Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Syfte & genomförande 2 NSI, Image och attraktionskraft 10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Syfte & genomförande 2 NSI, Image och attraktionskraft 10"— Presentationens avskrift:

0 NSI 2010 Anna Ullman S

1 Innehåll Syfte & genomförande 2 NSI, Image och attraktionskraft 10
Introduktion/Mottagande 15 Hur mycket pluggar LiU studenterna? 18 Prioriterade förbättringsområden 28 Utbildningen 30 Fysisk arbetsmiljö 42 Öppen fråga 45 Social studiemiljö 48 Barriärer 51 Stödtjänster 57 Universitetsbiblioteket 60 Framförhållning 63 Externa utbildningsmoment 65 Särbehandling 68 Sammanfattning 71

2 Syfte och genomförande
2

3 Syfte och genomförande
Uppföljning av den tidigare undersökningen Att kartlägga studenternas arbetsmiljö Analysen skall resultera i konkreta handlingsplaner Metod: Webbundersökning Undersökningen genomfördes mars 2010 Svarsfrekvens: Webbenkäten gick ut till studenter Totalt svarade 6960 studenter Svarsfrekvensen på totalnivå var 46% Mer information finns i Metodbeskrivning och läsinstruktion

4 Svarsfrekvens I studentundersökningen 2008 var svarsfrekvensen 51 procent, svarsfrekvensen har alltså gått ned något sedan den tidigare mätningen (- 5%) Svårt att säga exakt vad detta beror på, tänkbara förklaringar: Första halvan av fältperioden låt precis under LiTHs tentaperiod – det bidrog sannolikt till en lägre svarsfrekvens bland LiTH studenterna Kriterierna för urvalet ändrades inför NSI 2010 och undersökningen inkluderar även omregistrerade studenter, detta kan också påverka svarsfrekevensen negativt - studenter som är omregistrerade på en enstaka kurs är sannolikt mindre svarsbenägna än dem som är mitt uppe i sina heltidsstudier Finns en allmän nedåtgående trend när det gäller att delta i undersökningar

5 Svarsfrekvens – per fakultet
Svarsfrekvensen har gått ned på alla fakulteteter Svarsfrekvensen är lägst på Utbildningsvetenskap Totalt 2010 2008 Filfak 47 % 51 % HU 59 % 62% LiTH 44 % 48 % Utb vetenskap 36 % 46 %

6 Urval I studentundersökningen 2008 definierades “urvalet” som följer: en totalundersökning bland LiU studenter som läser minst 22,5 poäng och har studerat föregående termin vid LiU. Urvalet till NSI 2010 är detsamma som 2008 med skillnaden att det även inkluderar studenter som är omregistrerade Detta innebär att det totala urvalet är större än 2008 I LADOK kan man inte urskilja hur många högskolepoäng studenterna är omregistrade på, vilket gör att undersökningen omfattar studenter som är omregistrerade på färre högskolepoäng än 22,5

7 Profil – urval jämfört med svarande i undersökningen
Jämfört med urvalet är det något fler kvinnor som har svarat på webbundersökningen På fakultetsnivå ligger profilen på de svarande nära urvalsprofilen Fler studenter på LiTH i urvalet Variabel Undersökning Urval Man 46 % (42 %) 52 % (48 %) Kvinna 54 % (57 %) 48 % (51%) Filfak 30 % (33 %) 29 % (33 %) HU 18 % (18 %) 14 % (15 %) LiTH 41 % (34 %) 43 % (36 %) Utb vetenskap 11 % (15 %) 13 % (16 %)

8 Undersökningsmodell Sammanfattande omdöme Bakgrundsvariabler
Antal studietim/v. Aktiv i studentlivet Särbehandling Extrajobb Barriärer Sammanfattande omdöme Introduktion Nolle-P Lokalernas kvalité & funktion Utbildningen Tillgång till lokaler Externa utb. moment Studiesocial miljö Image Stödfunktioner

9 Undersökningsmodell Utbildning Sammanfattande Sambandsanalys omdöme
Utbildningen Externa utb. moment Introduktion Nolle-P Studiesocial miljö Sammanfattande omdöme Image Sambandsanalys Stödfunktioner Lokalernas kvalité & funktion Tillgång till lokaler Fysisk arbetsmiljö

