Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europe

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europe"— Presentationens avskrift:

1 CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europe

2 Introduktion för att fånga intresset hos bilförsäljarna för att sälja mer miljöbilar.
Vi behöver veta nulägessituationen hos respektive bilhandlare, deras problem och utmaningar (vilket kan ligga långt I från att sälja miljöbilar). Detta omfattar ekonomiskt läge, marknadstrender etc. Visa att vi är uppdaterade kopplat till deras kunders behov och förutsättningar ökar bilhandlarnas intresse ytterligare. Även visa på partnerskap och samverkan inom Clean Drive som en resurs för medverkande bilhandlare. I think this is a good approach. Maybe we don’t can expect that we know more about their business and concerns than themselves. So let us start focusing on the information that we will get from the current situation/analysis of each participating car dealer (LAG-member). Number of sold cars, CO2-emissions in average, share of cars under 120 g/km, maybe also compare with information about the market (at national level), trends etc. Also their targets to be better (a part inside Clean Drive for them to create) is important to present. Also present that Clean Drive is an EU-project with partners from nine country, that can help and support interested car dealers to sell more energy- and climate effective cars. The car industry will need help to reach the tough EU-goals, and it is very logical that incentivs and provisions in the future will be more generous for cleaner vehicles. And it is not truly that the EU-goals will be fulfilled with only technical meassures and solved only with more energy effective cars. An important part will be how car sales men will recommend their customers in their chose of cars. Argument for that forerunners will be prepared for the future and will have advantages in comparison with car dealers that not working with or see envitonmental issues as a business opportunity.

3 Clean Drive - översikt Bilen behövs men även en bra miljö!
Tuffa EU-mål Clean Drive – ökad försäljning av energi- och klimateffektiva fordon (miljöbilar) Bilhandlare målgrupp - en del av lösningen (ambassadörer) Miljö & ekonomi hand i hand Modell från Sverige (Kalmar län, CO2-effektiva bilhandlare) 9 EU-länder (Sverige, Tyskland, Italien, Irland, Frankrike, Grekland, England, Slovenien, Lettland) Erfarenhetsutbyte, kunskap & marknadsföring/mediaintresse

4 Varför satsa på miljöbilar?
Marknaden för miljöbilar ökar – både utmaningar och möjligheter att tjäna pengar Tuffa EU-mål Ökad miljömedvetenhet i samhållet – ökar behovet av miljöbättre och mer trafiksäkra fordon. Fler nationella, regionala och lokala incitament för miljöbilar Företag och kommuner viktiga målgrupper – köper in mer än 50% av alla nya fordon Fler och fler initiativ som lokala och regionala informationskampanjer för miljöbilar är att vänta vilket kommer att öka intresset ytterligare för miljöbilar hos aktörer med stora fordonsflottor.

5 We have only ONE Mother Earth!
2010 använde vi 50 % mer resurser än vad jorden hållbart klarar av att producera under ett år. Med 9 miljarder invånare 2050 kommer vi använda oss av 2,5 jordklot per år om vi inte förändrar vårt sätt att leva. . World overshoot day is a try to analyse how far we can live each year with only sustainable resources. As can be seen in the table we use them faster and faster every year. ”Overshoot day”

6 Vi har endast ett jordklot!
Living Planet Report 2010:

7 Klimatet och koldioxid (CO2) i fokus
Check for CO2-concentration over time on Internet. I have seen figures that is updated every day or at least every month. Can be interesting to have an updated diagram with actual figures. 450 ppm an often mentioned limit. Now we have already reached over 390 ppm. Some mention also that 450 ppm is to high. Människans utsläpp av CO2 i atmosfären ökar

8 Global medeltemperatur i genomsnitt 856-2004
More actual figures for the temparture development during years. See if figures can be find on internet.

9 Effekter av ökad klimatpåverkan

10 Hållbar utveckling – handlar inte enbart om klimatet!
Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozon Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Myllrande våtmarker 11. Levande skogar 12. Ett rikt odlingslandskap 13. God bebyggd miljö 14. Hav i balans samt levande kust och skärgård 15. Storslagen fjällmiljö 16. Biologisk mångfald

11 Tiden med låga oljepriser är förbi!?
>100 $ / barrel Source link to Daily Crude oil prices: Källa: US Energy Information Administration

12 1/3 av CO2-utsläppen i Sverige är från trafiken
Check for figures

13 Utveckling av CO2-utsläpp
Per färdmedel persontransporter: EU-15 (miljarder person kilometer ) Check in e-tream - no access for the moment.

14 Utveckling av CO2-utsläpp
Index för CO2 utsläpp från energiområdet

15 Antalet bilar i världen ökar
Sverige: cirka 4,3 miljoner personbilar Världen: 700 milj. personbilar. Prognos 2012 = 1,2 miljarder personbilar. Ökning på ca nya bilar per dag i världen! ”Bilen behövs – men vi behöver använda den smartare”

16 Ökande reslängder 1950: ca 5 km/dag 1970: ca 25 km/dag
”Bilen behövs – men vi behöver använda den smartare”

17 Många bilresor blev det…
Vi kör drygt 5 miljarder bilresor med våra bilar i Sverige varje år! Mer än 1000 resor per bil och år Medelsträcka = ca 13 km per resa 50 procent av resorna är kortare än 5 km 25 procent av resorna är kortare än 2 km ”Cykeln kan vara ett mycket bra alternativ för de korta resorna!

18 Hälsoeffekter Astma Allergi Hjärt- och kärlsjukdomar Cancer Stress
Infektioner

19 Bilarnas buller påverkar människan
Stress Koncentrations- svårigheter Hörsel Visste du att: En ökning med 300 varv är en ökning med ca 2,5 dB?

20 RES = Renwable Energy Sources = Förnybara energikällor
Nya RES Direktivet (2009/28/EC) – för ökad användning av förnybar energi Mål för förnybara drivmedel – nationella åtgärdsplaner Detta direktiv, trädde ikraft 25 juni 2009, ger en gemensam bas för användning av energi från förnybara källor för att minska utsläppen av växthusgaser och att stötta mer miljöanpassade transporter. Varje medlemsland ska ta fram nationella åtgärdsplaner för ökad användning av förnybara drivmedel. Varje medlemsland har ett mål som beräknats i förhållande till den andel förnybar energi som ska uppnås till Detta mål är i linje med EU’s övergripnade ' ' mål. RES = Renwable Energy Sources = Förnybara energikällor

21 EU’s klimatmål till 2020: 20-20-20
20 % ökad energieffektivitet 20 % lägre utsläpp av växthusgaser 20 % förnybar energi (alla sektorer) 10 % förnybar energi i transportsektorn I think the goal is like this – please change!

22 Stor klimatutmaning… EU och dess medlemsländer måste ta ansvar för att begränsa ökningen av den globala medlemsteperaturen till maximalt 2 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. Detta innebär att utsläppen (per capita) i I-länderna måste reduceras med upp till: 40 % till 2020 80 % till 2030 95 % till 2050 All (stora) sektorer måste bidra – speciellt transportsektorn!

23 Bilhandlare en viktig målgrupp
Konsumenter som köper en ny bil får den mesta och avgörande informationen från bilförsäljaren. Viktigt att stimulera bilförsäljare att bli “miljöambassadörer” för miljöbilar Med ökad kunskap och medvetenhet känner sig bilförsäljarna mer trygga att rekom-mendera bilar med lägre CO2-utsläpp.

24 Åtgärder för att minska CO2-utsläppen
Minskat transportarbete / minskat behov av transporter Mer energieffektiva fordon / miljöbilar En omställning från fossila till förnybara drivmedel Åtgärder i alla tre kategorier är viktigt för att nå en hållbar transportsektor ”Vi behöver våra bilar – men vi behöver också använda dem smartare”

25 Fyra pusselbitar för att påverka till ett miljöbättre resande
Reducera behovet av transporter Reducera energi- användningen Fostra till användning av hållbara färdmedel Använd förnybara drivmedel

26 Minska behovet av transporter
Stadsplanering Telematik and IKT Förebygg olyckor Variabla hastighetsgränser Strategier för parkeringsmöjligheter Tele-konferenser and hemkontor Förmedling av samåkning

27 Reducera energianvändningen
Sparsam körning Främja snåla fordon Övergång till mer hållbar transportmedel Alternativa bränslen (hybridfordon, elfordon, gasfordon, etanol, vätgas) Samverkande åtgärder

28 Övergång till mer hållbara transportmedel
Hur fungerar Push-and Pull-metoden? Push (Pådrivande faktorer, piskor): förbud, Parkings-begränsning, Avgifter & skatter trafikstyrning Pull (Främjande faktorer, morötter): Främja cykelanvändning och fotgängare, Främja kollektivtrafik och tåg, information and marknadsföring

29 Push / Pull Model

30 Alla delar är nödvändiga
”Det är osannolikt att mer resurseffektiva fordon och renare drivmedel var och en för sig räcker för att uppnå nödvändiga utsläppsminskningar”. EU: Vitpapper om transporter 2011.

31 Vad svenskarna ”absolut” kan tänka sig att göra för att minska klimatpåverkan
79 % Köra mer bränslesnålt 72 % Köpa en mer miljövänlig bil 71 % Åka tåg i stället för flyg 62 % Köra långsammare 54 % Samåka mer 53 % Köra bil mindre 45 % Åka mer kollektivt Källa: Naturvårdsverket

32 Sverige har törstigaste bilparken i Europa
”Bilhandlare viktiga ambassadörer för en bättre miljö” ”Kommuner och företag styr utvecklingen”

33 Stora förändringar väntar – är du förberedd?
Fordonsindustrin står inför många utmaningar inom de närmaste åren: Nya miljökrav Stigande bränslepriser CO2-restriktioner för biltillverkarna Nya fordon avsedda för alternativa drivmedel inklusive eldrivna fordon Förändrade förväntningar hos kunderna Nya återförsäljarstrukturer och affärsmodeller

34 Clean Drive ett stöd för er
Syftet med Clean Drive kampanjen är att stödja bilförsäljare, biluthyrnings- och leasingföretag och andra verksamheter, som rekommenderar bilar till kunder som förberedelse för en grönare framtid.

35 130 g CO2/km = ca 5,4 lit benisn eller 4,9 lit diesel per 100 km
Tuffa mål inom EU 2010: 5,75 % förnybart drivmedel inom transportsektorn 2020: 10 % förnybara drivmedel inom transportsektorn EU inför CO2-krav (lag) på personbilar: 130 g/km (-10 extra) till 95 g/km 2020 70 g/km 2025 Straffavgifter väntar för de biltillverkare som inte uppnår detta = dyrare bilar, svårare att sälja bilar, tappade marknadsandelar etc. 130 g CO2/km = ca 5,4 lit benisn eller 4,9 lit diesel per 100 km

36 Hur fungerar målet med130 g CO2/km?
130 g/km i genomsnitt till Baserat på viktenhet Tyngre bilar får släppa ut något mer än lättare bilar €95 i straffavgift per såld bil och g CO2! CO2=130 + a * (M-M0) M = mass of vehicle in kg, M0= 1372 kg, and a=0.0457

37 Vad biltillverkre behöver göra mellan 2008 och 2015, samt vad d gjort under 2009

38 Analys av försäljning av Volvobilar i Sverige 2010
161 g CO2/km i snitt 1698 kg i snitt 145 g/km målet att nå Diff. 16 g CO2/km *95 € /g =1280 €

39 Olika modellers andel och snitt
CO2, g/km tjänstevikt, kg

40 Om alla sålda Volvobilar var den mest bränslesnåla

41 Mindre storlek V50 vs.V70 2010 V70 CO2: 166 g/km Vikt: 1751 kg Diff.

42 Ett aktivt val – gör skillnad!
390 kg CO2/år 11% Volvo V70 T6 AWD aut € 9,7 l bensin/100 km 232 g CO2/km Volvo V70 D € 5,5 l diesel/100 km 144 g CO2/km Volvo V50 T5 aut € 9,0 l bensin/100 km 211 g CO2/km Volvo V50 1,6 DRIVe € 3,8 l diesel/100 km 99 g CO2/km 1395 kg CO2/år 39% 1680 kg CO2/år 58% 675 kg CO2/år 31%

43 Minskning av utsläppen – 2 vägar
Source: Transport & Environment 2010

44 EU’s Vitpapper 2011 Till 2050, innehåll huvudmål:
Inga vanliga bensin- och dieselbilar i städer. 40% användning av hållbara drivmedel med lågt kolinnehåll inom flyget, minst 40% minskning av utsläppen inom sjöfarten. 50% av medellånga person- och godstransporter mellan städer flyttas över från väg till järnväg och vattenburna transporter. Allt detta kommer att bidra till 60% minskade utsläpp från transporter till mitten av seklet.

45 Energieffektivisering potential – vägtransporter
Fordon Personbilar och lätta lastbilar (exklusive eldrift) Andel elfordon Långdistans tunga lastbilar och bussar Tunga distributions lastbilar och citybussar Andra åtgärder energieffektivisering (Ecodriving, hastighetsbegränsningar) Tunga fordon Potential (i fordonsflottan) till 2030 50 % 20% 25% 30% 15%


Ladda ner ppt "CLEAN DRIVE – a campaign for cleaner vehicles in Europe"

Liknande presentationer


Google-annonser