Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya CAP 2015 Lars-Erik Lundkvist, LRF. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidsplan Januari 2014: Regeringsförslag om Gårdsstödet sänds ut på remiss Februari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya CAP 2015 Lars-Erik Lundkvist, LRF. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidsplan Januari 2014: Regeringsförslag om Gårdsstödet sänds ut på remiss Februari."— Presentationens avskrift:

1 Nya CAP 2015 Lars-Erik Lundkvist, LRF

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidsplan Januari 2014: Regeringsförslag om Gårdsstödet sänds ut på remiss Februari 2014(?): Regeringsförslag om nytt landsbygdsprogram (LBP) April 2014: Förslag om nya LFA-gränser från Jordbruksverket Sommaren 2014: Regeringen meddelar kommissionen om svensk tillämpning av gårdsstödet m m Juli 2014: Översyn av nationella stödet presenteras SAM 2015: Nya regler om gårdsstöd, miljö- och LFA-ersättningar etc

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Viktiga delar i CAP-reformen Omfördelning av direktstöd (gårdsstöd) Kopplade stöd (max 13% i Sverige) Förhöjt gårdsstöd till unga lantbrukare Förgröning av direktstöd (miljövillkor) Ny stödrättsutdelning eller ej Flexibilitet (budgetmässig) mellan direktstöd och LBP Landsbygdsprogrammets storlek och utformning

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Regeringens förslag Nationell utjämning av stödrätternas värden Alternativt bibehållen regionindelning Nötpremie för djur > 12 månader, 800 kr/djur Stöd till unga brukare (per hektar) Nuvarande stödrätter behålls I princip inga avdrag för höga stödbelopp Ännu inga skarpa förslag om landsbygdsprogrammet

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Principskiss: Nötpeng och förgröning införs direkt medan utjämningen sker successivt

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund EUs budget 2014-2020 (miljarder Euro 7-årsbudget, fasta priser) DagensFörändring budget2014-2020EU Sverige Totalbudget997960-4% CAP -Direktstöd322278-14% -15% -Landsbygdspr9685-11% -21%

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund JORDBRUKSPOLITISKA ERSÄTTNINGAR 2011 OCH 2012, Mkr 20112012 Gårdsstöd 59995778 LFA-stöd741724 Betesmarker805795 Vallodling746734 Ekologisk odling588604 Kväveläckage154162 Kulturmiljö108102 Övr miljöersättningar138109 Djurvälfärd gris-120 Investeringsstöd, startstöd716466 Förädlingsstöd9083 Landsbygdsutveckling 432555 SUMMA 10 51710 232 Jordbrukets bruttointäktca 61 500 Mkr

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Förgröning av direktstöd (miljövillkor) Obligatoriskt, 30% av direktstödet Undantag förgröning: Under 15 ha, hela gården gräsmark, EKO-produktion Villkor -Växtföljd, 15-30 ha 2 grödor, över 30 ha 3 grödor -5% ”eko-areal” (buffertzon, träda, landskapselement m m) *LFA-områden: ”skogsundantag” -Skötsel av permanenta gräsmarker (95%) på landsnivå

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Effekter av utjämning och nötstöd Om regional/ nationell utjämning Om även kopplat nötstöd Nuvarande nivåer (åker) Region 1295256 280 Region 2236209 243 Region 3227203 204 Region 4202185 161 Region 5192176 129 Landet222200 (snitt) 188 Jordbruksverkets beräkningar

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Forts. Jordbruksverkets beräkningar Regional utjämning Inkl kopplat nötstöd Nationell utjämning Inkl kopplat nötstöd Nötkött (200 djur) - 150 000 krRegion 1+2: - 200 000 kr 4+5: -100 000 kr Mjölk (125 mjölkkor) + 7 000 - + 33 000 kr1: -85 000 kr 4+5: +70 000 kr Diko (50 kor) +/- 01: -80 000 kr, 3: +/- 0 5: + 30 000 kr Växtodling (200 ha) - 35 000 - - 40 000 kr1: -130 000 kr, 2: -50 000 kr, 3: +/- 0, 4+5: +50 -80 000 kr Jordbruksverkets beräkningar

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Utjämning av direktstöd inom länder Alternativ Full utjämning av gårdsstödet till 2020 = Kommissionens grundförslag. Dagens 5 regioner i Sverige kan behållas. Begränsad utjämning, min 33% utjämning av tilläggsbelopp (Tunnelmodell). Alternativ modell max 30% sänkning av gårdsstödet.