10 NSI, Image & attraktionskraft
10

11 8 av 10 nöjda med livet som student på LiU
81 % av alla studenter är nöjda med livet som student på Linköpings Universitet – en ökning med 2 procentenheter från 2008 LiTH ligger i topp 86% (85%) Filfak 78% (79%) HU 76% (72%) Utb vet 75% (77%) 67 % av alla var nöjda med sin utbildning Motsvarande siffra för 2008 var 66 % Studenterna är liksom i tidigare mätning mer nöjda med livet som student i sin helhet än de är med sin utbildning specifikt Att vara nöjd med sin utbildning är den i särklass viktigaste drivkraften till att man är en nöjd student Generell trend i årets mätning är att resultaten på totalnivå inte har ändrats så mycket men det är skillnader mellan fakulteterna – HU har bättre resultat medan Utbildningsvetenskap har något sämre resultat Siffrorna anger topboxvärden alltså andelen som gett en 4a eller 5a i betyg Bas: Samtliga 6936

12 Några öppna svar om LiU…
” Mer utrymmen för studier, oftast väldigt svårt att få bord i tex A & C - huset på tenta-p! Sedan är mikro-köerna lite väl långa ibland! Annars mitt bästa val i livet att gå på LIU!” ”Det är lika viktigt att inspirera studenter som att lära ut fakta! Föreläsare och lärare måste bli bättre på att engagera. Många kan sina ämnen väldigt väl, men är inte alls goda pedagoger. (…) Det finns vissa ljuspunkter, då föreläsarna riktigt lyser av engagemang och iver. Det är då studenterna lyssnar och blir intresserade. Mer pedagogik på universitetet!” ” NÖJD! Sveriges trevligaste universitet med kompententa, inspirerande lärare och en härlig studiemiljö. Att inte glömma, ett underbart studentliv. Tack.”

13 Bilden av LiU Majoriteten av studenterna har en positiv bild av LiU
HU studenter mer positiva än i mätningen 2008 Det är det fortfarande många som inte vet (ca 25%) eller inte instämmer LiTH studenter har den mest positiva bilden av LiU och studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap har en något mindre positiv bild Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Förnyare inom utbildning och forskning 65 (64) 58 (60) 66 70 (69) 55 (61) Internationell lyskraft (53) 50 (52) 49 (38) 60 61 (58) Samverkar framgångsrikt med näringsliv och samhälle 54 (55) (46) 67 Bas: Samtliga 6960

14 84 % skulle rekommendera LiU till andra
På totalnivå är resultaten nästan identiska med mätningen 2008 – 84 % skulle rekommendera LiU till andra och något färre 78 % skulle rekommendera sin utbildning till andra HU har något bättre resultat än 2008 Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Jag är stolt över att studera på LiU 79 (79) 76 (78) 74 (71) 84 (84) (77) Jag skulle rekommendera min utbildning 78 75 85 68 (72) Jag skulle rekommendera LiU till andra (85) 82 (86) 77 (76) 89 (89) (81) Bas: Samtliga 6960

15 Hur blir man mottagen när man börjar på LiU?
15

16 Andelen studenter som är nöjda med HUs introduktion har ökat
Andelen som är nöjda med Universitetets eller utbildningens introduktion till studierna (studiekrav, studieformer, utbildningsinformation) har ökat från 58% till 63% LiTH studenter mest nöjda med introduktionen 69% nöjda HU som fick lägst andel nöjda 2008 har nu 60% nöjda jämfört med 49% förra gången Filfak och Utbildningsvetenskap ligger på 57% respektive 58% Andelen som är uttalat missnöjda är 15% på utbildningsvetenskap och 12% för HU Bland de som är 20 och yngre är två tredjedelar (67%) nöjda med introduktionen Äldre studenter mindre nöjda (54 %) Inga skillnader mellan olika campus

17 Nolle-P är mycket uppskattat av studenterna
Nolle-P är uppskattat av studenterna, 84 % är nöjda med mottagningen Det är samma andel som i mätningen 2008 Äldre studenter är inte lika positiva, 65 % av studenter som är 30+ uppskattar Nolle-P 11 % deltog inte i Nolle-P Det är en minskning jämfört med 2008 då 15 % uppgav att de inte deltog Fortsatt många på utbildningsvetenskap som inte deltar 23 % Större andel icke-deltagande på Campus Norrköping 20 % och Campus Övriga 27 % En liten andel 3 procent uppfattade inte att Nolle-P erbjöds överhuvudtaget Ungefär samma andel som 2008 (4 %)

18 Hur mycket pluggar LiU studenter och hur svårt är det?
18

19 3 av 10 studerar mindre än 30 h i veckan
3 av 10 studenter (29 %) lägger ner 30 timmar eller mindre i veckan på sina studier (ingen skillnad mot 2008) Andelen som lägger ner mindre än 30 h per vecka har ökat något på Utb vetenskap och Filfak 4 av 10 studenter (43 %) lägger ner 40 tim eller mer på sina studier i veckan (exakt samma siffra som 2008) Studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap lägger ner mindre tid på sina studier än de som läser på LiTH och HU Svagt samband mellan antal hp man läser och uppskattad tid man lägger ned på studierna Svårt att göra en korrekt uppskattning på antal timmar som man studerar, resultaten inte en exakt siffra utan en indikation.

20 Studenter på LiTH och HU lägger ner mer tid på sina studier
Antal timmar i genomsnitt på studier per vecka +3% +6% Bas: Samtliga 6960

21 Två av tio läser mer än 30 hp per termin
Studietakt – andel studenter som läser x antal högskolepoäng Urvalet är inte representativt då personer som läser mindre än 22,5 hp inte är inkluderade Bas: Samtliga 6960

22 Tre av 10 studenter jobbar extra under terminstid Oftast 1-10 tim per vecka
Antal timmar extraarbete i genomsnitt 30 % av studenterna vid LiU har ett extrajobb vid sidan av studierna under terminstid Andelen som har ett extrajobb är något lägre 30 % jämfört med 34% I övrigt är svaren på frågan hur mycket man jobbar är nästan identiska med resultaten 2010. Bas: Har extrajobb 2070

23 8 av 10 tycker att prestationskraven är lagom utmanande eller utmanande på ett positivt sätt
Drygt hälften (52 %) av alla LiU studenter upplever att prestationskraven är utmanande på ett positivt sätt och 28% tycker att kraven är lagom utmanande, brutto 80% Inte några större skillnader i andelen som tycker att prestationskraven är utmanande på ett negativt sätt när det gäller studenter utan barn (10%) respektive med barn (13%) Resultaten är helt i linje med NSI mätningen 2008

24 Studenter på LiTH och HU uppfattar prestationskraven som mer utmanande
Upplevelse av prestationskraven i studierna Var tionde student på Filfak och Utb vet upplever inte kraven som tillräckligt utmanande Bas: Samtliga 6960

25 Studierna mer utmanande på LiTH och HU än på Filfak och Utbildningsvetenskap
Studenter på LiTH och HU upplever att prestationskraven är mer utmanande än studenter på Filfak och Utb vetenskap MEN skillnaderna är förvånansvärt små om man betänker tex antalet nedlagda studietimmar Inga större skillnader vg hur många poäng man läser – de som läser mindre än 22,5 högskolepoäng är något mer benägna att tycka att studierna är utmanande på ett negativt sätt (15%) Resultatet ser ut ungefär som en normalfördelningskurva 11% upplever att det är för svårt 7 % tycker att det är för lätt Vanskligt att tolka svaret: ”lagom utmanande, klarar av studierna utan några svårigheter” Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Brutto utmanande (för svårt/svårt) 63 49 74 Brutto ej utmanande (lagom/för lätt) 32 46 25 22

26 Studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap vill ha mer schemalagd undervisning
65 % av alla studenter är nöjda med andelen schemalagd tid – på totalnivå är resultaten nästan identiska med mätningen 2008 Väldigt få, 4 %, önskar att de hade mindre schemalagd undervisning LiTH studenter mest nöjda med andelen schemalagd undervisning Studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap önskar att de hade mer schemalagd undervisning Stora skillnader mellan fakulteterna: Nöjda i % med andelen schemalagd tid Filfak 43 % (48 %) HU 72 % (71 %) LiTH 81 % (81 %) Utb vet 51% (61 %) Tendens: Något större andel studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap önskar mer schemalagd undervisning

27 Tre av tio studenter önskar mer schemalagd undervisning
Synpunkter på andelen schemalagd undervisning +5 +12 Bas: Samtliga 6960

28 Prioriterade förbättringsområden -vad är det som gör att man trivs på LiU?
28

29 Viktigaste förbättringsområden TOTALNIVÅ
Utbildningen har överlägset störst påverkan på hur nöjd man är som student totalt sett Övriga områden har avsevärt mindre påverkan men är förbättringsområden eftersom bara runt hälften av studenterna är nöjda med: Lokaler både tillgång och kvalitet/funktion LiUs positionering gentemot andra universitet dvs om man uppfattar LiU som ett universitet med internationell lyskraft, förnyare och ett universitet som framgångsrikt samverkar med näringsliv och samhälle Stödtjänsterna Hur man trivs på sin utbildning (stämningen och gemenskapen) Introduktion till studierna

30 Utbildningen 30

31 2/3 nöjda med sin utbildning på LiU
Sambandsanalysen visar att utbildningen är den i särklass viktigaste drivkraften för om man är en nöjd med livet som student på LiU 67 % nöjda med den utbildning de fått på LiU – nästan samma andel som i mätningen 2008 (66 %) Andelen nöjda HU studenter har ökat från 60% till 65% Något färre nöjda på Utbildningsvetenskap Examinationsformerna har också fått något högre betyg i årets mätning – upp från 56% till 59% nöjda Andel i % som svarade att de var nöjda med den utbildning de hittills genomgått på LiU Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Andel nöjda 2010 67 62 65 76 49 Andel nöjda 2008 66 (66) (60) (75) (56)

32 Något fler studenter är nöjda med möjligheterna till inflytande
Studenterna är något mer nöjda med möjligheterna till studentinflytande – andelen nöjda har ökat från 51% till 54% Andelen nöjda på HU har ökat med 9 procentenheter Studenter som är mycket aktiva i kåren/sektionen/studentförening är betydligt mer nöjda än studenter som inte alls är aktiva (66 % jämfört med 45 %) Andel i % nöjda med möjligheter till studentinflytande på sin utbildning Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Andel nöjda 2010 54 51 61 38 Andel nöjda 2008 52 45 57 40

33 Filfak - UTBILDNING Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning
Topbox Topbox 2008 53 59 26 27 33 38 39 40 58 61 66 67 55 60 51 52 62 66 Bas: Samtliga 2104

34 HU - UTBILDNING Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning
Topbox 2008 Topbox 53 48 25 24 36 31 21 17 49 40 78 80 61 60 54 45 65 60 Bas: Samtliga 1233

35 LiTH - UTBILDNING Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning
Topbox 2008 Topbox 65 60 32 30 38 37 55 52 68 65 74 72 66 66 61 57 76 75 Bas: Samtliga 2868

36 Utbildningsvetenskap - UTBILDNING
Andelen som är nöjda/missnöjda med utbildning Topbox 2008 Topbox 52 54 25 32 30 38 34 39 41 45 50 54 44 51 38 40 49 56 Bas: Samtliga 737

37 Lärarna bäst på att förmedla kunskap och sämst på återkoppling
Lärare på alla fakulteter dåliga på att återkoppla – 28 % är nöjda med återkopplingen, exakt samma andel som 2008 Vad är egentligen återkoppling? Mest nöjda är studenterna på LiTH där 32% nöjda Lärarna på LiTH får högst betyg på kunskapsförmedling 65 % nöjda med lärarnas förmåga att förmedla kunskap motsvarande siffra för de andra fakulteterna är mellan %. 1/3 är nöjda med lärarnas förmåga att inspirera dem i studierna 42 % av studenterna på LiU, är nöjda med “tydligheten på de krav som ställs på dig i dina studier” Rätt stora skillnader mellan fakulteterna 55 % nöjda på LiTH 21 % på HU (bättre än 2008)

38 Sex av tio studenter nöjda med lärarnas förmåga att förmedla kunskap
Resultaten relativt oförändrade på totalnivå Skillnader mellan fakulteterna: något bättre resultat för HU och LiTH något sämre resultat för Filfak och Utbildningsvetenskap Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Förmedla kunskap 58 (57) 53 (59) (48) 65 (60) 52 (54) Inspirera 35 (36) 33 (38) 36 (31) 38 (37) 30 Återkoppling 28 (28) 26 (27) 25 (24) 32 (30) (32) Tydlighet i kraven 42 (40) 39 21 (17) 55 (52) 34 (39)

39 Viktigaste förbättringsområden -UTBILDNING
Att vara nöjd med sin utbildning är den viktigaste drivkraften till att man är nöjd med livet som student vid LiU De tre viktigaste förbättringsområdena inom utbildning är: Lärarnas förmåga att inspirera i studierna Arbetsformerna på utbildningen Lärarnas förmåga att förmedla kunskap Andra områden med förbättringspotential är: Möjligheter till studentinflytande Tydligheten i de krav som ställs samt Utbildningens relevans för framtida yrkesliv (hög korrelation – ok topbox värde) Precis som i undersökningen 2008 visar sambandsanalysen att Lärarnas återkoppling på dina prestationer inte verkar ha så stor betydelse för hur LiU studenter totalt sett uppfattar sin utbildning.

40 Nöjd Student Index – Största programmen
NSI Antal svarande Informationsteknologi (T7) 92 (96) (51) Kommunikations- o transpostsyst (T8) 92 (95) (77) Datateknik (T2) 90 (85) (152) Medieteknik (T9) 89 (88) (119) Grafisk design (T32) 89 (79) (85) Kemisk biologi (T31) 88 (90) (83) Industriell ekonomi internationell (T4) 88 (84) (94) Miljövet prog (F7) 88 (78) (109) Prog i samhälls o kulturanalys (F12) 88 (73) (43) Maskinteknik (T10) 87 (89) (249) Teknisk fysik (T13) 87 (87) (245) Logopedprogrammet (V2) 87 (83) (94) Teknisk biologi (T11) 86 (92) (98) Industriell ekonomi (T5) 86 (86) (295) Sjukgymnast (V7) 86 (81) (107) Biologi (T30) 86 (74) (76) NSI= Visar andelen som gett betyget 4 eller 5 på totalnivå dvs hur nöjda eller missnöjda de är med livet som student på LiU

