Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvårdsreformen i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvårdsreformen i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvårdsreformen i Östergötland
Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen i Östergötland PV-forum den 8 oktober 2013

2 Agenda Nuläge förberedelsearbetet Tid för frågor och diskussion
Läns-SLAKO Östergötland Agenda Nuläge förberedelsearbetet Länsövergripande Lokalt på varje vårdcentral Tid för frågor och diskussion Möjlighet till medskick: Vad behöver vi som arbetar länsövergripande känna till, som du fångar upp lokalt?

3 Gemensam vård- och rehabiliteringsplanering
Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO Östergötland Gemensam strategisk ledningsgrupp (SLG) Patientsäkerhets- och kvalitetsgrupp Referensgrupper och referensnätverk Ordförande och vice ordförande i SLG Vårdinformationstillgång inklusive läkemedel PROJEKTLEDNINGSGRUPP HR-grupp Informations- mängder IT-infrastruktur Gemensam vård- och rehabiliteringsplanering Medicinsk teknik - Östgötastandard Somatik Psykiatri Rehabilitering Hjälpmedelsförskrivning Arbetsgrupper Gemensam upphandling hjälpmedel Uppföljning av reformen Patientavgifter

4 Status - länsövergripande förberedelser
Läns-SLAKO Östergötland Status - länsövergripande förberedelser Kommunernas rekryteringar går bra, erfarna medarbetare söker tjänster Information och kommunikation, breddad målgrupp - Berörda medarbetare - Intresseorganisationer - Vårdgrannar (sjukhuskliniker, hemtjänst mfl) - Patienter och närstående Vårdinformationstillgång Länsgemensam patientsäkerhets- och kvalitetsgrupp Praktiska anvisningar för medarbetare Workshops Arbetet fortgår enligt plan

5 Status - vårdinformationstillgång
Läns-SLAKO Östergötland Status - vårdinformationstillgång Den kommunala hemsjukvården får ta del av LT:s vårdöversikt Panorama Arbete pågår med alt rutiner för informationstillgång från kommun till landsting Utredning pågår kring telefonilösning för att underlätta det akuta behovet av kontakt mellan vårdgivarna Utredning pågår kring hur vårdplaneringssystemet Meddix kan användas mer effektivt för att skicka meddelanden och remisser mellan vårdgivarana

6 Förberedelser på vårdcentral
Läns-SLAKO Östergötland Förberedelser på vårdcentral Lokala överenskommelser med kommun, kopplat till ramavtal om läkaransvar Medarbetares introduktion i kommunen Workshops Förbered för överlämnande av vårdåtagande - Aktuella patienter?! Dialog med kommunen - Vårdåtaganden kommer att föras in manuellt i kommunen Primärvårdsläkare, kompetens och behov av konsultativt stöd? Information om förändringen - Till hemsjukvårdspatienter: broschyr och muntlig info via medarbetare i hemsjukvård, inkl samtyckesfråga! - Till närstående och allmänhet: broschyr i väntrum

7 Övriga frågor, tid för diskussion
Läns-SLAKO Östergötland Övriga frågor, tid för diskussion Övriga frågor? Medskick - vad behöver vi som arbetar länsövergripande känna till, som du fångar upp lokalt?!

8 Tack för uppmärksamheten!
Läns-SLAKO Östergötland Tack för uppmärksamheten! Mer information:

9 38% av alla oplanerade återinskrivningar sker under den första veckan efter utskrivning
Antal återinskrivna patienter inom 30 dagar, per dag efter utskrivning 38% inom 7 dagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Antal dagar efter utskrivning som återinskrivning sker Not: Totalt 4527 återinskrivningar Källa: Vårdstatistik från Östergötlands läns landsting, Health Navigator analys

10 HR-frågor FORTSATT ARBETE – NÄSTA STEG
Läns-SLAKO Östergötland HR-frågor FORTSATT ARBETE – NÄSTA STEG Bygga samverkan om VFU länsdelsvis och analysera resursbehov , östra länsdelen har kommit längst Framtidens hemsjukvård, vad kräver den för kompetens och utbildning?! Dialog med HU Bygga samverkansarenor för kompetensutveckling Ny inventering av kommunernas kompetenser efter övergången och nyrekryteringar

11 Läns-SLAKO Östergötland
Hjälpmedelspolicy Länsgemensam arbetsgrupp jobbar effektivt enligt uppdragsbeskrivning Länsgemensam hjälpmedelspolicy tas fram Gemensamt regelverk Gemensamma anvisningar Gemensam förskrivarutbildning Hjälpmedelskonsulter och MAR:ar Nuläge och praxisskillnader har ringats in, som utgångspunkt för det fortsatta arbetet Hjälpmedelskonferens den 24 oktober på Garnisonen i Linköping

12 Läns-SLAKO Östergötland
Meddelandefunktion Då vi inte delar ett gemensamt system – vi bara ”tittar in” i varandras system, finns ingen meddelandefunktion för t ex remisshantering. En nödvändighet är därför att använda funktionen för att skicka meddelanden som finns i vårdplaneringssystemet Meddix. Inom projektet ”Hemsjukvårdsreformen” pågår en översyn av rutinerna för samordnad vårdplanering, där också meddelandefunktionen kommer att ingå.

13 Läns-SLAKO Östergötland
Sammanfattningsvis: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION , breddad målgrupp Berörda medarbetare Intresseorganisationer Vårdgrannar (sjukhuskliniker, hemtjänst mfl) Patienter och närstående ROLLER OCH ANSVAR Praktiska anvisningar/tillämpningsanvisningar, utkast på remiss v 42 Vårdplaneringsrutiner uppdateras , klart v 42 - Följsamhet till rutin. - Tillvaratagande av hemmet som arena! Workshops planeras, lokala önskemål starka Hjälpmedelspolicy tas fram. Rapport på konferens v 43 (24 oktober)

14 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Rekryteringar pågår i kommuner. Bra sökbild
Läns-SLAKO Östergötland KOMPETENSFÖRSÖRJNING Rekryteringar pågår i kommuner. Bra sökbild - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Framtidens hemsjukvård, dialog med HU VÅRDINFORMATIONSTILLGÅNG Vårdöversikten Panorama ger tillgång för kommunens medarbetare i hemsjukvård Kommunernas verksamhetssystem? Rutiner för vård till vårdkontakt UPPFÖLJNING Gemensam uppföljning genom FoU-miljöerna , återrapport till SLG i oktober Uppföljning av läkaravtal genom FoU-miljöerna

15 PATIENTAVGIFTER Ywonne Holm m fl Intresseorganisationer ”på tå”
Läns-SLAKO Östergötland PATIENTAVGIFTER Ywonne Holm m fl Intresseorganisationer ”på tå” Patientperspektiv , parallella avgiftssystem GEMENSAM HJÄLPMEDELSUPPHANDLING


Ladda ner ppt "Hemsjukvårdsreformen i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser