Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalförbund  Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §  Delar av verksamhet eller hela verksamheter kan lämnas över  Kommunallagen gäller med vissa undantag/tillägg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalförbund  Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §  Delar av verksamhet eller hela verksamheter kan lämnas över  Kommunallagen gäller med vissa undantag/tillägg."— Presentationens avskrift:

1

2 Kommunalförbund  Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §  Delar av verksamhet eller hela verksamheter kan lämnas över  Kommunallagen gäller med vissa undantag/tillägg  Förbundsfullmäktige eller direktion  Ledamöter och ersättare väljs av respektive fullmäktige

3 Kommunalförbund  Varje kommun skall vara representerad  Endast de som sitter i kommunens fullmäktige får väljas  Direktionen tillsätter de organ som behövs (presidium)  Uppsägningstid är tre år om inte förbundsordningen säger annat  Förbundsordningen skall finnas och där skall anges (17 punkter)  Kommunernas fullmäktige fastställer förbundsordningen

4 Förbundsordningen § 1 Medlemmar i förbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen. Medlemmar i förbundet är de fyra kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

5 Förbundsordningen § 3 Förbundets uppgifter 1)…är huvudman för gymnasieutbildning i medlemskommunerna, med undantag för utbildning som bedrivs av fristående skolor. Torsås kommun är huvudman för Torsås korrespondensgymnasium.

6 Förbundsordningen § 3 2)…är – om respektive medlemskommun så beslutar – huvudman för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och grundläggande vuxenutbildning. …ska på uppdrag av respektive kommun vara huvudman för och genomföra annan vuxenutbildning i den omfattning och med den inriktning som dessa bestämmer. 3)…kan också genomföra uppdragsutbildning eller annan utbildning.

7 Förbundsordningen § 4 Förbundets organisation Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund med en förbundsdirektion (styrelse).

8 Förbundsordningen § 4 Förbundsdirektion (styrelse) Styrelsen väljs för fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val ägt rum till kommunfullmäktige. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande från Kalmar kommun, vice ordförande från övrig medlemskommun i förbundet.

9 Förbundsdirektion (styrelse)  Förbundsdirektionen består av elva ledamöter och elva ersättare  Borgholms kommun 2 ledamöter och 2 ersättare  Kalmar kommun 5 ledamöter och 5 ersättare  Mörbylånga kommun 2 ledamöter och 2 ersättare  Torsås kommun 2 ledamöter och 2 ersättare  Politisk fördelning 2007-2010  (s) 3 ledamöter och 4 ersättare  (v) 1 ledamot och 1 ersättare  (m) 3 ledamot och 2 ersättare  (c ) 3 ledamöter och 2 ersättare  (mp) 1 ordinarie  (fp) 1 ersättare  (kd) 1 ersättare

10 Förbundsordningen § 4 Arbetsutskottet …har som uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av styrelsen. …ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Ersättare får delta endast om ledamot inte har möjlighet att närvara. Styrelsens ordf och vice ordf ska vara ordf respektive vice ordf i arbetsutskottet.

11 Förbundsordningen § 10 Täckning av förbundets kostnader Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antal ungdomar i åldersgruppen 16-19 år den förste januari det aktuella budgetåret.

12 Förbundsordningen § 10 Täckning av förbundets kostnader Kostnaden för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), grundläggande vuxenutbildning och annan vuxenutbildning ska täckas enligt särskilda överenskommelser mellan gymnasieförbundet och respektive medlemskommun eller samverkande medlemskommuner.

13 Förbundsordningen § 11 Budget …ska upprätta sin budget inom de ekonomiska ramar och övriga riktlinjer som medlemskommunerna enats om. Budgeten för kommande år ska fastställas av styrelsen för november månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret, liksom en planering för ytterligare två år.

14 Förbundsordningen § 12 Andel i tillgångar och skulder Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de bidrag som de tillskjutit till verksamheten.

15 Förbundsordningen § 13 Utträde ur förbundet Kalmarsunds Gymnasieförbund är bildat för obestämd tid. Om en medlemskommun vill utträda ur förbundet ska detta ske vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år gått från det att medlemskommunen meddelat sitt beslut att utträda ur förbundet.

16 Förbundsordningen § 14 Förbundets likvidation Om en medlem utträder ur förbundet träder förbundet i likvidation om inte övriga medlemskommuner kommer överens om annat. Förbundet träder också i likvidation om medlemskommunerna beslutar att gymnasieförbundet ska avvecklas. Vid en likvidation av förbundet ska de tillgångar som förbundet har fördelas mellan medlemskommunerna enligt den fördelningsgrund som gäller enligt § 12 i förbundsordningen.

17 Arbetsutskottet  Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare  Borgholms kommun 1 ledamot och 1 ersättare  Kalmar kommun 2 ledamöter och 2 ersättare  Mörbylånga kommun 1 ledamot och 1 ersättare  Torsås kommun 1 ledamot och 1 ersättare  Politisk fördelning 2007-2010  (s) 3 ledamöter och 4 ersättare  (v) 1 ledamot 1 ersättare  (m) 3 ledamöter 2 ersättare  (c ) 3 ledamöter och 2 ersättare  (fp) 1 ersättare  (mp) 1 ledamot  (kd) 1 ersättare

18 UTVECKLINGSPLAN Vi vill att  elever/studerande och medarbetare skall känna glädje och lust att lära,  elever/studerande skall arbeta i en miljö som kännetecknas av engagemang, trivsel och trygghet,  elever/studerande som lämnar våra skolor har den kompetens som efterfrågas,  elever/studerande skall utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare med fortsatt lust att lära.

19 Våra prioriterade målområden  Elevers/studerandes ansvar och inflytande  Lokal utvecklingsplan  Demokratiarbete  Planering och undervisning  Arbetsmiljö  V ä rdegrund och likabehandling  Genusperspektiv  Likabehandling  Etik och moralfrågor

20 Våra prioriterade målområden  Bedömning och betygssättning  Rättvis, likvärdig och rättssäker bedömning och betygssättning.  Entreprenöriellt lärande  Olika arbetsformer för att utveckla olika kompetenser.  Lösa komplexa problem.  Samverkan med bransch och högskola.

21 Våra prioriterade målområden  Utveckling av IT  IT ett verktyg för lärande.  All pedagogisk personal skall under planperioden genomgå de två första nivåerna i PIM (Praktisk IT- och Mediekunskap)  IT skall vara ett naturligt verktyg i elevers/studerandes lärande.

22 Skolenheter läsåret 2007-2008 Axel Weüdelskolan 1 rektor 1 planerare Gymnasial vuxenutbildning, Grundvux, SFI, Särvux, Uppdragsutbildning Gymnasiesärskolan 1 rektorIP, HP, MP, HR, IV: yrkesträning, verksamhetsträning, Specialutformade pr. Jenny Nyströmsskolan 1 rektor och chef 3 rektorer med programansvar HR, LP, BF, NV HV: Mode och kläder ES: Bild och formgivning, dans, teater Lars Kaggskolan 1 rektor och chef 3 rektorer med programansvar NV, MP, BP, EN, EC, FP, TE HV: Frisör, KY Mjölnerskolan 1 rektorES, musik, HV, styling, SMSR, SM lär, IV, Gymnasial vuxenutbildning, Grundvux, Särvux, SFI, Uppdragsutbildning Skola-Arbetslivscentrum 1 rektorIV, PRIV Stagneliusskolan 1 rektor och chef 2 rektorer med programansvar HP, OP, SP: språk, internationell, kultur, samhällsvetenskap, ekonomi Ölandsgymnasium 1 rektorHR, IV, Vuxenutbildning SMStP- entreprenör, besöksnäring, E,vent Ingelstorpgymnasiet 1 rektor 1 planerare NP, profil jordbruk, häst, djurvård KY- gårdsförman Gymnasiekontoret Adm.chefKY- friskvårdspedagog KY- psykosocialt arbete

23 Organisationsplan Styrelsen Förbundschefen Förbundsledningskontoret AWIngGysärJNLKSTMJÖGSACKost

24 Elever och personal (Årsarb)  Antal anställda c:a 600 därav lärare c:a 400 därav chefer/skolledare c:a 20  Elever Gymnasieskolan: c:a 4 000 elever Komvux: c:a 1 000 elever (heltidsstuderande)

25 Omslutning 2009  Budgetomslutning 580 Mkr  Balansomslutning 140 Mkr

26 Budgetprocess  April Budgetramen fastställs av medlemskommunerna  Maj - Oktober Budgetarbete sker ute på enheterna  Oktober Information till direktionen och fackliga företrädare  November Beslut i styrelsen  November Information till kommunledningarna i medlemskommunerna

27 Ekonomiska ramar Procentuell uppräkning av föregående års Löner Övriga kostnader Intäkter Tilldelning efter prognostiserad ökning eller minskning av antalet 16-19 åringar i Gymnasieförbundet (ca 77 875 kr per 16-19 åring)

28 Kostnadsfördelning  Budgetramen som fastställdes i april bygger på prognostiserat antal 16-19 åringar  Fördelningen av budgetramen mellan medlemskommunerna baserar sig på verkligt antal 16-19 åringar

29 Tilldelning av medel till enheterna  Uppräkning sker av föregående års löner, övriga kostnader och intäkter  Organisationsförändringar  Från och med hösten 2005 programrelaterad elevpeng

30 Antal 16-19-åringar under 2008-2011

31 Totalt driftbidrag från medlems- kommunerna 2009-2011

32 Gy:s del av driftsbidraget från medlemskommunerna 2009-2011

33 Vx:s del av driftsbidraget från medlemskommunerna 2009-2011

34 Kommunbidragets fördelning 2009  Borgholm 11%  Kalmar 65%  Mörbylånga 16%  Torsås 8%

35 Gemensam administration 2009

36 Antal elever utanför förbundet

37 Driftsbudget netto 2009 för gymnasieutbildningen GymnasieskolornaBudget Lars Kaggskolan102 830 Stagneliusskolan71 014 Jenny Nyströmsskolan72 203 Skola-Arbetslivscentrum10 249 Ölandsgymnasium8 049 Mjölnerskolan21 055 Gymnasiesärskolan26 899 Skolmåltider15 014 Ingelstorpskolan25 694

38 Driftsbudget netto 2009 för vuxenutbildningen Skolorna för vuxenutbildningen Budget Axel Weüdelskolan23 403 Mjölnerskolan1 620 Ölands gymnasium, komvux8 058

39 Budgetram 2009 Budgetram 2008 inkl indexuppräkningar454 060 Justering med hänsyn till ökning av antalet 16-19-åringar 5 841 Summa kommunbidrag 2009459 901

40 Bruttokostnadsfördelning 2007

41 Elevförändringar

42 Nyckeltal ekonomi gymnasieskolan 2007 3KVH Kostnad totalt/elevExkl lokaler Kalmarsund84 43564 505 Karlskrona75 60658 003 Kristianstad77 59262 302 Växjö80 06466 055 Halmstad84 96169 786

43 Nyckeltal prestation gymnasieskolan Vt-2007

44 Avsikt med förbundet  Större inflytande för de mindre kommunerna  Hög kvalitet  Låg kostnad


Ladda ner ppt "Kommunalförbund  Regleras i kommunallagen 3 kap 20 §  Delar av verksamhet eller hela verksamheter kan lämnas över  Kommunallagen gäller med vissa undantag/tillägg."

Liknande presentationer


Google-annonser