Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utdrag ur forskningsöversikten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utdrag ur forskningsöversikten"— Presentationens avskrift:

1 Utdrag ur forskningsöversikten
Dyskalkyli – finns det? Lundberg & Sterner NCM

2 Undervisning av elever med räknesvårigheter

3 En viktig pedagogisk hållning till undervisning är att i första hand sträva efter att tidigt förebygga att svårigheter uppstår och att göra barns möten med matematik i förskolan och tidiga skolår meningsfulla, lustfyllda och inspirerande. Det innebär också att utveckla en god klassrumsundervisning för alla elever, men med hänsyn till elever i behov av särskilt stöd.

4 Arbetsminnet och undervisning
– uppmärksamma arbetsminnesproblem och observera kontinuerligt elevens skolarbete – var vaksam på varningssignaler om att elevens arbetsminne är över- belastat. Ställ frågor till eleven för att försäkra dig om att eleven inte har ”tappat tråden”. – bedöm aktiviteters krav på arbetsminnet och reducera kraven genom att modifiera aktiviteten – skapa sammanhang i undervisningen. Lyft fram samband och relationer t ex inom och mellan tal, procedurer och räknestrategier – använd olika typer av minnesstöd i klassrummet, t ex listor över exempel på problemlösningsstrategier, vanliga oregelbundet stavade ord, dagens läxa etc. – hjälp eleven att utveckla minnesstrategier. Repetera information och instruktioner och ge dessa vid behov både i bild och i skrift. – hjälp eleven att utveckla egna strategier för att komma ihåg läxan och vilka böcker eller annat material som är nödvändiga att ta med hem (och ta med tillbaka till skolan). 24

5 Även om vi lyckas väl med våra förebyggande och tidiga insatser måste vi räkna med att en del elever därutöver kommer att behöva särskilda stödåtgärder.

6 Det är betydelsefullt att samtidigt beakta flera faktorer på olika nivåer inom skolans organisation som kan påverka elevens kunskapsutveckling i matematik. På skolnivå kan det t ex handla om nödvändigheten av kompetensutveckling för vissa lärargrupper, arbetslag eller hela skolans personal för att komma till rätta med problemen både på lång och kort sikt.

7 På klassrumsnivå kan det innebära att
lägga om undervisningen från i huvudsak enskilt tyst räknande i böckerna till en mer explicit lärarledd undervisning med utforskande aktiviteter, gemensam problemlösning, matematiska samtal och där eleverna är införstådda med vilka mål de arbetar mot.

8 Några allmänna principer
All pedagogik bör vara ett meningsskapande arbete. Elever med räknesvårigheter måste, kanske i större utsträckning än elever utan svårigheter, få möta uppgifter som upplevs som personligt angelägna, som berör och engagerar och som uppfattas som relevanta. Men dessa elevers väg in i det formella arbetet med tal och räkning måste också bli mer systematisk, mer strukturerad och mer genomtänkt än vad de flesta andra elever har behov av.

9 Elever med räknesvårigheter behöver mer direkt och mer konkret undervisning om antal och räkneoperationer. Utan sådan direkt undervisning kan eleven lätt fastna i helt felaktiga och förvirrande hypoteser om hur talsystemet fungerar och används. Här behöver eleverna snabb och korrigerande återkoppling från en lyhörd lärare.

10 Viktigt är också lärarens kritiska hållning till den egna undervisningen med tillhörande uppföljning och utvärdering. Fokuserar jag på rätt innehåll? Utnyttjas undervisningstiden på ett bra sätt? Fungerar samarbetet med vårdnadshavare tillfredsställande?

11 Tid för lärande – TOT-principen
För att kunna ha en vägledande dialog och effektiv återkoppling samt tillräckligt med tid för elever med svårigheter behöver man ofta skapa en annan social och fysisk miljö än vad de flesta klassrum kan tillhandahålla. Många studier har visat att den gamla sanningen håller, nämligen att ju mer tid som ägnas åt en uppgift, ju mer man övar, desto större är chansen att bli bra på att klara av den (TOTprincipen,”Time on task”).

12 Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma vad eleven övar så att övningen befäster sådana kvaliteter i kunnandet som stöder progressionen i elevens lärande och inte blir en missriktad färdighetsträning där omständliga och icke utvecklingsbara strategier befästs.

13 Genom en-till-en undervisning (en elev får enskild undervisning av en lärare) har man möjlighet att uppnå nödvändig och effektiv TOT. I en del fall ges sådan undervisning efter eller före ordinarie skoltid, men vanligast är att eleven lämnar klassundervisningen en eller några lektioner i veckan för att arbeta enskilt tillsammans med en speciallärare eller specialpedagog. Flera undersökningar har visat att intensiv en-till-en undervisning under en begränsad period kan vara särdeles effektiv (t ex Wasik och Slavin, 1993; Torgesen, 2001; DCSF, 2008).

14 Övning ger färdighet Datorbaserade övningar kommer fram i allt snabbare takt. Vi avstår här från att namnge och rekommendera särskilda program men vill ändå gärna peka på det stora behovet av en sakkunnig utprövning av programmen. Vi vill också betona att datorbaserade övningar aldrig kan ersätta den direkta lärarledda undervisningen.

15 Övning måste dock alltid utgå från att eleven förstår och arbetar utifrån en riktig begreppsbildning. Ett själlöst, mekaniskt övande kan aldrig rekommenderas.

16 Number worlds – undervisningsprogram
I undervisningsprogrammet Number worlds ingår aktiviteter, tester och lärarhandledning som har utarbetats i samarbete mellan forskare och lärare (Griffin,2004, 2007). Undervisningsprogrammet bygger på fem grundläggande principer för matematikundervisningen:

17 1. Starta undervisningen i den verkliga världen med verkliga kvantiteter
2. Ge barnen rika möjligheter att utveckla sitt muntliga språk 3. Gradvis och systematisk introduktion av den matematiska symbolvärlden 4. Utgå från barnets förståelse och låt undervisningen följa en naturlig begreppsutveckling 5. Låt eleverna använda räknestrategier som är naturliga för dem men exponera dem även för andra strategier


Ladda ner ppt "Utdrag ur forskningsöversikten"

Liknande presentationer


Google-annonser