Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier."— Presentationens avskrift:

1 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier

2 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * buddh=upplyst buddha=person som är upplyst * liv=existensfaktorer * mänsklig person: 1 RUPA - kropp, sinnesorgan 2 VEDANA - känslor av lust och olust 3 SAMJANA - föreställningar och urskillningsförmåga 4 SANSKARA - drifter 5 VIJNANA - rent medvetande *det finns inget själv, ANATTA= en själlös och föränderlig entitet 1 BUDDHISM

3 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * 4 grundsanningar: 1 allt levande lider 2 lidandet är orsakat 3 orsaken är tanken på ett "jag", egoismen 4 egot kan upplösas: den 8-faldiga vägen * dharma= 1 den etiska världsordningen 2 existensfaktor * återförkroppning, inte själavandring 1 BUDDHISM

4 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier orsakskedjan: 1 okunskap 2 drifterna 3 rent medvetande 4 andlig/fysisk individualitet 5 de sex sinnena 6 beröring 7 sensation/känsla 8 törst 9 livshunger 10 karmisk tillblivelse 11 återfödelse 12 mänskligt liv 1 BUDDHISM

5 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Gautamas 'fyra tecken’: 1 en åldring 2 en sjukling 3 ett lik 4 en asket *Skrifterna: 'dharma'(lära) 'vinaya' (munkdisciplin) Sutras=de utsagor som uppges härstamma från Gautama själv 1 BUDDHISM

6 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Skolor och grenar: -hinayana: äldst, stränga regler, tiggeri som en skola i självdiciplin, lust och sexualitet ska undertryckas - mahayana: senare utveckling, tiggeri som medlidande och altruism, tro på buddhor och bodhisattvas som högre väsen - hinduisk tantrism: vajrayanabuddhismen, som vann spridning i första hand i Nepal, Tibet Kina, Japan, Java och Sumatra. 1 BUDDHISM

7 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Skolor och grenar: -tibetans buddhism: element från den gamla shamanistiska bonreligionen  lamaismen * de tre tillflykterna: 1 buddhan (som förebild) 2 läran (som väg) 3 församlingen (som traditionens förmedlare) - uttalas som 'Jag tar min tillflykt till buddhan, jag tar min tillflykt till dharma, jag tar min tillflykt till församlingen (sangha)'. 1 BUDDHISM

8 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *fem av de tio disciplinregler som gäller för munkarna, nämligen att 1) inte döda, 2) inte stjäla, 3) inte begå äktenskapsbrott 4) inte ljuga, 5) inte dricka rusdrycker *arhat= ”värdig”, hinayana, en person som nått upplysningen, avstått från allt, från den trefaldiga världen - de sinnliga begärens värld, formens värld och den formlösa världen 1 BUDDHISM

9 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * hinayana: meditationen indelas i tre stadier, närmare bestämt 1 moralisk disciplin 2 trance 3 visdom Moralisk disciplin är i hinayana liktydig med fullständig kontroll över den egna kroppen, uppgivandet av sinnliga begär samt befrielsen från illusionen om individualitet - jag, mig och mitt. 1 BUDDHISM

10 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *mahayanabuddhismen: Kina, Japan, Vietnam och Tibet: -utgår från föreställningen om en absolut existens, vars egenskaper projiceras på Buddhas gestalt * Nagarjuna 200 e Kr: baserade sin lära på föreställningen om den sanna och högre verkligheten som en absolut tomhet (shunyata), vilket i logisk mening omöjliggör varje affirmativ utsaga omdess natur 1 BUDDHISM

11 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *bodhisattvan i mahayana= - en blivande buddha - en upplyst som väljer att inte ingå i nirvana för att i stället stanna kvar i världen med den enda målsättningen att hjälpa andra och rädda dem ur lidandets ström *upplysning/frälsning: tre negativa attribut - icke-uppnående, icke- påstående och icke-stödjande *ett positivt attributet: allvetande. 1 BUDDHISM

12 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *hinduernas egen beteckning för sin tro - 'evig ordning', sanathana-dharma - reflekterar föreställningen att varje tid frambringar nya heliga män och lärare * tre egenskaper: 1 en religion som vuxit fram och traderats utan kända grundare 2 saknar fastlagda dogmer 3 är en specifikt indisk företeelse. 2 HINDUISM

13 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * hinduerna uppfattar kosmos som något evigt som ständigt förnyar sig själv * hinduerna har därför inga bestämda föreställningar om världens yttersta ursprung eller om frälsningen som en linjär-historisk process. 2 HINDUISM

14 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * dharma=etisk världsordning som innefattar alla religioner: - kastväsendet som social ordning, grundsatsen för denna ordning är att alla levande väsen är olika ända från födseln och följaktligen har sina speciella uppgifter, plikter, rättigheter och kunskaper 2 HINDUISM

15 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier - livsstadierna, varje kast har sina speciella religiösa och kultiska föreskrifter, reglerna omfattar vardagslivets alla områden och yttrar sig i klart segregerande föreskrifter, bland annat vad gäller äktenskap eller måltider - brahminer, ksatriyas, vaishya, shudras, paneamas - brahminer: ska så gott som uteslutande ägna sig åt andliga göromål 2 HINDUISM

16 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier - ksatriyas: skydda den samhälleliga ordningen inom moderna yrken som polis och väktare, kungar och härskare tillhör i regel detta stånd, som ursprungligen levde på de skatter man drev in från de lägre stånden - vaishyas: bönder och boskapsuppfödare, köpmän och näringsidkare. Dessa övre tre kaster bildades av arierna 2 HINDUISM

17 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier - shudras: arbetare och hantverkare i de 'lägre' yrkesgrupperna, att betjäna de övre kasterna, service- och omsorgsyrken, renhetsgraden hos de olika yrkesgrupperna ligger till grund för ytterligare en hierarkisk kastindelning inom ståndet, vävare och krukmakare betraktas exempelvis som överlägsna tvättare, slaktare, fiskare eller skinnarbetare 2 HINDUISM

18 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier - paneamas: utövar ett 'orent' eller 'oärligt' yrke som gatsopare, latrintömmare eller som medlem av de olika tiggar- och tjuvkasterna * vart och ett av de fem stånden sönderfaller i sin tur i otaliga underavdelningar, allt som allt mellan 2000 och 3 000 avgränsade kaster med bestämda, föreskrivna uppgifter 2 HINDUISM

19 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * karmaläran: individens tillvaro och öde är en direkt konsekvens av gärningarna i det föregående livet det vill säga att goda gärningar resulterar i en 'god återfödelse' i en högre kast medan onda gärningar bestraffas med återfödelse i en lägre kast * polyteism: -Krishna, Vishnu, Lakshmi, Kali, Brahma, Shiva, Rudra, Sarasvati, Hanuman, Ganesha, m fl 2 HINDUISM

20 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * tre former av Gud: 1 - som en allt genomträngande kraft - brahman 2 - som en person med intresse för alla levande varelser - paramatman 3 - som en person som lever med sina trogna i sitt eget rike - bhagavan 2 HINDUISM

21 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * tidens cykliska process - fyra tidsåldrar, kalpas: 1 krita-yuga 2 treta-yuga 3 dvaita-yuga 4 kali-yuga * alla levande varelser förr eller senare kommer att förlösas från den ständiga själavandringen i återfödelsens form - samsara 2 HINDUISM

22 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Skrifter: 1 Vedaböckerna: på sanskrit Rigveda - mellan 1500-1200 f Kr 1028 hymner - om den kosmiska ordningens dynamik Samaveda - offerhymner Yajurveda - ordspråk Atharvaveda - magiska sånger i versform 2 HINDUISM

23 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier 2 Upanishaderna: 108 st: filosofiska betraktelser ca 1000 f Kr - atman är egentligen identisk med brahman, den eviga gudomliga kraften, varje enskilt väsen har utgått från det ursprungliga allomfattande väsendet och kan via yoga ingå i det igen=befrielse 3 Brahmanas: offertexter där kulthandlingar beskrivs ca 1000 f Kr 2 HINDUISM

24 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier 4 Smriti: episka verk Mahabharata - det stora kriget, varav ett kapitel är Bhagavad-Gita Ramayana - berättelsen om Rama Bhagavatam - berättelsen om Krishna 2 HINDUISM

