Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalförbund Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalförbund Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §"— Presentationens avskrift:

1

2 Kommunalförbund Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §
Delar av verksamhet eller hela verksamheter kan lämnas över Kommunallagen gäller med vissa undantag/tillägg Förbundsfullmäktige eller direktion Ledamöter och ersättare väljs av respektive fullmäktige

3 Kommunalförbund Varje kommun skall vara representerad
Endast de som sitter i kommunens fullmäktige får väljas Direktionen tillsätter de organ som behövs (presidium) Uppsägningstid är tre år om inte förbundsordningen säger annat Förbundsordningen skall finnas och där skall anges (17 punkter) Kommunernas fullmäktige fastställer förbundsordningen

4 Förbundsordningen § 1 Medlemmar i förbundet
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen. Medlemmar i förbundet är de fyra kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

5 Förbundsordningen § 3 Förbundets uppgifter
1)…är huvudman för gymnasieutbildning i medlemskommunerna, med undantag för utbildning som bedrivs av fristående skolor. Torsås kommun är huvudman för Torsås korrespondensgymnasium.

6 Förbundsordningen § 3 2)…är – om respektive medlemskommun så beslutar – huvudman för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och grundläggande vuxenutbildning. …ska på uppdrag av respektive kommun vara huvudman för och genomföra annan vuxenutbildning i den omfattning och med den inriktning som dessa bestämmer. 3)…kan också genomföra uppdragsutbildning eller annan utbildning.

7 Förbundsordningen § 4 Förbundets organisation Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund med en förbundsdirektion (styrelse).

8 Förbundsordningen § 4 Förbundsdirektion (styrelse) Styrelsen väljs för fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val ägt rum till kommunfullmäktige. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande från Kalmar kommun, vice ordförande från övrig medlemskommun i förbundet.

9 Förbundsdirektion (styrelse)
Förbundsdirektionen består av elva ledamöter och elva ersättare Borgholms kommun 2 ledamöter och 2 ersättare Kalmar kommun 5 ledamöter och 5 ersättare Mörbylånga kommun 2 ledamöter och 2 ersättare Torsås kommun 2 ledamöter och 2 ersättare Politisk fördelning (s) 3 ledamöter och 4 ersättare (v) 1 ledamot och 1 ersättare (m) 3 ledamot och 2 ersättare (c ) 3 ledamöter och 2 ersättare (mp) 1 ordinarie (fp) 1 ersättare (kd) 1 ersättare

10 Förbundsordningen § 4 Arbetsutskottet
…har som uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av styrelsen. …ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Ersättare får delta endast om ledamot inte har möjlighet att närvara. Styrelsens ordf och vice ordf ska vara ordf respektive vice ordf i arbetsutskottet.

11 Förbundsordningen § 10 Täckning av förbundets kostnader Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antal ungdomar i åldersgruppen år den förste januari det aktuella budgetåret.

12 Förbundsordningen § 10 Täckning av förbundets kostnader
Kostnaden för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), grundläggande vuxenutbildning och annan vuxenutbildning ska täckas enligt särskilda överenskommelser mellan gymnasieförbundet och respektive medlemskommun eller samverkande medlemskommuner.

13 Förbundsordningen § 11 Budget
…ska upprätta sin budget inom de ekonomiska ramar och övriga riktlinjer som medlemskommunerna enats om. Budgeten för kommande år ska fastställas av styrelsen för november månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret, liksom en planering för ytterligare två år.

14 Förbundsordningen § 12 Andel i tillgångar och skulder Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de bidrag som de tillskjutit till verksamheten.

15 Förbundsordningen § 13 Utträde ur förbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund är bildat för obestämd tid. Om en medlemskommun vill utträda ur förbundet ska detta ske vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år gått från det att medlemskommunen meddelat sitt beslut att utträda ur förbundet.

16 Förbundsordningen § 14 Förbundets likvidation
Om en medlem utträder ur förbundet träder förbundet i likvidation om inte övriga medlemskommuner kommer överens om annat. Förbundet träder också i likvidation om medlemskommunerna beslutar att gymnasieförbundet ska avvecklas. Vid en likvidation av förbundet ska de tillgångar som förbundet har fördelas mellan medlemskommunerna enligt den fördelningsgrund som gäller enligt § 12 i förbundsordningen.

17 Arbetsutskottet Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare Borgholms kommun 1 ledamot och 1 ersättare Kalmar kommun 2 ledamöter och 2 ersättare Mörbylånga kommun 1 ledamot och 1 ersättare Torsås kommun 1 ledamot och 1 ersättare Politisk fördelning (s) 3 ledamöter och 4 ersättare (v) 1 ledamot 1 ersättare (m) 3 ledamöter 2 ersättare (c ) 3 ledamöter och 2 ersättare (fp) 1 ersättare (mp) 1 ledamot (kd) 1 ersättare

18 UTVECKLINGSPLAN Vi vill att
elever/studerande och medarbetare skall känna glädje och lust att lära, elever/studerande skall arbeta i en miljö som kännetecknas av engagemang, trivsel och trygghet, elever/studerande som lämnar våra skolor har den kompetens som efterfrågas, elever/studerande skall utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare med fortsatt lust att lära.

19 Våra prioriterade målområden
Elevers/studerandes ansvar och inflytande Lokal utvecklingsplan Demokratiarbete Planering och undervisning Arbetsmiljö Värdegrund och likabehandling Genusperspektiv Likabehandling Etik och moralfrågor

20 Våra prioriterade målområden
Bedömning och betygssättning Rättvis, likvärdig och rättssäker bedömning och betygssättning. Entreprenöriellt lärande Olika arbetsformer för att utveckla olika kompetenser. Lösa komplexa problem. Samverkan med bransch och högskola.

21 Våra prioriterade målområden
Utveckling av IT IT ett verktyg för lärande. All pedagogisk personal skall under planperioden genomgå de två första nivåerna i PIM (Praktisk IT- och Mediekunskap) IT skall vara ett naturligt verktyg i elevers/studerandes lärande.

22 Skolenheter läsåret 2007-2008 Axel Weüdelskolan Gymnasiesärskolan
1 rektor 1 planerare Gymnasial vuxenutbildning, Grundvux, SFI, Särvux, Uppdragsutbildning Gymnasiesärskolan IP, HP, MP, HR, IV: yrkesträning, verksamhetsträning, Specialutformade pr. Jenny Nyströmsskolan 1 rektor och chef 3 rektorer med programansvar HR, LP, BF, NV HV: Mode och kläder ES: Bild och formgivning, dans, teater Lars Kaggskolan NV, MP, BP, EN, EC, FP, TE HV: Frisör, KY Mjölnerskolan ES, musik, HV, styling, SMSR, SM lär, IV, Gymnasial vuxenutbildning, Grundvux, Särvux, SFI, Uppdragsutbildning Skola-Arbetslivscentrum IV, PRIV Stagneliusskolan 2 rektorer med programansvar HP, OP, SP: språk, internationell, kultur, samhällsvetenskap, ekonomi Ölandsgymnasium HR, IV, Vuxenutbildning SMStP- entreprenör, besöksnäring, E,vent Ingelstorpgymnasiet NP, profil jordbruk, häst, djurvård KY- gårdsförman Gymnasiekontoret Adm.chef KY- friskvårdspedagog KY- psykosocialt arbete

23 Förbundsledningskontoret
Organisationsplan Styrelsen Förbundschefen Förbundsledningskontoret AW Gysär Ing JN LK MJ SAC ST ÖG Kost

24 Elever och personal (Årsarb)
Antal anställda c:a 600 därav lärare c:a 400 därav chefer/skolledare c:a 20 Elever Gymnasieskolan: c:a elever Komvux: c:a elever (heltidsstuderande)

25 Omslutning 2009 Budgetomslutning 580 Mkr Balansomslutning 140 Mkr

26 Budgetprocess April Maj - Oktober Oktober November
Budgetramen fastställs av medlemskommunerna Maj - Oktober Budgetarbete sker ute på enheterna Oktober Information till direktionen och fackliga företrädare November Beslut i styrelsen Information till kommunledningarna i medlemskommunerna

27 Ekonomiska ramar Procentuell uppräkning av föregående års
Löner Övriga kostnader Intäkter Tilldelning efter prognostiserad ökning eller minskning av antalet åringar i Gymnasieförbundet (ca kr per åring)

28 Kostnadsfördelning Budgetramen som fastställdes i april bygger på prognostiserat antal åringar Fördelningen av budgetramen mellan medlemskommunerna baserar sig på verkligt antal åringar

29 Tilldelning av medel till enheterna
Uppräkning sker av föregående års löner, övriga kostnader och intäkter Organisationsförändringar Från och med hösten 2005 programrelaterad elevpeng

30 Antal 16-19-åringar under 2008-2011

31 Totalt driftbidrag från medlems- kommunerna 2009-2011

32 Gy:s del av driftsbidraget från medlemskommunerna 2009-2011

33 Vx:s del av driftsbidraget från medlemskommunerna 2009-2011

34 Kommunbidragets fördelning 2009
Borgholm 11% Kalmar 65% Mörbylånga 16% Torsås 8%

35 Gemensam administration 2009

36 Antal elever utanför förbundet

37 Driftsbudget netto 2009 för gymnasieutbildningen
Gymnasieskolorna Budget Lars Kaggskolan Stagneliusskolan 71 014 Jenny Nyströmsskolan 72 203 Skola-Arbetslivscentrum 10 249 Ölandsgymnasium 8 049 Mjölnerskolan 21 055 Gymnasiesärskolan 26 899 Skolmåltider 15 014 Ingelstorpskolan 25 694

38 Driftsbudget netto 2009 för vuxenutbildningen
Skolorna för vuxenutbildningen Budget Axel Weüdelskolan 23 403 Mjölnerskolan 1 620 Ölands gymnasium, komvux 8 058

39 Budgetram 2009 Budgetram 2008 inkl indexuppräkningar 454 060
Justering med hänsyn till ökning av antalet åringar 5 841 Summa kommunbidrag 2009

40 Bruttokostnadsfördelning 2007

41 Elevförändringar

42 Nyckeltal ekonomi gymnasieskolan 2007
3KVH Kostnad totalt/elev Exkl lokaler Kalmarsund 84 435 64 505 Karlskrona 75 606 58 003 Kristianstad 77 592 62 302 Växjö 80 064 66 055 Halmstad 84 961 69 786

43 Nyckeltal prestation gymnasieskolan Vt-2007

44 Avsikt med förbundet Större inflytande för de mindre kommunerna
Hög kvalitet Låg kostnad


Ladda ner ppt "Kommunalförbund Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §"

Liknande presentationer


Google-annonser