Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution."— Presentationens avskrift:

1 Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information

2 Roland Carlsson Där vi fortsätter Logistik, Business Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköp Råmaterial- lager ProduktionFörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics Sourcing

3 Roland Carlsson Sourcing? Outsourcing Single sourcing Multiple sourcing Dependent sourcing Insourcing Hur man tillfredställer företagets behov av material och tjänster

4 Roland Carlsson Vad är Inköp? Strategiskt inköp (1 - 5 år) Handlar om att stödja den strategiska affärsverksamheten med resurser till lägsta långsiktiga totalkostnad Taktiskt inköp (6 mån - 1 år) Handlar om att avgöra produktspecifikationer, välja leverantörer och skriva avtal Operativ upphandling (0 – 6 mån) Innebär att tillfredställa det dagliga behovet med rätt vara, i rätt tid och rätt mängd Man skiljer på: Tidshorisonten varierar mellan olika branscher

5 Roland Carlsson Inköpsprocessen 1.Utveckla inköpsspecifikation. Bestäm kvantitet och kvalitet, identifiera alternativa produkter 2.Välj leverantör. Kartlägg potentiella leverantörer, utarbeta anbudsinformation, ta emot och analysera anbuden, välj rätt leverantör. 3.Kartlägg rätt pris. Kartlägg de indirekta kostnaderna med kontraktet. 4. Utarbeta inköpsorder. Specificera kontraktet

6 Roland Carlsson Inköpsprocessen, forts 5.Följ upp leveransen. Kontrollera att önskat leveransdatum och verkligt leveransdatum stämmer överens 6.Ta emot och godkänn produkten. (mottagningskontroll) 7.Godkänn leverantörens faktura för betalning. Kontrollera faktura gentemot avtalet.

7 Roland Carlsson Inköpsprocessen Ur avtalslagens perspektiv 1.Offertförfrågan 2.Offert 3.Order 4.Ordererkännande 5.Leverans 6.Faktura

8 Roland Carlsson Inköparens roll Att göra en avvägning mellan: Inköpspriset och =De totala kostnaderna Frakter Lagrings- kostnader Lagringskostnader Kapital- bindning Kapitalbindning Inköps- särkostnad er Inköpssärkostnader Leverans- säkerhet Leveranssäkerhet Kvalitet OSV!

9 Roland Carlsson Frågeställningar vid inköp Några exempel  Råmaterialets kvalitet: En avvägning mellan pris och nytta?  Partistorlekar: Rabatter mot andra kostnader?  Antalet leverantörer: Många eller en enda?  Leveransklausuler: Cif, Fob......?

10 Roland Carlsson Inköpsfilosofi ”Den klassiska” Administrativ Lokala marknader Många alternativ Konkurrens Kort sikt Acceptabel kvalitetsnivå Just-in-case Prisorientering ”Den nya” Strategisk Globala marknader Ett eller två alternativ Samarbete Lång sikt Nollfel Just-in-time Kostnadsorientering

11 Roland Carlsson Inköps utveckling Lite historia Köpandelen ökar Köpvolymen ökar hos varje leverantör då leverantörerna blir färre En internationaliserad leverantörsmarknad Förhållandet köpare – leverantör: mera av partnership, jointventure, korsvis ägande JIT-leveranser, EDI-system, ISO-9000 –14000 osv Utvecklingsansvar på leverantören SCM, Supply Chain Management

12 Roland Carlsson Inköps utveckling

13 Roland Carlsson Köpandelen ökar! Trenden: Ökad specialisering, satsa på kärnkompetens, outsourcing Detta medför att mer och mer av kostnaderna förskjuts mot inköp Inköpskostnadens andel av totalen i några branscher

14 Roland Carlsson Inköps organisation Centraliserat, fördelar Samordnade volymer ger förhandlingsstyrka Man undviker konkurrens mellan inköpare i samma företag Bättre överblick på totalkostnaden och flödeseffektiviteten Större möjlighet till standardisering Utrymme för specialistkompetens Decentraliserat, fördelar Närmare verksamheten, känner behoven bättre Lättare att kommunicera med den som ska ha varorna Kan reagera snabbare på akuta behov Lokalt kostnadsansvar – ansvarsfullare agerande Färre leverantörer att ha kontakt med för varje inköpare

15 Roland Carlsson Leverantörsstrategier Några alternativ Marknadsorientering Leverantörerna kan bytas ut från dag till dag Alternativa leverantörer Övervaka marknaden. Byt till den mest konkurrenskraftige Långtidskontrakt – ramavtal Avtal. Tex viss volym under en viss tidsperiod

16 Roland Carlsson Leverantörsstrategier Några alternativ, forts Samarbetsavtal Ofta ett ramavtal. Större möjlighet att anpassa till ett växlande behov Horisontell integration eller samarbete Gemensamma inköp via t ex branschförening eller gemensamt moderbolag Vertikal integration T ex köp eller joint ventures Utvecklingen går mer och mer mot samarbeten i olika former

17 Roland Carlsson Leverantörssamarbete Tydlig trend Intresset för samarbete mellan köpare och leverantör ökar SCM-tänkande ligger till grund för detta Samarbeten och nära relationer är dock varken lämpligt eller önskvärt med alla leverantörer

18 Roland Carlsson Drivkrafter för leverantörssamarbete Högre flexibilitet Högre planeringssäkerhet Kortare återanskaffningstid Lägre lagernivåer Högre säkerhet i efterfrågan

19 Roland Carlsson Drivkrafter för leverantörssamarbete, forts Bättre kapacitetsutnyttjande Bättre kvalitet Enklare administration Bättre konkurrensmöjligheter (SCM) Leverantörssamarbete kräver nära kopplingar mellan köpare och leverantör. Sådana kopplingar är resurskrävande. Man måste ha olika strategier för olika leverantörer.

20 Roland Carlsson Problemet tillverka - utveckla Internt eller externt? Lego- leverantör Leverantör med funktions- ansvar Eget total- ansvar Utvecklings -konsult Internt Utveckla Externt Externt Tillverka Internt

21 Roland Carlsson Segmentering för val av leverantörsstrategi Att tänka på Verksamhet: Tekniskt avancerat? Hög/låg utvecklingstakt? Kritikalitet: Är det en kritisk produkt för oss? Mycket viktig? Geografi: Bör den av någon anledning hämtas på nära håll? Något som riskerar att bli förstört under lång transport? Kundbehov: Vad ställer kunden för krav på oss och hur fortplantar sig det till våra leverantörer?

22 Roland Carlsson Kraljics matris Tungvikts- artiklar (Hävstång) Strategiska artiklar Icke kritiska artiklar (Standard) Flaskhals- artiklar Låg Extern påverkan Hög Hög Intern påverkan Låg

23 Roland Carlsson Kraljics matris Variablerna Intern påverkan (köpets betydelse): Materialkostnader, våra totala kostnader, betydelse för företagets lönsamhet. Viktig komponent för slutprodukten? Stor eller liten betydelse? Extern påverkan (leverantörsmarknades komplexitet): Hur ser marknaden ut? Hur är tillgängligheten? Finns det många alternativa leverantörer? Finns det substitut? Är utvecklingstakten hög?

24 Roland Carlsson Segmentering vid inköp Ditt företag tillverkar fåtöljer. Företaget sysslar endast med design och montering. Alla delar till fåtöljerna köps alltså in som halvfabrikat. Du får nu ansvaret för att lägga upp strategier för hur komponenterna till en ny produkt ska anskaffas. Den nya produkten är fåtöljen ”Exklusiv” (se bild). Som namnet antyder så är det en ganska exklusiv fåtölj (den ska åtminstone ge ett sådant intryck). Fåtöljen består av följande delar: Stomme i spånskiva. Spiralfjädersbotten (samma typ som i sängar) Skruvar (två sorter, träskruv och skruv med mutter) Stoppning (skumgummi) Klädsel (skinn) Ben i ädelträ Häftor till att fästa klädseln Använd Kraljics matris för att positionera de ingående delarna och genom detta komma fram till lämplig leverantörsstrategi för dessa. Diskussionsuppgift!

25 Roland Carlsson Kraljics matris, S trategierna Hävstång: Volymsamordning, standardisera produkterna, leta efter substitut, jaga kostnader. Prispress. Arbeta aktivt. Strategisk: Ständig uppföljning och bevakning, långsiktiga relationer. Strategiskt beslut om att tillverka eller köpa Lägg mycket arbete. Standard Effektivisera rutiner, minska kostnader för transaktioner / administration. Arbeta så lite som möjligt med detta. Flaskhals: Stora risker, Säkra leveranserna, ha säkerhetslager. Bevaka marknaden

26 Roland Carlsson Marknadsanalys Köparen värderar sin egen styrka gentemot leverantören Leverantörens styrka: t ex lönsamhet, kapacitetsutnyttjande, kostnadsstruktur, marknadsandel Köpande företagets styrka: t ex andel av leverantörens omsättning, tillväxt för aktuella artiklar, lönsamhet för slutprodukter

27 Roland Carlsson Strategisk positionering utifrån marknadsanalysen StorUtnyttja Balansera MedelUtnyttjaBalanseraDiversifiera LitenBalanseraDiversifiera LitenMedelStor Företagets styrka Leverantörsmarknadens styrka

28 Roland Carlsson Fyra faser vid val av leverantörsstrategi Klassificering: Utifrån ekonomisk betydelse (intern påverkan) och riskprofil (extern påverkan) Marknadsanalys: Värdera sin egen styrka gentemot leverantörerna Strategisk positionering: Utifrån marknadsanalysen. Utnyttja när man är starkare och säkra sig när man är svagare Konkreta handlingsplaner: Utifrån ovanstående väljer man hur man konkret ska agera (välj strategi)

29 Roland Carlsson Och nu till något lite mera handgripligt!

30 Roland Carlsson Totalkostnadsanalys Att sträva efter att sänka den totala kostnaden för materialflödet i stället för enskilda kosnadsposter Detta innebär att: Man kan tillåta att en enskild kostnad ökar om den totala kostnaden därmed minskar!

31 Roland Carlsson Vad vi ska titta på nu berör …. Logistik, Business Logistics Supply Chain Management Kvalitet Information Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution Physical Distribution LeverantörInköpRåmaterial-lagerProduktion FörsäljningLagerKund Outbound LogisticsInbound Logistics

32 Roland Carlsson Partiformning Det ”klassiska” problemet för totalkostnadsanalys Många metoder för att lösa detta Några exempel: Wilsonformeln Wagner & Whitin Silver & Meal Least Unit Cost

33 Roland Carlsson Avvägningen mellan Lagringskostnad och Ordersärkostnad Kostnad Totalkostnad Lagringskostnad Ordersärkostnad Orderstorlek Optimal orderstorlek

34 Roland Carlsson Totalkostnad vid partiformning Q = Orderkvantitet (st) K = Ordersärkostnad (kr/gång) D = Efterfrågan (st/tidsenhet) V = Produktens värde (kr/st) (i boken kallad p ) W = Lagringskostnad, lagerränta (%/tidsenhet) (i boken, r )

35 Roland Carlsson Vad är K? några exempel Vid inköp Orderläggning Leveransbevakning Godsmottagning Ankomstkontroll Inlagring Ankomstrapportering Fakturakontroll Betalning

36 Roland Carlsson Vad är K? några exempel Vid beordring från egen produktion Orderplanering Framtagning av produktionsunderlag Materieluttag ur förråd Framtagning av verktyg Omställning av maskiner, STÄLLKOSTNAD Interna transporter Slutkontroll Inlagring, inrapportering

37 Roland Carlsson Ekonomisk OrderKvantitet EOK, EOQ, Wilsonformeln, Kvadratrotsformeln......

38 Roland Carlsson Exempel på partiformning med Wilsonformeln Företaget MoS, Möbler och Sån´t, tillverkar bla fåtöljen ”Exklusiv”. Till denna köper man in ben som är tillverkade av ädelträ. Det totala årsbehovet uppgår till 32 000 ben/år (fyra per fåtölj) och behovet är jämnt fördelat över året. Inköpspriset för ett ben är 55 kr. I samband med varje beställning har man en fast administrativ kostnad om 150kr för fakturahantering o dyl. Transportkostnaden består av en fast del om 400kr och en rörlig del om 0,25kr/st. Företaget tillämpar en lagerränta på 30% Hur många benska man köpa in vid varje inköpstillfälle? Hur stor är den totala inköpskostnaden för ett år? (Den del som påverkas av partiformningen) Använd Wilsonformeln och formeln för C tot.

39 Roland Carlsson Egen uppgift partiformning MoS köper också in sitsen, en spiralfjädersbotten, till fåtöljen. Man köper in 8 000 st om året och förbrukningen av dessa är jämnt fördelad, precis som för fåtöljen. Inköpspriset är 86 kr/st. De administrativa kostnaderna vid en beställning uppgår till 150 kr. Man har också lyckats träffa ett avtal med en åkare om en fast transportkostnad oavsett hur många bottnar som levereras. Priset för detta är 400kr. Företaget satsar på att hålla sina lagernivåer nere så man har satt lagerräntan till 30% Det blir nu din uppgift att beräkna hur många spiralfjädersbottnar som ska köpas in vid varje tillfälle. Du ska också göra lite andra beräkningar enligt nedanstående: a)Hur många bottnar ska man köpa in åt gången för att den totala kostnaden ska bli så liten som möjligt? b)Hur många inköpstillfällen om året blir det med denna partistorlek? c)Hur stor blir den totala inköpskostnaden? d)Hur stor är den genomsnittliga kapitalbindningen i förrådet? Ledning: Titta på hur stort medellagret är och priset för sitsen. e) Fundera också på vad som händer om leverantören erbjuder ett lägre pris, 82 kr/st, om du köper 2 000 sitsar i taget.


Ladda ner ppt "Roland Carlsson Kursens innehåll Logistik, Business Logistics Materialförsörjning Materials Management Produktionsstyrning Production Control Fysisk distribution."

Liknande presentationer


Google-annonser