Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogdagar 19-20 mars 2012  Ekonomi  Inledning - bakgrund (utveckling tom 2010)  Åtgärdsplan för ekonomi i balans, reslutat 2011  Förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogdagar 19-20 mars 2012  Ekonomi  Inledning - bakgrund (utveckling tom 2010)  Åtgärdsplan för ekonomi i balans, reslutat 2011  Förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Dialogdagar mars 2012  Ekonomi  Inledning - bakgrund (utveckling tom 2010)  Åtgärdsplan för ekonomi i balans, reslutat 2011  Förutsättningar och strategi  Pensionskostnader och –åtaganden  Investeringar  Strategier för en utvecklad ekonomistyrningen  Förutsättningar i perspektivet 2025  Frågor och funderingar notera!

2 Ekonomisk utveckling

3 Intäkter (skatter, stb), Skatter och statsbidrag utgör 90% av LD intäktsvolym Intäktsutveckling i snitt 3,6% Kostnadsutveckling HoS i snitt 4,1% Resultatutveckling i snitt -0,5% motsvarande -25 mkr/år Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr Förändring jämfört med föregående år, procent 5,73,24,30,83,3

4 Kostnader HoS, HoS utgör 90% av LD kostnadsvolym. Relativt hög kostnad primärvård, medicinska spec, ambulans och hjälpmedel. Avvikelse jmf Nysammedian 2010 motsv 250 Mkr Totalt kr per invånare varav somatisk vård primärvård psykiatrisk vård övrig hälso- och sjukvård Förändring jämfört med föregående år, procent3,5%5,4%7,6%-0,3%2,9% Nysammedianen Diff jmf median, %0,6%1,0%2,1%6,0%2,1%4,3%

5 Effekt åtgärdsplan Effekter under 2011 totalt 135 Mkr Steg I-II beräknas ge ytterligare 80 Mkr, steg III 15 Mkr, i form av resultatförbättrande effekt Samlat beräknas helårseffekt motsv 230 Mkr.

6 Resultat LD 2011

7 Resultat verksamheter 2011 BudgetavvikelserBudgetavv (Mkr) Resultat 2009 Resultat 2010 Budget 2011Resultat 2011 Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård-218,1-222,20-163,5 Central förvaltning Hälsoval (beställare)-7,0015,1 Central förvaltning övrigt-5,517,44,030,3 Trafik, övrig regional utveckling12,218,0059,0 Finansförvaltning110,80,20-9,6 Fastighetsnämnd18,05,025,30,0 Servicenämnd0,42,04,5-0,4 Kultur- och bildningsnämnd-0,71,10,50,3 Tandvårdsnämnd2,70,81,05,1 Tandvårdsnämnd, beställarenhet-0,10,800,5 Patientnämnd-0,4-0,100,6 Revision0,60,400,2 Gemensam nämnd för kostsamverkan-000 Servicenätverk-1,100 Regionala forskningsrådet, RFR1,4-0,900 SUMMA DRIFTBUDGET-78,7-169,4-62,4 Skatter, statsbidrag, finansnetto-45,070,853,0 ÅRETS RESULTAT ENL BALANSKRAV-123,7-98,625-9,4 Jämförelsestörande finansiell kostnad00-164,0 RESULTAT-123,7-98, ,4

8 Jämförelse vissa landsting 2011

9 Planeringsförutsättningar ”Det värsta är bakom oss”  Skatteunderlag, statsbidrag  Prognos 2012 princip lika med budget 2012, ngt bättre tillväxt  Ökad arbetslöshet första halvåret, dämpas av ökade pensionsinkomster och grundavdrag  Befolkningsutveckling LD, -500 inv (-10 Mkr?)  Kostnadsutveckling  Oför alt ngt bättre. Löneavtalen ?  Övrigt  Förändring skatteutjämningssystemet, beslut ”vårpropp”?

10 Strategi, plan ekonomin  Strategi har fortsatt fokus på kostnadssidan, genom att;  säkra och bibehålla uppnådda effekter av åtgärdsplan steg I-II  fortsatta produktionsförbättrande åtgärder, ökad tillgänglighet  påskynda genomförandet av steg III  värdera ett steg IV  personalåtgärder  strukturella åtgärder  översyn ekonomstyrningsdelar, strategi pensionskostnader  steg III genomförande och beslut om steg IV till LS maj, ekonomisk värdering i samband med vårprognos.

11 Ekonomisk plan tom 2015 Plan förutser genomförande av besparingar/ effektiviseringar i form av resultatförbättring på 130 mkr/år Ack underskott 2012, 883 mkr, planeras återställt 2015

12 Skatteuttag/-sats Skattejustering bör övervägas med stor portion av försiktighet, dock ett kraftfullt ekonomiskt ”verktyg” 10 öre motsvarar ca 50 Mkr LD ,89 kr, landstingssnitt 10,88 och 11,07 kr 2012

13 Pensionsåtagande Stor del av pensionsåtagande, 5,2 av 6,8 Mdr, utanför balansräkningen, i enlighet med lag och praxis i landstingen Pensionsfond 0,25 Mkr, behöver förstärkas!

14 Framtida pensionskostnader I takt med stora pensionsavgångar realiseras ansvars förbindelser i form av ökade årliga pensionskostnader Kostnadsökning 40%, motsv ca 200 Mkr, inom 10 år Strategi för framtida pensionskostnader nödvändig!

15 Investeringar Har tidigare års besparingar inneburit ett eftersatt investeringsbehov? Vilken ekonomisk kapacitet har vi för att möta behov? En tydlig framtidsplan är en förutsättning för en investeringsstrategi!

16 Investeringsprocess (ny)

17 Strategi för en utvecklad ekonomistyrning  Ekonomistyrning är kraftfullt och nödvändigt redskap för att nå mål om god ekonomisk hushållning  Behöver moderniseras och bli mer effektiv och leda till att önskat beteende och mål uppfylls  Resursfördelningsmodell, identifiera uppdrag/mål  Budgetprocess och –beslut, koppla resurs mot uppdrag/mål  Över- och underskottsregler, stimulera till decentraliserat långsiktigt ekonomisk ansvarstagande  Ordnad process för medicinsk utveckling  Fortsatt utveckling av internkontroll, implementera ledningssystem

18 Ekonomisk utveckling tom 2025? Plus1 alternativ mest troligt (motsv utveckling ) Ett ”gap”, i princip underskott, motsv mkr 2025 ”Gap” motsv en skatteökning på 2,50 kr.

19 Sammanfattning - framgångsfaktorer  Vår egen förmåga att förändra är nyckeln till framgång  Fortsatt genomförande av kostnadsreducering och effektivitetsförbättringar  Utveckla ekonomistyrningen och ta fram en strategi för investeringar och pensioner  Varsamt övervägande av förändrat skatteuttag, stor portion av försiktighet  Framtida ständiga förbättringar för att minska gap mellan ökade behov/kostnader och tillgänglig finansiering

20 Strategi ekonomistyrning  Budgetprocess och budgetbeslut (fokus HS)  Process och beslut skall omfatta; ekonomisk ram, bemanningstal/- ram och uppdrag, volym och ev krav på åtgärder.  Processen behöver läggas rätt i tid och tydligt kopplas mot investeringsprocess (särskilt fokusområde)  Översyn resursfördelningsmodell  Styrning och incitament för ökad effektivitet och kvalitet  Beskriva i verksamhetsekonomiska mått (KPP/DRG/ACG..)  Stödja och underlätta uppföljning och analys (internt/externt)  Över- och underskottsregler  Nödvändigt ur ett konkurrensperspektiv  Incitament för långsiktigt ”lokalt” ansvar för god ek hushållning  Strategi för framtida pensionskostnader/åtaganden  Utveckla interkontroll, implementering ledningssystem

21 Investeringar 2012 Investeringspolicy/-process genomför ett ”omtag” och ett övergripande investeringsråd är bildat Målsättningen är att ”snabba upp” och lägga investerings-, prioriterings- och anskaffningsprocessen rätt i tid, maximera affärsverksamheten, koppla mot budgetprocess samt en rullande 3-5 årig planering. IT- stöd för äskandeprocess. I normalläget skall investeringar självfinansieras. Under 2012 prioriteras att avsluta redan påbörjade anskaffningar av tidigare års investeringsbeslut och ev akuta investeringsbehov Därefter påbörjas investeringsbeslut 2012 och kommer sannolikt att inteckna del av utrymme 2013.


Ladda ner ppt "Dialogdagar 19-20 mars 2012  Ekonomi  Inledning - bakgrund (utveckling tom 2010)  Åtgärdsplan för ekonomi i balans, reslutat 2011  Förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser