Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden
2012–09–19 Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden

2 Uppdraget Utifrån givna kriterier utvärdera ett antal existerande och föreslagna modeller för informationshantering på elmarknaden Ge förslag på lämplig framtida modell för Sverige Förutsättningar Kriterier framtagna i samarbete mellan EI och referensgruppen Modeller under uppbyggnad samt relativt löst formulerade förslag till nya modeller Begränsad budget (ca 200 timmar)

3 Vilka är modellerna? Nuläget – Sverige Nuläget – Finland
Tieto – Marknadsdriven hubbmodell Reijlers – Hubb Providers Danmark 2013 Norge Nederländerna (Svensk Energi)

4 Nuläget - Sverige Nätbolag ansvarar för mätning samt rapportering till andra aktörer. Processerna styrs av en kombination av: Lagstiftning (lag, förordning, föreskrifter) Krav från systemansvarig myndighet (kopplat till balansavräkning) Frivilliga överenskommelser /standards Punkt-till-punkt kommunikation Leverantörsbyten sker till stor del med helt automatiserade processer. Outsourcing av verksamhet till externa agenter vanlig.

5 Nuläget - Finland Nuläget Namntjänst
Nätbolag ansvarar för mätning samt rapportering till andra aktörer. Punkt-till-punkt kommunikation Outsourcing av verksamhet till externa agenter vanlig. Namntjänst Frivillig central mätpunktsdatabas Drivs av Adato Energia - dotterbolag till Finsk Energiindustri Ca 95% av mätpunkterna (källa: NordREG)

6 Tieto - ”Marknadsdriven hubbmodell”
Obligatorisk för aktörerna att göra tillgänglig viss information om kund och anläggning: Anläggnings ID Nuvarande elleverantör Förbrukning (Bindningstid) Informationen kan göras tillgänglig via Aktörernas egna system, eller Marknadsdrivna hubbar till vilka aktörerna är kopplade Tvister regleras på civilrättslig väg.

7 Rejlers – ”Hubb providers”
Flera konkurrerande, ihopkopplade datahubbar varje nätbolag är kopplat till en datahubb dit man rapporterar …men eftersom hubbarna är ihopkopplade behöver elleverantörer endast vända sig till en datahubb. Datahubbarna drivs av certifierade ”hubb providers”

8 Danmark (2013) Central datahubb (tjänstehubb) lagrar information om mätpunkter och mätvärden. Nätbolagen ansvarar för att kvalitetssäkrade mätvärden rapporteras in till hubben. Hubben utför viss egen kvalitetskontroll Beräkning av aggregerade värden som behövs för balansavräkning sker i hubben Obligatorisk för nätbolag och elleverantörer att kommunicera via hubben. Nätbolag / elleverantörer har rätt att komma åt samt uppdatera data om sina kunder Elleverantörer har rätt att göra vissa allmänna sökningar om slutkonsumenter och deras förbrukning (kräver att slutkonsumenten godkänner)

9 Norge Datahub vs. Kommunikasjonshub: Hvilken modell er best? Datahub-modellen er bedre og billigare Fleksibel løsning Bedre marked Høyere risiko ved implementering Nederländerna Kommunikationshubb som utvecklas till datahubb (tjänstehubb)

10 Kategorisering av modeller för informationshantering på elmarknaden

11 Utvärdering

12 Sex (plus ett) kriterier
Kontroll (data om slutkonsument, kontrolleras av slutkonsument) Tillgänglighet (data av hög kvalitet och användbar form) Neutralitet (vertikalt integrerade företag, nationellt) Effektivitet (samtliga kostnader, samtliga aktörer) Flexibilitet (nya tjänster, marknadens utveckling) Nordisk slutkundsmarknad (SCM, NBS,… Reglering

13 1. Kontroll bestämmanderätt, insyn, lätt att lämna tillstånd, sanktionssystem
Förslag Kommentar Nuläget Decentraliserad lösning, krävande fullmaktshantering, större risk för fel DK-NO-NL-Logica Centraliserad lösning, tillstånd kan hanteras centralt. Finland Se ”Nuläget” Tieto Decentraliserad lösning, oklart vem ansvarar för tillståndshantering, tillsyn? Rejlers Reglerad, centraliserad lösning. Regleringen möjliggör en relativ god kontrol.

