Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska effekter av Personligt ombud En studie i Lund & Kristianstad 2005 Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska effekter av Personligt ombud En studie i Lund & Kristianstad 2005 Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska effekter av Personligt ombud En studie i Lund & Kristianstad 2005 Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog i.nilsson@seeab.sei.nilsson@seeab.se a.wadeskog@seeab.sea.wadeskog@seeab.se www.seeab.se

2 Bättre och billigare? BILLIGARE DYRARE BÄTTRE SÄMRE INEFFEKTIVT (KORKAT?) AMBITIONS- HÖJNING (VILL MER) NEDSKÄRNING (HAR INTE RÅD) EFFEKTIVT (SMART?) www.seeab.se

3 Hugo – hans liv med och utan PO Utan PO (född 1970, idag 35 år gammal) –Vanlig familj, trasslig tonårstid. Grubblande, självmordsförsök –Schizofren, psykotisk, många diagnoser –Institutionsvård, mycket slutenvårdsinsatser –Överviktig, somatiska följdsjukdomar –Passiviserad – sängliggande –Ingen samordning –Hopplöst fall, apatisk, skygg Med PO (ombud 1999) –Egen bostad –Normalviktig –Flickvän & två katter –Körkort & sjunger i kör –Ett självständig liv med stöd www.seeab.se

4 Personlig ombud – vari ligger hemligheten??? Kraften verkar ligga i mötet –Äntligen någon som ser mig –Äntligen någon som frågar mig vad jag tycker/vill ha –Äntligen någon som jag kan lita på/som står på min sida Två vardagsteorier vi mött i denna studie –Enzymteorin –Kattkommando syd teorin www.seeab.se

5

6

7

8 PERSONLIGT OMBUD PO-ARBETETS INDIREKTA EKONOMISKA KONSEKVENSER www.seeab.se

9

10 Tre perspektiv & en upptäckt Kostnads- och effektivitetsperspektivet –Har det blivit dyrare eller billigare? Omfördelningsperspektivet –Vem vinner och vem förlorar? Investeringsperspektivet –Finns det skillnader på kort och lång sikt? Vilka är de offentliga kostnaderna för psykiskt funktionshindrade –Hur är dessa resurser fördelade? www.seeab.se

11 Så här har vi jobbat Ombuden –Lund (2) & Kristianstad (4) 40 slumpmässigt utvalda klienter Sekretessmedgivande Alla har medverkat –Lätt att komma åt data –Stor välvilja + gott samarbete Data för 20 + 20 kvartal (i de flesta fall) Journaler – dataprogram – mail – analys Täta & intensiva återkopplingar med ombuden –Bakgrundvariabler –Stickprov –Resultat www.seeab.se

12 Något om ”våra 40 klienter” Våra bakgrundsvariabler Ålder40 år Kön70% män Pågående/vilande/avslutad insats50/15/35% PO-insatsens längd20/29 månader Boende85% ensamma Barn18% har barn < 18 år Entydig diagnos62% entydig Multiproblematik65% multipel problematik Närhet till arbetsmarknad32 % närhet Sociala nätverk78% har nätverk Omfattande insatser 72% omfattande Samordnade insatser35% samordning www.seeab.se

13 Analytiska möjligheter 40 klienter 20 + 20 kvartal Samhällsnivå, 6 myndigheter, 20-tal enheter, 100-150 aktiviteter 15 tal bakgrundsvariabler; –man/kvinna, –ålder, –omfattande insatser eller ej, –sociala nätverk eller ej –osv. Kvartalsbasis, årsbasis, genomsnitt Trender eller genomsnittsvärden Hela stickprovet, delar eller individer www.seeab.se

14

15 KOSTNADERNAS FÖRDELNING FÖR OMBUDENS KLIENTER MELLAN OCH INOM MYNDIGHETER SAMT MELLAN OLIKA INSATSER www.seeab.se

16 Vad kostar ”våra klienter” Totalt sett –345.000 kr/klient/år –Cirka 8-10 Mkr/klient  65 år Fördelatkr% –Af 3.700 1 –Fk 69.50020 –Kommun 36.50011 –Lting 204.30059 –Övr mynd 28.400 8 –Övrigt 2.000 1 www.seeab.se

17 Några reflektioner Fördelningen mellan ”aktiverande och passiverande” insatser; –5% för aktiverande, rehabiliterande –95% för passiva, försörjande, inneslutande insatser Af & FK marginaliserande effekter –1/3 av våra klienter är i närheten av arbetsmarknaden –Insatser från Af & Fk förstärker de marginaliserande effekterna genom Andelen insatser Insatsernas karaktär www.seeab.se

18 Effekterna av PO på kort sikt Ett kostnadsfall, ca 100.000 kr/år/klient, kvartalet efter PO STIGANDE TREND www.seeab.se

19 VAD BÖR JÄMFÖRAS? VAD BRUKAR MAN JÄMFÖRA? KORT ELLER LÅNG SIKT? www.seeab.se

20 FÖR ATT BLI EFFEKTIV MÅSTE MAN SATSA SATSNINGEN KOMMER FÖRST DETTA INNEBÄR RISKTAGANDE www.seeab.se

21 Den faktiska investeringspuckeln www.seeab.se

22 Reala och finansiella kostnader Finansiell kostnad = transferering, Real kostnad = faktiskt resursförbrukning Liten finansiell besparing kan skapa stor real kostnad Är det alltid klokt att korta köerna av långtidssjukskrivna För tidig/onödig sjukersättning (förtidspension) kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader Kan gälla 1/3 av våra klienter www.seeab.se

23 Effekterna på lång sikt Effekterna förstärks Ett kostnadsfall, ca 170.000 kr/år/klient, kvartalet efter PO www.seeab.se

24 De totala effekterna per individ på årsbasis Lång sikt 170.000 kr Kort sikt 100.000 kr www.seeab.se

25 Vådan av att utvärdera långsiktig rehab i korta tidsperspektiv INVESTERINGS- PUCKELN DE LÅNGSIKTIGA EFFEKTERNA www.seeab.se

26 Ibland kan genomsnittsvärden vara desinformativa (klienter med skov) www.seeab.se

27 När ombuden motar Olle i grind www.seeab.se

28 PO-arbetet är olika effektivt beroende på klientens situation PO-arbetets samverkansperspektiv Nätverksaspekten 220.000 KR/ÅR 110.000 KR/ÅR www.seeab.se

29 När tycks PO- arbetet skapa särskilt stora effekter Stora insatser Långt från arbetsmarknaden Tydliga diagnoser Ej multiproblematik När samordning ej har skett innan www.seeab.se

30 När tycks PO insatsen inte ge samma stora effekt Dubbeldiagnoser Otydliga/komplexa diagnoser Redan samordning Nära arbetsmarknaden Små insatser innan www.seeab.se

31 Variabler som inte tycks påverka de ekonomiska effekterna Kön –Kvinnor konsumerar mer än män –Kostnadsreduktionen dock i stort sett lika Tillgången till sociala nätverk –De avlastande och pådrivande funktionerna kanske tar ut varandra www.seeab.se

32 Pay- off perspektivet Femårsperspektivet, vad vi sett –En PO insats kostar 40.000 –Under fem år ”sparar man” 700.000 –Detta innebär 17 gånger pengarna Tjugofemårsperspektivet, ett räkneexempel –”våra klienter” är 40 år, 25 år kvar till pension –om femårsmönstret upprepas 3.5 Mkr/klient i kostnadsreduktion 87 gånger pengarna En total samhällsvinst för stickprovets 40 klienter 140 Mkr www.seeab.se

33 De ekonomiska konsekvenserna för familjen Föräldrar som inte kan arbeta –Produktionsförluster 25% arbetstidsreduktion i 10 år =ca 1.000.000 kr –Sjukskrivningseffekter Två månader sjuk/år i 10 år = 650.000 kr –Vårdkonsumtionseffekter Barn som inte kan träda in i vuxenlivet –Produktionseffekter 385.000 kr/försenat inträdesår på arbmarknaden –Försörjningseffekter www.seeab.se

34 Den förlorade produktionen 1/3 av klienterna i stickprovet nära arbetsmarknaden Flera har börjat jobba Exempel på förluster –Begränsad arbetsförmåga;100.000 kr/år eller 2.Mkr till pension –Full arbetsförmåga, skov 25% av all tid, 225.000 kr/år eller 5.6 Mkr till pension Fk/Af förefaller marginalisera dem www.seeab.se

35 Effekterna i diagramform www.seeab.se

36 Omfördelningsperspektivet Vinnare och förorare –Lt + 167.000 kr/klient/år –Af+ 2.500 kr/klient/år –Övr mynd+ 37.000 kr/klient/år –Fk- 17.000 kr/klient/år –K- 27.000 kr/klient/år –Totalt + 163.000 kr/klient/år Förskjutningar –Inom landsting Mindre andel sv större andel öv Mindre psyk mer primärvård –Inom kommun Mindre behhem mer öppna insatser Förändring av insatserna –Öppnare former –Mer rehabinsatser –Mindre passiviserande insatser –Fk + AF ej med i leken Slutsats –Psykiatrireformens intentioner ser ut att stärkas www.seeab.se

37 Att generalisera på lösa grunder Om alla som i stickprovet !!! Kristianstad + Lund –47+113 klienter sedan start –Totala årliga vinsten= 26 Mkr/år Riket –7.000 klienter sedan start –Statens kostnad 3 år = 270 Mkr –Ackumulerade ”vinst”, 3*7.000*163.000 = 3,4 Mdr –Vinst/kostnad= 12.6 ggr –Samhällsvinst på årsbasis= 1 Mdr www.seeab.se

38 SAMVERKANSBOKSLUT PO 2004 KommunKristanstadLund Aktör –Landsting+ 18.946.371+ 7 880.349 –Fk- 1.972.189- 820.291 –Kommun- 3.080.380- 1.281.220 –Af+ 291.653 121.307 –Övriga+ 4.243.828 + 1.765.132 –SUMMA+ 18.429.283+ 7.665277 www.seeab.se

39 Nationellt samverkansbokslut PO Landsting1.173.669.000 kr Försäkringskassa-122.171.000 kr Kommun-190.820.000 kr Arbetsförmedling18.067.000 kr Övriga262.892.000 kr Summa1.141.637.000 kr

40 PO och skatteväxling Varje PO skapar –En landstingsvinst3.900.000 –En kommunal förlust- 650.000 Sedan landsting kompenserat kommun med 650.000 återstår –Återstående vinst3.250.000 Om denna vinst delas lika –Vinst per aktör1.625.000 Detta är förhandlingsutrymmet kring en tänkbar skatteväxling

41 Metodslutsatser Det går att räkna –Men det är mycket data att hålla reda på Det går att få fram data –Överraskande enkelt Det finns rikligt med information att hämta Informationen kan göras beslutsrelevant Det finns en investeringspuckel www.seeab.se

42 Resultatslutsatser Vi kan få en bild av samhällets resurser kring ombudens klienter Mycket pengar för passiva, lite pengar för aktiva insatser Fk + Af tenderar att förstärka gruppens marginalisering Ombuden ”sparar” pengar, effekterna är betydande Det leder till omfördelning –Mellan myndigheter –Inom myndigheter –I aktiviteter; från passiva till aktiva Psykiatrireformens intentioner förstärks av PO Samspelet finansiella/reala kostnader komplex leder till risk för samhällsekonomiska förluster Det finns en tydlig investeringspuckel Viktiga men svårmätbara ”bieffekter” som är lätta att förbise och som leder till att effekterna underskattas www.seeab.se

43 Slutsatser inför framtiden Denna typ av insatser (samordnande med ett brukarperspektiv) tycks ge bättre och billigare verksamhet – vinsterna är betydande Det behövs ekonomiska uppföljningssystem i all komplex rehabilitering (vi kallar det samverkansbokslut) Utvärderingar bör ha ett långsiktigt perspektiv (ett socialt investeringstänkande) Intressant studera om liknande effekter uppstår för andra samverkansprocesser (t.ex. utsatta barn, långstidsarbetslösa www.seeab.se

44 Om det stämmer - vilka slutsatser drar vi då? Kan ”metoden PO” användas för andra målgrupper I vilka sammanhang är PO som mest effektivt Behöver PO kompletteras med andra insatser Vari ligger hemligheten –Mötet –Respekten –Samordningen www.seeab.se


Ladda ner ppt "Ekonomiska effekter av Personligt ombud En studie i Lund & Kristianstad 2005 Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog"

Liknande presentationer


Google-annonser