25 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *muslim=underkastad Gud *islam bekänner sig till den första uppenbarelsen och Guds urförbund med Adam som den första människan, men avvisar föreställning om arvsynd * profetisk religion:Muhammed betraktas som sista länken i en lång kedja av profeter och betecknas i sura 33:40 som 'profeternas sigill'. 3 ISLAM

26 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *mest betydande profeter före Muhammed: Abraham (Ibrahim), Moses (Musa), David (Daud), Salomo (Sulayman), Johannes Döparen (Yahya) och Jesus (Isa) * två sorters profeter: de enkla profeterna (nabi), som varit verksamma som manare och varnare i sina respektive folk, och de speciellt utvalda, Guds sändebud (rasul) 3 ISLAM

27 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * Jesus i islam: - en framstående profet - hatad av judarna - lik den den senare Muhammed - förnekelse av Jesu död på korset - inte någon särskild frälsargärning – absolut inten egenskap av Guds "son" 3 ISLAM

28 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Islams stora profeter: Abraham (Ibrahim), Moses (Musa), David (Daud), Salomo (Sulayman), Johannes Döparen (Yahya) och Jesus (Isa) *överensstämmelse mellan gudomlig uppenbarelse och människans naturliga förnuft *människan är aldrig i stånd att utforska Guds hemlighet *icke-tro är oförnuft som straffar sig i längden 3 ISLAM

29 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier Islam enligt Koranen: 1 Islam handlar om att göra gott mot andra (5:13) 2 Islam är att överse med andra fel och brister (7:199) 3 Islam förnekar inte Gud som Kristus, bara ifrågasättandet av Guds allmakt och suveräna vilja (5:17) 4 Islam litar på Gud även vad gäller alla som inte når tron, det är Han som lämnar dem åt sig själva (takhliya) (14:4) 3 ISLAM

30 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier Islam enligt Koranen: 6 Islam är lätt att följa för den som tror på det högsta Goda (92:6) 7 Islam handlar om skönhet: Gud har smyckat jorden med sköna ting för att testa oss (18:17) 8 Islam är ansvar: två änglar skriver ner allt människan gör, tänker och säger (50:16) 3 ISLAM

31 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Det arabiska ordet Koran skrevs ursprungligen qur'an och går tillbaka på qara'a, vilket betyder läsa, föredraga. Koranen är följaktligen den bok som skall läsas och föredragas. Det första ordet i Muhammeds gudomliga uppenbarelse enligt nedteckningen i den äldsta koraniska suran (juli eller augusti 610), sura 96, är följdriktigt också 'läs!', (iqra!). 3 ISLAM

32 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Koranen består av 114 suror (kapitel) av varierande längd vilka alla betecknas med ett karakteristiskt ord som förekommer i texten. De är inte sammanställda i kronologisk ordning och härstammar från olika perioder i Muhammeds förkunnargärning *Profetens ord samlades under de första tre kaliferna för att därefter utvärderas och systematiseras. Under den tredje kalifen Uthmans regering (644-656) tillkom så den slutliga sammanställningen 3 ISLAM

33 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *Koranen framhäver: -skapelsens förnuftiga ordning och samhörighet -alla kosmiska lagar, gravitationen, elektromagnetismen, även själva den abstrakta kausaliteten (dvs orsak-verkan som en logisk nödvändighet), härstammar direkt från den gudomliga viljan och den gudomliga visheten -skapelsen uppfattas som en permanent fortgående process (latin: creatio continua) 3 ISLAM

34 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier -världen representerar inte något sammanhang med egna lagar utan skapas ständigt på nytt av Gud vilket även gäller för människan -allt som händer människan, även olyckor och oskyldiga lidanden, gott som ont, är förutbestämt av Gud (predestination) 3 ISLAM

35 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *monoteism = en enda gud, i tydlig motsättning mot polyteism *judisk monolatri = tro på en av gudarna - historiskt sett är monoteismen resultatet av en utveckling från monolatrin * GT berättar vid upprepade tillfällen om Jahves strid mot de omgivande orientaliska kulturfolkens gudar, framför allt den babyloniske guden Baal 4 JUDENDOM

36 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * först med profeten Jesaja och kung Jousias kultreform vid slutet av den babyloniska fångenskapen blir det monolatriska gudsbegreppet till monoteism * den egentliga synden mot Gud består i att avfalla från honom och tillbedja andra gudar eller avgudar, vilket även inbegriper tillbedjan av alla gudabilder - historien guldkalven (2 Mos 32). 4 JUDENDOM

37 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * Noa i sin egenskap av överlevande efter syndafloden är att betrakta som alla människors anfader * förbundet gäller alla människor, vilket innebär att alla som följer lagen också kan uppnå frälsning * den judiska kampen att förstå Gud kännetecknas mer än något annat av det klassiska teodicéproblemet, = frågan varför den gode och allsmäktige guden tillåter att även goda, rättfärdiga och fromma personer måste utsättas för lidande i denna skapade värld 4 JUDENDOM

38 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * berättelsen om Job, som prövas i sin tro av Gud. Innebörden är denna: den troende förmår inte tolka sina lidanden som direkt bestraffning för sina egna tillkortakommanden i det förflutna, men han behöver Guds hjälp för att uthärda dem * lidandet som kommer över människorna är en direkt följd av hennes etiska frihet 4 JUDENDOM

39 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * lidandet är möjligt i tre former, som straff, som prövning och som de rättfärdigas botgöring * 1 straffet är den form som är mest lättillgänglig för ett rationellt förklaringsmönster * 2 prövningen framställs exemplarisk i det - icke genomförda - offrandet av lsak (1 Mos 22) och i Jobs bok * 3 lidandet som de rättfärdigas botgöring representerar i judendomen en kollektiv tolkning av det judiska folkets öde 4 JUDENDOM

40 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier *människan erkänns, mäts och döms efter sina handlingar. *grundprincipen för allt mänskligt handlande måste vara 'Guds efterliknelse' (imitatio Dei) - inte liktydigt med viljan att vara som Gud utan att utforma livets alla delar enligt hans lagar * synden=uppror mot Gud och den gudomliga ordningen, men också alltid som en förnedring av människans sanna natur 4 JUDENDOM

41 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * teshuvah, det hebreiska ordet för ånger= betyder följaktligen i sin ursprungliga bemärkelse återvändande, människans återvändande till sin sanna natur * berättelsen om paradiset och syndafallet=människans eviga oförmåga att motstå frestelsen att lyssna på sina begär mer än på Gud och låta sig påverkas att misstro Gud * utvaldhet=en speciell förpliktelse att följa de gudomliga budorden 4 JUDENDOM

42 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * den judiska historiesynen har en utpräglad messianism (att en räddande fridsfurste skall komma) liksom av det Heliga landet som gudomligt löfte och oåterkallelig gåva * tron på Torans (de fem Moseböckerna) gudomliga ursprung är en av judendomens fåtaliga dogmer * Torans skriftliga gestalt och traderade form är i högsta grad omstridd bland judiska teologer 4 JUDENDOM

43 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * strängt ortodoxa fundamentalistiskt orienterade judar: Toran överlämnades till Moses i ett stycke och att Moses ensam överlämnade den till människorna * den kritiska bibelforskningen: Toran bärs och genomsyras av en enda anda, nämligen den mosaiska andan, men de uppenbara historiska och stilistiska olikheterna i texten vittnar om att den skrivits ner av ett flertal skriftlärda i olika tider 4 JUDENDOM

44 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * de senare skrifterna Talmud (det vill säga Mishna och Gemara) betraktas aldrig som en ny Tora, utan alltid som tolkningar av den enda och ursprungliga Tora * lärande uppfattas inom judendomen som religiös plikt och ett allmänt ideal som inte bara gäller de skriftlärda. En av * föräldrarnas viktigaste uppgifter består i att förmedla kunskap om Tora och dess tradition till sina barn 4 JUDENDOM

45 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * läraren spelar en central roll inom judendomen, att lära och studera är en helig förpliktelse redan för små barn, i första hand vad gäller studiet av Tora - även profana studier värderas högt 4 JUDENDOM

46 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * de två grundprinciperna yin och yang som trots sin inbördes polära natur håller allt i rörelse i kraft av sitt komplementära kraftspel *en högsta kosmisk princip uppfattas på olika sätt i olika tanketraditioner, som 'högste herre' (shangdi), som 'himmel' (tian) eller som 'väg' (dao), men kejsaren tillmäts alltid väsentliga kultiska uppgifter 5 KINA

47 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * dao som urkällan och urkraften i allt varande ur vilken allt existerande, ursprungligen framgått * konfucianismen fokuserar på en djup respekt inför den sociala traditionen och den enskilda människans bildning, insikt och aktiva medverkan för den stora helhetens bästa * den moralisk lagen i alla mellanmänskliga relationer utgör harmonitankens huvudinnehåll 5 KINA

48 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * kosmos= en väldig, ordnad och levande organism * organismbegreppet tvetydigt: naturalism eller panteism? * kan vi tala om en kinesisk tro på en personlig skapargud eller en skapande princip? 5 KINA

49 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * daoism: Lao Zi betyder 'gammal mästare' och avser en hemlighetsfull och historiskt omstridd person. Enligt traditionen lär han ha levat mellan 604 och 517 f Kr och ursprungligen ha hetat Lao Dan * Daodejing=ett av den kinesiska filosofins mest originella verk * mystik och djupsinnig poetisk stil, 81 korta, delvis rimmade avsnitt 5 KINA

50 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * en evig källa till all existens, en kraft som ligger till grund för allting * samtidigt en moralisk världsordning, det etiska rättesnöret för människans handlande * dao är det eviga icke-varandets princip, den högsta principen för både den fysiska och etiska världen 5 KINA

51 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * dao=odefinerbar natur, både kosmisk och etisk auktoritet= mycket svårfångat i språkliga uttryck * beskrivning i form av talrika paradoxer blir nödvändigt, vilket utvecklas till den daoistiska skolans främsta stilmedel * dao= odelad helhet * mångfald= motsatser i världen 5 KINA

52 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * gott-ont, rätt-orätt, aktivt-passivt, liv-död, tungt-lätt, lång-kort, högt- lågt, före-efter = våra mentala begrepp och distinktioner, motsatser som betingar varandra * världens motsägelsefulla karaktär vittnar om världens och människans fjärmande från det naturliga urtillståndets ursprungliga enhet * politiska ideal består = en djup skepsis gentemot allt politiskt handlande 5 KINA

53 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * konfucianism: fem klassiska texter 1) 'Förvandlingarna' (Yi), vars ursprung härleds till den mytiske kejsaren Fu-hsi, 2) 'Odena' (Shi) bestående av 305 äldre oden, 3) 'Urkunderna' (Shu) bestående av olika härskares dekret och uttalanden, 4) 'Vår- och höstkronikan' (Chunqiu), en historisk krönika 5 KINA

54 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * 5) 'Riterna' (Li) om olika religiösa och sociala bruk och seder som härrör från Konfuciusskolan. * konfucianismens mål utgörs av 1 bildning 2 kunskap 3 sanningskärlek 4 godhet 5 generositet 6 respektfulla umgängesformer 7 att vårda familjebanden * 5 KINA

55 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * kritik av konfucianismen=etik utan stöd i gudomliga bud eller uppenbarelsen, en etik svävar fritt utan förankring i en metafysisk världsbild * svar på kritiken: Konfucius var inte motståndare till religionen, han medgav att himmelens vilja var en egen objektiv verklighet som människan inte kan förstå 5 KINA

56 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * han bejakade uttryckligen de traditionella (religiösa) riterna * men han yttrade sig inte till förmån för speciella trosföreställningar, gjorde inga uttalanden om livet efter detta, även om han bejakade förfäderskulten, undvek all spekulation om transcendenta ting, lämnade frågan huruvida denna högsta princip var att betrakta som personlig eller inte öppen 5 KINA

57 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * grundläggande premissen för konfucianismen: ett ursprungligt tillstånd av harmoni och ordning har gått förlorat * vi måste återskapa detta harmoniska urtillstånd 5 KINA

