)75 (73)(46) -Lärarprog Linköping (L2)74 (77)(434) -Prog i personal o arb vet (F8)72 (85)(160) -Sjuksköterskeutb (V8)72 (63)(223) -Sjuksköterskeutb Norrköp/Nyköp (V9)67 (79)(147) NSIProgram Antal svarande

43 Fysisk arbetsmiljö

44 © Synovate 2008 43 Andel nöjda 2010…TotaltVallaCampus USNorrköpingÖvriga Plats för självstudier4538 (- 11)45 (+ 1)64 (- 1)72 (+ 22) Undervisningslokaler6970 (- 5)46 (- 2)78 (+ 6)87 (+ 39) Tekniska hjälpmedel5758 (- 2)51 (+ 12)55 (+3)79 (+ 32) Matplatser / microvågsugnar3032 (- 13)14 (- 4)37 (+/- 0)68 (+19) Caféer och restauranger5359 (+ 2)43 (- 4)40(+/- 0)24 (- 19) Lugna platser2628 (- 4)14 (+ 3)30 (+ 4)59 (+ 41) Gemensamma utrymmen…5558 (- 1)37 (+ 4)58 (+ 4)71 (+ 40) Sammanfattningsvis….5050 (- 10)33 (+/- 0)59 (+ 2)83 (+ 51) Fysisk arbetsmiljö – TILLGÅNG Trend vad gäller den fysiska arbetsmiljön: Valla – nedCampus US – lite upp/lite ned Övriga – kraftigt uppNorrköping – svagt upp Förändringen i % från mätningen 2008

45 © Synovate 2008 44 Andel nöjda 2010…TotaltVallaCampus USNorrköpingÖvriga Plats för självstudier6260 (- 4)62 (+ 5)65 (+ 2)87 (+ 52) Undervisningslokaler5859 (- 2)41 (- 7)66 (- 5)81 (+41) Tekniska hjälpmedel5253 (- 7)56 (+ 11)47 (+/-0)71 (+33) Matplatser / microvågsugnar4042 (- 12)27 (- 10)43 (+ 6)60 (+9) Caféer och restauranger3940 (+ 6)36 (- 4)37 (+ 6)22 (-12) Lugna platser3235 (- 4)17 (+ 1)34 (+ 1)58 (+36) Gemensamma utrymmen…5355 (- 1)36 (+/-0)55 (+ 4)69 (+40) Sammanfattningsvis….5253 (- 5)38 (- 2)58 (+3)81 (+52) Fysisk arbetsmiljö – KVALITET & FUNKTION Trend vad gäller den fysiska arbetsmiljön: Valla – nedCampus US – lite upp/lite ned Övriga – kraftigt uppNorrköping – svagt upp Förändringen i % från mätningen 2008

46 Öppen fråga

47 © Synovate 2008 46 Fler grupprum/studierum och bättre föreläsare står överst på önskelistan (1/2) Bas: Av de 1000 öppna svar som lästs igenom och kodats När LiU studenterna själva fick beskriva det viktigaste förbättringsområdet så kom fler enskilda studieplatser/studierum på första plats -18% Fler grupprum/arbetsutrymmen/enskilda studierum/vilorum -10% Bättre föreläsningar/pedagogik/Bättre/fler föreläsare/lärare/Bättre kvalité hos lärarna/föreläsarna -10% Fler/Bättre mat/sittplatser/Fler utomhusbänkar -10% Bättre lokaler/Bättre inredning/Bättre miljö/arbetsmiljö -8% Ställa större krav/Bättre kvalitet på/utveckling/förbättring av utbildningar/kurser -8% Mer köksutrustning Om du fick förbättra en sak vid LiU vad skulle det vara?

48 © Synovate 2008 47 Tre tydliga teman: Fysisk arbetsmiljö, Mat och Lärare/Arbetsformer (2/2) Bas: Av de 1000 öppna svar som lästs igenom och kodats -7% Bättre/Mer kommunikation/samarbete/integration/ studiebesök/företagskontakter -6% Billigare priser på mat/fika/Billigare/Bättre/Fler/restauranger/ matställen/caféer -6% Bättre/Tydligare information/Få information tidigare -5% Fler/Bättre tillgång till datorer/programvaror till dator/skrivare/kopiator/Bättre internet/hemsidor -5% Fler föreläsningar/Mer lärarledd undervisning/Mer/Bättre schemalagd tid -5 %Tydligare mål/instruktioner/kursupplägg/inlärningsmål Om du fick förbättra en sak vid LiU vad skulle det vara? Mat Fysisk arbetsmiljö Lärare/Arbetsformer/Mål