41 Nöjd Student Index – Största programmen
NSI Antal svarande Affärsjuridiska programmen (F2) 85 (87) (146) Ekonomprog (F20) 84 (80) (235) Medicinsk biologi (V6) (86) Internationella ekonomprog (F19) 81 (83) (170) Design och produkt utv (T3) 81 (72) (101) Arbetsterapeut (V5) 80 (69) (103) Pol kand/mag prog (F9) 77 (77) (100) Systemvet prog (F14) 77 (75) (78) Läkarprogrammet (V1) 77 (74) (386) Kulturvet programmen (F6) 76 (70) (37) Psykologprogrammet (F3) 76 (74) (131) Kognitions vet prog (F5) 75 (84) (77) Kultur, samhälle, mediegest (F4) 75 (78) (84) Lärarprog Norrköping (L3) 75 (77) (256) Socionomprog (F22) 75 (75) (159) Ing byggnadsteknik (T15) 75 (73) (46) Lärarprog Linköping (L2) 74 (77) (434) Prog i personal o arb vet (F8) 72 (85) (160) Sjuksköterskeutb (V8) 72 (63) (223) Sjuksköterskeutb Norrköp/Nyköp (V9) 67 (79) (147)

42 Fysisk arbetsmiljö 42

43 Fysisk arbetsmiljö – TILLGÅNG
Trend vad gäller den fysiska arbetsmiljön: Valla – ned Campus US – lite upp/lite ned Övriga – kraftigt upp Norrköping – svagt upp Förändringen i % från mätningen 2008 Andel nöjda 2010… Totalt Valla Campus US Norrköping Övriga Plats för självstudier 45 38 (- 11) 45 (+ 1) 64 (- 1) 72 (+ 22) Undervisningslokaler 69 70 (- 5) 46 (- 2) 78 (+ 6) 87 (+ 39) Tekniska hjälpmedel 57 58 (- 2) 51 (+ 12) 55 (+3) 79 (+ 32) Matplatser / microvågsugnar 30 32 (- 13) 14 (- 4) 37 (+/- 0) 68 (+19) Caféer och restauranger 53 59 (+ 2) 43 (- 4) 40(+/- 0) 24 (- 19) Lugna platser 26 28 (- 4) 14 (+ 3) 30 (+ 4) 59 (+ 41) Gemensamma utrymmen… 55 58 (- 1) 37 (+ 4) 58 (+ 4) 71 (+ 40) Sammanfattningsvis…. 50 50 (- 10) 33 (+/- 0) 83 (+ 51)

44 Fysisk arbetsmiljö – KVALITET & FUNKTION
Trend vad gäller den fysiska arbetsmiljön: Valla – ned Campus US – lite upp/lite ned Övriga – kraftigt upp Norrköping – svagt upp Förändringen i % från mätningen 2008 Andel nöjda 2010… Totalt Valla Campus US Norrköping Övriga Plats för självstudier 62 60 (- 4) 62 (+ 5) 65 (+ 2) 87 (+ 52) Undervisningslokaler 58 59 (- 2) 41 (- 7) 66 (- 5) 81 (+41) Tekniska hjälpmedel 52 53 (- 7) 56 (+ 11) 47 (+/-0) 71 (+33) Matplatser / microvågsugnar 40 42 (- 12) 27 (- 10) 43 (+ 6) 60 (+9) Caféer och restauranger 39 40 (+ 6) 36 (- 4) 37 (+ 6) 22 (-12) Lugna platser 32 35 (- 4) 17 (+ 1) 34 (+ 1) 58 (+36) Gemensamma utrymmen… 53 55 (- 1) 36 (+/-0) 55 (+ 4) 69 (+40) Sammanfattningsvis…. 53 (- 5) 38 (- 2) 58 (+3) 81 (+52)

45 Öppen fråga 45

46 Fler grupprum/studierum och bättre föreläsare står överst på önskelistan (1/2)
Om du fick förbättra en sak vid LiU vad skulle det vara? När LiU studenterna själva fick beskriva det viktigaste förbättringsområdet så kom fler enskilda studieplatser/studierum på första plats 18% Fler grupprum/arbetsutrymmen/enskilda studierum/vilorum 10% Bättre föreläsningar/pedagogik/Bättre/fler föreläsare/lärare/Bättre kvalité hos lärarna/föreläsarna 10% Fler/Bättre mat/sittplatser/Fler utomhusbänkar 10% Bättre lokaler/Bättre inredning/Bättre miljö/arbetsmiljö 8% Ställa större krav/Bättre kvalitet på/utveckling/förbättring av utbildningar/kurser 8% Mer köksutrustning Bas: Av de 1000 öppna svar som lästs igenom och kodats

