Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna"— Presentationens avskrift:

1 Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna
Sten-Ove Dahllöf Tel E-post:

2 VATTENSKYDDSOMRÅDE Vad är gjort sedan TN i jan?
Handlingarna är genomgångna av Magnus Jacobsson, Tage Nolstedt med en ”verksamhetsutövares ögon”. Framkomna önskemål och synpunkter har diskuterats. Förändrad text är markerat med kursiv stil. Samråd har hållits mellan Tage Nolstedt, Magnus Jacobsson och Gunilla Jivén, för att uppnå samordning med Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Samordning MSB viktigt. Hur hanteras ärendet av politikerna i de andra kommunerna?

3 VATTENSKYDDSOMRÅDE Frågor/svar TN-MSBn
Utforma blanketter för ”samlade” tillstånd och anmälningar inom vattenskyddsområde i enlighet med den modell som används för Göteborgs vattentäkt. Se över möjligheten att förlänga tillståndstiden om fastighetsägaren frivillig tar på sig ett egenkontrollprogram. Besluta om reducerad taxa vid första ansökningstillfället samt taxeförändringar med avseende på samlade tillstånd och anmälningar. Samordna tillsynsarbetet med Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet exempelvis genom remissförfarande. MSBn kommer att: verka för att blanketter för samlade tillstånd tas fram där så är lämpligt använda egenkontrollprogram som en del i bedömningen när det gäller att fatta beslut när det gäller tillståndstiden inom kommunen tillämpa en reducerad taxa vid första tillståndsgivningen som föranleds av skyddsområdesföreskrifterna verka för en samordning av tillsynsarbetet mellan de fyra berörda kommunerna samt verka för att tillsynen delegeras från länsstyrelsen till kommunal nivå. TN-frågor och svaret från MSB.

4 VATTENSKYDDSOMRÅDE VAD ÅTERSTÅR?
April 2007 Beslut i fullmäktige att sända ärendet till Länsstyrelsen för beslut. Maj-juni 2007 Beslut i KF, Ärendet säds till länsstyrelsen. Länsstyrelsen går igenom hela materialet Kungörelse i tidningar om remiss av förslaget Sakägare kan inkomma med synpunkter Eventuella revideringar av skyddsföreskrifter och område efter synpunkter från länsstyrelsen Hösten Skyddsföreskrifterna fastställs Hösten 2007 Arbetet med översyn och revidering kommunens övriga skyddsområde startas Klart 2009 enligt det som Regeringens proposition 2000/01:130 anger: ”Senast 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättas för alla allmänna samt för större enskilda vattentäkter.” Observera … SAKÄGARE kan lämna synpunkter Kommunerna har också möjlighet att lämna synpunkter. Berörda nämnder. Skogsstyrelsen kommer centralt att behandla skrivningen om skogen. Detta förväntas ske under våren/sommaren. Skogsstyrelsen är positiva till vår skrivning.

5 VATTENSKYDDSOMRÅDE TACK!

6 SYFTE OCH MÅL MED SKYDDSOMRÅDESBESTÄMMELSER
Syftena är att… …tydliggöra miljöbalken krav. …tydliggöra angelägenhet av vattenskydd. …specificera ändamålsenliga restriktioner. …vidarebefordra krav från andra förordningar för ”vattenskyddsområde”. …tydliggöra lämplig markanvändning i samhällsplaneringen. …det görs i en ändamålsenlig process som engagerar verksamhetsutövare och andra berörda genom informationsutbyte och möjlighet till påverkan. Målet är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen.

7 VATTENSKYDDSOMRÅDE Översiktsplan 2002
Kap 4: Sammanställning av övergripande mål Kap 7: Vattenförsörjning- problembeskrivning, åtgärdsstrategier Vision 2000 Övergripande mål (visioner) och strategier bla inom miljöområdet Program för hållbart Uddevalla (Agenda 21) Prioriterade miljömål (5 st) Lokala strategier för olika verksamhetskategorier Möjliga gröna nyckeltal för verksamhetskategorier Miljöpolicy 1999 Kommunens övergripande miljömål Strategier för måluppfyllelse Bilaga: nationella-, regionala-, lokala miljömål, exempel gröna nyckeltal

8 VATTENSKYDDSOMRÅDE Avlopp skall tas om hand så inte grundvattnet förorenas Miljösäkrade enskilda avlopp för att minska övergödningen och skydda grundvattnet Minskade utsläpp till luft, mark och vatten av närsalter och kväveoxider Ingen ökad salthalt i grundvattnet nära fjordarna Viktiga grundvattentillgångar skall skyddas Kommunen ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet EMAS-registrerad kommun Minimera användning av konstgödsel Kommunala nämnder och styrelser: ur miljösynpunkt granska och utvärdera den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs kommunal personal och politiker: föregångare och verka för miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut Långsiktigt hållbara lösningar för vattenförsörjning och samlade lösningar för avloppsrening i omvandlingsområden Vid enskilda avlopp anges att höga funktionskrav måste ställas Grundvattnets sårbarhet måste beaktas vid bebyggelseplanering Texter i kommunala dokument som på något sätt har betydelse för vattenskyddsområden

9 VATTENSKYDDSOMRÅDE Utgör första förslag till skyddsföreskrifter
Syftet att fungera som internt diskussionsunderlag angående föreskrifternas restriktionsnivå och övergripande utformning Sannolikt föreligger revideringsbehov efter arbete med skyddsområdets utformning Förslaget beaktar ej lokala förhållanden, förekommande risker Utgör första förslag till skyddsföreskrifter Syftet att fungera som internt diskussionsunderlag angående föreskrifternas restriktionsnivå och övergripande utformning. Vi klargjorde att föreskrifterna är för stränga och vi hade ambitionen att med referensgruppens hjälp förbättra dessa. Vi ville ha samtalet/dialogen! Sannolikt föreligger revideringsbehov efter arbete med skyddsområdets utformning Förslaget beaktar ej lokala förhållanden, förekommande risker Här skulle referensgruppens kunskaper komma till nytta Tillsynsgruppen börjar med samtal kring samordning av tillsyn, tillstånd, etc.

10 VATTENSKYDDSOMRÅDE Förändringar
§ 2 PERTOLEUMPRODUKTER Framdrivning på vattendrag eller sjö av fordon med bensin- eller dieseldrivna motorer är förbjudet. I de delar av tertiär skyddszon där avvattning sker via rörledning till ytvatten är användning av avfettningsmedel eller därmed liknande produkter förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål, till exempel genom spolplatta, fettavskiljare eller liknande. §4 VÄXTNÄRINGSÄMNEN På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten är spridning av växtnäringsämnen förbjuden. Förbudet gäller ej övrig mark inom den primära skyddszonen. Önskemål från tillsynsgrupp och länsstyrelse Gränsdragning vid tvåtaktsmotorer inte bra. Mycket olika kvalité på avgasreningen. Stora motorer ofta lika med stora mängder bränsle. Stora motorer ofta fyrtakt. Dispens vid synnerliga skäl. Ex.vis vassröjning. Biltvätt på gata. VÄXTNÄRINGÄMNEN I stället för avstånd i meter görs en bedömning av respektive markområde utifrån faktorer såsom lutning, jordart gröda markberedning etc. Markägaren kunskaper om egna fastigheten är avgörande!!! Bengt Pettersson positiv till detta

11 VATTENSKYDDSOMRÅDE Förändringar
§ 4 VÄXTNÄRINGSÄMNEN. På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten är spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning förbjuden. Förbudet gäller ej övrig mark inom den primära skyddszonen. Avverkning som inte är gallring eller plockhuggning ska föregås av samråd med Skogsstyrelsen och därvid erhållna rekommendationer ska följas. Genomförs inte detta är avverkning som inte är gallring eller plockhuggning förbjuden. (Primär zon) Inom 50 meter från ytvatten, som normalt är vattenförande, ska avverkning som inte är gallring eller plockhuggning föregås av samråd med Skogsstyrelsen och därvid erhållna rekommendationer ska följas. Genomförs inte detta är avverkning som inte är gallring eller plockhuggning förbjuden. (Sekundär zon) Avverkning. Föreskriften är framtagen i samarbete med Skogsstyrelsen som önskar denna lydelse. Dels för att kunna ta på sig ett större ansvar och dels för att vi skall undvika parallell tillsyn.


Ladda ner ppt "Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna"

Liknande presentationer


Google-annonser