49 Social studiemiljö

50 © Synovate 2008 49 En av tre studenter är mycket/ganska aktiva – få aktiva på Utbildningsvetenskap Bas: Samtliga 6960 Andelen studenter som är aktiva i studentkåren, sektion eller någon studentförening (+3) (+/-0) (-3) (+3) (+/-0) (-3) (+1) (-1) (+2) (-2) (+/-0) (+2) (-5) Intressant att notera: Ingen samvariation mellan antalet studietimmar och hur studentaktiv man är – snarare tvärtom

51 © Synovate 2008 50 8 av 10 LiU studenter nöjda med den sociala miljön på sin utbildning Yngre studenter upplever den studiesociala miljön som mer positiv än äldre studenter -Relativt stora skillnader 88 % av studenter som är 20 år och yngre upplever att stämningen är god mellan motsvarande siffra för äldre studenter (30+) är 68 % -Kanske inte så förvånande men eftersom det sociala livet i hög grad bidrar till att man trivs med livet på LiU kanske det är något att diskutera vidare – studentkåren? Den dimension som får sämst resultat är “Relationerna mellan studenterna på min utbildning präglas av stark gemenskap” -15 % instämmer inte, drygt hälften instämmer (57%) -Något bättre gemenskap bland studenter på LiTH (62 %) och HU (58 %) än på Filfak (51 %) och Utb vet (49 %)

52 Barriärer

53 © Synovate 2008 52 En tredjedel upplever att negativ stress är ett stort hinder för att lyckas i studierna vid LiU Bas: Samtliga 6960 Har du någon gång upplevt att något av följande har varit ett stort hinder för att du ska lyckas i dina studier vid LiU? (25) (5) (28*) (ny) (1) (10) (9) (1) (47) Svarsalternativen har ändrats sedan 2008 (”psykisk ohälsa och stress”) så resultaten är inte jämförbara. Män24% Kvinnor38%

54 © Synovate 2008 53 Andel av svenska befolkningen som har besvär av ängslan, oro eller ångest – SCB 16 - 24 år Studenter 16-84 24 % totalt 14 % män 33 % kvinnor 12% 22% SCBs ULF undersökning (Undersökning om levandsförhållanden – cirka 7500 respondenter) Har svarat med något av alternativen ”Ja, lätta besvär” eller ”Ja, svåra besvär” på en direkt fråga om man har besvär av ängslan, oro eller ångest. Studenter

55 © Synovate 2008 54 En av tio upplever att psykisk ohälsa är ett stort hinder för att lyckas med studierna 32 % av alla studenter har upplevt att negativ stress varit ett stort hinder för att lyckas i studierna -En hög andel men detta verkar vara ett generellt samhällsproblem En av tio upplever att psykisk ohälsa varit ett stort hinder för att lyckas i studierna En hel del har sökt sig till Studenthälsan men det finns ett glapp mellan andelen som behöver hjälp och de som fått hjälp Av dem som upplever…. Ej haft behovHaft behov ej fått hjälp Haft behov ej sökt hjälp Fått hjälp Negativ stress5342117 Psykisk ohälsa2273727 Svårt att tolka – vad betyder detta?

56 © Synovate 2008 55 En femtedel av studenterna upplever att ekonomin är ett stort hinder för att lyckas i studierna Ekonomi -En femtedel (21 %) av alla studenter upplever att ekonomin någon gång varit ett stort hinder för att de ska lyckas i sina studier -Något färre än förra mätningen då 25 % uppgav detta. -Nedgången kan delvis förklaras av att fler yngre studenter har svarat denna gång än i studentundersökningen 2008 -Vanligare att äldre studenter upplever detta som ett problem 32 % av de som är 30+ jämfört med 15 % bland de som kommer direkt från gymnasiet (20 år eller yngre) Överlappning -Relativt stor överlappning mellan de olika hindren: -47 % upplever inget hinder -Men resten 53 % upplever fler än ett hinder - i snitt har dessa svarat att de upplever två hinder (2,05)

57 © Synovate 2008 56 (19) (25) HU studenter upplever i något högre utsträckning att negativ stress är ett hinder i studierna Bas: Samtliga 6960 Hinder för att lyckas i studier (25) (29) (32) (47) (44) (43) (54) (42)

58 Stödtjänster

59 © Synovate 2008 58 Stödtjänsterna når inte ut till alla de som behöver hjälp Bas: Samtliga 6960 Andelen studenter som inte haft behov/haft behov men ej fått hjälp/fått hjälp

60 © Synovate 2008 59 Viktigaste förbättringsområden - STÖDTJÄNSTER De tre viktigaste förbättringsområdena är: -Studieplanering och diskussion kring studiesituationen, 43% av studenterna är nöjda och det har relativt stor påverkan på totalbetyget. Med tanke på att många studenter upplever negativ stress så är den här typen av stödtjänster ett viktigt verktyg -Administrativa servicen – har störst påverkan och 57% är nöjda med detta, stor kontaktyta alla måste skaffa LiU-kort, hygienfaktor borde inte vara omöjligt att få till -Information och diskussion om studier eller praktik utomlands, väger mindre tungt men bara drygt hälften av studenterna är nöjda med detta så det finns en förbättringspotential

61 Universitetsbiblioteket

62 © Synovate 2008 61 Åtta av tio LiU studenter är nöjda med Universitetsbiblioteket En av tio studenter (9%) uppger att de inte har använt Universitetsbiblioteket Av de som svarat på frågan uppger 8 av 10 studenter (79%) att de överlag är nöjda med Universitetsbiblioteket Tre fjärdedelar är nöjda med öppetiderna (76%) och utbudet av böcker, tidskrifter, e-resurser (75%) En femtedel (21 %) har inte fått undervisning i informationssökning -Av dem som har fått undervisning är 6 av 10 nöjda med den Stora skillnader mellan olika fakulteter -Studenter på HU är mer aktiva biblioteksanvändare, samtliga använder sig av Universitetsbiblioteket -LiTH studenter minst aktiva, 18 % uppger att de inte har använt universitetsbiblioteket

63 © Synovate 2008 62 Två av tio LiTH studenter har inte använt sig av Universitetsbiblioteket Flest nöjda studenter på HU men inte några stora skillnader i andel nöjda per fakultet Förvånansvärt hög andel studenter på LiTH uppger att de inte har använt Universitetsbiblioteket, 18 % Relativt stor andel som svarar “vet ej”, svårt att veta exakt vad som ligger bakom ett sådant svar men en tänkbar förklaring är att man har liten erfarenhet av Universitetsbiblioteket så man avstår ifrån att svara TotaltFilfakHULiTHUtb vet Andel nöjda79778278 Andel missnöjda33233 Har ej använt930182 Vet ej731134 Har ej använt + vet ej1661316

64 LiUs framförhållning schema & litteraturlista

65 © Synovate 2008 64 52% av studenterna är nöjda med LiUs framförhållning när det gäller att göra kursschemat tillgängligt -En hög andel är uttalat missnöjda (23%) Andel nöjda per fakultet: -60% LiTH -53% HU -46% Filfak -41% Utb vet Drygt hälften av studenterna nöjda med LiUs framförhållning vg schema och litteraturlista 53% av studenterna är nöjda med LiUs framförhållning när det gäller att göra litteraturlistan tillgänglig -En hög andel uttalat missnöjda (19 %) Andel nöjda per fakultet -57% LiTH -56% HU -50% Filfak -41% Utb vet KursschemaLitteraturlista

66 Externa utbildningsmoment

67 © Synovate 2008 66 Totalt sett är två tredjedelar av de som gjort praktik/klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning/examtensarbete/uppsats utanför universitetet nöjda med den externt förlagda utbildningen -Det i särklass viktigaste förbättringsområdet när det gäller externt förlagd utbildning är hur utbildningen organsierar dessa moment -Bara 4 av 10 är nöjda med detta på Utb vet är andelen nöjda 29% Externt förlagd utbildning – många missnöjda med organisationen kring detta TotaltFilfakHULiTHUtb vet Andel som har gjort praktik/ex-jobb3121591572 Sammantaget nöjda66 697457 Utbildningens organisation av de externt förlagda momenten 4034504529 Psykosocial miljö72 698267 Stödet från externa handledare6766686964

68 © Synovate 2008 67 Det i särklass viktigaste förbättringsområdet när det gäller externt förlagd utbildning är hur utbildningen organsierar dessa moment -Bara 4 av 10 är nöjda med detta Den psykosociala miljön (hur man blir bemött av personalen) har också stor påverkan men många är nöjda med det (72%) -Svårare för LiU att påverka och styra detta Viktigaste förbättringsområden – EXTERNT FÖRLAGD UTBILDNING Stödet från externa handledare har också förbättringspotential även om många är relativt nöjda med det(69%)

69 Särbehandling

70 © Synovate 2008 69 Fyra procent av studenterna har varit utsatta för mobbning Inga större förändringar sedan mätningen 2008 – svag trend nedåt Fyra procent (257 stycken) av studenterna har varit utsatta för mobbning -Vanligast att det är andra studenter som utsätter en för mobbning -78 % andra studenter, 37 % lärare/handledare -Inga större skillnader mellan fakulteter -Äldre studenter (10 %) uppger att de blivit mobbade i högre utsträckning än yngre studenter (3 %) 3 % (197 stycken) har varit utsatta för sexuella trakasserier -Vanligare bland kvinnor (4 % jfr med 1 % bland männen)

71 © Synovate 2008 70 Runt 4% av studenterna upplever sig diskriminerade pga kön respektive ålder 4% upplever sig diskriminerade pga av kön -Vanligare bland kvinnor 7 % jämfört med 2 % av männen -Något vanligare på HU 6 % 4 % upplever sig diskriminerade pga av ålder -Något vanligare på Utbildningsvetenskap 8 % diskriminerade Få upplever diskriminering pga av: -Sexuell läggning (0 %) -Funktionsnedsättning (1 %) -Religion och trostillhörighet (3 %) -Etnisk tillhörighet (2 %) Sex av tio vet inte var de ska vända sig för stöd och hjälp om de skulle bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller mobbning

72 Sammanfattning och en kort jämförelse

73 © Synovate 2008 72 Executive Summary 1.NSI mätningen visar att den stora majoriteten av de som pluggar på LiU är nöjda med livet som student – 81 % ger en 4a eller 5a i betyg 1.En liten ökning från 2008 (79 %) 2.Andelen nöjda studenter på HU har ökat 2.Två tredjedelar (67%) av studenterna är nöjda med sin utbildning på LiU 1.Viktigaste drivkraften bakom att vara nöjd med livet som student på LiU 2.Stor spännvidd mellan programmen (100-30 i Nöjd Studentindex) 3.Golvet ligger lite lågt 3.Stor andel som upplever stress som hinder för att lyckas i studierna 1.32 % upplever negativ stress som ett stort hinder att lyckas, 11 % lider av psykisk ohälsa 2.Stödtjänsterna behöver nå ut bättre till studenterna 3.Tydligare krav och bättre återkoppling kan vara en väg att minska stressen

74 73 © Synovate 2008 Thank You For Your Attention. Our Curiosity Is All Yours.

75 Bilaga 1 Studenter med barn

76 © Synovate 2008 75 Andelen studenter med barn varierar stort mellan fakulteterna: -Filfak 8 % -HU 13% -LiTH 2% -Utbildningsvetenskap 23% Av de som deltagit i NSI undersökningen uppger 8 % att de har barn Studenter som har barn är mindre nöjda jämfört med dem som inte har barn -69 % av studenter med barn är nöjda med livet som student vid LiU jämfört med 82 % av studenter utan barn -Fler upplever att ekonomin är ett hinder för att lyckas i studierna – 30 % jämfört med 20 % för de utan barn Studenter med barn upplever livet som tuffare än de utan barn

77 © Synovate 2008 76 Svårt att få tiden att räcka till? Nio av tio som har barn är inte aktiva i studentkåren/sektion eller studentförening -Upplever i mindre utsträckning att relationerna mellan studenterna präglas av stark gemenskap (49% jfr 57%) -Uppfattar att möjligheterna till studentinflytande är mindre (41 % jfr 55%) Lägger ner lika mycket tid på studierna som andra studenter Betydligt fler har ett extrajobb vid sidan av studierna -43 % jämfört med 29 % Studenter med barn är inte mer missnöjda med LiUs framförhållning vad gäller schema och litteraturlistor

78 Bilaga 2 Profil

79 © Synovate 2008 78 Profil Bas: Samtliga 6960 Kön Män 21-2930+ Ålder <20 Kvinnor

80 © Synovate 2008 79 Profil Bas: Samtliga 6960 Filfak HULiTH Utb vet Fakultet Campus Valla Campus Nrkpg Campus US Övriga Campus

81 © Synovate 2008 80 68 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Profil Bas: Samtliga 6960 1-2 3-67+ Antal terminer studerat Flyttat från annan kommun för att studera på LiU JA – flyttat från annan kommun NEJ– inte flyttat från annan kommun

82 Bilaga 3 Fysisk arbetsmiljö

83 © Synovate 2008 82

84 © Synovate 2008 83

85 © Synovate 2008 84

86 © Synovate 2008 85

87 © Synovate 2008 86

88 © Synovate 2008 87

89 © Synovate 2008 88

90 © Synovate 2008 89


Ladda ner ppt "© 2008. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate Ltd. They are strictly."

Liknande presentationer


Google-annonser