Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogdagar mars 2012 Ekonomi Frågor och funderingar notera!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogdagar mars 2012 Ekonomi Frågor och funderingar notera!"— Presentationens avskrift:

1 Dialogdagar 19-20 mars 2012 Ekonomi Frågor och funderingar notera!
Inledning - bakgrund (utveckling tom 2010) Åtgärdsplan för ekonomi i balans, reslutat 2011 Förutsättningar och strategi Pensionskostnader och –åtaganden Investeringar Strategier för en utvecklad ekonomistyrningen Förutsättningar i perspektivet 2025 Frågor och funderingar notera!

2 Ekonomisk utveckling 2003-11

3 Intäkter (skatter, stb), 2005-10
2006 2007 2008 2009 2010 Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr 5 575 5 890 6 079 6 343 6 393 6 607 Förändring jämfört med föregående år, procent 5,7 3,2 4,3 0,8 3,3 Skatter och statsbidrag utgör 90% av LD intäktsvolym Intäktsutveckling i snitt 3,6% Kostnadsutveckling HoS i snitt 4,1% Resultatutveckling i snitt -0,5% motsvarande -25 mkr/år

4 Kostnader HoS, 2005-10 HoS utgör 90% av LD kostnadsvolym.
2006 2007 2008 2009 2010 Totalt kr per invånare 18 313 18 948 19 973 21 483 21 413 22 040 varav somatisk vård 9 613 11 152 11 676 12 504 12 415 12 766 primärvård 5 331 4 409 4 823 5 199 5 211 5 302 psykiatrisk vård 1 775 1 769 1 751 1 930 1 900 1 922 övrig hälso- och sjukvård 1 594 1 618 1 723 1 848 1 887 2 052 Förändring jämfört med föregående år, procent 3,5% 5,4% 7,6% -0,3% 2,9% Nysammedianen 18 204 18 751 19 556 20 274 20 966 21 125 Diff jmf median, % 0,6% 1,0% 2,1% 6,0% 4,3% HoS utgör 90% av LD kostnadsvolym. Relativt hög kostnad primärvård, medicinska spec, ambulans och hjälpmedel. Avvikelse jmf Nysammedian 2010 motsv 250 Mkr

5 Effekt åtgärdsplan 2011-12 Effekter under 2011 totalt 135 Mkr
Steg I-II beräknas ge ytterligare 80 Mkr, steg III 15 Mkr, i form av resultatförbättrande effekt 2012. Samlat beräknas helårseffekt motsv 230 Mkr.

6 Resultat LD 2011

7 Resultat verksamheter 2011
Budgetavvikelser Budgetavv (Mkr) Resultat 2009 Resultat 2010 Budget 2011 Resultat 2011 Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård -218,1 -222,2 -163,5 Central förvaltning Hälsoval (beställare) - 7,0 15,1 Central förvaltning övrigt -5,5 17,4 4,0 30,3 Trafik , övrig regional utveckling 12,2 18,0 59,0 Finansförvaltning 110,8 0,2 -9,6 Fastighetsnämnd 5,0 25,3 0,0 Servicenämnd 0,4 2,0 4,5 -0,4 Kultur- och bildningsnämnd -0,7 1,1 0,5 0,3 Tandvårdsnämnd 2,7 0,8 1,0 5,1 Tandvårdsnämnd, beställarenhet -0,1 Patientnämnd 0,6 Revision Gemensam nämnd för kostsamverkan Servicenätverk Regionala forskningsrådet, RFR 1,4 -0,9 SUMMA DRIFTBUDGET -78,7 -169,4 -62,4 Skatter, statsbidrag, finansnetto -45,0 70,8 53,0 ÅRETS RESULTAT ENL BALANSKRAV -123,7 -98,6 25 -9,4 Jämförelsestörande finansiell kostnad -164,0 RESULTAT -173,4

8 Jämförelse vissa landsting 2011

9 Planeringsförutsättningar 2012--
”Det värsta är bakom oss” Skatteunderlag, statsbidrag Prognos 2012 princip lika med budget 2012, ngt bättre tillväxt Ökad arbetslöshet första halvåret, dämpas av ökade pensionsinkomster och grundavdrag Befolkningsutveckling LD, -500 inv (-10 Mkr?) Kostnadsutveckling Oför alt ngt bättre. Löneavtalen ? Övrigt Förändring skatteutjämningssystemet, beslut ”vårpropp”?

