Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin” Prövning och tillsyn enligt miljöbalken Thomas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin” Prövning och tillsyn enligt miljöbalken Thomas."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin” Prövning och tillsyn enligt miljöbalken Thomas Rydström Länsstyrelsen Västerbotten Miljöenheten 010-225 43 98 tomas.rydström@lansstyrelsen.se Härnösand 2012-05-15

2 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kommunikations- sekretariat Ledningskansli Landshövding Lands- bygd Livs- miljö Miljö Miljö- analys Natur- vård Regional tillväxt Sam- hälls- utveck- ling Organisation 2012 Länsråd Internrevisor Stab Administrativ Ekonomi

3 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt anmälan (C) eller tillstånd (B) Anmälningsplikt (C) > 1,5 ton foder/år Kommunens ”miljönämnd” beslutar och har tillsynen. Tillståndsplikt (B) > 40 ton foder/år Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutar. Länsstyrelsen har tillsynen, men lst kan delegera tillsynen till miljönämnden.

4 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kassodlingar i AC med MB-tillstånd 6 aktiva och 2 inaktiva Alla i kraftverksmagasin

5 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Tillståndsgivet Malgomaj, 2400 ton foder/år (Tillståndet är tidsbegränsat t.o.m. år 2018) Ankarsund, 1300 ton foder/år Storuman vid Luspholmen, 500 ton fisk/år (omprövning pågår!) Slussfors, 360 ton foder/år Umgransele, 350 ton fisk/år, sabotage 2012! (Daikanvik, 300 ton fisk/år, inaktiv ) (Gallejaur, 600 ton foder/år, inaktiv, sabotage 2010 )

6 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Prövning enligt miljöbalken (MB) Samrådet sökanden (vu) samråder med lst, övr. myndigheter, nära berörda... (Kassodling = Betydande miljöpåverkan! ==>> Fortsatta samråd m utökad krets.) Vår PRIO-modell för prövning fylls i. VIKTIGT! - Syftet är DIALOG! Inte envägs-information! - Myndighetsansvaret = se till att MKB:n blir bra!

7 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Ansökan och prövning Ansökan och MKB upprättas och inges. Granskning: Remisser och kompletteringar. Kungörelse av ansökan Yttranden bemöts av sökanden Förslag till beslut MPD prövar: Beslut, annons, utställning 5 v. (Beslutet överklagas???) (Beslutet tolkas av tillsynen och sökanden)

8 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Tillstånd och villkor beslut enl MB 1. Tillåtligheten ska avgöras: Ej hinder = Ja! 2. Tillståndsramen: - Fodermgängd + Vinterförvaring 3. Villkoren - FK, utsläpp (P, N, ??), P-halt i recipienten m fl villkor

9 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Aktuella lagar Tillstånd till odling Fiskerilagstiftning: (Lst fiskerikonsulent har prövningsuppdraget) Anm! Lst saknar tillsynsuppdrag! Miljöbalken + fo… (MPD - miljö- och hälsoskydd) inkl. odling, vinterförvaring, avfall, buller, m m Djurskyddslag – ev. förprövning (ej vanligt) Tillstånd till ABP-behandling (JV) ABP-fo. + SJVFS (kat 2 = självdöd fisk)

10 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Aktuella lagar för tillstånd till fiskslakteri Gräns för tillstånd >2 000 ton/år Miljöbalken + fo… (MPD, miljö- och hälsoskydd) Livsmedelslag + fo (SLV) ABP-fo. + SJVFS. kat 3 = blod, fiksrens (JV) Tillkommer ev. prövning av slaktfiskförvaring, - ev. krav på stödutfodring!?

11 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Aktuella lagar att följa (tillsyn) Djurskyddslag + fo + DFS, SJVFS Smittskyddslagar: Epizootilag + fo + SJVFS… Fiskhälsolagar: kontroll + provtagning av husdjur… + ev. övriga regler

12 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Snårigheter vid prövningen Odlingens storlek bestäms av sökanden! MPD begränsar inte storleken när hinder enl. MB saknas! Kommunerna kan styra nyttjandet av vattnen i ÖPL! Få undersökningsmetoder för krv-magasin! Bedömningsgrunderna ej helt användbara! –Ej för kassodling i kraftverksmagasin – Ej för etablering! –Ej för påverkansfaktorer ss lukt, fett, sediment, buller över vatten… och generellt sett ej för lokala störningar!

13 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt (forts.) Näringsämnesmodeller kan hjälpa / bidra vid prövningen, om de används rätt! = Konservativt! Ger en grov bild! Ha fingertoppskänsla! Försiktighetsprincipen! > näringsämnesbelastningen (ok) > odlingsutrymmet (svårbedömt!) > miljöpåverkan (ingen hjälp!)

14 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Svårt att utreda och kontrollera Foderanvändning: Metoder för kontroll bör utarbetas! Vad ska granskas - vid tillsynsbesök? - rapportering? Fiskmängd och fisktäthet: Metoder för kontroll? FK (foderkoefficient, foderkonvertering) Kan INTE kontrolleras vid enstaka platsbesök! Mätbart i recipienten: halter av P, N, smitta… Omätbart (beräknas): utsläpp av P, N, fett Okulärkontroller: Observationer noteras, Mjuka parametrar: Enkäter, dialogmöten,

15 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Att tänka på! Lokaliseringen – Fokus på lokala störningar! Vid: Utredningar, MKB-beskrivningen, MPD-prövningen Beräkningen av odlingsutrymmet –Vad/vem sätter P-taket? Bed.grunderna ger inte svaret! –Bättre vetenskapl. grund för bkgnd-halt (P)! Hur beräkna bakgrundsvärdet för dämda sjöar/magasin? Att begränsa odlingarnas storlek! Hur? Vem? Blir det blir bättre med fler men mindre odlingar? Bör hela odlingsutrymmet upp till ”fosfortaket” nyttjas? Försiktighetsprincipen måste tillämpas!

16 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Vad är möjligt göra? ? Utarbeta och utvärdera kontrollmetoder! ? Bedömningsgrunder för lokal påverkan! ? ABP-regler för blod anpassas! Undantagsregel för blodutsläpp? Önskvärt? ? Modeller för kustbaserade odlingar! ? Känsligare modeller för näringsämnen! ? Planering för odlingsområden! Etc, m m, osv

17 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Tips om MKB:n för ökad tydlighet & snabbare prövning Sammanställ alla störningar! Störning (fett, sediment, buller…), - planerad skydds- eller begränsningsåtgärd, - ev. villkorsförslag (hänvisa), - ange möjlig alt. / ytterligare åtgärd, - hur kontrolleras åtgärden (parameter + rutin), - hur utvärderas kontrollen.

18 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Vattenbruk i Västerbottens län ”Kassodling i kraftverksmagasin” Prövning och tillsyn enligt miljöbalken Thomas."

Liknande presentationer


Google-annonser