Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Derner Företagssköterska Previa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Derner Företagssköterska Previa"— Presentationens avskrift:

1 Annika Derner Företagssköterska Previa 2012-10-17
Om olyckan är framme Annika Derner Företagssköterska Previa

2 Program Första hjälpen och krisstöd – vad säger lagen
Vilka olyckor kan uppstå på just er arbetsplats? Hur ser första hjälpen utrustningen ut Var finns närmaste utrustning Lite om olika skador Stick- & skärskador Kemiska sårskador Brännskador Stänk i ögonen Anmälan av olyckor och tillbud Översikt av vad jag kommer att ta upp © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

3 Första hjälpen och krisstöd
Arbetsmiljöverkets författningssamling Förstahjälpen och krisstöd 1999:7: Definition Riskbedömning Beredskap Vilka kan ge första hjälpen Definition: hjälpåtgärder som vid olycksfall & akut sjd måste omedelbart vidtas på plats för att återställa7 upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller förhindra vidare skada. Riskbedömning: planeras, ordnas, följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa & olycksfall i arbetet – detta måste uppdateras Beredskap: At ska känna till hur första hjälpen/krisstöd är organiserat, de ska veta vilka rutiner som är utarbetade, Kunskaper i första hjälpen – vilka kan ge – återkommande utbildningar På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. Man rekommenderar utbildning vart annat år. © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

4 Vad kan hända hos er? Diskussionsbild
Viktigt att känna till riskerna på den egna arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ha gjort en riskinventering & handlat därefter. Vilka kemikalier finns? - Handlingsplan för varje kemikalie. Gaser? Övriga olycksfall © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

5 Första hjälpenutrustningen
Känna till var närmaste utrustning finns Veta hur utrustningen används Diskutera kring detta. Visa ögondusch. Någon person är ansvarig för att utrustningen är intakt, inte för gammalt mm. Finns utrustningen lättillgänglig? Tillräckligt många? © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

6 Stick- & skärskador Stoppa livshotande blödning – tryckförband
Mindre sårskador – tvätta rent – plåster När behöver man besöka sjukvården Högläge – tryckförband. Visa hur man lägger ett tryckförband Mindre sår – tvätta rent med ljummet vatten & tvål, torka torrt – plåster vid behov Sår som glipar, svårt att göra rent, känsliga ställen, sår orsakade av bett, stickskador då man inte vet hur djupt mm- © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

7 © AB Previa 2004

8 Brännskador Spola med svalt vatten i minst 20-30 minuter
Låt kläderna sitta kvar Sök vård om: Såret är lika stort eller större än den egna handflatan Vid tredje gradens brännskada Om skadan är på känsliga ställen Prata om 1-3:e gradens skador Känsliga ställen: ansikte, könsorgan, händer, fötter, över leder © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

9 Stänk/skräp i ögat Skölj det drabbade ögat i minst 15 minuter
Vid behov kan man behöva spola längre Vid behov ring 112 Se till att inte få spolvätskan i det oskadade ögat. Kontrollera med säkerhetsdatabladet på det specifika ämnet hur länge man behöver spola © AB Previa 2004 © AB Previa 2004

10 Anmälan av arbetsskador
Arbetstagaren skall alltid anmäla olyckor och tillbud till sin arbetsgivare Arbetsgivaren skall i sin tur anmäla olyckan/tillbudet till Fk och vid allvarligare olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket Socialförsäkringsbalken, Arbetsmiljöverket. Arbetsskador skall dokumenteras och anmälas till Försäkringskassan. Det finns tre syften med detta. För det första utgör anmälan om arbetsskada grund för Försäkringskassans bedömning om den skadade har rätt till arbetsskadeersättning enligt Socialförsäkringsbalken. För det andra skall arbetsgivaren utreda orsaken och vidta förebyggande åtgärder. För det tredje registreras arbetsskadorna i ett riksomfattande system som ligger till grund för forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Samtal om vad som är tillbud & olyckor Gemensam hemsida för anmälan av arbetsskador. Förenklar processen © AB Previa 2004 © AB Previa 2004


Ladda ner ppt "Annika Derner Företagssköterska Previa"

Liknande presentationer


Google-annonser