14 2. Tillgänglighet efterfrågestyrd åtkomst av data via en eller flera kanaler, historisk data
Förslag Kommentar Nuläget Extra kostnader för elleverantörer som måste anlita tjänsteleverantör DK-NO-NL-Logica Aktörerna kommer åt all information de behöver och har rätt till via hubben. Kan lagra historisk data. Finland Öppet för godtycke Tieto Affärsmässiga motiv att erbjuda hög tillgänglighet till egna kunder. Ökad komplexitet. Rejlers Hubbarna är under tillsyn av en myndighet. Ökad komplexitet.

15 3. Neutralitet aktörer skall inte favoriseras på bekostnad av konkurrerande aktörer
Förslag Kommentar Nuläget Gemensamma system för information inom samma koncern. DK-NO-NL-Logica Neutral part driver hubben. Finland Se ”Nuläget”. Tieto Regelverket tillåter att vertikalt integrerade bolag sköter mycket av verksamheten ”in house” Rejlers Reglering kan garantera neutralitet men starka relationer möjliga mellan de reglerade hubbarna och vertikalt integrerade bolag.

16 4. Effektivitet billigt, lätt för elleverantörer och slutkonsumenter att få tag på det data de behöver. Förslag Kommentar Nuläget Ökad komplexitet (och kostnader) p.g.a. timvis mätning och gemensam nordisk slutkundsmarknad DK-NO-NL-Logica Förutsätter att besparingar kan göras hos nätbolagen. Finland Tieto Svårbedömt Rejlers Innebär dubblering av system

17 5. Flexibilitet främja framväxten av nya tjänster, bra anpassningsförmåga till nya förhållanden
Förslag Kommentar Nuläget Risk för dyra och ineffektiva lösningar. Decentralisering kan innebära långsamma processer. DK-NO-NL-Logica Risken finns att alltför många uppgifter tas över av hubben. Finland Se ”Nuläget” Tieto …men inom några år kommer det sannolikt att utkristallisera sig en marknadsstruktur som i sig är konserverande och kanske inte optimal. Rejlers Starka inslag av reglering kan minska innovationskraften.

18 6. Nordisk slutkundsmarknad Skall fungera väl ihop med den leverantörs-centriska modell som NordREG valt för den gemensamma Nordiska slutkundsmarknaden Förslag Kommentar Nuläget Inget ytterligare görs för att underlätta leverantörsbytesprocessen eller mätvärdeshanteringen DK-NO-NL-Logica På sikt kan nationella hubbar samarbeta för att ytterligare underlätta för elleverantörer. Finland Se ”Nuläget” Tieto En effektiv Nordisk struktur bygger på frivilliga överenskommelser Rejlers Ytterligare aktörer

19 7. Reglering Krävs omfattande nyreglering?
Förslag Kommentar Nuläget Ingen ytterligare reglering krävs DK-NO-NL-Logica Kräver vissa begränsade förändringar i existerande lagstiftning Finland Se ”Nuläget” Tieto Förslaget kräver en reglerad informationsplikt som även kommer att omfatta tidigare oreglerade företag? Rejlers Förslaget kräver omfattande reglering av tidigare oreglerad näringsverksamhet. Dessutom skall antalet verksamma företag begränsas.

20 Förslag till hubb-modell för svensk elmarknad

21 Två alternativ Modell 1 Reglerad monopol hubb
En nationell hubb (del av systemansvaret) Säkerställer de grundläggande funktionerna Modell 2 Oreglerade marknadsdrivna hubbar Nätägaren fortfarande enda reglerad aktör Elleverantören avgör vilken hubb man vill utnyttja Kompletteras med ett centralt dataarkiv kundportal

22 Kundportal (kund loggar in med bankid)
Mätarnummer Nätägare Elleverantör Ansluten till hubb… Historia (leverantörsbyten, m.m.) Givna fullmakter Centralt arkiv (i fallet med marknadsdrivna hubbar) mätdata per mätare Vem som äger datat

23 Förslag Central, obligatorisk datahubb införs på den svenska elmarknaden Skall endast tillhandahålla de allra mest grundläggande funktioner som behövs för att elmarknaden skall fungera …… men tillräckligt för att verkliga besparingar hos nätbolagen skall realiseras. Inklusive kundportal Drivs av neutral aktör Funktionalitet utöver den grundläggande tillhandahållas av oberoende marknadsaktörer

24 Förslag

25 Förslag - fördelar Bästa modellen vad avser kontroll och enkelhet för slutkonsumenter Ligger i linje med utvecklingen i Danmark och Norge vilket underlättar en Nordisk slutkundsmarknad Bör kunna leda till välorganiserat, kostnadseffektivt informationsutbyte på elmarknaden Minimala förändringar av regelverket Säkra historiskt data


Ladda ner ppt "Utvärdering av olika modeller för informationsutbyte på elmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser