Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska effekter av Personligt ombud

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska effekter av Personligt ombud"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska effekter av Personligt ombud
En studie i Lund & Kristianstad 2005 Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog

2 Bättre och billigare? AMBITIONS- EFFEKTIVT HÖJNING (SMART?) (VILL MER)
Bättre och billigare? DYRARE BILLIGARE AMBITIONS- HÖJNING (VILL MER) EFFEKTIVT (SMART?) BÄTTRE NEDSKÄRNING (HAR INTE RÅD) INEFFEKTIVT (KORKAT?) SÄMRE

3 Hugo – hans liv med och utan PO
Utan PO (född 1970, idag 35 år gammal) Vanlig familj, trasslig tonårstid. Grubblande, självmordsförsök Schizofren, psykotisk, många diagnoser Institutionsvård, mycket slutenvårdsinsatser Överviktig, somatiska följdsjukdomar Passiviserad – sängliggande Ingen samordning Hopplöst fall, apatisk, skygg Med PO (ombud 1999) Egen bostad Normalviktig Flickvän & två katter Körkort & sjunger i kör Ett självständig liv med stöd

4 Personlig ombud – vari ligger hemligheten???
Kraften verkar ligga i mötet Äntligen någon som ser mig Äntligen någon som frågar mig vad jag tycker/vill ha Äntligen någon som jag kan lita på/som står på min sida Två vardagsteorier vi mött i denna studie Enzymteorin Kattkommando syd teorin

5

6

7

8 PERSONLIGT OMBUD www.seeab.se PO-ARBETETS INDIREKTA EKONOMISKA
KONSEKVENSER PERSONLIGT OMBUD

9

10 Tre perspektiv & en upptäckt
Kostnads- och effektivitetsperspektivet Har det blivit dyrare eller billigare? Omfördelningsperspektivet Vem vinner och vem förlorar? Investeringsperspektivet Finns det skillnader på kort och lång sikt? Vilka är de offentliga kostnaderna för psykiskt funktionshindrade Hur är dessa resurser fördelade?

11 Så här har vi jobbat Ombuden 40 slumpmässigt utvalda klienter
Lund (2) & Kristianstad (4) 40 slumpmässigt utvalda klienter Sekretessmedgivande Alla har medverkat Lätt att komma åt data Stor välvilja + gott samarbete Data för kvartal (i de flesta fall) Journaler – dataprogram – mail – analys Täta & intensiva återkopplingar med ombuden Bakgrundvariabler Stickprov Resultat

12 Något om ”våra 40 klienter”
Våra bakgrundsvariabler Ålder år Kön % män Pågående/vilande/avslutad insats 50/15/35% PO-insatsens längd 20/29 månader Boende % ensamma Barn % har barn < 18 år Entydig diagnos 62% entydig Multiproblematik 65% multipel problematik Närhet till arbetsmarknad 32 % närhet Sociala nätverk 78% har nätverk Omfattande insatser 72% omfattande Samordnade insatser 35% samordning

13 Analytiska möjligheter
40 klienter kvartal Samhällsnivå, 6 myndigheter, 20-tal enheter, aktiviteter 15 tal bakgrundsvariabler; man/kvinna, ålder, omfattande insatser eller ej, sociala nätverk eller ej osv. Kvartalsbasis, årsbasis, genomsnitt Trender eller genomsnittsvärden Hela stickprovet, delar eller individer

14

15 KOSTNADERNAS FÖRDELNING FÖR OMBUDENS KLIENTER
KOSTNADERNAS FÖRDELNING FÖR OMBUDENS KLIENTER MELLAN OCH INOM MYNDIGHETER SAMT MELLAN OLIKA INSATSER

16 Vad kostar ”våra klienter”
Totalt sett kr/klient/år Cirka 8-10 Mkr/klient  65 år Fördelat kr % Af Fk Kommun Lting Övr mynd Övrigt

17 Några reflektioner Fördelningen mellan ”aktiverande och passiverande” insatser; 5% för aktiverande, rehabiliterande 95% för passiva, försörjande, inneslutande insatser Af & FK marginaliserande effekter 1/3 av våra klienter är i närheten av arbetsmarknaden Insatser från Af & Fk förstärker de marginaliserande effekterna genom Andelen insatser Insatsernas karaktär

18 Effekterna av PO på kort sikt
Ett kostnadsfall, ca kr/år/klient, kvartalet efter PO STIGANDE TREND

19 VAD BÖR JÄMFÖRAS? VAD BRUKAR MAN JÄMFÖRA? KORT ELLER LÅNG SIKT?

20 SATSNINGEN KOMMER FÖRST DETTA INNEBÄR RISKTAGANDE
FÖR ATT BLI EFFEKTIV MÅSTE MAN SATSA SATSNINGEN KOMMER FÖRST DETTA INNEBÄR RISKTAGANDE

21 Den faktiska investeringspuckeln
Den faktiska investeringspuckeln

22 Reala och finansiella kostnader
Finansiell kostnad = transferering, Real kostnad = faktiskt resursförbrukning Liten finansiell besparing kan skapa stor real kostnad Är det alltid klokt att korta köerna av långtidssjukskrivna För tidig/onödig sjukersättning (förtidspension) kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader Kan gälla 1/3 av våra klienter

23 Effekterna på lång sikt
Effekterna förstärks Ett kostnadsfall, ca kr/år/klient, kvartalet efter PO

24 De totala effekterna per individ på årsbasis
Kort sikt kr Lång sikt kr

25 Vådan av att utvärdera långsiktig rehab i korta tidsperspektiv
INVESTERINGS- PUCKELN DE LÅNGSIKTIGA EFFEKTERNA

26 Ibland kan genomsnittsvärden vara desinformativa (klienter med skov)

27 När ombuden motar Olle i grind

28 PO-arbetet är olika effektivt beroende på klientens situation
PO-arbetets samverkansperspektiv Nätverksaspekten KR/ÅR KR/ÅR

29 När tycks PO- arbetet skapa särskilt stora effekter
Stora insatser Långt från arbetsmarknaden Tydliga diagnoser Ej multiproblematik När samordning ej har skett innan

30 När tycks PO insatsen inte ge samma stora effekt
Dubbeldiagnoser Otydliga/komplexa diagnoser Redan samordning Nära arbetsmarknaden Små insatser innan

31 Variabler som inte tycks påverka de ekonomiska effekterna
Kön Kvinnor konsumerar mer än män Kostnadsreduktionen dock i stort sett lika Tillgången till sociala nätverk De avlastande och pådrivande funktionerna kanske tar ut varandra

32 Pay- off perspektivet Femårsperspektivet, vad vi sett
En PO insats kostar Under fem år ”sparar man” Detta innebär 17 gånger pengarna Tjugofemårsperspektivet, ett räkneexempel ”våra klienter” är 40 år, 25 år kvar till pension om femårsmönstret upprepas 3.5 Mkr/klient i kostnadsreduktion 87 gånger pengarna En total samhällsvinst för stickprovets 40 klienter 140 Mkr

33 De ekonomiska konsekvenserna för familjen
Föräldrar som inte kan arbeta Produktionsförluster 25% arbetstidsreduktion i 10 år =ca kr Sjukskrivningseffekter Två månader sjuk/år i 10 år = kr Vårdkonsumtionseffekter Barn som inte kan träda in i vuxenlivet Produktionseffekter kr/försenat inträdesår på arbmarknaden Försörjningseffekter

34 Den förlorade produktionen
1/3 av klienterna i stickprovet nära arbetsmarknaden Flera har börjat jobba Exempel på förluster Begränsad arbetsförmåga; kr/år eller 2.Mkr till pension Full arbetsförmåga, skov 25% av all tid, kr/år eller 5.6 Mkr till pension Fk/Af förefaller marginalisera dem

35 Effekterna i diagramform

36 Omfördelningsperspektivet
Vinnare och förorare Lt kr/klient/år Af kr/klient/år Övr mynd kr/klient/år Fk kr/klient/år K kr/klient/år Totalt kr/klient/år Förskjutningar Inom landsting Mindre andel sv större andel öv Mindre psyk mer primärvård Inom kommun Mindre behhem mer öppna insatser Förändring av insatserna Öppnare former Mer rehabinsatser Mindre passiviserande insatser Fk + AF ej med i leken Slutsats Psykiatrireformens intentioner ser ut att stärkas

37 Att generalisera på lösa grunder
Om alla som i stickprovet !!! Kristianstad + Lund klienter sedan start Totala årliga vinsten = 26 Mkr/år Riket 7.000 klienter sedan start Statens kostnad 3 år = 270 Mkr Ackumulerade ”vinst”, 3*7.000* = 3,4 Mdr Vinst/kostnad = 12.6 ggr Samhällsvinst på årsbasis = 1 Mdr

38 SAMVERKANSBOKSLUT PO 2004 Kommun Kristanstad Lund Aktör
Landsting Fk Kommun Af Övriga SUMMA

39 Nationellt samverkansbokslut PO
Landsting kr Försäkringskassa kr Kommun kr Arbetsförmedling kr Övriga kr Summa kr

40 PO och skatteväxling Varje PO skapar
En landstingsvinst En kommunal förlust Sedan landsting kompenserat kommun med återstår Återstående vinst Om denna vinst delas lika Vinst per aktör Detta är förhandlingsutrymmet kring en tänkbar skatteväxling

41 Metodslutsatser Det går att räkna Det går att få fram data
Men det är mycket data att hålla reda på Det går att få fram data Överraskande enkelt Det finns rikligt med information att hämta Informationen kan göras beslutsrelevant Det finns en investeringspuckel

42 Resultatslutsatser Vi kan få en bild av samhällets resurser kring ombudens klienter Mycket pengar för passiva, lite pengar för aktiva insatser Fk + Af tenderar att förstärka gruppens marginalisering Ombuden ”sparar” pengar, effekterna är betydande Det leder till omfördelning Mellan myndigheter Inom myndigheter I aktiviteter; från passiva till aktiva Psykiatrireformens intentioner förstärks av PO Samspelet finansiella/reala kostnader komplex leder till risk för samhällsekonomiska förluster Det finns en tydlig investeringspuckel Viktiga men svårmätbara ”bieffekter” som är lätta att förbise och som leder till att effekterna underskattas

43 Slutsatser inför framtiden
Denna typ av insatser (samordnande med ett brukarperspektiv) tycks ge bättre och billigare verksamhet – vinsterna är betydande Det behövs ekonomiska uppföljningssystem i all komplex rehabilitering (vi kallar det samverkansbokslut) Utvärderingar bör ha ett långsiktigt perspektiv (ett socialt investeringstänkande) Intressant studera om liknande effekter uppstår för andra samverkansprocesser (t.ex. utsatta barn, långstidsarbetslösa

44 Om det stämmer - vilka slutsatser drar vi då?
Kan ”metoden PO” användas för andra målgrupper I vilka sammanhang är PO som mest effektivt Behöver PO kompletteras med andra insatser Vari ligger hemligheten Mötet Respekten Samordningen


Ladda ner ppt "Ekonomiska effekter av Personligt ombud"

Liknande presentationer


Google-annonser