Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FL 11 Formella krav och språk , 10-12, C1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FL 11 Formella krav och språk , 10-12, C1"— Presentationens avskrift:

1 FL 11 Formella krav och språk 2013-04-03, 10-12, C1
Examensarbete VT 2013 FL 11 Formella krav och språk , 10-12, C1 Sven-Arne Nilsson footer

2 Dagens kapitel och teman
Rienecker & Jørgensen 14 Vetenskapligt språk 15 Korrekt språk i uppsatsen Bryman & Bell 4 Getting started: reviewing the literature 5 Ethics in business research 27 Writing up business research footer

3 Dagens kapitel och teman, forts.
Instruktioner och riktlinjer för Magisteruppsatsen (kurshemsidan): Utformning av uppsatsen Uppsatsomslag Forskningsetiska principer Svenska skrivregler footer

4 Dagens kapitel och teman, forts.
Aktuell debatt etc. ”Språket som röd tråd i affärsjuridiken” (LIU Magasin nr ) ”Våra studenter kan inte svenska” (UNT ) ”Studenter på 13-åringsnivå kräver nya arbetssätt” (Universitets- läraren 5/2013) Ur språkspalter ”Spökskrivare etablerar sig i Sverige” (Universitetsläraren 2/2013) footer

5 Min bakgrund Från ”början” inte alls intresserad av språk, fortfarande inte språkvetare Däremot blev intresserad av språk, och av skrivregler, utformning av årsredovisningar, språk och form i läroböcker … genom åren (ungefär de senaste 30 åren) Forskarutbildning, doktorsavhandling ( ) Uppsatshandledning i Lund Uppsatshandledning i Linköping 2011 – footer

6 Bakgrund till denna föreläsning
Vid handledningen i förrfjor och fjor påpekat att det är ineffektivt att varje handledare lägger ner tid och ork på elementa om språk och form Ombedd att hålla denna föreläsning footer

7 Rienecker & Jørgensen: 14 Vetenskapligt språk
Använd metakommunikation – redan från början, för att vägleda er själva och för att kommunicera med er handledare T.o.m. metakommunikation som sedan tas bort, ”byggnadsställningar” Kapitelinledningar och -sammanfattningar Även vid utformning av intervjufrågor och enkäter ”Om det är du eller källorna som talar”: undvik stapling av stycken footer

8 R & J: 14 Vetenskapligt språk, forts.
Använd konkreta och precisa verb Undvik överflöd av modala hjälpverb (”supermodalitet”) Undvik verbet ’välja’ i var och varannan mening, nu även ’kunna’ huruvida … kan skapa överavkastning huruvida … skapar överavkastning Vänta inte med den språkliga (fin)formuleringen Träna ständigt att ”skriva färdigt” från början Praktiskt omöjligt att skilja mellan finformulering och betydelsefullt footer

9 R & J: 14 Vetenskapligt språk, forts.
Variation i språket? Mer tolerant än R & J, givet elementärt riktig svenska Dock: under inga omständigheter variation i terminologin Litterärt språk? Dock: precision/samma ord för samma begrepp väger tyngre Apropå att inte skriva (om) sådant som man inte förstår – se till att förstå! I övrigt kapitlet läsvärt och välskrivet, dock lite överdrivet footer

10 Rienecker & Jørgensen: 15 Korrekt språk …
Följ skrivreglerna! Följ Svenska skrivregler (3:e u., 2008) (http://www.sprakradet.se/2922) Bli klar med uppsatsen två veckor före inlämning (minst en)? Bli klar efterhand, se min kommentar under Kapitel 14! Läs gamla uppsatser? Undvik att vidarebefordra fel! Fel man inte får göra (s 372): Semikolon istället för kolon: semikolon skiljer, kolon förenar (s 377) footer

11 R & J: 15 Korrekt språk …, forts.
Särskrivningar: mitt bestämda intryck att blivit mycket bättre Svenska skrivregler 9 Ett ord eller flera Kommatering: sätta sig in i reglerna Svenska skrivregler 12.5 Bli klar efterhand, se under Kapitel 14! Använd ordböcker Även när man tror att man har rätt ”Språket är akademikernas arbetsredskap och såväl under studie- tiden som i arbetslivet ska akademikern ha ett bra skriftspråk.” footer

12 Korrekt språk, forts. – dock inte i R & J
Fasta uttryck: både … och (Inte: både … men även …) dels …, dels … såväl … som … mellan … och … från … till … ju …, desto … Kommatering vid dessa uttryck: Svenska skrivregler Tempus, även modus: se i någon grammatik helst rätt, åtminstone konsekvent frågan om skriva i futurum, när uppsatsen blir en rapport efter avslutas arbete footer

13 Korrekt språk, forts. – dock inte i R & J, forts.
“Conciseness describes direct, to-the-point writing. In contrast, wordy writing forces readers to clear away excess words before sentences can deliver their messages. Padded writing contains deadwood, the empty words and phrases that increase word count but lack meaning. Prune sentences of deadwood.” (Quick Access Reference for Writers. L Quitman Troyka) footer

14 Bryman & Bell: 4 Getting started: reviewing the literature
Well, past mid-term now … So, hopefully all of you are started now—and have reviewed the literature. Further in: FL 4 Frame of reference However: continue search and reading almost throughout … (p. 94) Absolut sett: angeläget med fylligare litteraturöversikter Relativt sett: konkurrerar med mycket annat i uppsatsarbetet Inte bara frågan om att finna och läsa utan ta till sig, i uppsatsen footer

15 B & B: 4 Getting started: referencing your work (pp. 111-116)
Guidelines for designing the manuscript (pp. 6-7) Svenska skrivregler 5 Källor och hänvisningar Rienecker & Jørgensen Kapitel 10 Litteratur och källor (Näst)första dokumentet: källförteckning keep it up to date; do not leave until the very end Källförteckning ≠ referenslista eller -litteratur Elektroniska källor: inte för sig i källförteckningen information som är specifik för det aktuella mediet (Svenska s.) footer

16 B & B: … referencing your work, cont’d
R & J ”Vilka källor ska ha hänvisningar?” (s 266f): hänvisningar behöver inte finnas (ska inte finnas?) Allmän kunskap, kunskap som kan inhämtas överallt, egna iakttagelser hänvisningar ska finnas Citat, referat, statistik, bilder … samt parafraser och referat Påståenden, meningar, åsikter från diskutabla källor Iakttagelser av ett litet antal observatörer allt där emellan: en avvägning men snarare göra än inte göra Dock så att inte hänvisning till en och samma källa om och om igen footer

17 B & B: 4 Getting started: avoiding plagiarism (pp. 116-118)
FL. 2 Forskningsetik (24/1 Åsa-Karin Engstrand) footer

18 Bryman & Bell: 5 Ethics in business research
FL. 2 Forskningsetik (24/1 Åsa-Karin Engstrand) Forskningsetiska principer (kurshemsidan) footer

19 Bryman & Bell: 27 Writing up business research
Kapitlet även i FL. 10, Malin Tillmar Kapitlet även i FL. 12, Torbjörn Tagesson footer

20 Utformning av uppsatsen
”Vilket typsnitt ska man använda, hur ska rubrikerna se ut, hur citerar man på ett korrekt sätt? Informationen här hjälper dig medan du skriver, innan uppsatsen ska lämnas in och även vad som händer efter att uppsatsen har blivit godkänd.” Guidelines for designing the manuscript Även här: gör rätt från början Utforska finesser i Word footer

21 Aktuell debatt etc. ”Språket som röd tråd i affärsjuridiken” (LIU Magasin nr , s 8) ”Våra studenter kan inte svenska” (UNT ) ”Studenter på 13-åringsnivå kräver nya arbetssätt” (Universitets- läraren 5/2013, s 4-6) Ur språkspalter ”Spökskrivare etablerar sig i Sverige” (Universitetsläraren 2/2013, s 6) footer

22 ”Språket som röd tråd i affärsjuridiken”
”JURIDIK KRÄVER PRECISION och tydlighet. Ordning på grammatiken, huvudsatser och bisatser i rätt följd, solklara syftningar och en kommatering som underlättar läsningen och poängterar innehållet. Därtill genomtänkta ordval. […]” footer

23 ”Våra studenter kan inte svenska” (nio historiker i Linköping och Uppsala)
”[…] Orsaken till att vi nu väljer att gå ut i offentligheten med ett veritabelt nödrop är att studenterna inte längre har det redskap som är nödvändigt för att över huvud taget kunna ta till sig humanistisk vetenskap: språket. Bland de studenter som nu kommer till oss direkt från gymnasiet har en majoritet problem med språket. […]” footer

24 ”Studenter på 13-åringsnivå kräver nya arbetssätt” (Ebba Lisberg Jensen)
”[…] Likt historikerna understryker hon att det definitivt inte handlar om lärares krav på avancerat akademiskt språk eller "äldres" traditionella missnöje med ungas språkbruk. Det rör inte heller studenter med dyslexi eller de som inte har svenska som modersmål. Nej, hon beskriver något helt annat; studenter med obefintlig känsla för hur skriftspråk ska se ut. Det finns de som, för att ta två av många exempel, inte vet att en mening börjar med versal och avslutas med punkt. […]” footer

25 ”Subjektsregeln är totalt subjektiv” (Anna-Malin Karlsson, SvD Kultur 2013-01-23)
”[…] Grammatik handlar nämligen inte om logik, och modern språkforskning visar att vår känsla för subjektsregeln är mycket varierande. […] Subjektsregeln är alltså ingen riktig grammatisk regel, utan en konstruerad och föråldrad språkriktighetsnorm. Men har man en gång lärt sig en formell regel är det svårt att skilja sin inlärda irritation från det som brukar kallas ’språkkänsla’.” footer

26 ”Spökskrivare etablerar sig i Sverige”
”EN SAJT SKRIVER att ’Akademiska uppsatser är tidskrävande och utmanande, och därför kan det löna sig att låta någon annan göra jobbet. /Vi/ författar akademiska uppsatser med resultatgaranti.’ […]” Forts: ”Våra texter är unika och kan fungera som vägledning eller som slutgiltig kopia för inlämning.” footer


Ladda ner ppt "FL 11 Formella krav och språk , 10-12, C1"

Liknande presentationer


Google-annonser