47 Lärare/Arbetsformer/Mål
Tre tydliga teman: Fysisk arbetsmiljö, Mat och Lärare/Arbetsformer (2/2) Om du fick förbättra en sak vid LiU vad skulle det vara? 7% Bättre/Mer kommunikation/samarbete/integration/ studiebesök/företagskontakter 6% Billigare priser på mat/fika/Billigare/Bättre/Fler/restauranger/ matställen/caféer 6% Bättre/Tydligare information/Få information tidigare 5% Fler/Bättre tillgång till datorer/programvaror till dator/skrivare/kopiator/Bättre internet/hemsidor 5% Fler föreläsningar/Mer lärarledd undervisning/Mer/Bättre schemalagd tid 5 %Tydligare mål/instruktioner/kursupplägg/inlärningsmål Fysisk arbetsmiljö Mat Lärare/Arbetsformer/Mål Bas: Av de 1000 öppna svar som lästs igenom och kodats

48 Social studiemiljö 48

49 En av tre studenter är mycket/ganska aktiva – få aktiva på Utbildningsvetenskap
Andelen studenter som är aktiva i studentkåren, sektion eller någon studentförening Intressant att notera: Ingen samvariation mellan antalet studietimmar och hur studentaktiv man är – snarare tvärtom (-5) (-1) (-3) (-3) (+/-0) (+2) (+3) (+3) (+1) (-1) (-2) (+/-0) (+/-0) (+2) (+2) Bas: Samtliga 6960

50 8 av 10 LiU studenter nöjda med den sociala miljön på sin utbildning
Yngre studenter upplever den studiesociala miljön som mer positiv än äldre studenter Relativt stora skillnader 88 % av studenter som är 20 år och yngre upplever att stämningen är god mellan motsvarande siffra för äldre studenter (30+) är 68 % Kanske inte så förvånande men eftersom det sociala livet i hög grad bidrar till att man trivs med livet på LiU kanske det är något att diskutera vidare – studentkåren? Den dimension som får sämst resultat är “Relationerna mellan studenterna på min utbildning präglas av stark gemenskap” 15 % instämmer inte, drygt hälften instämmer (57%) Något bättre gemenskap bland studenter på LiTH (62 %) och HU (58 %) än på Filfak (51 %) och Utb vet (49 %)

51 Barriärer 51

52 En tredjedel upplever att negativ stress är ett stort hinder för att lyckas i studierna vid LiU
Har du någon gång upplevt att något av följande har varit ett stort hinder för att du ska lyckas i dina studier vid LiU? (25) (5) (5) (28*) Män 24% Kvinnor 38% (ny) (1) (10) (9) Svarsalternativen har ändrats sedan 2008 (”psykisk ohälsa och stress”) så resultaten är inte jämförbara. (9) (1) (47) Bas: Samtliga 6960

53 Andel av svenska befolkningen som har besvär av ängslan, oro eller ångest – SCB
Studenter år Studenter 16-84 24 % totalt 14 % män 33 % kvinnor 12% 22% SCBs ULF undersökning (Undersökning om levandsförhållanden – cirka 7500 respondenter) Har svarat med något av alternativen ”Ja, lätta besvär” eller ”Ja, svåra besvär” på en direkt fråga om man har besvär av ängslan, oro eller ångest.

54 Svårt att tolka – vad betyder detta?
En av tio upplever att psykisk ohälsa är ett stort hinder för att lyckas med studierna 32 % av alla studenter har upplevt att negativ stress varit ett stort hinder för att lyckas i studierna En hög andel men detta verkar vara ett generellt samhällsproblem En av tio upplever att psykisk ohälsa varit ett stort hinder för att lyckas i studierna En hel del har sökt sig till Studenthälsan men det finns ett glapp mellan andelen som behöver hjälp och de som fått hjälp Svårt att tolka – vad betyder detta? Av dem som upplever…. Ej haft behov Haft behov ej fått hjälp Haft behov ej sökt hjälp Fått hjälp Negativ stress 53 4 21 17 Psykisk ohälsa 22 7 37 27

55 En femtedel av studenterna upplever att ekonomin är ett stort hinder för att lyckas i studierna
En femtedel (21 %) av alla studenter upplever att ekonomin någon gång varit ett stort hinder för att de ska lyckas i sina studier Något färre än förra mätningen då 25 % uppgav detta. Nedgången kan delvis förklaras av att fler yngre studenter har svarat denna gång än i studentundersökningen 2008 Vanligare att äldre studenter upplever detta som ett problem 32 % av de som är 30+ jämfört med 15 % bland de som kommer direkt från gymnasiet (20 år eller yngre) Överlappning Relativt stor överlappning mellan de olika hindren: 47 % upplever inget hinder Men resten 53 % upplever fler än ett hinder - i snitt har dessa svarat att de upplever två hinder (2,05)

