Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!! Hygien och smittskydd Utbildningsdag 090428 Per-Olof Svensson Enheten för smittskydd7vårdhygien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!! Hygien och smittskydd Utbildningsdag 090428 Per-Olof Svensson Enheten för smittskydd7vårdhygien."— Presentationens avskrift:

1 Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!! Hygien och smittskydd Utbildningsdag 090428 Per-Olof Svensson Enheten för smittskydd7vårdhygien Landstinget i jönköpings län

2 Blodsmitta Definition Med blodsmitta avses smitta med mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en individ till en annan…. ….och smittämnet ska kunna ge upphov till en infektion, symtomgivande eller inte hos mottagaren.

3 Smittöverföring......genom stick eller skärskada av förorenat föremål ELLER …genom att blod kommer i kontakt med slemhinnor som mun, näsa, ögon eller skadad hud

4 Risk för infektion efter ett enda stick av en smittad patient är vid… Hepatit B 30% Hepatit C 3% HIV 0,3%

5

6 Tillbud Folktandvården i Jönköpings län Totalt 43 anmälningar 2008. 18 incidenter med kanyler. 4 med borrar/filar 3 med suturnålar 18 med övrigt (sonder, tandstensinstrument, skalpeller, excavator, ?, depurationsinstrument och stålstrips) Mörkertal?????

7 Stick och skärskador… utgör den största risken för överföring av blodsmitta i vården är underrapporterade Riskmoment 1. påsättning av skyddshylsa 2.manuell kanylborttagning 3.vid operativt ingrepp 4.bland avfall och sopor 5.överfylld kanylburk

8 Undvik tillbud och skador 1 Skapa goda rutiner som används ALLTID, oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Tillämpa basala hygienrutiner Tänk på andras säkerhet-lämna aldrig kanyler, suturnålar eller andra vassa föremål bland sopor. Hantera flergångsmaterial så att den som tar hand om det inte utsätts för fara. blodsmitta

9 Undvik tillbud och skador 2 Använd sticksäkra produkter där det finns. Handskar vid risk för blodkontakt. Munskydd/skyddsglasögon alternativt visir vid risk för stänk. Kanylbehållare där stickande/skärande föremål kan läggas direkt. Undvik dubbeländade vassa instrument. (”dubbelelände”)

10 Överfyll aldrig en kanylburk och sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på kanylen!!!

11 Blodsmitta handskar Kanyl 0,5 - 6 µL blod. Vid stick genom handske minskar mängden med 46%. Suturnål 0,5- 2,5 µL blod. Vid stick genom handske minskar mängden med 86%. Ref Mast ST, WoodbineJD, Gerberding JL. J Infect Dis 1993;168:1589-92

12 AJ DÅ… Vad gör du när du stuckit dig?

13 Åtgärd vid tillbud 1 Skölj omedelbart bort blodet med vatten. Desinfektera skadad hud med alkohol. Vid stänk i munnen, ögonen eller på skadad hud skölj med rikliga mängder vatten.

14 Åtgärd vid tillbud 2 Känd HIV smittad patient Kontakt med infektionsjouren omedelbart. Känd hepatit B eller C smittad patient Kontakta infektionsjouren kontorstid men inom 24 timmar. 8-16 00-24

15 Åtgärd vid tillbud 3 Känd patientProvtagningVid negativt svar ingen vidare åtgärd. Känd patientProvtagningVid positivt svar Kontakta infektionsjouren kontorstid men inom 24 timmar. Okänd patient eller patient som nekar provtagning Kontakta infektionsjouren kontorstid men inom 24 timmar. 8-16

16 Provtagning Detta ingår alltid: HIV-antikroppar HBsAg Anti-HBc HIV-antikroppar HBsAg Anti-HBc (på personal) Hepatit C-antikroppar Hepatit C-antikroppar

17 Provtagning patient Remiss: Skrivs av ansvarig tandläkare. Papper: Mikrobiologi, använd tom rad i ruta virologi / serologi. Skriv blodsmittescreening patient. LabRoS: mikrobiologi / virus / övriga virus. Proverna behöver inte akut-märkas. Tas lämpligen på vårdcentralen.

18 Rapportera Utredningen ”Stick- och skärskador samt blodexponering inom sjukvården” från Vårdförbundet visar att mer än 35 procent av dem som råkat ut för stickskador inte hade rapporterat händelsen.

19 Rapportera Till arbetsledare Till Synergi Till AME (infektionsläkare) Arbetsskadeanmälan

20 Följ upp och utvärdera!! Utvärdera vidtagna åtgärder för att förebygga nya tillbud på arbetsplatsen.

21 ”Stick är ingen bisak!!!”


Ladda ner ppt "Undvik stick- och skärskador hos personal inom Folktandvården!! Hygien och smittskydd Utbildningsdag 090428 Per-Olof Svensson Enheten för smittskydd7vårdhygien."

Liknande presentationer


Google-annonser