Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetstagarnas medverkan Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Att delta i arbetsmiljöarbetet Datum | Evenemang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetstagarnas medverkan Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Att delta i arbetsmiljöarbetet Datum | Evenemang."— Presentationens avskrift:

1 Arbetstagarnas medverkan Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Att delta i arbetsmiljöarbetet
Datum | Evenemang

2 Övergripande mål: att hantera en viktig affärsrisk genom att skapa en god arbetsmiljö
Grundprinciper för att skapa en god arbetsmiljö: Ett system för riskhantering som bygger på riskbedömningar Uppdelning av genomförandet i faserna planering, införande, övervakning och översyn Ett starkt och aktivt ledarskap som utgår ifrån högsta ledningen Arbetstagarmedverkan

3 Ett arbetsmiljötänkande som bygger på ledarskap och delaktighet
I en sådan kultur accepterar alla sina rättigheter, roller och skyldigheter på arbetsmiljöområdet och samarbetar för att förebygga ohälsa och skador Ledarskap och delaktighet går hand i hand. Ledningen måste visa ett engagemang för arbetsmiljöfrågor har ansvaret för att skapa förutsättningar för partnerskap och delaktighet Utan ett gott ledarskap uppstår ingen delaktighet

4 Vad menas med arbetstagarmedverkan? (1)
Några grundförutsättningar för delaktighet: Information Utbildning Samråd med arbetstagarna och deras företrädare Det finns lagar om detta i alla medlemsstaterna.

5 Vad menas med arbetstagarmedverkan? (2)
För att arbetstagarna och deras företrädare verkligen ska vara fullt delaktiga i arbetsmiljöarbetet räcker det inte med information, utbildning och samråd. Arbetstagarna och deras företrädare ska tillåtas och uppmuntras att delta i beslutsfattandet i arbetsmiljöfrågor. Det ska finnas en ändamålsenlig kommunikation uppåt: man ska lyssna på arbetstagarna och agera utifrån det de säger. Relationerna mellan arbetstagarna och arbetsgivarna ska bygga på samarbete, förtroende, respekt och gemensam problemlösning. Då är möjligheterna att förbättra arbetsmiljön störst.

6 En dubbelriktad process
Arbetstagarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet är helt enkelt en dubbelriktad process där du och dina anställda/arbetstagarrepresentanterna pratar med varandra lyssnar på varandras problem tar upp problem och löser dem tillsammans söker och sprider synpunkter och information diskuterar frågor i god tid tar hänsyn till vad alla tycker fattar beslut tillsammans

7 Fördelar med arbetsmiljöledning
Samarbete med de anställda är ett praktiskt sätt för arbetsgivarna att hantera arbetsmiljöfrågorna eftersom de tillgängliga resurserna ökar de får hjälp att urskilja risker på arbetsplatserna kontrollerna av arbetsmiljön blir praktiskt genomförbara engagemanget för dessa kontroller och för att arbeta på ett säkert och hälsosamt sätt ökar Organisationer med hög arbetstagarmedverkan är i regel säkrare och hälsosammare arbetsplatser. Exempel på god praxis som Europeiska arbetsmiljöbyrån har samlat in visar entydigt att arbetstagarmedverkan är viktig för att det förebyggande arbetet ska bli effektivt.

8 Lagstiftningen Samråd med arbetstagarna ska enligt arbetsmiljölagarna ske eftersom det är ett viktigt sätt att förebygga risker och finna effektiva lösningar. Som en del av arbetsmiljöledningen finns det i Europa minimikrav på informationsgivning till arbetstagarna utbildning av arbetstagarna samråd med arbetstagarna och deras företrädare Nationell lagstiftning och praxis innehåller mer specifika krav.

9 EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö, direktiv 89/391/EEG, innehåller minimikrav på samråd med arbetstagare (1) Arbetsgivarna måste inhämta synpunkter från arbetstagarna och/eller deras representanter och låta dem delta i diskussioner om alla frågor som gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. De ska respektera arbetstagarnas rätt att framföra förslag organisera en avvägd medverkan

10 EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö, direktiv 89/391/EEG, innehåller minimikrav på samråd med arbetstagare (2) Samråd med arbetstagarna måste ske om varje åtgärd som på ett väsentligt sätt kan påverka arbetsmiljön utseende av arbetstagare med ansvar för arbetsmiljöarbete samt anlitande av utomstående tjänsteleverantörer riskbedömningar och grupper av arbetstagare som exponeras för särskilda risker, däribland samråd om skyddsåtgärder förteckningar över allvarliga olyckor och tillbud som ska rapporteras till myndigheterna utbildning om arbetsmiljöfrågor för arbetstagarna Arbetstagarna måste tillfrågas om varje åtgärd som på ett väsentligt sätt kan påverka arbetsmiljön utseende av arbetstagare med ansvar för arbetsmiljöarbete, första hjälpen, brand- och evakuering samt anlitande av kompetenta utomstående tjänsteleverantörer information om riskbedömningar och grupper av arbetstagare som exponeras för särskilda risker, däribland samråd om de skyddsåtgärder som ska vidtas förteckningar över olyckor som lett till mer än tre dagars frånvaro och tillbud som ska rapporteras till behöriga myndigheter planering och organisation av utbildning om arbetsmiljöfrågor för arbetstagarna

11 EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö, direktiv 89/391/EEG, innehåller minimikrav på samråd med arbetstagare (3) Arbetstagarnas företrädare har rätt att uppmana arbetsgivarna att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivarna måste ge arbetstagarrepresentanterna betald ledighet och de resurser som krävs för att de ska kunna utöva sina rättigheter möjlighet att framföra synpunkter i samband med myndigheters inspektioner Nationella lagar och nationell praxis innehåller särskilda krav på informationsgivning, samråd, arbetstagarrepresentanter och arbetarskyddskommittéer. Arbetstagarnas företrädare har rätt att uppmana arbetsgivarna att vidta lämpliga åtgärder och lägga fram förslag Arbetsgivare måste ge arbetstagarrepresentanter som är skyddsombud tillräcklig ledighet med bibehållen lön och förse dem med tillräckliga resurser för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter Arbetstagarrepresentanter ska kunna lägga fram sina iakttagelser i samband med inspektionsbesök av myndigheterna Nationella lagar och/eller sedvanor ställer särskilda krav på information och samråd, i synnerhet när det gäller arbetstagarrepresentanterna och inrättandet av forum som gemensamma arbetarskyddskommittéer

12 Att organisera deltagandet (1)
Arbetstagarnas medverkan ska vara systematisk, konsekvent och planerad. Det är viktigt att delaktigheten i riskbedömningen är genuin och ändamålsenlig. Det behöver inte vara så komplicerat. Man kan använda sig av arbetstagarrepresentanter och arbetarskyddskommittéer tillsätta arbetsgrupper med uppgift att lösa specifika problem försöka förmå arbetstagarna att framföra synpunkter i samband med utbildningstillfällen

13 Att organisera deltagandet (2)
Exempel på former för kommunikation och återkoppling ansikte mot ansikte: Inför rapporteringsrutiner för skador, tillbud etc. och återkoppling på förslag till förbättrad arbetsmiljö Ta upp arbetsmiljöfrågor vid säkerhetsgenomgångar, informationsmöten, avdelnings- och gruppmöten, på intranätet och i förslagsprogram med mera Genomför enkäter och andra studier

14 Att organisera deltagandet (3)
Arbetstagarrepresentanter eller direkt arbetstagarmedverkan? Direkt arbetstagarmedverkan och arbetstagarrepresentanter är inte alternativa lösningar utan olika metoder som bör kombineras på ett så effektivt sätt som möjligt Med en arbetstagarrepresentant som kan framföra sina kollegers synpunkter blir hela personalen engagerad i arbetsmiljöarbetet på ett effektivt sätt De krav som ställs på arbetstagarrepresentanter och formella strukturer som arbetarskyddskommittéer följer av nationella lagar och nationell praxis.

15 Framgångsfaktorer (1) Ledningen är positiv till dialog och delaktighet från arbetstagarnas sida: Det finns en öppenhet Återkoppling ges alltid Tillräckligt med tid avsätts Arbetstagarna uppmuntras att medverka, bland annat som arbetstagarrepresentanter Man använder sig av både formella och informella metoder Alla ges möjlighet att medverka: skiftarbetare, deltidsanställda, distansarbetande med flera En effektiv arbetstagarmedverkan förutsätter att ledningen är positiv till dialog och delaktighet från arbetstagarnas sida: styrelsens och de högsta chefernas stöd bör vara "synligt". Så här kan ledningen visa sitt stöd för arbetstagarmedverkan: Genom att ha en öppen inställning – lyssna, agera på basis av de synpunkter som framförs och dra lärdom Genom att alltid ge återkoppling på problem som arbetstagarna tar upp, även om det bara handlar om att säga att de inte går att lösa. Det är frustrerande för arbetstagarna att ta upp problem och sedan inte få veta vilka åtgärder som vidtas. Genom att acceptera att det tar tid att organisera en effektiv arbetstagarmedverkan. Man bör tillämpa principen om ständig utveckling. Genom att uppmuntra arbetstagarna att engagera sig och ta på sig uppdrag som arbetstagarrepresentanter. Genom att använda sig av en kombination av formella och informella system och metoder. Genom att se till att alla kan delta i utformningen av arbetsmiljöåtgärder fullt ut, också skiftarbetare, deltidsanställda, distansarbetande med flera.

16 Framgångsfaktorer (2) Det finns en systematisk medverkan i alla arbetsmiljöprocesser Chefer, arbetsledare och arbetstagarrepresentanter får utbildning Arbetsmiljötänkandet genomsyrar alla funktioner Några andra viktiga faktorer: Det finns en systematisk medverkan i alla arbetsmiljöprocesser – faroidentifiering, riskbedömning, beslut om förebyggande åtgärder, genomförande, övervakning och översyn Chefer, arbetsledare och arbetstagarrepresentanter får utbildning så att de kan stödja arbetstagarmedverkan på ett effektivt sätt Arbetsmiljötänkandet genomsyrar alla funktioner

17 Slutsats (1) Full arbetstagarmedverkan
förutsätter att kommunikation och samrådsprocess fungerar, att det finns förtroende och respekt, samverkan och partnerskap, att man pratar, lyssnar och samarbetar

18 Slutsats (2) Fördelar med en utbredd arbetstagarmedverkan:
Allas kunskaper tas till vara på bästa sätt Skadorna minskar, vilket gynnar företaget Produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten ökar ofta Arbetstagarna blir mer engagerade Man samarbetar mer Problem löses tillsammans

19 Kampanjarbete i nätverksform
Grundpelare: nationella kontaktpunkter och trepartsnätverk Men andra intressenter/partner bör också delta Officiella kampanjpartner (alleuropeiska och internationella organisationer), bland andra arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, branschorganisationer och -nätverk samt privata företag EU-institutioner som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-representationerna, EU:s byråer och nätverket Enterprise Europe 19

20 Hur kan man delta? Kampanjen är öppen för alla enskilda personer och organisationer. Du kan delta genom att sprida information om kampanjen och kampanjmaterial engagera dig i någon av de många konferenser, tävlingar, reklamkampanjer och andra evenemang som ingår i kampanjen organisera egna aktiviteter 20

21 Bli kampanjpartner Alleuropeiska organisationer kan också ansöka om att bli kampanjpartner. Arbetsmiljöbyrån erbjuder: Partnerintyg Välkomstpaket Synlighet på EU-nivå och i medierna En kommunikationsplattform på nätet En särskild webbavdelning för kampanjpartner 21

22 Europeiska priset för god arbetsmiljöpraxis
Belönar enastående och nyskapande insatser Uppmuntrar chefer och arbetstagare att arbeta tillsammans Förbättrar säkerhet och hälsa på arbetsplatserna EU:s medlemsstater, EES, västra Balkan och Turkiet Två kategorier: Arbetsplatser med färre än 100 personer Arbetsplatser med fler än 100 personer Vinnarna utses bland bidrag inskickade av de nationella kontaktpunkterna 22

23 Resurser Kampanjguide Praktiska guider för arbetstagare och chefer
Exempel på god praxis Information om kampanjevenemang Presentationer och animerade filmklipp Allt finns på 24 språk 23

24 Viktiga datum Kampanjen startar 18 april 2012
Europeiska arbetsmiljöveckor oktober 2012 och 2013 Utdelning av pris för god praxis april 2013 Toppmöte om Ett hälsosamt arbetsliv november 2013 24

25 Mer information Besök kampanjens webbplats www.healthy-workplaces.eu
Kontakta din nationella kontaktpunkt om du vill ha information om evenemang och aktiviteter i ditt land: 25


Ladda ner ppt "Arbetstagarnas medverkan Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 Att delta i arbetsmiljöarbetet Datum | Evenemang."

Liknande presentationer


Google-annonser