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Olika modeller för utjämning av gårdsstöd Gård med genomsnittligt stödrättsvärde, €/ha 400300200130 Stöd efter utjämning: Kommissionens förslag240240240200 Förändring-40%-20%+20%+54% Tunnelmodell340270205147 Förändring-15%-10%+3%+13%

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Typgårdar - effekter av gårdsstöds utjämning och kopplat nötstöd (800 kr/djur ) Kommissionens grundförslag – full utjämning på 5 år inom 5 regioner Tunnelmodell – begränsad utjämning Kommissionens grundförslag samt 800 kr/nötkreatur, 5 eller 1 region

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund Olika modeller för utjämning av gårdsstöd, effekt på gårdsstödet år 5 Full utjäm-Tunnel-800 kr nötstöd ning 5 regmodell5 reg1 reg Nöt 130 tjurar 75 ha (slätt) -53%-31%-39%-52% 35 kor 45 tj 66ha (skog) -47%-25%-31%-23% 44 kor 22 tj 93 ha (norr) -26%-19%-11%0% Mjölk 100 kor 145 ha (slätt) -19%-14%-4%-27% 45 kor 100 ha (norr) -31%-21%-25%-15%

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund Olika modeller för utjämning av gårdsstöd, effekt på gårdsstödet år 5 Full utjäm-Tunnel-800 kr nötstöd ning 5 regmodell5 reg1 reg 100 ha gårdar Spannmål 100 ha (slätt) +25%+15%+9%-23% Betor/spannmål (slätt) -9%-9%-24%-46% Stärkelse/spm (slätt) -29%-19%-43%-61% Gris/fågel/lamm (slätt) +25%+15%+9%-23%

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Effekter av utjämning mellan gårdsstödsregioner Omfördelningseffekt om dagens 5 regioner slopas Region 1: -20 miljoner Euro (-26 %), ca -650 kr/ha Region 2: - 5 miljoner Euro (-8 %), ca -100 kr/ha Region 3: -7 miljoner Euro (-3 %), ca -50 kr/ha Region 4: +11 miljoner Euro (+8 %), ca +150 kr/ha Region 5: +21 miljoner Euro (+16 %), ca +250 kr/ha

18 Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund Ny fördelning av stödrätter Det finns möjlighet att behålla dagens stödrätter men också att fördela ut nya. Om ny fördelning ska göras blir 2013 ett referensår och den som brukar marken (SAM-ansökan) 2015 får stödrätterna. Mekanismer finns för nystartare m.m.

19 Sid 19 | Lantbrukarnas Riksförbund Landsbygdsprogrammet Sex fokusområden kompetensutveckling/innovation konkurrenskraft obalanser inom livsmedelskedjan ekosystem (miljöersättningar) resurseffektivitet sysselsättning/landsbygdsutveckling 5% av medel till LEADER

20 Sid 20 | Lantbrukarnas Riksförbund Andra frågor i CAP-reformen Aktiva jordbrukare Småjordbruk Takbelopp stora gårdar Extra gårdsstöd till små gårdar Tvärvillkor (miljö/djurskyddsregler/skötselkrav m m)

21 Sid 21 | Lantbrukarnas Riksförbund Unga lantbrukare Obligatoriskt, max 2% av totalt direktstöd 25% påslag på direktstödet upp till max 90 ha ha, alternativt klumpsumma Under 40 år Driften kan ha övertagits max 5 år före ansökan

22 Sid 22 | Lantbrukarnas Riksförbund Småjordbrukare Frivilligt, max 10% av totalt direktstöd Förenklad stödform vid max 1000 euro/år Lägsta belopp för utbetalning kan sättas till 100-500 euro/år

23 Sid 23 | Lantbrukarnas Riksförbund Sverige gårdsstöd, euro/ha (prel) ÅkerBeteÅker+bete Tilläggsbelopp Utjämnat åker+betebelopp 2019 Region 127614326849317 Region 223912223224256 Region 320012319057247 Region 415812615271223 Region 512612612683209 Riket18812517962241

24 Sid 24 | Lantbrukarnas Riksförbund LFA-indelning Jordbruksverket har utrett vilka områden som ska vara LFA-områden framöver. Resultaten är preliminära – vissa revideringar av resultaten kommer att krävas 153 församlingar som idag är LFA-område faller bort enligt utredningen 131 församlingar tillkommer Jordbruksverket har två alternativ på stödområdesindelning med 10 respektive 5 områden

25 Sid 25 | Lantbrukarnas Riksförbund LFA-stöd och vallstöd, kr/ha (2014) OmrådeLFA-ersättning (0-90 ha) Miljöersättning Vall/beteSpannmålVall/bas Tillägg 1, F27001000300 2000 2, 321001000300 2000 4a2100500300 900 4b1100-300 900 5a1500-300 450 5b900-300 450 5c, 5 m--300 600 9 (slätt)--500 -

26 Sid 26 | Lantbrukarnas Riksförbund Nationellt stöd (2014) Område 12a2b3 Mjölk, öre/kg136756320 Smågris, kr/sugga1093687687350 Slaktsvin, kr/gris22914714730 Ägg, kr/höna14,4511,7011,701,90 Getter, kr/get508430430430 Potatis, kr/ha3400280017001200 Bär/grönsaker, kr/ha2850285028501850

27 Sid 27 | Lantbrukarnas Riksförbund Krav på hävd av jordbruksmark i gårdsstödet IdagAlternativ ÅkerEj fleråriga skott av Vegetation ska slås av årligen sly, buskar och träd Tillräcklig dränering,God dränering ej försumpad BetesmarkHela skiftet ska betas Hela skiftet ska betasårligen

28 Sid 28 | Lantbrukarnas Riksförbund Utjämning av direktstöd i Sverige Utjämningen påverkar alla gårdar Mest påverkas gårdar med tilläggsbelopp Tilläggsbelopp: mjölk, nötkött, socker, stärkelse Tilläggsbelopp motsv ca 30% av totala direktstödet på ca 6,5 mdr kr Nettobelopp som omfördelas är knappt 1 miljard kr 5000 gårdar tappar mer än 100-150 000 kr, 250 gårdar mer än 300 000 kr

29 Sid 29 | Lantbrukarnas Riksförbund JORDBRUKSMARK 1950-2010, MILJONER HA

30 Sid 30 | Lantbrukarnas Riksförbund ODLING 1950-2012, miljoner ha

31 Sid 31 | Lantbrukarnas Riksförbund DJURHÅLLNING 1950-2012, tusen st

32 Sid 32 | Lantbrukarnas Riksförbund MJÖLK, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2012, miljoner kg

33 Sid 33 | Lantbrukarnas Riksförbund ANTAL MJÖLKGÅRDAR 1950-2012

34 Sid 34 | Lantbrukarnas Riksförbund NÖTKÖTT, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2012, miljoner kg

35 Sid 35 | Lantbrukarnas Riksförbund GRISKÖTT, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2012, miljoner kg

36 Sid 36 | Lantbrukarnas Riksförbund FÅGELKÖTT, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2011, miljoner kg

37 Sid 37 | Lantbrukarnas Riksförbund ÄGG, PRODUKTION OCH KONSUMTION 1950-2011, miljoner kg

38 Sid 38 | Lantbrukarnas Riksförbund SKÖRDENIVÅER OCH MJÖLKAVKASTNING 1950-2010

39 Sid 39 | Lantbrukarnas Riksförbund Diagram 2. Arrendeprisutveckling 1994-2012, index (1994=index 100)

40 Sid 40 | Lantbrukarnas Riksförbund Mjölkpris Sverige 1985-2012, kr/kg

41 Sid 41 | Lantbrukarnas Riksförbund Mjölkpris Sverige 1985-2012, kr/kg (Medelbesättning 1985=27 kor, 2012=71 kor)

42 Sid 42 | Lantbrukarnas Riksförbund Nötköttspris (storboskap) Sverige 1985-2012, kr/kg

43 Sid 43 | Lantbrukarnas Riksförbund Pris på nötkött (storboskap) och får&lamm i Sverige 1985- 2012, kr/kg

44 Sid 44 | Lantbrukarnas Riksförbund Grisköttspris Sverige 1985-2012, kr/kg

45 Sid 45 | Lantbrukarnas Riksförbund Spannmålspris (korn) Sverige 1985-2012, kr/kg

46 Sid 46 | Lantbrukarnas Riksförbund Priser på sockerbetor och stärkelsepotatis Sverige 1985-2012, kr/100 kg

47 Sid 47 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad innebär förändringarna i budgeten konkret? Gårdsstödet Minskar med 2-3% i löpande penningvärde. (150 Mkr/år) Landsbygdsprogrammet Minskar med 7-8% i löpande penningvärde. (375 Mkr/år) Totalt jordbruksstöd Minskar med ca 5% i löpande penningvärde. (525 Mkr/år)

48 Sid 48 | Lantbrukarnas Riksförbund Spannmål och vall i 8 produktionsområden 2004 och 2011

49 Sid 49 | Lantbrukarnas Riksförbund Nötkreatur och mjölkkor i 8 produktionsområden 2004 och 2011

50 Sid 50 | Lantbrukarnas Riksförbund Am/dikor och mjölkkor i 8 produktionsområden 2004 och 2011

51 Sid 51 | Lantbrukarnas Riksförbund Gårdsstöd i olika länder, euro/ha IdagEfter utjämning 2019/20 Högst Medel LägstHögstMedelLägst Sverige270190125320245210 Danmark305305305375375375 Tyskland355310260355310260 Finland250205170270p230p200p


Ladda ner ppt "Nya CAP 2015 Lars-Erik Lundkvist, LRF. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidsplan Januari 2014: Regeringsförslag om Gårdsstödet sänds ut på remiss Februari."

Liknande presentationer


Google-annonser