10 Strategi, plan ekonomin 2012-
Strategi har fortsatt fokus på kostnadssidan, genom att; säkra och bibehålla uppnådda effekter av åtgärdsplan steg I-II fortsatta produktionsförbättrande åtgärder, ökad tillgänglighet påskynda genomförandet av steg III värdera ett steg IV personalåtgärder strukturella åtgärder översyn ekonomstyrningsdelar, strategi pensionskostnader steg III genomförande och beslut om steg IV till LS maj, ekonomisk värdering i samband med vårprognos.

11 Ekonomisk plan tom 2015 Plan förutser genomförande av besparingar/ effektiviseringar i form av resultatförbättring på 130 mkr/år Ack underskott 2012, 883 mkr, planeras återställt 2015

12 Skatteuttag/-sats Skattejustering bör övervägas med stor portion av försiktighet, dock ett kraftfullt ekonomiskt ”verktyg” 10 öre motsvarar ca 50 Mkr LD ,89 kr, landstingssnitt 10,88 och 11,07 kr 2012

13 Pensionsåtagande Stor del av pensionsåtagande, 5,2 av 6,8 Mdr, utanför balansräkningen, i enlighet med lag och praxis i landstingen Pensionsfond 0,25 Mkr, behöver förstärkas!

14 Framtida pensionskostnader
I takt med stora pensionsavgångar realiseras ansvars förbindelser i form av ökade årliga pensionskostnader Kostnadsökning 40%, motsv ca 200 Mkr, inom 10 år Strategi för framtida pensionskostnader nödvändig!

15 Investeringar Har tidigare års besparingar inneburit ett eftersatt investeringsbehov? Vilken ekonomisk kapacitet har vi för att möta behov? En tydlig framtidsplan är en förutsättning för en investeringsstrategi!

16 Investeringsprocess (ny)

17 Strategi för en utvecklad ekonomistyrning
Ekonomistyrning är kraftfullt och nödvändigt redskap för att nå mål om god ekonomisk hushållning Behöver moderniseras och bli mer effektiv och leda till att önskat beteende och mål uppfylls Resursfördelningsmodell, identifiera uppdrag/mål Budgetprocess och –beslut, koppla resurs mot uppdrag/mål Över- och underskottsregler, stimulera till decentraliserat långsiktigt ekonomisk ansvarstagande Ordnad process för medicinsk utveckling Fortsatt utveckling av internkontroll, implementera ledningssystem

18 Ekonomisk utveckling tom 2025?
Plus1 alternativ mest troligt (motsv utveckling ) Ett ”gap”, i princip underskott, motsv mkr 2025 ”Gap” motsv en skatteökning på 2,50 kr.

19 Sammanfattning - framgångsfaktorer
Vår egen förmåga att förändra är nyckeln till framgång Fortsatt genomförande av kostnadsreducering och effektivitetsförbättringar Utveckla ekonomistyrningen och ta fram en strategi för investeringar och pensioner Varsamt övervägande av förändrat skatteuttag, stor portion av försiktighet Framtida ständiga förbättringar för att minska gap mellan ökade behov/kostnader och tillgänglig finansiering

20 Strategi ekonomistyrning
Budgetprocess och budgetbeslut (fokus HS) Process och beslut skall omfatta; ekonomisk ram, bemanningstal/-ram och uppdrag, volym och ev krav på åtgärder. Processen behöver läggas rätt i tid och tydligt kopplas mot investeringsprocess (särskilt fokusområde) Översyn resursfördelningsmodell Styrning och incitament för ökad effektivitet och kvalitet Beskriva i verksamhetsekonomiska mått (KPP/DRG/ACG..) Stödja och underlätta uppföljning och analys (internt/externt) Över- och underskottsregler Nödvändigt ur ett konkurrensperspektiv Incitament för långsiktigt ”lokalt” ansvar för god ek hushållning Strategi för framtida pensionskostnader/åtaganden Utveckla interkontroll, implementering ledningssystem

21 Investeringar 2012 Investeringspolicy/-process genomför ett ”omtag” och ett övergripande investeringsråd är bildat Målsättningen är att ”snabba upp” och lägga investerings-, prioriterings- och anskaffningsprocessen rätt i tid, maximera affärsverksamheten, koppla mot budgetprocess samt en rullande 3-5 årig planering. IT-stöd för äskandeprocess. I normalläget skall investeringar självfinansieras. Under 2012 prioriteras att avsluta redan påbörjade anskaffningar av tidigare års investeringsbeslut och ev akuta investeringsbehov Därefter påbörjas investeringsbeslut 2012 och kommer sannolikt att inteckna del av utrymme 2013.


Ladda ner ppt "Dialogdagar mars 2012 Ekonomi Frågor och funderingar notera!"

Liknande presentationer


Google-annonser