Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildare av arbetsplatshandledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildare av arbetsplatshandledare"— Presentationens avskrift:

1

2 Utbildare av arbetsplatshandledare
- kombinerar kunnande utbildningsprogram för arbetsplatshandledare (2 sv)

3 Tema 1 Presentation av utbildningsprogrammet Grunderna för inlärning i arbetet

4 Beskrivning av utbildningsprogrammet
utbildningsprogrammet innehåller 4-6 diskussionstillfällen som ordnas på arbetsplatsen. Läraren och arbetsplatshandledaren kommer på förhand överens om temat för träffen. I träffarna ingår uppgifter som rör den studerandes introduktion, handledning och utvärdering. Uppgifterna kräver inte skriftligt arbete. Läraren antecknar de väsentliga sakerna i diskussionsprotokollet. Deltagarna får ett intyg över att de har genomgått arbetsplatshandledarutbildningen. Den arbetstid som använts för utbildningen rapporteras till den som är ansvarig för projektets genomförande.

5 Utbildningsprogrammets mål
För arbetsplatsen: Gör verksamheten kring inlärning i arbetet klarare och mera vardaglig. Fördjupar samarbetet mellan läroinrättningar så att arbetsplatsens behov och möjligheter att ordna inlärning i arbetet beaktas bättre än tidigare. Ger arbetsplatshandledaren information och stöd för introduktion, handledning och utvärdering och bedömning av den som utför inlärning i arbetet.

6 Utbildningsprogrammets mål
För läroinrättningen: Att hitta nya, högklassiga platser för inlärning i arbetet och speciellt öka andelen små företag bland dem. Att förbättra kvaliteten på och inverkan av inlärningen som sker på arbetsplatsen. Att öka ett öppet och naturligt samarbete. Att kartlägga möjligheterna att ordna inlärning i arbetet samt yrkesprov.

7 Beskrivning av utbildningsprogrammet
Skräddarsydd inlärning i arbetet för arbetsplatsen: en arbets- platsspecifik plan för inlärning i arbetet som slutmål 1:a träffen Presentation av utbildnings-programmet och grunderna för inlärning i arbetet 2:a träffen Utbildning och arbetssäkerhet 3:e träffen Inlärning och handledning på arbetsplatsen 4:e träffen Utvärdering 5:e träffen Yrkesprov Utvärdera resultatet av utbildningen

8 Inlärning i arbetet Målinriktning: Studeranden, läraren och arbetsplatshandledaren gör upp studerandens plan för inlärning i arbetet och yrkesprov (PSP), där det framgår vad den studerande borde lära sig på arbetsplatsen. Planen och målen med perioden gås gemensamt igenom i början av perioden. (PSP = Personlig studieplan) Handledning: Arbetsplatshandledaren hjälper, stöder och gör behövliga arrangemang på arbetsplatsen så att den studerande skall kunna uppnå sina mål. Även läraren handleder den studerande och hjälper arbetsplatshandledaren med handledning. Läraren är ansvarig för att samarbetet fungerar samt att gemensam handledning och bedömnings-diskussionen sker. Utvärdering: Den inlärning som sker på arbetsplatsen utvärderas/bedöms gemensamt. Vid utvärderingen beaktar man målen med inlärningen samt periodens utvärderings-/bedömningskriterier.

9 En röd tråd i arbetet genom planering
Examensmål Studieskede / mål med perioden Den studerandes mål PLANERING INLÄRNING I ARBETET Kunskap om inlärning och kunnande Arbetsplatsens möjligheter Vilka arbetsuppgifter ? Vilka andra arrangemang ? Diskussion och överenskommelse PSP-blankett Den studerandes självutvärdering Arbetsplatshandledare Lärare UTVÄRDERING Arbetsplatshandledare HANDLEDNING Introduktion Information och handledning Hur förverkligades planen? Uppnåddes målen? Vilka saker gick bra? Vilka utvecklingspunkter? Diskussion och anteckningar Läraren håller kontakt Att ge respons Diskussion

10 Inlärningsskeden på arbetsplatsen
Arbetsplatshandledare Uppsättande av mål (Studerandens plan för IA) Introduktion Handledning Eventuellt yrkesprov Utvärdering av inlärning i arbetet Lärare

11 Arbetsplatsens uppgifter och ansvar
Ett skriftligt avtal görs upp över inlärning i arbetet, där arbetsplatsens uppgifter och ansvar framgår. (ramavtal eller utbildningsavtal för enskild studerande) Arbetsplatsen utnämner den ansvarige arbetsplatshandledaren. Arbetsplatsen ansvarar för den studerandes arbetssäkerhet.

12 Arbetsgivarens uppgifter och ansvar i samband med arbetarskyddet
Följa upp arbetsomständigheterna och arbetsmetoders säkerhet och arbetskollektivets situation Bedöma hälsorisker som kan förekomma tillsammans med arbetshälsovårdspersonal Utarbeta handlingsanvisningar för arbetarskyddet för att befrämja arbetsomständigheternas hälso- och säkerhetssituation

13 Som arbetsplatshandledare
introducerar du den studerande i arbetsplatsens verksamhet, arbetsuppgifter och arbetssäkerhet skapar du inlärningsfrämjande arbetssituationer handleder och stöder du den studerandes inlärning ger du respons och utvärderar/bedömer den studerande fungerar du som kontaktperson med läroinrättningen.

14 Avtal och dokument (YA!)
Avtal mellan läroinrättningen och arbetsgivaren (Lagstadgade plikter) (ramavtal, utbildningsavtal för enskild studerande) Den studerandes plan för inlärning i arbetet Mål, arbetsuppgifter, handledning Utvärderingsblankett Inlärning och utveckling, utförande av uppgifter Information för uppdatering av inlärningsmål Responsblankett för arrangerandet av inlärning i arbetet Information för utvecklande av samarbete och förbättrande av kvaliteten

15 Klart och effektivt då sakerna har bestämts
Blanketterna är ett medel för anteckningar Viktigare än blanketterna är att perioden planeras gemensamt. Vad borde man lära sig? Vilka arbetsuppgifter och hur skall de förverkligas? Hur utvärderar/bedömmer man? Saker som man kommit överens om muntligt glöms lätt bort, förorsakar oklarheter och ibland till och med oenighet. En klar planering hjälper både arbetsplatshandledaren och studierna och gör arbetsdagen mera effektiv.

16 Ifall ni har många på inlärning i arbetet från olika skolor, så bör ni klargöra…
Vem är den studerande och vad studerar han/hon? Vid vilken läroinrättning studerar han/hon? I vilket skede av sina studier är han/hon? Vilka är hans/hennes centrala mål för just den här perioden? Längden på och tidpunkten för perioden med inlärning i arbetet? Vem är den handledande läraren och hur samarbetar ni?

17 Tema 2 Introduktion och arbetssäkerhet

18 Avsikten med introduktionen
Att ge den studerande en helhetsbild av företaget, arbetsmiljön, företagets produkter och tjänster samt dess personal. Att skapa en trygg känsla för den studerande för inlärning och utveckling i yrket. Säkerställa ett tryggt arbetande.

19 Introduktion av den studerande
Gå igenom planen för inlärning i arbetet (PSP) tillsammans med den studerande och läraren. Diskutera målen med inlärningen och arbetsuppgifterna. Om perioden innehåller ett yrkesprov, skall du försäkra dig om att arbetsuppgifterna som tränas förbereder den studerande för det här. Kom överens om hur ni håller kontakt med läraren under perioden. Bestäm eventuella träffar samt tidpunkten för bedömningsdiskussionen. Försäkra dig om att du vet vad du skall utvärdera eller bedöma. Bestäm tillsammans med läraren och den studerande hur ni skall förfara vid sjukdom eller annan frånvaro. Du har en viktig uppgift då du handleder den studerande angående arbetslivets spelregler.

20 Introduktion av den studerande (fortsättning...)
Presentera de närmaste arbetskollegorna och förmännen för den studerande. Förvissa dig om att de andra arbetstagarna vet tillräckligt om den studerandes arbetsuppgifter och roll på arbetsplatsen. Hjälp dem att hjälpa och stöda så att perioden blir lyckad. Visa omklädningsrum, pausrum, matsal etc. för den studerande. Hjälp honom/henne att anpassa sig till arbetsplatsens rutiner. Se till att den studerande har nödvändig arbetsklädsel och hjälp honom/henne att finna sin yrkesmässiga arbetsroll och ett föredömligt yttre.

21 Introduktion av den studerande (fortsättning...)
Kontrollera den studerandes kunnande innan du låter honom/henne börja på med arbetsuppgifterna. Berätta om farorna och riskerna på arbetsplatsen. Kontrollera att den studerande har alla skydd (ögonskydd, skyddsskor…) som krävs för arbetsuppgifterna. Diskutera om riktiga arbetsställningar, hjälpmedel i arbetet och eventuella yrkessjukdomar. Berätta om hur man agerar på arbetsplatsen i nödsituationer och visa den snabbaste rutten ut vid fara. Kunskaper om arbetssäkerhet är en del av yrkes- skickligheten och en viktig utvärderingspunkt vid inlärning i arbetet.

22 Den studerandes arbetssäkerhet
Skolan försäkrar eleverna för olycksfall , men ansvaret för säkerheten och inskolningen ligger alltid hos arbetsgivaren. Diskutera om branschspecifika frågor och behövliga utbildningar (kort för heta arbeten, truckkort, kranförarkurs, arbetssäkerhetskort, hygienpass, alkohollagstiftning)

23 Tema 3 Inlärning och handledning

24 Handledning av den studerande
Försök att skapa en trygg och positiv atmosfär. Den studerande har inte nödvändigtvis tidigare erfarenhet av branschen – du har en viktig roll då det gäller att lära ut arbetsrutiner och attityder. Krav visar att man bryr sig – du bör vara exakt och krävande, men på ett positivt och uppmuntrande sätt. Som yrkeskunnig inom branschen har du en speciell betydelse för den studerande, ditt ord väger ofta tyngre än lärarens instruktioner.

25 Handledning av den studerande (fortsätter)
Hjälp den studerande att ställa upp realistiska mål för sig själv angående vad han/hon kan lära sig under inlärning i arbetet. Ta reda på vad den studerande kan om saken från tidigare. Handled den studerande så att han/hon lär sig känna igen kärnpunkterna, hjälp honom/henne att få en ”fingertoppskänsla”. Visa på sammanhangen mellan det redan inlärda och det nya. Hjälp den studerande att inse orsaker och följder reflektera.

26 Handledning av den studerande (fortsätter...)
Fundera på den studerandes styrkor inom yrket. Att hitta de starka sidorna stöder självförtroendet och gör att den studerande har mod att våga sig på saker. Ibland är passivitet en följd av att den studerande inte vågar prova på någonting av rädsla att misslyckas. Reservera ibland stunder då du kan koncentrera dig på den du skall handleda. Försök lyssna och höra på honom/henne. Var uppmärksam, ställ tilläggsfrågor och begär specifikationer. Hjälp den studerande att strukturera inlärningen. Ställ frågor så att han/hon kan berätta om sin inställning, sina tankar eller de saker som han/hon upplevt som oklara.

27 Handledning av den studerande (fortsätter...)
Tänk på tidpunkten när du ger goda råd. Undvik att ge för många instruktioner på samma gång. Klarhet angående gränser, ansvar och förväntningar på den studerande hjälper den studerande och skapar trygghet. Och också tvärtom – oklarhet ökar rädsla och osäkerhet. Kräv inte att den studerande skall koncentrera sig på många olika saker på en gång i början. Försök agera klart inom din egen handledning och i dina uttryck. Undervisa en del åt gången. Ibland bör man bromsa och strukturera det nya.

28 Arbetsplatshandledaren anpassar sig till situationen

29 Vi lär oss på olika sätt – vi tar emot information på olika sätt
Genom att göra och prova Med händerna Med hjälp av känselsinnet Genom att läsa, skrivna instruktioner Genom att se och titta Med hjälp av fantasi Försök ge råd så att du tar hänsyn till olika studerande. Mångsidighet är bra för alla ! Genom att lyssna Genom att tala Genom att diskutera Genom att fråga

30 Inlärningens cirkel ERFARENHET EFTER-TANKE TEST KUNSKAP
Hjälp den studerande att utvärdera görande och erfarenheter (reflektera) Hur gick uppgiften framåt? Hurdant resultat? Vad kan förbättras? Kunde man göra det annorlunda? Vilka tilläggsuppgifter och –kunnande behöver du? Kontrollera och ge respons. Då kunnandet växer förändras inlärningen och blir mera problembaserad och den studerande kan själv planera hur arbetet skall utföras. TEST EFTER-TANKE Efter erfarenhet, diskussion och eftertanke är den studerande mera redo att ta emot ytterligare information och kombinera den med den inlärda teorin. Förbered dig på din uppgift. Visa och förklara. Uppmuntra den studerande att försöka. KUNSKAP Ett nytt mera utvecklat sätt, mera krävande uppgifter

31 Vi lär oss på olika sätt – olika inlärningsstilar
Vi är olika personer och lär oss saker på olika sätt. En del av oss vill och vågar genast börja på. Dem bör du kanske bromsa upp litet eller åtminstone kontrollera arbetets säkerhet och kvalitet. Andra igen lär sig genom att betrakta, de vill först fundera och tänka på saken. En del vill få mycket information och instruktioner innan de vågar börja göra någonting.

32 Att ge respons Dela på glädjen att lära sig, inlärning är växelverkan
Börja med styrkorna Respons för att främja inlärningen Berätta vad du saknar Sanningsenlighet Berätta hur man kan utveckla Konkreta styrkor och svagheter, exempel

33 Respons främjar inlärningen
Ge muntlig respons tillräckligt ofta, genast då det bara är möjligt. Ge positiv respons även angående ett litet framsteg. Berätta om enskilda och konkreta saker, som du var nöjd med. Var ärlig – respons är avsett för utveckling. Slututvärderingen består av den respons du gett och den inlärning som skett på basen av den.

34 Responsens tre skeden Börja med att berätta om positiva iakttagelser.
Speciellt tyckte jag om då du i början av presentationen sade… Jag tyckte att det var verkligen bra att din arbetsställning var riktig och ergonomisk… 2. Efter det kan du ta fram kritik och dina egna iakttagelser angående brister och saker som bör förbättras. Fundera tillsammans vad man kan förbättra och hur. Jag tycker att din prestation skulle ha blivit ännu bättre om du skulle ha betonat att…. Om man ännu vill förbättra det här så skulle man ha kunnat fundera på ordningsföljden med tanke på… 3. Avsluta din respons med en positiv kommentar, som gör det trevligt att fortsätta utvecklas. Som helhet hade ditt arbete en bra uppställning. Du gjorde allt det här med intresse och entusiasm

35 Jag märkte att du klarade dig fint vid gårdagens kundtillfälle…
Jag tycker att du har gått mycket framåt i fråga om hur ledigt och snabbt ditt arbete löper jämfört med förra veckan. Jag märkte att du självständigt kunde… Hur tycker du att vi skulle få det här att bli ännu bättre… Jag skulle önska att du nästa vecka skulle fästa uppmärksamhet ännu vid den här saken… Så blir slutresultatet säkert bra… Du har förbättrat din noggrannhet mycket, eftersom du… Jag önskar att du i fortsättningen skulle fästa ännu mera uppmärksamhet vid att… I fortsättningen då du verkar inom det här yrket bör du säkert fästa större uppmärksamhet vid din arbetsställning

36 Tema 3 / Fördjupande del Erfarna arbetare att handleda

37 En plan för inlärning i arbetet på din egen arbetsplats
Vad innebär examenskrav? Vad innebär målet på vår arbetsplats? Handledare, mentor, kamratinlärning, arbetsparverksamhet Examen Planering av den inlärning som sker i arbetet Arbetarens (studerandens) mål för utveckling och karriär inom yrket Arbetsuppgifter, projekt Åtgärder Hur förverkligas lärandet? Arbets-rotation Utvecklings-diskussion Arbetsgivarens mål för arbetarens utveckling. Utmaningar, visioner, strategier Genom att följa inlärningen, redan gjord utvärdering Funderingar, utvecklingsåtgärder Medvetna handledningsdiskussioner, tid Respons som främjar inlärningen, hjälp till självutvärdering Ramar, möjligheter och resurser Tillämpning av studieuppgifter på arbetsplatsen, utnyttjande

38 Inlärning i arbetet på egen arbetsplats
Introduktion behövs, fastän den du skall handleda är en gammal arbetstagare ifall målet är att lära sig nya arbetsuppgifter eller arbetssätt Inlärning i arbetet kan även innebära jobbrotation eller att bekanta sig med arbetet på en annan avdelning. Då är arbetsmiljön ny Anta inte att någonting är självklart. Fråga och kontrollera Ibland kan även en erfaren arbetstagare ha fel uppfattningar eller arbetssätt.

39 Handledning av inlärning
Då studierna sker i form av inlärning i arbetet, ställs det stora krav på självstyrning. Med självstyrning avses att kunna ställa upp mål, bedriva planmässig verksamhet, kunna ta beslut samt utvärdera sin egen verksamhet. Din uppgift som arbetsplatshandledare är att stöda den studerande. Diskutera, fråga, fundera, visa! Om det är länge sedan den studerande har studerat, så kan studiernas framskridande bero på bristande studierutiner, svårigheter att finna information eller att rapportera. Så kan det vara, speciellt i sådana situationer, där den studerande går framåt i sin karriär från arbetare till förman eller expert. Att skriva eller gestalta begreppsliga helheter kan kännas jobbigt.

40 Stöd av den studerandes inlärning och utveckling
I förmannens och arbetsplatshandledarens uppgifter ingår att hjälpa den studerande att lära sig och utvecklas. Hjälp arbetaren att uttrycka sina tankar. På samma gång hjälper du honom/henne att fundera på och utveckla sitt arbete. Du gör så att han/hon förbinder sig till något. Fungerande arbetsredskap kan vara rätt ställda frågor Mångsidigt tänkande: Berätta om problemet för mig med egna ord. Vad är problemet? Vad tycker du förorsakade problemet? Hur skulle du vilja att det skulle vara? Vilka svårigheter uppkommer på grund av det? Hurdana lösningar har du provat tidigare?

41 Stöd av arbetarens inlärning och utveckling
b) Hjälp att ta beslut Vilka valmöjligheter tycker du att det finns? Vilka är för- och nackdelarna med alternativen? Vilja följder skulle valet av just det här alternativet ha? c) Bestämning av förverkligande Hur tycker du att man skall gå framåt? Vem behövs för det? Var skall man börja? Hurdant motstånd möter du eventuellt?

42 Stöd av arbetarens inlärning och utveckling
d) Omfattande frågor angående utveckling - Hur tycker du att man skulle kunna utveckla det här? I vilka frågor skulle du vilja få mera stöd? I vilka frågor skulle du vilja utvecklas mera självständigt? Vilka saker upplever du som svåra och jobbiga? Vilka saker har försvårat ditt arbete? Vilka saker har underlättat ditt arbete? Sammandrag, specifika frågor: Du nämnde att… Skulle du kunna berätta närmare om… Förstod jag rätt då du sade att…

43 HANDLEDNINGSDISKUSSIONER
Målinriktad verksamhet, båda bör förbereda sig på träffen Respekt och empati: var närvarande, lyssna och hör på aktivt Uteslut all annan verksamhet och koncentrera dig på den du skall handleda Fråga: Ställ öppna frågor, be den studerande att beskriva och berätta Kontrollera och försäkra dig om att du förstått rätt Returnera saken till den studerande i form av en fråga: ”Vad tycker du själv, vad föreslår du, hur skall vi fortsätta…” Konkretisera: Be att den studerande ger exempel, gallra bort allt diffust Sammandrag: Gör sammandrag av huvudpunkterna då temat växlar, samt i slutet av diskussionen och kom överens om hur ni går vidare. Ifrågasätt: Ta fram konflikter mellan ord och handlingar. Planering av verksamheten: Rikta blicken framåt, hjälp till att skapa nya synvinklar.

44 Tema 3 / Fördjupande del Studerande som behöver speciellt stöd

45 Studerande som behöver speciellt stöd
Studerande som har brister i inlärningsfärdigheterna kan behöva speciell handledning. Även bristande språkkunskaper kan innebära att den studerande behöver extra stöd. Målet är att arbetsplatshandledaren skall informeras om sådana saker som inverkar på arbetets utförande och organiserandet av inlärning i arbetet senast då perioden börjar. Inlärning som sker på arbetsplatsen är ofta en positiv erfarenhet för en sådan studerande, som upplever skolinlärningen som jobbig eller svår.

46 Studerande som behöver speciellt stöd
Problem som uppstår till följd av läs- och skrivsvårigheter: Svårt att förstå långa muntliga instruktioner Jobbigt att läsa skriftliga instruktioner Huvudräkningsuppgifter fungerar inte Svårigheter att behärska yrkesterminologin Svårt att komma ihåg, instruktioner ”försvinner” ur huvudet Svårigheter med inlärning har förorsakat den studerande många misslyckanden. Dessa studerande behöver mera uppmuntran och stöd än vanligt. Med hjälp av ihärdighet och envishet kan de ändå få en bra yrkesfärdighet.