58 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * den historiske Jesus från Nasaret * Kristus gudomliga funktion * Jesus Kristus är kristendomens centrala nyckelgestalt - hans funktion står i omedelbart samband med skapelsens och människans frälsning * Jesu bergspredikan ger han sina anhängare en ny etik, kärlekens religion som både uppfyller och ersätter den gamla (judiska) lagreligionen 6 KRISTENDOM

59 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * Jesu död och återuppståndelse: han ställer sig till svars för människornas synder * han blir en 'ny Adam' eller 'siste Adam’ * historisk singularitet, det enastående i detta frälsningsskeende= kärnan i den kristna historieuppfattningen * Jesu död på korset= föreställning om människosonen som 'Guds lidande soldat, respektive 'Guds lidande son’ 6 KRISTENDOM

60 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * ’den lidande sonen’ - går tillbaka på gammaltestamentliga judiska föreställningar om den lidande rättfärdige (Hiob) * genom tillbedjan av korset och korsfästelsescenen uppstod tidigt vördnaden kring gudsmodern Maria som gudsföderska' och senare den 'smärtlidande’ vilket ledde till rosenkransen under medeltiden * gudsbegreppet i kristendomen har stora likheter med judendomens 6 KRISTENDOM

61 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * både judendomen och kristendomen vördar en Skapare som visste vad han gjorde och valde att göra det - en Gud med förnuft och kärlek. * efter skapelsen såg Han att det var gott och uttalade sin kärlek till skapelsen * både judendomen och kristendomen visar oss en Gud med intellekt vars egentliga namn är Sanning - i den meningen att Han ingjuter sanning i alla ting, alla naturlagar, all historia 6 KRISTENDOM

62 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * i motsats till judendomens Gud bekänner sig Gud Fader i Nya testamentet till Jesus Kristus som sin Son och Sonen och Fadern sänder Gud sóm Helig Ande till jordens historia * den Helige Ande=gudomlig person som framträder för människan som verksam kraft, kärlekens och intellektets kraft * katolska&ortodoxa kyrkan=den Helige Ande som det skapande elementet i kyrkans liv 6 KRISTENDOM

63 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * bejakandet av Guds anteciperande kunskap och förutbestämmelse av allt som sker * betonande av människans frihet – även friheten att vända sig bort från Gud * denna förmåga har lett till att syndfrågan kommit att inta en i högsta grad betydelsefull roll i kristendomens etik och dogmatik * synd=missa målet 6 KRISTENDOM

64 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * sakramentens kraft och kyrkoutvecklingens kontinuitet har som centralt element den Helige Ande * sakramenten förmedlar enligt kyrkans synsätt Kristusmysteriet * katolska och ortodoxa kyrkan praktiserar de sju sakramenten dop, konfirmation, eukaristi (nattvard), bot, de sjukas smörjelse (före 1963 sista smörjelsen), ordination till det kyrkliga ämbetet samt äktenskapet * inom protestantiska kyrkor uppfattas endast två av dessa 6 KRISTENDOM

65 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * sakramenten har sitt ursprung i apostlarnas heliga handlingar * vad är sakrament? Kristendomen ser på sakramenten som den Sanning Kristus ger genom sin Kyrka. * en intim korrespondans finns mellan den mänskliga naturen och de kanaler genom vilka det övernaturliga livet kommer till människan 6 KRISTENDOM

66 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * för att leva det himmelska liv som människan enligt kristendomen finns till för, behöver den kristne nya själsliga förmågor till kunskap och kärlek, förmågor som saknas i det naturliga intellektet och i den naturliga viljan. * en ny livsprincip och en ny handlingsprincip måste därför skänkas till hennes själ utifrån * detta nya liv är i första hand avsett för att få människan att kunna leva i himlen 6 KRISTENDOM

67 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier * redan i det jordiska livet får den kristne det övernaturliga livet som gåva och därför blir det jordiska livets huvudsakliga projekt att ta emot och bevara det * dopet befriar från arvsynden även om dess verkningar finns kvar i världen och i kroppen enligt katolska och ortodoxa kyrkan * protestantiska synsätt: arvsynden finns ständigt kvar så länge vi lever på jorden 6 KRISTENDOM

68 religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier Klart mål 2 & 6?


Ladda ner ppt "Religionerna 8 vägar till samma mål? härnöstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser