Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledning och gruppdynamik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledning och gruppdynamik"— Presentationens avskrift:

1 Projektledning och gruppdynamik
Terese Stenfors-Hayes m.fl.

2 Kursinnehåll Boken Föreläsningar Seminarier Individuellt arbete
Project management -Teams, Leadership and Information Systems Projects Finns i Akademibokhandeln i Kista och ingen annan stans. Föreläsningar Seminarier Individuellt arbete

3 Föreläsningar/Seminarier
Introduktion Gruppdynamik. Föreläsning Kommunikation. Seminarium, OBS olika teman Ledarskap, konflikthantering, beslutsfattande. Föreläsning Motivation. Seminarium Föreläsning Projektmetodik. Föreläsning Att dela kunskap och lära av sina erfarenheter. Föreläsning

4 Schema Hittar ni i Daisy
Inga närvarolistor, men allt som sägs på alla träffar kan komma på tentan… Till vissa träffar krävs att ni läser kursboken i förväg (Främst motivationsseminariet och projektmetodikföreläsningen)

5 Gruppindelning för seminarierna
Vi har tre, inte fyra grupper. Detta innebär att det ser lite konstigt ut i Daisy. Anmäl er själva i Daisy om ni har för avsikt att närvara.

6 Examination Tentan 2p: Inlämningsuppgift 1p:
Kurslitteraturen (från pärm till pärm) Bilder och anteckningar från alla träffar Inlämningsuppgift 1p: Analys och reflektion kring t ex ledarskap och/eller grupprocesser

7 Lärare Terese Stenfors terese@fc.dsv.su.se rum 7439 i Forum 08-6747768
Föreläsare, seminarieledare och kursadmin. Harald Kjellin rum 7358 i Forum Föreläsare och seminarieledare Gunnar Wettergren Föreläsare Vandana Kabilan

8 Inlämningsuppgift 1p Inlämningsdatum: 7/10 kl i First Class konferensen ”PG inlupp”. Betyg G eller U ges. En mycket stark eller svag uppsats kan påverka tentamensbetyget om detta ligger nära en betygsgräns. Om uppgiften blir underkänd får studenten en och endast en chans att förbättra uppsatsen utifrån lärarens kommentarer. Om studenten misslyckas med detta ges en helt ny uppgift.  

9 Uppgiftsbeskrivning Denna miniuppsats ger en möjlighet att reflektera kring valfria teorier som diskuterats på kursen och koppla dem till egna, personliga upplevelser från tidigare studier, arbetsliv eller privatliv. Uppgiften består i att skriva en analys av en grupp du deltagit i, eller av en ledare du haft. Tre delar: bakgrund, analys och ev. förslag till förändring (hur arbetet skulle kunna utförts annorlunda i gruppen eller förslag på en alternativ ledarstil som skulle ha fungerat bättre i sammanhanget, motiverande strategier den analyserade ledaren skulle kunna ha applicerat, konflikthanteringsstrategier som skulle kunna ha fungerat etc. (men utgå alltid från den existerade situationen och de givna villkoren.)) Analysen är den klart viktigaste delen.

10 Exempel Exempel: Beskriv hur er arbetsgrupp i ett tidigare skolprojekt fungerade och utvecklades utifrån de teorier som diskuterats på kursen. Analysera och reflektera, kom med förslag på vad ni skulle kunna gjort annorlunda och vad du lärt dig inför framtida grupparbeten. Ta t ex upp rolluveckling, konflikter, Etc. etc. Exempel: Beskriv en chef /lärare/ledare du haft utifrån de ledarskapsteorier som presenterats, t ex hur påverkades denna ledares handlingar gruppen? Hur motiverades ni? Hur hanterade ledaren konflikter? Analysera och reflektera! Etc. etc.

11 Vad är kärnan? Förståelse, att våga tänka själv och att kunna omsätta begreppen i praktik är centralt. Ha även följande i bakhuvudet: reflektera, generalisera, teoretisera, jämföra, analysera, relatera och tillämpa.

12 Formella krav Arbetet skall vara minst tre sidor långt (minst 1500 ord) och innehålla många referenser till kurslitteraturen och minst en annan källa (bok eller vetenskaplig artikel). Referenserna anges löpande i texten på följande sätt (efternamn, publikationsår). Arbetet avslutas med en fullständig litteraturförteckning. Uppsatsen bör ej utförligt beskriva sådant som står förklarat i kursboken utan snarare applicera detta i analysen och i de egna reflektionerna. Se till att arbetet har en tydlig röd tråd. Under titeln och de olika rubrikerna skall stå precis vad titeln och de olika rubrikerna utlovar, ingenting annat.

13 Mera formella krav Inga viktiga aspekter saknas. Tala om vilka avgränsningar du valt att göra. Textdelarnas omfång står i proportion till deras betydelse för ämnet och texttypen. Det skall synas vilka delar som är de viktigaste även på omfånget. Texten är faktaunderbyggd, analyserande och har substans. Era arbeten skall bygga på minst en referens utöver kursboken. Texten har en början, en mitt och ett slut. Texten känns som en helhet och har ett tydligt fokus. Arbetet skall vara lättläst och språket är klart, koncist och korrekt. Kontrollera stavningen.

14 Kursinformation Aktuell information, föreläsningsbilder etc finns i FC. Utan FC blir det svårt att följa kursen. Föreläsningsbilderna skriver ni ut själva inför föreläsningar och seminarier. Gruppindelning görs i Daisy, OBS vi har tre seminariegrupper på kursen.

15 Tid för tenta Ordinarie: 8/10 9-12 Omtenta: 19/11 9-12
Ännu en omtenta:OBS: görs bara om väldigt många inte är klara, annars vid ordinarie tillfälle 2005 Anmälan till tenta sker i Daisy eller i nödfall via studentexpeditionen

16 Att tänka på På en kurs med så här många studenter och på så här kort tid är det ju mycket upp till er själva vad ni gör av den. Genom att svara på de här frågorna och/eller bara ta er tid att fundera lite så kan ni för er egen skull klargöra era lärbehov och lärmål. Frågorna kan också hjälpa er att välja ämne till inlämningsuppgiften.

17 Att tänka på Vem är jag? Vad behöver jag och vad vill jag lära?
T ex SWOT-analys: Strength weaknesses, threats and opportunities Var har jag varit (bakgrund, tidigare erfarenheter) Var är jag nu (färdigheter) Hur kan projektledning och gruppdynamik kopplas till dina tidigare personliga erfarenheter, arbetslivserfarenheter eller studier? Vad behöver jag och vad vill jag lära? Hur kan jag få det jag behöver? Hur vet jag när jag har nått mitt mål?

18 Vad är ett projekt? ”Ett projekt är en kombination av mänskliga och icke-mänskliga resurser sammansatta i en tillfällig organisation för att uppnå ett specifikt mål.” (Cleland & Kerzner) ”Ett projekt är en icke rutinmässig serie uppgifter riktade mot ett mål.” (Snead & Wycoff) ” A unique undertaking with a concise life cycle, start and end dates, a finite budget, resource allocation and defines outcome or objective” (McManus)

19 Projekt är: Unika Avgränsade Målinriktade
Avgränsat i tid och omfattning Har begränsade resurser Har en tillfällig organisation

20 Linje eller projekt? Linjeorganisationen: Projekt i linjen: Stabil
Återkommande arbetsuppgifter Ingen tydlig målfokusering Projekt i linjen: Målinriktade Tidsbegränsade Engångsuppgifter

21 Varför misslyckas så många projekt?
Dåligt specificerade mål Dålig planering och estimering Ny teknologi Olämplig projektledningsmetodik För oerfarna teammedlemmar Dåliga leverantörer

22 Åtagandetriangeln Funktion Tid Kostnad

23 När projektet gått i mål…
Utvärdera både framgångar och misslyckanden! Tips i McManus

24 Vad ska jag göra nu? Köp boken Läs kapitel 1 i McManus
Se till att du har FC-konferensen Gör reflektionsövningen Välj ämne till inlämningsuppgiften


Ladda ner ppt "Projektledning och gruppdynamik"

Liknande presentationer


Google-annonser