47 Då du handleder en invandrare
Kontrollera studerandens språkkunskaper genom diskussion Tala konkret och enkelt språk Försäkra dig om den studerandes baskunskaper i yrket och anpassa arbetsuppgifterna till dem. Be honom/henne visa eller berätta. På detta sätt försäkrar du dig om hans/hennes kunnande. Satsa speciellt mycket på att du skall tala klart och tydligt. Undvik dialekt och svåra ord Använd korta meningar ”Skriv namn, adress, telefonnummer.” Inte – skulle du kunna skriva dina kontaktuppgifter.

48 Tema 4 Utvärdering eller bedömning

49 Utvärderingens uppgift – Varför utvärdering?
Man stöder inlärningen. Den studerande får värdefull information. Man handleder, uppmuntrar och motiverar den studerande. Utvärdering utvecklar den studerandes självkännedom och beredskap att utvärdera sin egen verksamhet. Via den får man information om den studerandes kunskapsnivå och utvecklingsbehov. Den ger arbetsgivaren och läroinrättningen ett svar på hurdana resultat som uppnåtts och hur effektiv undervisningen har varit. Den ger information åt arbetsgivaren om kunskapsnivån hos de studerande och de som blir färdiga med sin yrkesexamen.

50 Vad innebär det att behärska yrket – Vad utvärderar/bedömer man?
Kärnkunnande, gemensamt för alla : Initiativrikedom, samarbete, känsla för situationen, ansvar, kundbeaktande En professionell behärskar Behärskande av kunskap som är grunden för arbetet Skolinlärning betonas Arbetssäkerhet och ergonomi Behärskande av arbetsmetoder Behärskande av arbetsredskap Behärskande av arbetsmaterial Fungera inom arbetsprocessen Smidighet och snabbhet Planering av arbetet

51 Vad utvärderar man? (fortsättning…)
Som arbetsplatshandledare utvärderar du den studerandes inlärning och hur han/hon klarat av arbetsuppgifterna Fundera på hur han/hon klarat sig och lärt sig i förhållande till de uppsatta målen (Den studerandes plan för inlärning i arbetet ). Vid utvärdering används YA:s utvärderings- bedömningsblankett för inlärning i arbetet. Där finns de mål för den yrkesmässiga utvecklingen beskrivna, vilka ni skall tillämpa branschmässigt. Fundera också på vilka saker som främjade eller försvårade inlärningen och uppnående av målen. Fick den studerande öva just de arbetsuppgifter som ställts upp i målen? Fick han/hon tillräckligt stöd och tillräcklig handledning?

52 Vem utvärderar och hur? Den studerande utvärderar själv sitt eget arbete och sina resultat. Hjälp honom/henne att fundera på sin inlärning redan i periodens början. Du handleder den studerande, ger mellanrapport och gör den slutliga utvärderingen/bedömningen av den studerandes inlärning. Som stöd för utvärderingen/bedömningen följer du med och observerar den studerandes arbete, frågar och diskuterar med honom/henne och du kan också intervjua arbetskamrater eller till och med kunder. I mån av möjlighet utnyttjar ni utförda arbeten. Bedömningen utförs på skalan Nöjaktiga N – Goda G – Berömliga B. Bestäm redan i början av perioden när bedömnings- diskussionen förs. Under diskussionen funderar ni på inlärning, lyckade arbeten samt det som bör utvecklas.

53 Tema 5 Yrkesprov

54 Yrkesprov Arbetssituationer som planeras, genomförs och bedöms av skolan och arbetslivet gemensamt Studerande utför praktiska arbetsuppgifter Visar hur väl studerande uppnått studiernas mål och den yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet Yrkesprovet genomförs vanligtvis i slutet av inlärning i arbetet perioden Kan genomföras tidigare om den studerande är redo och kan uppvisa sitt kunnande

55 Processen Planering av yrkes- prov (PSP) Genomförande av yrkesprov
Bedömnings- diskussion

56 Bedömning av yrkesprov
Yrkesprov bedöms alltid i forma av ett samarbete mellan studieinrättningen, arbetsgivaren och arbetstagaren. Bedömningen sker genom att följa den studerandes arbete i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser, genom att bekanta sig med det skriftliga yrkesprovsmaterialet han/hon producerat samt genom att intervjua honom/henne. Efter yrkesprovet ordnas en gemensam diskussion där den studerande ger sin självutvärdering och bedömarna sin egen respons. Bedömarna kan ännu specificera sin egen utvärdering i gemensamma diskussioner, t.ex. baserat på den nya information de fått via den studerandes självutvärdering.

