Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna 2007-04-03 Sten-Ove Dahllöf Tel. 0522-69 63 68.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna 2007-04-03 Sten-Ove Dahllöf Tel. 0522-69 63 68."— Presentationens avskrift:

1 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna 2007-04-03 Sten-Ove Dahllöf Tel. 0522-69 63 68 E-post: sten-ove.dahllof@uddevalla.se www.uddevalla.se/vattenskyddsomrade

2 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE Vad är gjort sedan TN i jan? Handlingarna är genomgångna av Magnus Jacobsson, Tage Nolstedt med en ”verksamhetsutövares ögon”. Framkomna önskemål och synpunkter har diskuterats. Förändrad text är markerat med kursiv stil. Samråd har hållits mellan Tage Nolstedt, Magnus Jacobsson och Gunilla Jivén, för att uppnå samordning med Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden.

3 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE Frågor/svar TN-MSBn 1.Utforma blanketter för ”samlade” tillstånd och anmälningar inom vattenskyddsområde i enlighet med den modell som används för Göteborgs vattentäkt. 2.Se över möjligheten att förlänga tillståndstiden om fastighetsägaren frivillig tar på sig ett egenkontrollprogram. 3.Besluta om reducerad taxa vid första ansökningstillfället samt taxeförändringar med avseende på samlade tillstånd och anmälningar. 4.Samordna tillsynsarbetet med Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet exempelvis genom remissförfarande. 1.verka för att blanketter för samlade tillstånd tas fram där så är lämpligt 2.använda egenkontrollprogram som en del i bedömningen när det gäller att fatta beslut när det gäller tillståndstiden 3.inom kommunen tillämpa en reducerad taxa vid första tillståndsgivningen som föranleds av skyddsområdesföreskrifterna 4.verka för en samordning av tillsynsarbetet mellan de fyra berörda kommunerna samt 5.verka för att tillsynen delegeras från länsstyrelsen till kommunal nivå. MSBn kommer att:

4 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE VAD ÅTERSTÅR? April 2007 Beslut i fullmäktige att sända ärendet till Länsstyrelsen för beslut. Maj-juni 2007Beslut i KF, Ärendet säds till länsstyrelsen. Länsstyrelsen går igenom hela materialet Kungörelse i tidningar om remiss av förslaget Sakägare kan inkomma med synpunkter Eventuella revideringar av skyddsföreskrifter och område efter synpunkter från länsstyrelsen Hösten 2007 Skyddsföreskrifterna fastställs Hösten 2007 Arbetet med översyn och revidering kommunens övriga skyddsområde startas Klart 2009 enligt det som Regeringens proposition 2000/01:130 anger: ”Senast 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättas för alla allmänna samt för större enskilda vattentäkter.”

5 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE TACK!

6 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET SYFTE OCH MÅL MED SKYDDSOMRÅDESBESTÄMMELSER Syftena är att… …tydliggöra miljöbalken krav. …tydliggöra angelägenhet av vattenskydd. …specificera ändamålsenliga restriktioner. …vidarebefordra krav från andra förordningar för ”vattenskyddsområde”. …tydliggöra lämplig markanvändning i samhällsplaneringen. …det görs i en ändamålsenlig process som engagerar verksamhetsutövare och andra berörda genom informationsutbyte och möjlighet till påverkan.  Målet är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen.

7 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE Översiktsplan 2002 Kap 4: Sammanställning av övergripande mål Kap 7: Vattenförsörjning- problembeskrivning, åtgärdsstrategier Vision 2000 Övergripande mål (visioner) och strategier bla inom miljöområdet Program för hållbart Uddevalla 2000-2001 (Agenda 21) Prioriterade miljömål (5 st) Lokala strategier för olika verksamhetskategorier Möjliga gröna nyckeltal för verksamhetskategorier Miljöpolicy 1999 Kommunens övergripande miljömål Strategier för måluppfyllelse Bilaga: nationella-, regionala-, lokala miljömål, exempel gröna nyckeltal

8 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE  Avlopp skall tas om hand så inte grundvattnet förorenas  Miljösäkrade enskilda avlopp för att minska övergödningen och skydda grundvattnet  Minskade utsläpp till luft, mark och vatten av närsalter och kväveoxider  Ingen ökad salthalt i grundvattnet nära fjordarna  Viktiga grundvattentillgångar skall skyddas  Kommunen ska med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet  EMAS-registrerad kommun 2004-12-15  Minimera användning av konstgödsel  Kommunala nämnder och styrelser: ur miljösynpunkt granska och utvärdera den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs  kommunal personal och politiker: föregångare och verka för miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut  Långsiktigt hållbara lösningar för vattenförsörjning och samlade lösningar för avloppsrening i omvandlingsområden  Vid enskilda avlopp anges att höga funktionskrav måste ställas  Grundvattnets sårbarhet måste beaktas vid bebyggelseplanering

9 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE  Utgör första förslag till skyddsföreskrifter  Syftet att fungera som internt diskussionsunderlag angående föreskrifternas restriktionsnivå och övergripande utformning  Sannolikt föreligger revideringsbehov efter arbete med skyddsområdets utformning  Förslaget beaktar ej lokala förhållanden, förekommande risker

10 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE Förändringar § 2 PERTOLEUMPRODUKTER Framdrivning på vattendrag eller sjö av fordon med bensin- eller dieseldrivna motorer är förbjudet. I de delar av tertiär skyddszon där avvattning sker via rörledning till ytvatten är användning av avfettningsmedel eller därmed liknande produkter förbjuden på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål, till exempel genom spolplatta, fettavskiljare eller liknande. §4 VÄXTNÄRINGSÄMNEN På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten är spridning av växtnäringsämnen förbjuden. Förbudet gäller ej övrig mark inom den primära skyddszonen.

11 UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET VATTENSKYDDSOMRÅDE Förändringar § 4 VÄXTNÄRINGSÄMNEN. På de markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten är spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning förbjuden. Förbudet gäller ej övrig mark inom den primära skyddszonen. Avverkning som inte är gallring eller plockhuggning ska föregås av samråd med Skogsstyrelsen och därvid erhållna rekommendationer ska följas. Genomförs inte detta är avverkning som inte är gallring eller plockhuggning förbjuden. (Primär zon) Inom 50 meter från ytvatten, som normalt är vattenförande, ska avverkning som inte är gallring eller plockhuggning föregås av samråd med Skogsstyrelsen och därvid erhållna rekommendationer ska följas. Genomförs inte detta är avverkning som inte är gallring eller plockhuggning förbjuden. (Sekundär zon)


Ladda ner ppt "UDDEVALLA KOMMUN VI SKAPAR GOD LIVSKVALITET Vattenskyddsområde Öresjö – Risån – Bäveån - Köperödssjöarna 2007-04-03 Sten-Ove Dahllöf Tel. 0522-69 63 68."

Liknande presentationer


Google-annonser