56 HU studenter upplever i något högre utsträckning att negativ stress är ett hinder i studierna
Hinder för att lyckas i studier (25) (29) (25) (19) (32) (47) (44) (43) (54) (42) Bas: Samtliga 6960

57 Stödtjänster 57

58 Stödtjänsterna når inte ut till alla de som behöver hjälp
Andelen studenter som inte haft behov/haft behov men ej fått hjälp/fått hjälp Bas: Samtliga 6960

59 Viktigaste förbättringsområden -STÖDTJÄNSTER
De tre viktigaste förbättringsområdena är: Studieplanering och diskussion kring studiesituationen, 43% av studenterna är nöjda och det har relativt stor påverkan på totalbetyget. Med tanke på att många studenter upplever negativ stress så är den här typen av stödtjänster ett viktigt verktyg Administrativa servicen – har störst påverkan och 57% är nöjda med detta, stor kontaktyta alla måste skaffa LiU-kort, hygienfaktor borde inte vara omöjligt att få till Information och diskussion om studier eller praktik utomlands, väger mindre tungt men bara drygt hälften av studenterna är nöjda med detta så det finns en förbättringspotential

60 Universitetsbiblioteket
60

61 Åtta av tio LiU studenter är nöjda med Universitetsbiblioteket
En av tio studenter (9%) uppger att de inte har använt Universitetsbiblioteket Av de som svarat på frågan uppger 8 av 10 studenter (79%) att de överlag är nöjda med Universitetsbiblioteket Tre fjärdedelar är nöjda med öppetiderna (76%) och utbudet av böcker, tidskrifter, e-resurser (75%) En femtedel (21 %) har inte fått undervisning i informationssökning Av dem som har fått undervisning är 6 av 10 nöjda med den Stora skillnader mellan olika fakulteter Studenter på HU är mer aktiva biblioteksanvändare, samtliga använder sig av Universitetsbiblioteket LiTH studenter minst aktiva, 18 % uppger att de inte har använt universitetsbiblioteket

62 Två av tio LiTH studenter har inte använt sig av Universitetsbiblioteket
Flest nöjda studenter på HU men inte några stora skillnader i andel nöjda per fakultet Förvånansvärt hög andel studenter på LiTH uppger att de inte har använt Universitetsbiblioteket, 18 % Relativt stor andel som svarar “vet ej”, svårt att veta exakt vad som ligger bakom ett sådant svar men en tänkbar förklaring är att man har liten erfarenhet av Universitetsbiblioteket så man avstår ifrån att svara Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Andel nöjda 79 77 82 78 Andel missnöjda 3 2 Har ej använt 9 18 Vet ej 7 1 13 4 Har ej använt + vet ej 16 6 31

63 LiUs framförhållning schema & litteraturlista
63

64 Drygt hälften av studenterna nöjda med LiUs framförhållning vg schema och litteraturlista
Kursschema Litteraturlista 52% av studenterna är nöjda med LiUs framförhållning när det gäller att göra kursschemat tillgängligt En hög andel är uttalat missnöjda (23%) Andel nöjda per fakultet: 60% LiTH 53% HU 46% Filfak 41% Utb vet 53% av studenterna är nöjda med LiUs framförhållning när det gäller att göra litteraturlistan tillgänglig En hög andel uttalat missnöjda (19 %) Andel nöjda per fakultet 57% LiTH 56% HU 50% Filfak 41% Utb vet

65 Externa utbildningsmoment
65

66 Externt förlagd utbildning – många missnöjda med organisationen kring detta
Totalt sett är två tredjedelar av de som gjort praktik/klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning/examtensarbete/uppsats utanför universitetet nöjda med den externt förlagda utbildningen Det i särklass viktigaste förbättringsområdet när det gäller externt förlagd utbildning är hur utbildningen organsierar dessa moment Bara 4 av 10 är nöjda med detta på Utb vet är andelen nöjda 29% Totalt Filfak HU LiTH Utb vet Andel som har gjort praktik/ex-jobb 31 21 59 15 72 Sammantaget nöjda 66 69 74 57 Utbildningens organisation av de externt förlagda momenten 40 34 50 45 29 Psykosocial miljö 82 67 Stödet från externa handledare 68 64

67 Viktigaste förbättringsområden – EXTERNT FÖRLAGD UTBILDNING
Det i särklass viktigaste förbättringsområdet när det gäller externt förlagd utbildning är hur utbildningen organsierar dessa moment Bara 4 av 10 är nöjda med detta Den psykosociala miljön (hur man blir bemött av personalen) har också stor påverkan men många är nöjda med det (72%) Svårare för LiU att påverka och styra detta Stödet från externa handledare har också förbättringspotential även om många är relativt nöjda med det(69%)

68 Särbehandling 68

69 Fyra procent av studenterna har varit utsatta för mobbning
Inga större förändringar sedan mätningen 2008 – svag trend nedåt Fyra procent (257 stycken) av studenterna har varit utsatta för mobbning Vanligast att det är andra studenter som utsätter en för mobbning 78 % andra studenter, 37 % lärare/handledare Inga större skillnader mellan fakulteter Äldre studenter (10 %) uppger att de blivit mobbade i högre utsträckning än yngre studenter (3 %) 3 % (197 stycken) har varit utsatta för sexuella trakasserier Vanligare bland kvinnor (4 % jfr med 1 % bland männen)

70 Runt 4% av studenterna upplever sig diskriminerade pga kön respektive ålder
4% upplever sig diskriminerade pga av kön Vanligare bland kvinnor 7 % jämfört med 2 % av männen Något vanligare på HU 6 % 4 % upplever sig diskriminerade pga av ålder Något vanligare på Utbildningsvetenskap 8 % diskriminerade Få upplever diskriminering pga av: Sexuell läggning (0 %) Funktionsnedsättning (1 %) Religion och trostillhörighet (3 %) Etnisk tillhörighet (2 %) Sex av tio vet inte var de ska vända sig för stöd och hjälp om de skulle bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller mobbning

71 Sammanfattning och en kort jämförelse
71

72 Executive Summary NSI mätningen visar att den stora majoriteten av de som pluggar på LiU är nöjda med livet som student – 81 % ger en 4a eller 5a i betyg En liten ökning från 2008 (79 %) Andelen nöjda studenter på HU har ökat Två tredjedelar (67%) av studenterna är nöjda med sin utbildning på LiU Viktigaste drivkraften bakom att vara nöjd med livet som student på LiU Stor spännvidd mellan programmen ( i Nöjd Studentindex) Golvet ligger lite lågt Stor andel som upplever stress som hinder för att lyckas i studierna 32 % upplever negativ stress som ett stort hinder att lyckas, 11 % lider av psykisk ohälsa Stödtjänsterna behöver nå ut bättre till studenterna Tydligare krav och bättre återkoppling kan vara en väg att minska stressen

73 Thank You For Your Attention. Our Curiosity Is All Yours.

74 Bilaga 1 Studenter med barn
74

75 Studenter med barn upplever livet som tuffare än de utan barn
Av de som deltagit i NSI undersökningen uppger 8 % att de har barn Studenter som har barn är mindre nöjda jämfört med dem som inte har barn 69 % av studenter med barn är nöjda med livet som student vid LiU jämfört med 82 % av studenter utan barn Fler upplever att ekonomin är ett hinder för att lyckas i studierna – 30 % jämfört med 20 % för de utan barn Andelen studenter med barn varierar stort mellan fakulteterna: Filfak 8 % HU 13% LiTH 2% Utbildningsvetenskap 23%

76 Svårt att få tiden att räcka till?
Nio av tio som har barn är inte aktiva i studentkåren/sektion eller studentförening Upplever i mindre utsträckning att relationerna mellan studenterna präglas av stark gemenskap (49% jfr 57%) Uppfattar att möjligheterna till studentinflytande är mindre (41 % jfr 55%) Lägger ner lika mycket tid på studierna som andra studenter Betydligt fler har ett extrajobb vid sidan av studierna 43 % jämfört med 29 % Studenter med barn är inte mer missnöjda med LiUs framförhållning vad gäller schema och litteraturlistor

77 Bilaga 2 Profil 77

78 Profil Kön Ålder Kvinnor Män <20 21-29 30+ Bas: Samtliga 6960

79 Profil Fakultet Campus Campus Valla Campus Nrkpg Campus US Övriga
HU LiTH Utb vet Bas: Samtliga 6960

80 Profil Antal terminer studerat
Flyttat från annan kommun för att studera på LiU Antal terminer studerat 68 30 10 20 40 50 60 70 80 90 100 NEJ– inte flyttat från annan kommun JA – flyttat från annan kommun 1-2 3-6 7+ Bas: Samtliga 6960

81 Bilaga 3 Fysisk arbetsmiljö
81

82

83

84

85

86

87

88

89


Ladda ner ppt "Innehåll Syfte & genomförande 2 NSI, Image och attraktionskraft 10"

Liknande presentationer


Google-annonser