57 Bedömning av yrkesprov
Beslutet om godkännande av och vitsord av yrkesprovet tas vid bedömningsdiskussionen. Bedömningen värderas på skalan berömliga, goda, nöjaktiga.

58 Arbetsplatshandledarens uppgifter vid yrkesprov
Du sköter de praktiska arrangemangen som utrymmen, maskiner och material så som man kommit överens om. Du sköter om arbetssäkerheten. Du informerar om yrkesprovet på din arbetsplats. Du deltar i planeringen och förverkligandet av yrkesprovet. Du fungerar som utbildare och handledare för den studerande. Om man så bestämt fungerar du som bedömare av yrkesprovet samt får utbildning för det.

59 Då du fungerar som bedömare i samband med yrkesprovet
Observera den studerandes arbete, uppmuntra och ge handledning vid behov. Ingrip i den studerandes arbete ifall han/hon försummar arbetssäkerhet, eller ifall du annars ser det som nödvändigt. Gör vid behov anteckningar för bedömningen. Du kan också fråga och intervjua andra arbetare som har varit närvarande under yrkesprovset. Vid bedömningsdiskussionen kan du ställa ytterligare frågor, ge respons om kunnandet samt ta fram saker som kan utvecklas.

60 Tema 6 Examenstillfälle

61 Arbetslivets examina för vuxna
Examenstillfälle är ett sätt att avlägga examen som speciellt planerats för vuxna. Det förutsätts inte att man deltar i utbildningen för att få avlägga examen. Grundexamina är avsedda för arbetare som är nya inom branschen eller vill byta yrke. Yrkesexamina är avsedda för erfarna arbetare inom branschen. Specialyrkesexamina är avsedda för personer som vill utvecklas i sitt yrke och bli förmän eller experter.

62 Företagets plan för inlärning i arbetet
1. Förberedelser då en studerande kommer Ta reda på den studerandes bakgrund och kunnande Arbetsfördelningen angående den studerandes avtal och planen för inlärning i arbetet. Hur informeras personalen om den studerande? Vilka arbetsuppgifter passar för den studerande? 2. Då den studerande kommer Vem tar emot den studerande och presenterar arbetsplatsen Introduktion i arbetsuppgifterna och säkerheten Andra paktiska saker (kläder, arbetstider, pauser…) 3. Vad ingår i verksamheten? Hur börjar man dagen och vilka instruktioner får man? Vem tar hand om det? Hur instruerar man vid nya uppgifter? Responsdiskussioner Dags-/veckoprogram och arbetsuppgifter 4. Utvärdering av inlärning i arbetet Bestämma utvärderingsdiskussionen Vem kan ge information som stöd för utvärderingen? 5. Planering av yrkesprov Vilka arrangemang kräver det, arbetsfördelning Man bör försäkra sig om att den studerande får träna de uppgifter som förväntas av honom/henne

63 Om skada uppstår... Alla studerande vid YA! är försäkrade via försäkringsbolaget Aktia Gäller vid olycksfall samt person- eller sakskador som vållats under den egentliga skoltiden, arbetspraktik och inlärning i arbetet Kontakta omedelbart ansvarige läraren och berätta vad som hänt Läraren kontaktar ekonomichef, rektor eller kanslisekreterare samt arbetsskyddsorganisationen vid SYI som gör arbetarskyddsgranskning

64 Försäkringen ersätter
Person- eller sakskada, då den skadade är annan än avtalet för inlärning i arbetet undertecknad arbetsgivare, till den del arbetsgivarens tagna ansvarsförsäkring inte ersätter skadan Skador som vållats egendom på arbetsplatsen där inlärning i arbetet genomförs, bara till den del ifrågavarande egendom inte ersätts från egendomens sakskadeförsäkring Ersättningsbara sakskador är endast omedelbara och direkta kostnader

65 Försäkringen ersätter inte
Skada som uppstått p.g.a. att studerande haft bristande kunskap om eller otillräcklig handledning i arbetsuppgiften endera av yrkesinstitutet eller företaget som undertecknat avtalet Skada som uppstått p.g.a. bristfällig övervakning eller arbetsledning enligt gällande avtal från företagets sida Indirekta skador eller kostnader såsom uteblivna inkomster, avbrott i verksamheten, skador som åsamkats någon annan än den som drabbats av den direkta skadan Upprepade skador


Ladda ner ppt "Utbildare av arbetsplatshandledare"

Liknande presentationer


Google-annonser