Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolan Lokala arbetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolan Lokala arbetsplan."— Presentationens avskrift:

1 Förskolan Lokala arbetsplan

2 Innehållsförteckning Inledning 1 Välkommen till Äventyret! 3
Kost och Lokalvård 3 Vår Avdelning 3 Rutiner på Äventyret 4 Föräldraansvar 5 Sekretess och anmälningsplikt 6 Mål och metoder som Äventyret arbetar med 6 Normer och värden 6 Utveckling och lärande 7 Barns inflytande 10 Miljö och natur 11 Förskola och hem 12 Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet 13 Uppföljning och utvärdering 13 Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet Förskolläraren ska ansvara för Att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter Vi träffar personalen och barnen i förskoleklass, skola och fritids då de är vid skidstugan och har olika aktiviteter. Vi hälsar på hos förskoleklassen och personalen hälsar på oss. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av Äventyrets lokala arbetsplan kommer att ske under hösten 2012 med förskolepersonalen i verksamheten. 13.

3 Inledning Förskola och hem Hur gör vi och varför?
Förskolan Äventyret är den första privata förskolan i Eda kommun. Vi är en ekonomisk förening och bedriver ett personalkooperativ. Vi har samma krav på oss som en kommunal förskola, vilket innebär att vi måste följa olika riktlinjer som t.ex. förskolans läroplan (Lpfö98), skriva kvalitetsredovisning, jobba med dokumentation på olika vis osv. För att barnet ska få en bra grund att bygga vidare på i livet utgår vi från förskolans läroplan som är utformad i enlighet med skollagen och skall styra förskolan. Läroplanen är organiserad i två delar. Den första delen betonar förskolans värdegrund och uppdrag och den andra delen innehåller mål och riktlinjer. Läroplanen har reviderats 2010 och det har blivit en del förändringar som nya mål, tydligare utveckling av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolläraren får det pedagogiska ansvaret. Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda barnet en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 1. Förskola och hem Förskolläraren ska ansvara för Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan Att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen Utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande Att vårdnadshavare är delaktig i utvärdering av verksamheten Hur gör vi och varför? För oss på Äventyret är det viktigt att föräldrar känner tillit till oss pedagoger. Grunden till det läggs redan vid inskolningen. Vi strävar efter en öppen och ärlig dialog med varje förälder och vi är tydliga med vad vi tycker. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin och möjligheter finns att boka samtal vid behov. Vi har ett föräldramöte per år. Det är viktigt att vi får ta del av föräldrarnas synpunkter på verksamheten för att ta dessa i beaktning i planering, genomförande och utvärdering. 12.

4 Hur vi gör och varför? Miljö och natur Hur gör vi och varför?
Vi strävar alltid efter att ha en tillåtande atmosfär. Vi är observanta och lyhörda för vad barnen är intresserade av. Detta beaktas när vi planerar verksamheten. Vi vill stärka barnen till att våga uttrycka sin åsikt och det gör vi genom att de får tala, sjunga, och agera i olika sammanhang och lekar. Vi har en strukturerat verksamheten så att det finns utrymmen för barnen att ta egna initiativ till olika aktiviteter och ha inflytande över sin vardag. Vi aktiverar inte barnen hela tiden utan de får själva fundera ut vad de vill göra. Miljö och natur Förskolan skall sträva efter att varje barn Har respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och allt samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur och enkla kemiska och fysiska fenomen Hur gör vi och varför? Vi på Äventyret upplever naturen som något positivt och detta vill vi förmedla till barnen. När vi vistas i naturen får vi möjlighet att tillsammans med barnen lär om växter och djur. Genom att visa aktsamhet om växter och djur lär sig barnen att ta ansvar för naturen. 11. Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Lpfö 98). Förskolans mål och riktlinjer: Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutveckling i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärarens ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som jobbar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs (Lpfö 98). 2.

5 Välkommen till Äventyret!
Förskolan Äventyret hyr stugan av skidföreningen i Åmotfors, vilket innebär att vi har en helt fantastisk utemiljö runt om oss. Äventyret ligger vid skog och vatten. På vintern har vi pulkabacken hundra meter bort och skidspåren vid husknuten. Vi har skogen där det bl.a. finns ett vindskydd med grillplats och en skolskog i närmiljön. På vår härliga gård ges många möjligheter till lek, rörelser och spännande upplevelser. Förutom det vill vi fylla barnen med trygghet, lärande och inte att förglömma glädje och skratt. Vi är en ute verksamhet så vi tillbringar många härliga dagar vid denna underbara miljö vi har tillgång till. Kost och Lokalvård Vi tillagar ekologisk mat i den utsträckning det är möjligt. Maten lagar vi själva och vi ser måltiderna som en viktig stund under dagen. Här ges många tillfällen för lärande och utveckling. Varje dag bjuds även på frukt och grönsaker. Lokalerna kommer vi själva att städa. Vår Avdelning Vi kommer att vara en avdelning och vi hyr skidstugan som har ett stort rum, två handikappanpassade toaletter, ett anpassat kök som är ur miljö- och hälsosynpunkt godkänt och ett förvaringsrum. Vi kommer även att utnyttja en liten lokal som ligger bredvid skidstugan, som består av två små rum. Vi tar emot max 15 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är en förskollärare och två barnskötare som jobbar på Äventyret. 3. Delaktighet och påverkan God arbetsmiljö Vara en bra vuxen förebild Ställa utmanande frågor Vi på äventyret jobbar intrigerat med alla ämnen i vardagen och försöker lyfta fram matematik, teknik, naturkunskap, språket i informellt lärande och i strukturerat lärande. Vi använder oss av estetiska ämnen som musik, drama, rörelser mm så att barnen får uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen i sitt lärande. Barns inflytande Förskolan skall sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattanden 10.

6 Rutiner på Äventyret Hur gör vi och varför?
Vi har öppet mellan 6.15 Äventyret öppnar 8.30 Frukost serveras 10.00 Utevistelse med aktivitet 12.00 Lunch 13.00 Vila 14.00 Utevistelse med aktivitet 15.00 Mellanmål serveras 16.00 Lek 18.30 Vi stänger 4. Hur gör vi och varför? För att barnen ska kunna utvecklas måste barnen först känna trygghet i sin miljö och inte minst känna trygghet i sig själva. För att ge barn detta måste vi pedagoger se barnen som kompetenta. Vi måste låta barnen prova själva, utforska, ta ansvar och ha inflytande. Vår uppgift som pedagog är också att lyfta barnen i det de gör. Det gör vi genom att berömma och utmana barnen i olika sammanhang under den dagliga verksamheten. Genom en tillåtande miljö får barnen möjlighet att ta egna initiativ och beslut, vilket stärker barnens självkänsla. Vi försöker att utmana barnen vid olika situationer t.ex. vid påklädning när barnen tror att det inte kan än, men som vi pedagoger vet att de kan klara av. Då utvecklas deras självständighet och tilltro till sin egen förmåga. När barnen har fått en trygg miljö att vistas i och har en bra självkänsla blir det lättare för barnen att ta till sig kunskap. Om barnet har en stadig grund att stå på kan de vara lyhörd för vad omvärlden har att erbjuda och då kommer också nyfikenhet och undersökande av sig själv. Det är då vi pedagoger måste vara professionella och följa upp barnens nyfikenhet och utmana barnen i deras lärande, så de kan känna meningsfullhet i det som sker här och nu. När vi planerar in olika aktiviteter använder vi oss av viktiga faktorer som främjar lusten till att lära hos barn så som: Behovet av att förstå, begriplighet, variation, återkoppling Kommunikation mot bakgrund av barns tankar 9.

7 Föräldraansvar För att vår verksamhet ska fungera bra behöver vi hjälp av Er föräldrar att: Läsa information som vi sätter upp och delar ut. Informerar oss om det är något vi bör veta om barnet, för att kunna förstå och hjälpa det på bästa sätt. Uppdatera uppgifter rörande barnet t.ex. fylla i nya tidsöverenskommelser vid nya tider. Se till att förskolan alltid har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare. Se till att extrakläder finns. Eftersom att vi är ute varje dag ska det finnas kläder efter väder. Kontakta förskolan vid sjukdom/ ledighet. Vid lämning/ hämtning måste ni meddela oss att ni lämnar/ hämtar ditt barn, så att vi har kontroll över vilka barn som är närvarande. Delge oss åsikter och tankar om verksamheten. Fråga om ni undrar över något. Klagomålshantering: Här får föräldrar och anhöriga möjligheter att ge sina synpunkter angående verksamheten. 5. Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, Utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och röva olika lösningar av egna och andras problemlösningar Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 8.

8 Utveckling och lärande Sekretess och anmälningsplikt
Hur gör vi och varför? Genom interaktion med vuxna som är demokratiska, solidariska och respektfulla i samvaro med barnen och varandra tillägnar sig barn etniska värden och olikheter. Vi på Äventyret strävar alltid efter att vara goda förebilder. Genom lek, sagor och frågeställningar om olika fenomen utvecklar barnen sin sociala kompetens. Utveckling och lärande Förskolan skall sträva efter att varje barn Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 7. Sekretess och anmälningsplikt All personal som jobbar inom förskolan har tystnadsplikt enligt Sekretesslagen 7 kap.§38. Vi har även anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap. § 1. Mål och metoder som Äventyret arbetar med Vi som jobbar på Äventyret planerar verksamheten efter vilken barngrupp vi har för tillfället och utgår även från didaktiska frågor som; vad, hur, varför, till vem, hur gick det och hur går vi vidare. Vi utgår från att barnen ska få undervisning genom alla sina sinnen och i varierande miljöer så att barnens lärande och utveckling ska bli så bred och utmanande som möjligt. Den bör alltså vara individanpassad. För att kunna upptäcka barnens lärande, dokumenterar vi vuxna barnens utvecklande i barnens portfolio och barnen får själva dokumentera. Vi tar foton på vad vi gör och vi utvärderar och följer upp vårt arbete för att sedan kunna skriva en kvalitetsredovisning. Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, solidaritet och ansvar Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen Förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social eller etnisk bakgrund och 6.


Ladda ner ppt "Förskolan Lokala arbetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser